РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2014г. до
31.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 254/2013

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 1.12.2014г.
М.И.П.
Мотиви от 11.12.2014г.

2

Гражданско дело No 597/2013

Делби

В.В.К.

Д.Х.Ф.,
А.Х.Ф.,
Х.Д.Ц.,
Н.Д.Х.,
М.Д.Х.,
П.Й.С.,
М.Н.Т.,
И.Й.Т.,
Ц.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.12.2014г.

3

НОХД No 264/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Т.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 2.12.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана прокурор А
. Т. и адв. С.А.Ч. от ПлАК - служебен защитник на подсъд. М.Т.А.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: М.Т.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 31.03.2014 год. в с. П., от частен дом, находящ се на ул."Г. З. „ №, като използвал оригинален ключ за отваряне на входната врата, отнел от владението на А. Р. А., без негово съгласие и с намерение противозаконно да присвои, чужди движими вещи - един газов пистолет марка „ЕКОЛ Специал 99" на стойност 40 лева; два газови патрона 9 калибър на стойност 2 лева; един кожен кобур на стойност 9 лева; един мобилен телефон Самсунг на стойност 20 лева и една СИМ карта на М ТЕЛ на стойност 10 лева или всичко вещи на обща стойност 81 лева, собственост на А. Р. А. от с. П. - престъпление по чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК. На основание чл.197, т.3 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1,б.”Б” във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М. Т. А. СЕ НАЛАГА наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес *** 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години, която ще се изпълнява на територията на Община И.; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 /двеста/ часа годишно за всяка една от двете години. ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.А. да заплати разноски по делото в размер на 35.00 лв., платими по сметка на ОД МВР Пл.. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / А. Т./ / Адв. С.Ч. / Подсъдим:________ / М.Т.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Т.А. със снета по-горе самоличност по НОХд 264/2014 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка”” спрямо подсъдимия М.Т.А.. Определението е окончателно.
М.Т.А.
В законна сила от 2.12.2014г.

4

Гражданско дело No 220/2014

Облигационни искове

РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

А.А.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.12.2014г.

5

Гражданско дело No 292/2014

Вещни искове по ЗСПЗЗ

П.К.К.

В.Г.О.,
В.Г.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.12.2014г.

6

Гражданско дело No 600/2013

Вещни искове

С.В.М.

К.В.В.,
Р.Б.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.12.2014г.

7

Гражданско дело No 418/2014

Делби

К.И.М.

Ц.И.И.,
М.И.Е.,
Л.Д.Д.,
Т.Д.И.,
С.К.М.,
П.К.Ч.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.12.2014г.

8

НОХД No 292/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.К.Ч.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 8.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: ПОДСЪДИМИЯ М.К.Ч., роден на *** г. в гр. О
., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На 20.09.2014 год. около 00.12 часа в гр. Кнежа по ул."К. и М." е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с per. № ……… след употреба на алкохол с концентрация 1.7 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол №540/24.09.2014 г. на ЦСМП - Плевен - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. На основание чл. 343 б, ал.1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия М.К.Ч. се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл.343 г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава М.К.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 (три) месеца, считано от 20.09.2014 год. ОСЪЖДА подсъдимия: М.К.Ч. да заплати разноски по ДП вх.№1235/2014 г. по описа на РП – Кн. в размер на 5.00 лв., като сумата бъде внесена по банкова сметка *** - Пл. Към споразумението са приложени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия. ПРОКУРОР:…………. ЗАЩИТНИК:……………………. / А. Т. / /Адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ:……………………. / М.К.Ч. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.К.Ч. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 292/2014 год. по описа на РС- Кн. Определението е окончателно. На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка ” по ДП вх.№1235/2014 г. по описа на РП - Кнежа спрямо подсъдимия: М.К.Ч..
М.К.Ч.
В законна сила от 8.12.2014г.

9

Гражданско дело No 612/2013

Делби

А.Б.Т.

Д.П.С.,
Д.Т.К.,
К.Т.Г.,
В.Р.А.,
Х.Р.А.,
В.П.К.,
Е.П.З.,
Ж.И.З.,
Н.И.В.,
П.П.Г.,
О.П.Р.,
А.О.В.,
П.О.Р.,
Ц.И.Б.,
Г.Х.З.,
Н.Х.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.12.2014г.

10

Гражданско дело No 546/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2014г.

11

Гражданско дело No 252/2014

Развод и недейств. на брака

А.А.М.

Б.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.12.2014г.

12

НОХД No 10/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Д.К.,
В.В.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.12.2014г.
ПРИЕМА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Кн
., представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. от ПлАК , защитник на подсъдимите: М.Д.К. и В.В.В.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: М.Д.К., роден на *** г. в гр.С., С постоянен адрес:***, Пл. област, ул."……"№, българин, български гражданин, неженен, грамотен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 06.05.2010 г. в гр.И., Пл. област, в съучастие като извършител с В.В.В., ЕГН********** *** неизвестни извършители,чрез нанасяне на удари в областта на крайниците, причинил средна телесна повреда на Д.Н.М. ***, изразяваща се в счупване на лява бедрена кост, което довело до трайно затруднение на движението на левия долен крайник - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20,ал.ІІ от НК. НА основание чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20,ал.ІІ от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б. б от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т. 1, т.2 и по споразумение между страните на подсъдимия М.Д.К. СЕ НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. ПОДСЪДИМИЯ В.В.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, неосъждан, неженен, българин, български гражданин, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: На 06.05.2010г. в гр.И., Пл. област, в съучастие като извършител с М.Д.К.,ЕГН********** *** неизвестни извършители,чрез нанасяне на удари в областта на крайниците, причинил средна телесна повреда на Д.Н.М. ***, изразяваща се в счупване на лява бедрена кост, което довело до трайно затруднение на движението на левия долен крайник - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20,ал.ІІ от НК. На основание чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.ІІ от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б. б от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т. 1, т.2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.В.В. СЕ НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА подсъдимите: М.Д.К. и В.В.В. да заплатят солидарно разноските по делото в размер на 287 лв., за изплатени пътни разноски на свидетели и експерт, както и 70 лв. по смета на ОД на МВР гр. Пл. за изготвена експертиза или общо сумата от 348 лв. ОСЪЖДА подсъдимите: М.Д.К. и В.В.В. да заплатят солидарно на гражданския ищец Д.Н.М. адвокатски хонорар в размер на 500 лв. Към споразумението са приложени декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимите. ПРОКУРОР:………………… ЗАЩИТНИК:……………………. / А. Т./ /Адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ:……………………. / М.Д.К. / ЗАЩИТНИК:……………………. /Адв. М./ ПОДСЪДИМ:……………………. / В. В.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: М.Д.К. и Д.Н.М. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 10/2011 год. по описа на КРС. Определението е окончателно.
М.Д.К.
В.В.В.
В законна сила от 15.12.2014г.

13

НОХД No 163/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.К.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.12.2014г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия И.К.А., роден на *** ***, българин, български гражданин ,с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: В условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, на 17.09.2013 год. на шосето гр. Кн
. - гр. Оряхово, на изхода на гр. Кн., в близост до градското сметище, като използвал МПС - черен на цвят лек автомобил Опел „Вектра” с неустановен регистрационен номер, отнел от владението и без съгласието на собственика Т.Г. *** оставена без постоянен надзор чужда движима вещ - катастрофирал лек автомобил без регистрационни табели син на цвят Опел Корса с немска регистрация № …….. и рама № …….. на стойност 260.00 лв., с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.1, т.2, т.4, пр.1 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК. НА основание чл.195, ал.1, т.1, т.2, т.4, пр.1 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК във връзка с чл.55 ал. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.К.А. се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) месеца при първоначален лек режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.53 ал.2 б. б от НК ОТНЕМА в полза на държавата, веществени доказателства, а именно: части от лек автомобил, подробно описани в заключително писмено мнение на разследващ полицай / стр. 94-97/ от ДП, намиращи се на съхранение в РУП- Кнежа и разрязано на две части купе от лек автомобил без регистрационни табели син на цвят Опел Корса с немска регистрация № ……….. и рама № ………. – оставени на отговорно пазене в Х.Т.П. ***. Разноски по делото в размер на 40 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия И.К.А.. ОТМЕНЯВА взетата на подсъдимия И.К.А. МН „ Парична гаранция” в размер на 200 лв. , която сума не е внесена от него, поради финансова невъзможност. ОТМЕНЯВА наложената на подсъд. И.К.А. глоба в размер на 300 лв. , като обезсилва издадения изпълнителен лист. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:________ Сл.Защитник:_____________ / А. Т. / /Мл.адв.В.К. / Подсъдим:_____________ / И.К.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.К.А. със снета по-горе самоличност по НОХд №163/2013 г. по описа на КРС.
И.К.А.
В законна сила от 15.12.2014г.

14

Гражданско дело No 562/2014

Искове по СК

Д.Ц.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 16.12.2014г.
В законна сила от 16.12.2014г.

15

АНД No 282/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Н.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.12.2014г.
М.Н.М.
Мотиви от 16.12.2014г.

16

Гражданско дело No 166/2014

Искове по КТ

КООПЕРАЦИЯ ЗПУ ЗЛАТЕН КЛАС С.ПИСАРОВО

П.И.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.12.2014г.

17

Гражданско дело No 217/2014

Делби

Н.И.К.,
В.И.К.

С.С.И.,
М.Т.М.,
Д.А.М.,
В.А.В.,
Д.К.Д.,
К.Д.Р.,
Р.Д.Р.,
Н.Д.Н.,
Ц.Г.М.,
А.И.М.,
Г.И.М.,
Н.К.К.,
В.Х.С.,
Т.Х.Б.,
А.Ц.Г.,
С.Ц.М.,
В.Д.К.,
Д.В.Д.,
С.В.Д.,
С.С.К.,
Р.С.Б.,
Н.В.Д.,
С.В.И.,
М.Д.С.,
И.М.И.,
В.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.12.2014г.

18

Гражданско дело No 568/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.12.2014г.

19

ЧНД No 288/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.12.2014г.
Съдът като взе предвид направеното от молителя Т.Т. и защитника му адв. Цв. А
. искане за прекратяване на производството по настоящото дело и с оглед становището на прокурора, намира същото за процесуално допустимо и счита, че следва да бъде уважено, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНд. №288/2014 г. по описа на Районен съд Кнежа, поради оттегляне на молбата от осъдения Т.В.Т., с ЕГН**********, понастоящем в затвора гр. Пл.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПЛОС в 15-дневен срок, считано от днес.

20

НОХД No 296/2014

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.М.В.,
М.Т.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 18.12.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Р.М. от ПлАК като защитник на обвиняемите С.М.В. и М.Т.К. , по силата на което: Обвиняемият С.М.В., роден на 12.11,1955 г. в с. Ст., обл.Пл., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: в съучастие като съизвършител с М.Т.К. *** на неустановена дата придобил и до 03.12.2014 г. в гр.Кн. на ул."П. Х." №.. държал огнестрелни оръжия – пневматична пушка и пистолет, преработени за стрелба с малокалибрени патрони кал. 5.6 мм. и 9 6р. патрони кал. 5.6 мм., без да има надлежно разрешение за това – престъпление по чл.339, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. По споразумение на страните и на основание чл.339, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия С.М.В. с ЕГН:********** и снета по делото самоличност наказание: лишаване от свобода за срок от З/три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Обвиняемият М.Т.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: в съучастие като съизвършител със С.М.В. *** на неустановена дата придобил и до 03.12.2014 г. в гр.Кн. на ул."П. Х." № държал огнестрелни оръжия – пневматична пушка и пистолет, преработени за стрелба с малокалибрени патрони кал. 5.б мм. и 9 бр. патрони кал. 5.б мм., без да има надлежно разрешение за това – престъпление по чл.339, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. По споразумение на страните и на основание чл.339, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия М.Т.К., с ЕГН ********** и снета по делото самоличност наказание: лишаване от свобода за срок от З/три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. На основание чл. 53, ал. 1, б.”а” от НК Съдът ОТНЕМА в полза на Държавата приобщените по делото веществени, а именно: 1бр. пушка, 1бр. пистолет и двете без фабрично обозначение на марка, модел и калибър и 11 бр. гилзи кал. 5.6 мм., понастоящем на съхранение в служба КОС при РУП гр.Кн. ОСЪЖДА С.М.В., с ЕГН:********** *** и М.Т.К., с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на ОД на МВР Пл. по 43.51 лв. всеки от тях – направени по делото разноски за балистична експертиза в размер на 87.01 лв. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 356/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.преписка Вх. № 1494/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 296/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия С.М.В., с ЕГН:********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Бързо производство № ЗМ 356/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн, Пр.преписка Вх. № 1494/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия М.Т.К., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Бързо производство № ЗМ 356/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн, Пр.преписка Вх. № 1494/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.
С.М.В.
М.Т.К.
В законна сила от 19.12.2014г.

21

Гражданско дело No 529/2013

Делби

Т.И.М.П.,
М.Й.М.,
И.Т.Р.,
П.Т.М.

Ц.С.К.,
З.С.П.,
Н.М.Б.,
В.М.М.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.,
К.А.М.,
Ц.И.М.,
М.И.М.,
П.М.М.,
Е.И.С.,
Д.П.М.,
В.В.П.,
П.В.М.,
Е.П.Л.,
С.Й.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.12.2014г.

22

НОХД No 297/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Ц.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.12.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият И.Ц.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ д. №50/2011 г. на РС Ч
. Бр. за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 на хиляда, на 14.08.2014 г. в с. Е. по ул. „ Г. Д.” е управлявал лек автомобил Рено 19 с рег. №…….. след употреба на алкохол с концентрация 0,66 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабричен №ARSM0009 – престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343 б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.”б” ” вр. чл. 42а ал.2 т.1 и 2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът НАЛАГА на подсъд. И.Ц.Д. наказание „ Пробация” в размер на 1 / една / година и 6 / шест/ месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от една година и шест месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца. - НА основание чл.343 „г” във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА от право И.Ц.Д. да управлява моторно превозно средство за срок от два месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:……………………… ЗАЩИТНИК:………………………………. (Кр. К.) ( адв. С.Я. ) ПОДСЪДИМ:……………………........... (И.Ц.Д. ) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Ц.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 297/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъд. И.Ц.Д. МН „Подписка” от досъдебното производство. Определението е окончателно.
И.Ц.Д.
В законна сила от 22.12.2014г.

23

Гражданско дело No 285/2013

Делби

Д.К.Б.,
В.Д.К.,
Т.Д.К.,
Д.Т.Д.,
И.М.Д.,
Й.М.Д.,
Д.Ц.Б.,
З.Б.Ч.,
В.З.Л.,
Б.З.Б.,
Ю.Н.М.,
Б.П.Б.,
Н.Ц.Б.,
Б.П.Б.,
Ц.Д.Б.,
П.Д.Б.,
П.Р.Б.,
В.Р.Д.,
Д.В.Г.,
П.В.Б.,
Г.Г.П.

Н.Ц.К.,
А.Д.К.,
М.Й.М.,
Е.Й.В.,
П.М.К.,
Л.М.К.,
Р.П.Ч.,
Т.П.А.,
А.И.М.,
Г.Г.Д.,
Ц.Х.П.,
Н.Ц.Х.,
И.С.В.,
Н.С.П.П.,
В.К.И.,
Г.К.И.,
С.А.Б.,
П.К.Б.,
П.К.Б.,
Л.Р.Т.,
В.И.В.,
М.И.В.,
Х.В.П.,
Н.В.П.,
П.К.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.12.2014г.

24

АНД No 258/2014

По ЗД по пътищата

Ц.К.Ц.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.12.2014г.
НП-отменено

25

Гражданско дело No 287/2013

Делби

Д.К.Б.,
Б.П.Б.,
Б.П.Б.,
Ц.Д.Б.,
П.Д.Б.,
Н.Ц.Б.,
Д.В.Г.,
П.В.Б.,
В.И.П.,
П.И.Ц.,
Н.Й.Х.,
К.Й.Х.,
А.К.А.,
В.К.Б.,
И.П.Б.,
И.Н.Б.,
П.Р.Б.,
В.Р.Д.,
Р.Т.Н.,
М.Т.Н.,
Г.Г.П.

З.Н.Г.,
Р.Я.Й.,
Я.Р.Й.,
Б.Р.Н.,
С.А.Б.,
П.К.Б.,
П.К.Б.,
Л.Р.Т.,
В.И.В.,
М.И.В.,
П.Т.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2014г.

26

Гражданско дело No 336/2014

Делби

Д.Т.Т.

Г.Н.Р.,
П.Г.Р.,
Н.Г.Р.,
Г.Л.Д.,
Т.А.Д.,
Е.А.Д.,
А.В.Д.,
К.В.Д.,
Г.Й.Р.,
С.Й.Р.,
Я.С.И.,
П.П.Г.,
Ч.П.Г.,
К.Т.В.,
П.Т.Л.,
Н.Т.В.,
Т.М.Д.,
М.М.Д.,
Х.А.Д.,
М.И.Д.,
А.И.Х.,
П.Д.С.,
И.Д.Д.,
В.И.Д.,
Л.И.Д.,
М.Й.А.,
В.Й.А.,
С.А.В.,
П.А.И.,
М.Д.М.,
Г.Д.М.,
Х.Х.Г.,
М.Х.П.,
С.Г.Г.,
М.Н.Г.,
С.Х.С.,
Т.Х.С.,
С.С.С.,
М.С.Н.,
М.Г.М.,
А.Р.Г.,
П.Р.Ц.,
Б.Р.Г.,
Г.Р.Г.,
З.С.И.,
Д.С.И.,
Р.Д.М.,
Р.М.Н.,
С.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Е.М.Д.Д.,
Р.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2014г.

27

Гражданско дело No 436/2014

Делби

Н.Х.К.,
Е.Х.К.,
Н.Ц.Д.,
Д.Т.Д.,
А.Х.Д.,
С.И.Б.,
М.С.С.,
А.Ц.С.,
И.Г.Ш.,
А.Г.Ш.,
И.М.Б.,
Д.И.К.

Ч.Х.Д.,
И.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
М.Н.Б.,
Ц.С.Б.,
В.С.П.,
Т.С.Я.,
Г.И.Й.,
И.Б.С.,
Й.Б.В.,
Д.И.А.,
К.А.К.,
Д.Б.Б.,
И.Б.К.,
Т.И.К.,
И.И.М.,
Г.К.К.,
Ц.П.Г.,
И.П.Г.,
Г.Т.Х.,
Н.К.С.,
Г.П.Г.,
А.П.Г.,
В.П.Г.,
В.И.Б.,
А.И.Г.,
М.Т.Ц.,
П.П.П.,
С.Н.С.,
П.Т.М.,
С.Т.С.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
Л.Т.Ж.,
О.П.Р.,
Н.П.Р.,
В.Т.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.12.2014г.