РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2014г. до
31.10.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 209/2014

Делби

Д.Ц.Й.

Д.Ц.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.10.2014г.

2

Гражданско дело No 210/2014

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

П.Н.И.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.10.2014г.

3

НОХД No 180/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Й.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 1.10.2014г.
М.Й.Ц.
Мотиви от 1.10.2014г.

4

АНД No 203/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Ф.М.,
Л.И.Б.,
К.С.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.10.2014г.
С.Ф.М.
Л.И.Б.
К.С.Т.

5

ЧНД No 223/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.10.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 1.10.2014г.

6

ЧНД No 224/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.10.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 1.10.2014г.

7

АНД No 222/2014

Административни дела

Ц.З.М.

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 2.10.2014г.

8

НОХД No 226/2014

ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 3.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 03.10.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Н.М. от ПлАК като договорен защитник на обвиняемия М.И.П., по смисъла на което: Обвиняемият М.И.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На неустановена дата през времето от 19.09.2014 год. до 22.09.2014 год. в гр. И., обл. Пл. предложил имотна облага – парична сума в размер от по 40.00 лв. на човек с цел да склони Н. Б. С. и Р. Д. П. от гр. И., обл. Пл. да упражнят избирателното си право на изборите на 05.10.2014 год. за народни представители в Народно събрание в полза на определена политическа партия, като гласуват с № 18 за ,,Движение за права и свободи“ – престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия М.И.П., с ЕГН: ********** Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подс. М.И.П., с ЕГН: **********, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - ,,Глоба”. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 468/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д., Пр.преписка Вх. № 1171/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 226/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия М.И.П., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Бързо производство № ЗМ 468/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д. Определението на съда е окончателно.
М.И.П.

9

АНД No 227/2014

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Х.И.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.10.2014г.
Х.И.Л.

10

Гражданско дело No 235/2014

Вещни искове

В.С.П.И.

В.Н.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.10.2014г.

11

Гражданско дело No 398/2014

Развод по взаимно съгласие

П.В.Б.,
Д.В.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.10.2014г.
В законна сила от 8.10.2014г.

12

Гражданско дело No 468/2013

Други дела

И.В.Ц.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.10.2014г.

13

Гражданско дело No 204/2014

Делби

С.С.И.

С.П.С.,
Х.М.С.,
Ц.М.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.10.2014г.

14

НОХД No 209/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.Н.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 8.10.2014г.
Р.Н.В.
Мотиви от 8.10.2014г.

15

ЧНД No 215/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.С.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 8.10.2014г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 171/10.09.2014 год. по НОХ дело № 202/2014 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 10.09.2014 год., на осъденият С.С.Ф. ***, с ЕГН: ********** е наложено Наказание ,,Пробация“ в размер на 2 (две) години и 6 (шест) месеца, за престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, извършено на 24.05.2014 год. 2. Със Споразумение № 361/03.07.2014 год. по НОХ дело № 2014/2014 год. по описа на РС – гр. Пл., влязло в законна сила на 03.07.2014 год., на осъденият С.С.Ф. *** е наложено Наказание ,,Пробация“ в размер на 2 (две) години и 6 (шест) месеца, за престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК, извършено на 15.06.2014 год. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 (една) година. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от двете присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. С.С.Ф. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен с 2 непълнолетни деца, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 171/10.09.2014 год. по НОХ дело № 202/2014 год. по описа на РС – гр. Кнежа по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение № 361/03.07.2014 год. по НОХ дело № 2014/2014 год. по описа на РС – гр. Пл., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 2 (две) години и 6 (шест) месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 (две) години и 6 (шест) месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години и 6 (шест) месеца. - безвъзмезден труд в полза на обществото от по 100 (сто) часа годишно за 2 (две) поредни години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 1 /една/ година, считано от фактическото му отнемане. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
С.С.Ф.

16

АНД No 172/2014

По ЗГ и ЗЛОД

Б.И.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.10.2014г.
НП-потвърдено

17

НОХД No 228/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.П.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 9.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 09.10.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и младши адвокат В.К. от ПлАК като договорен защитник на обвиняемия Д.П.Д., по силата на което: Обвиняемият Д.П.Д. роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 06.10.2014 год. в с. Д. Л., обл. Пл. на ул.“…….“№ сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Д.П.Д., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. Д.П.Д., с ЕГН: ********** и снета самоличност, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - ,,Глоба”. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 483/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д., Пр.преписка Вх. № 1217/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 228/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Д.П.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Бързо производство № ЗМ 468/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д.. Определението на съда е окончателно.
Д.П.Д.
В законна сила от 9.10.2014г.

18

ЧНД No 231/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.10.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 9.10.2014г.

19

ЧНД No 232/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.10.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 9.10.2014г.

20

Гражданско дело No 537/2013

Делби

Ц.И.С.

В.Т.Д.,
Ц.Т.Ц.,
И.Д.Г.,
Д.В.П.,
И.С.Д.,
Д.С.С.,
В.Д.Г.,
Я.Г.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.10.2014г.

21

Гражданско дело No 71/2014

Облигационни искове

И.Д.Х.

Ю.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.10.2014г.

22

Гражданско дело No 459/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.10.2014г.

23

НОХД No 234/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Б.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 10.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 10.10.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат С.Я. от ПлАК като договорен защитник на обвиняемия И.Б.Д., по силата на което: Обвиняемият И.Б.Д. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 08.10.2014 год. на пътя между Зоопарк ,,Гергана“ и гр. Кн., обл. Пл. управлявал МПС – лек автомобил марка ,,Опел Астра“, с рег. № ……… с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,93 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство ,,Алкотест Дрегер“7510, с фабричен № ARBA0160 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия И.Б.Д., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 2 /две/ години, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години. - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото – по 150 /сто и петдесет/ часа за всяка една от двете години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НПК Съдът НАЛАГА на обвиняемия И.Б.Д., с ЕГН: ********** Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството за управление на МПС. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Незабавно производство № ЗМ 310/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.преписка Вх. № 1227/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 234/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия И.Б.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Незабавно производство № ЗМ 310/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн.. Определението на съда е окончателно.
И.Б.Д.
В законна сила от 10.10.2014г.

24

ЧНД No 235/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.10.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 10.10.2014г.

25

ЧНД No 236/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.10.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила от 10.10.2014г.

26

АНД No 175/2014

Административни дела

ЕТ "З.-К.Б."

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.10.2014г.
НП-потвърдено

27

АНД No 178/2014

По ЗГ и ЗЛОД

Г.Р.И.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.10.2014г.
НП-изменено

28

АНД No 186/2014

По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ)

ОЛИВА АД КНЕЖА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.10.2014г.
НП-отменено

29

НОХД No 237/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.М.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 13.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат К.В. *** – служебен защитник на подсъдимият К.М.И.. Подсъдимият К.М.И., роден на *** г. в гр. Л., живущ ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 14.04.2014 год. в местността „Мусовото - Женски дол" отдел 110 „С-1" в землището на с. П. без редовно разрешително е извършил сеч с бензинов моторен трион на 6.0 кубически метра дървесина от акация от горския фонд на стойност 360 лева - престъпление по чл. 235, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 235, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание "лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложено наказание се ОТЛАГА за срок от 3 години. ОСЪЖДА подс. К.М.И. в със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направени разноски по делото в размер на 25.00 лв. за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /адв. К.В. / ПОДСЪДИМ:.................... /К.М.И./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият К.М.И. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 237/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.М.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
К.М.И.
В законна сила от 13.10.2014г.

30

НОХД No 238/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.В.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.10.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адвокат Б.П. *** – служебен защитник на подсъдимия Р.В.М.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият Р.В.М., роден на *** г. в гр. М., живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.06.2014 год. в местността „ Женски дол" отдел 110 „С-1" в землището на с. П. товарил в конска каруца незаконно добита от другиго 1.5 кубически метра дървесина от акация на стойност 90 лева, като предвид стойността случая е маловажен - Престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във връзка с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 (една) година, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 1 година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за една година. Разноските по делото в размер на 25.00 лв. се възлагат на обвиняемия Р.В.М.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. СЛ. ЗАЩИТНИК: ............... /А. Т./ /адв. Б.П./ ПОДСЪДИМ: ................... /Р.В.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.В.М. по НОХ дело №238/2014 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.В.М.. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Р.В.М.. Определението е окончателно.
Р.В.М.
В законна сила от 13.10.2014г.

31

Гражданско дело No 371/2014

Издръжка

Е.Б.Т.

К.К.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.10.2014г.

32

ЧНД No 166/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.Р.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.10.2014г.
Л.Р.П.
Мотиви от 14.10.2014г.

33

ЧНД No 239/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 239/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 239/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 262/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн.. Протоколът написан в Съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 10:25 часа.
В законна сила от 14.10.2014г.

34

ЧНД No 240/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 240/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 240/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 255/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 16:28 часа.
В законна сила от 14.10.2014г.

35

ЧНД No 241/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 241/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 241/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 262/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 16:45 часа.
В законна сила от 14.10.2014г.

36

Гражданско дело No 437/2013

Делби

Г.Д.Г.

Н.Д.С.,
М.Й.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.10.2014г.

37

Гражданско дело No 369/2014

Други дела

П.З.Ш.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.10.2014г.

38

ЧНД No 242/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП - ГР. Д. МИТРОПОЛИЯ,
Д.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 242/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 242/2014 година по описа на Кн.районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство № 2122/2014 год. по описа на РП – гр. Пл., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 15:35 часа.
В законна сила от 15.10.2014г.

39

Гражданско дело No 463/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.10.2014г.

40

ЧГД No 465/2014

Отказ от наследство

Б.Д.Г.

Д.Б.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.10.2014г.
отказ от наследство.Вписан издадено у-нието
В законна сила от 16.10.2014г.

41

НОХД No 212/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.Ц.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 16.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 16.10.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., служебен защитник мл.адв. В.К. от ПлАК и подсъдимия Ц.Ц.Д., по силата на което: Подсъдимия Ц.Ц.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, български гражданин, без образование – завършен ІІІ-ти клас, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********. Към настоящия момент изтърпява Наказание ,,Лишаване от свобода“ в Затвора – гр. Пл., СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 28.06.2011 год. НП № 367/10.05.2011 год. на Началника на РУ“Полиция“ – гр. Кн., за това че управлявал моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 20.06.2011 год., на 23.11.2011 год., в с. Бр., обл. Пл. и извършил друго такова деяние, като по ул.“Георги Димитров“, е управлявал лек автомобил марка и модел “Ауди 80“, с рег. № ……….., без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 1055/2011 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на подсъдимия Ц.Ц.Д., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 2 /две/ години, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото – по 150 /сто и петдесет/ часа за всяка една от двете години. Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Ц.Ц.Д., с ЕГН: ********** наказание по чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, тъй като същият не притежава свидетелство за управление на МПС. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Веществени доказателства – не са приобщени. Разноски по делото – не са направени. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Досъдебно производство № ЗМ 36/2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн, ДП № 71/2012 год. по описа на РП – гр. Кнежа и НОХ дело № 212/2014 год. по описа на РС - гр. Кнежа. ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия Ц.Ц.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Досъдебно производство № ЗМ 36/2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.
Ц.Ц.Д.
В законна сила от 16.10.2014г.

42

ЧНД No 243/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 16.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 243/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 243/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 258/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 16:27 часа.
В законна сила от 16.10.2014г.

43

Гражданско дело No 527/2013

Вещни искове

Б.З.В.

Н.З.В.,
И.М.Д.,
В.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.10.2014г.

44

Гражданско дело No 581/2013

Делби

И.М.Д.,
И.Г.Д.

И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
К.П.Д.,
П.Ц.Ц.,
Ц.П.М.,
П.П.М.,
Г.М.Г.,
Д.Х.Я.,
М.Д.Л.,
С.Г.Л.,
Д.Г.Л.,
Г.П.Ц.,
Г.П.Р.,
В.И.А.,
К.И.А.,
М.М.Г.,
И.М.Ф.,
П.М.Д.,
Ц.П.В.,
С.Т.В.,
И.Т.Р.,
С.П.И.,
М.М.Б.,
А.М.Б.,
И.М.Б.,
Т.Т.Д.,
И.Д.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.10.2014г.

45

Гражданско дело No 216/2014

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Н.М.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР - КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.10.2014г.

46

Гражданско дело No 430/2014

Развод по взаимно съгласие

В.Д.И.,
С.П.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.10.2014г.
В законна сила от 17.10.2014г.

47

Гражданско дело No 223/2014

Облигационни искове

А.Г.А.

И.Г.А.,
М.Х.И.,
В.Х.К.,
Д.И.Т.,
Г.И.А.,
Т.В.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.10.2014г.

48

Гражданско дело No 415/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

Е.Д.М.

О.А.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.10.2014г.

49

ЧНД No 246/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело №246/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело №246/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ №320/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 2 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разследващия полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 17.10 часа.
В законна сила от 21.10.2014г.

50

ЧНД No 247/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело №247/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело №247/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ №320/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 2 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разследващия полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 18.30 часа.

51

ЧНД No 248/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУП- КНЕЖА,
И.Т.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.10.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело №248/2014 година по описа на Кн
. районен съд. Прекратява производството по ЧН дело №248/2014 година по описа на Кн. районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ №319/2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. Протоколът написан в Съдебна зала № 2 в сградата на Районен съд – гр. Кн. в присъствието на разследващия полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 19.15 часа.
В законна сила от 21.10.2014г.

52

Гражданско дело No 546/2013

Делби

С.Р.С.

П.Р.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.10.2014г.

53

Гражданско дело No 396/2014

Издръжка

Р.А.А.

Р.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес – 22.10.2014 год. съдебна спогодба между Р.А.А., с ЕГН **********, и адрес ***, чрез адв. Ц.Ц. от ПлАК и Р.М.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез адв. Т.К. от ВрАК, със следното съдържание: УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетния Г
. Р. А., с ЕГН ********** се предоставят на майката и негов законен представител Р.М.М., с ЕГН **********, като бащата Р.А.А., с ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева за малолетното си дете Габриеле, чрез неговата майка и законен представител Р.М.М., по банкова сметка ***, в който случай за съответната месечна сума страните се задължават да съставят разписка, считано от подписване на споразумението до настъпване на причина за изменяване и/или прекратяване на издръжката. ОПРЕДЕЛЯ се местоживеене на детето ГАБРИЕЛЕ РУСЛАНОВ А., с ЕГН ********** на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ се режим на лични отношения на детето Г. Р. А., с ЕГН ********** с бащата Р.А.А., с ЕГН ********** и адрес ***, както следва: всеки първи петък, събота и неделя от месеца – от 19:00 ч. в петък до 14:00 ч. в неделя, с преспиване, както и да взима детето в други дни от седмицата, след предварителна уговорка и със съгласието на майката Р.М.М., с ЕГН **********. ЕДИН МЕСЕЦ през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск, бащата Р.А.А. има право да взима детето Г. Р. А. при себе си по постоянния си адрес в Р.България и/или по настоящия си адрес в Кралство Испания, след изрично дадено съгласие от страна на майката Р.М.М., с ЕГН ********** и за определен срок, обективирани в писмена нотариално заверена декларация, подписана от нея. Съдебно деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени до момента. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Р.А.А., с ЕГН ********** и адрес *** да заплати държавна такса по сметка на РС гр.Кн. в размер на 86,40 лева /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 396/2014 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните.
В законна сила от 22.10.2014г.

54

Гражданско дело No 477/2014

Други дела

Б.Г.С.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.10.2014г.

55

ЧГД No 481/2014

Отказ от наследство

Р.К.Г.

Д.Б.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 23.10.2014г.
В законна сила от 23.10.2014г.

56

АНД No 159/2014

Административни дела

Д.С.Т.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.10.2014г.
НП-потвърдено

57

НОХД No 181/2014

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.Е.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 23.10.2014г.
Д.Е.Т.

58

НОХД No 250/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.Г.А.,
И.Г.А.,
П.Й.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.10.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените споразумения между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. С.Я. от ПлАК, договорен защитник на подсъдимите: Т.Г.А. и П.Й.Д., а за подсъдимия И.Г.А. – служебен защитник. ОДОБРЯВА следните окончателни споразумения: Подсъдимия Т.Г.А., роден на *** г. в гр. Ч. Бр., живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ :В съучастие, като съизвършител с И.Г.А., с ЕГН **********, Пл. В. А. с ЕГН **********, С. Хр. Г. с ЕГН ********** и П.Й.Д. с ЕГН **********,***, на 07.02.2013 година в с. Бр., от частен дом на ул. „….." № .., след като разрушил преграда, здраво направена за защита на имот - разбил входна врата и използвал МПС - лек автомобил „Рено Еспейс" с неустановен регистрационен номер, отнел от владението на собственика Ц. Й. Ц., с ЕГН ********** от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - една печка на твърдо гориво, тип „Циганска любов", на стойност 85,00 лева, един казан за варене на буркани, на стойност 20,00 лева; метално единично легло без матрак, на стойност 54,00 лева; готварска печка тип „Мечта" на стойност 96,00 лева и една стойка с фуражомелка на стойност 48,00 лева или всичко движими вещи на обща стойност - 303,00 лева - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. 1, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Причинените с деянието вреди са възстановени - (вещите, предмет на кражбата са на съхранение в РУ МВР - гр. Кн.). На основание чл. 197, т.З във вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. 1, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК за извършеното престъпление и по споразумение между страните на подсъдимия Т.Г.А. СЕ НАЛАГА наказание "Пробация", изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 8 месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срока на пробационните мерки. Подсъдимия И.Г.А., роден на *** г. в гр. Т., живущ ***, българин, български гражданин, основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ : За това, че макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие, като съизвършител с Т.Г.А. с ЕГН **********, Пл. В. А. с ЕГН **********, С. Хр. Г. с ЕГН ********** и П.Й.Д. с ЕГН **********,***, на 07.02.2013 година в с. Бр., от частен дом на ул. „….." № .., след като разрушил преграда здраво направена за защита на имот - разбил входна врата и използвал МПС - лек автомобил „Рено Еспейс" с неустановен регистрационен номер, отнел от владението на собственика Цано Й. Цанов с ЕГН ********** от гр. София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - една печка на твърдо гориво, тип „Циганска любов", на стойност 85,00 лева, един казан за варене на буркани, на стойност 20,00 лева; метално единично легло без матрак, на стойност 54,00 лева; готварска печка тип „Мечта" на стойност 96,00 лева и една стойка с фуражомелка на стойност 48,00 лева или всичко движими вещи на обща стойност - 303,00 лева - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. 1, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Причинените с деянието вреди са възстановени - (вещите, предмет на кражбата са на съхранение в РУ МВР - гр. Кн.). На основание чл. 197, т.З във вр. чл. 195, ал. "1, т. 3 и т. 4, пр. 1, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр с чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" от НК за извършеното престъпление и по споразумение между страните на подсъдимия И.Г.А. СЕ НАЛАГА наказание "Обществено порицание", което да се изпълни чрез прочитане на определението по радиовъзел - с. Бр.. Подсъдимия П.Й.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: В съучастие, като съизвършител с Т.Г.А. с ЕГН **********, Пл. В. А. с ЕГН **********, С. Хр. Г. с ЕГН ********** и И.Г.А. с ЕГН **********,***, на 07.02.2013 година в с. Бреница, от частен дом на ул. „……" № .., след като разрушил преграда здраво направена за защита на имот - разбил входна врата и използвал МПС - лек автомобил „Рено Еспейс" с неустановен регистрационен номер, отнел от владението на собственика Ц. Й. Ц. с ЕГН ********** от гр. София, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - една печка на твърдо гориво, тип „Циганска любов", на стойност 85,00 лева, един казан за варене на буркани, на стойност 20,00 лева; метално единично легло без матрак, на стойност 54,00 лева; готварска печка тип „Мечта" на стойност - 96,00 лева; и една стойка с фуражомелка на стойност 48,00 лева или всичко движими вещи на обща стойност - 303,00 лева - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. 1, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Причинените с деянието вреди са възстановени - (вещите, предмет на кражбата са на съхранение в РУ МВР - гр. Кн.). На основание чл. 197, т.З във вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. 1, във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК за извършеното престъпление и по споразумение между страните на подсъдимия П.Й.Д. СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години. Причинените с деянието вреди са възстановени - (вещите, предмет на кражбата са на съхранение в РУ МВР - гр. Кн.). ОСЪЖДА подсъдимите: Т.Г.А., П.Й.Д. и И.Г.А. Разноски да заплатят солидарно разноски по делото в размер на 20 лв. от ДП. Веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ МВР - Кнежа: една печка на твърдо гориво тип „Циганска любов", един казан за варене на буркани, метално единично легло без матрак, готварска печка тип „Мечта" и една стойка с фуражомелка да се върнат на собственика им Ц. Й. Ц. с ЕГН: ********** от гр. С.. Към споразуменията са представена декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите. Прокурор:______________ Защитник:______________ /А. Т. / / адв. Св. Я./ Подсъдим:______________ Подсъдим:____________ /Т.Г.А./ /П.Й.Д./ Сл. Защитник:____________ / адв. Св. Я. / Подсъдим:_____________ Съдът / И.Г.А. / ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите Т.
Т.Г.А.
И.Г.А.
П.Й.Д.
В законна сила от 23.10.2014г.

59

Гражданско дело No 475/2014

Други дела

РАЙОНЕН СЪД-КНЕЖА

И.В.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.10.2014г.

60

Гражданско дело No 476/2014

Други дела

РАЙОНЕН СЪД-КНЕЖА

И.В.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.10.2014г.

61

ЧНД No 220/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Ц.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.10.2014г.

62

АНД No 216/2014

Административни дела

СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР ЕООД СОФИЯ

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.10.2014г.
НП-отменено

63

НОХД No 257/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.10.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият С.М.А., роден на *** год. в гр. Пл
., живущ *** , българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила НП № 14-0256-000124/07.04.2014 год. на Началника на РУ МВР – гр. Д. М. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС, на 27.10.2014 год. в гр. Кн. по ул.“….“ е управлявал лек автомобил ,,Рено Меган“, с рег. № …… без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН бланков № 668936/27.10.2014 год. по описа на РУ МВР – гр. Кн.- престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:……………………… ЗАЩИТНИК:………………………………. (А. Т.) (мл.адв. В.К.) ПОДСЪДИМ:……………………........... (С.М.А.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.М.А. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 257/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъд. С.М.А. МН „Подписка” от досъдебното производство. Определението е окончателно.
С.М.А.
В законна сила от 29.10.2014г.

64

Гражданско дело No 383/2014

Изменение на издръжка

Х.Х.Х.

М.А.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.10.2014г.

65

ЧНД No 233/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.Р.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.10.2014г.

66

Гражданско дело No 232/2014

Делби

Я.П.В.

Д.И.Н.,
П.Д.Н.,
М.Г.Й.,
Г.П.С.,
М.П.Й.,
С.Ц.Г.,
В.Й.В.,
Б.Й.Н.,
В.Д.К.,
Т.Г.Д.,
Г.Г.К.,
С.Х.И.,
С.Н.И.,
Г.В.И.,
В.В.Д.,
Х.Л.П.,
М.Л.П.,
Р.П.П.,
Н.М.П.,
П.М.П.,
Т.В.П.,
Г.Т.П.,
М.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.10.2014г.

67

Гражданско дело No 482/2014

Облигационни искове

Н.Х.М.

ЕТ Д.Т.С.. К.,
ТОРА ООД СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 31.10.2014г.

68

Гражданско дело No 488/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.10.2014г.

69

АНД No 140/2014

Административни дела

В.Н.И.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.10.2014г.
НП-изменено