РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2014г. до
30.9.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 136/2014

Делби

И.М.Г.,
Х.И.Г.,
Л.В.Х.,
Д.К.А.

Н.М.Г.,
П.И.К.,
К.Н.Х.,
Л.П.И.,
В.П.И.,
К.П.Н.,
П.В.П.,
Й.А.П.,
Ц.Й.Р.,
А.Й.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 2.9.2014г.

2

Гражданско дело No 339/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.К.Н.

Р.Н.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.9.2014г.

3

Гражданско дело No 352/2014

Облигационни искове

В.Н.Н.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.9.2014г.

4

Гражданско дело No 360/2014

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.9.2014г.

5

Гражданско дело No 361/2014

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.9.2014г.

6

Гражданско дело No 362/2014

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.9.2014г.

7

ЧНД No 179/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.А.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.9.2014г.
Съдът счита, че следва да уважи направеното искане от Районна прокуратура сега в съдебно заседание, тъй като видно от представената актуална справка за съдимост на осъд. И., с последващо определение по НОХ дело № 224/2014 год. на РС – гр. Л
. на основание чл. 23-25 от НК са групирани всички наказания по присъдите му подлежащи на кумулиране. Определено е едно общо най-тежко наказание, като е приспаднато и времето, през което същият е бил задържан по МН Задържане под стража”. Водим от горното Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 179/2014 год. по описа на КРС, поради отпаднала необходимост от извършване на кумулация. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

8

Гражданско дело No 142/2014

Облигационни искове

Г.М.К.,
С.Г.Б.,
М.Г.К.

Н.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2014г.

9

АНД No 185/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2014г.
М.М.Д.

10

Гражданско дело No 607/2013

Делби

Й.П.Б.

В.М.М.,
К.Д.Ф.,
П.Д.С.,
Ц.П.Ф.,
С.К.Ф.,
М.А.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.9.2014г.

11

Гражданско дело No 144/2014

Делби

И.И.Б.

Ц.П.П.,
Р.Г.П.,
Ф.Г.П.,
И.Н.П.,
Р.Н.С.,
В.С.П.,
С.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2014г.

12

Гражданско дело No 203/2014

Делби

Г.С.Х.

Н.П.П.,
Д.П.П.,
Й.И.Д.,
Ц.И.Л.,
С.Й.Д.,
Ц.М.Р.,
Л.М.Ш.,
Н.Д.М.,
Д.В.Т.,
Е.В.Т.,
В.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2014г.

13

Гражданско дело No 227/2013

Делби

Д.И.К.,
В.И.А.

А.Ц.Д.,
Е.И.Д.,
Ц.И.Д.,
Д.Ц.Н.,
М.П.Д.,
Ц.П.Ц.,
Р.П.Д.,
Й.П.И.,
А.П.С.,
М.Н.М.,
И.Н.Н.,
Л.Х.Л.,
С.Х.Л.,
Г.Й.Н.,
К.Л.Т.,
Е.Д.Л.,
Й.А.Н.,
Р.Й.Х.,
П.В.А.,
С.Г.А.,
В.Г.А.,
С.П.Д.,
И.Д.Б.,
П.Д.Б.,
И.Б.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.9.2014г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол варианта от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните. Да се уведомят неявилите се съделители.

14

Гражданско дело No 597/2013

Делби

В.В.К.

Д.Х.Ф.,
А.Х.Ф.,
Х.Д.Ц.,
Н.Д.Х.,
М.Д.Х.,
П.Й.С.,
М.Н.Т.,
И.Й.Т.,
Ц.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.9.2014г.

15

Гражданско дело No 242/2014

Развод и недейств. на брака

В.И.П.

К.К.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.9.2014г.
В законна сила от 10.9.2014г.

16

Гражданско дело No 367/2014

Искове по СК

Б.Т.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.9.2014г.
В законна сила от 10.9.2014г.

17

Гражданско дело No 368/2014

Искове по СК

Б.Т.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.9.2014г.
В законна сила от 10.9.2014г.

18

Гражданско дело No 394/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.9.2014г.

19

Гражданско дело No 395/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.9.2014г.

20

НОХД No 100/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - служебен защитник на подсъдимият И.М.Н. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият И.М.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата до 04.02.2014 год. в дома си, находящ се в Е., ул.“…….“№ е съхранявал незаконно добити от другиго един кубически метър дървесина от цер на стойност 51 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка ал. 2 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв. ОСЪЖДА подс. И.М.Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 40 лв. за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………….. /А. Т./ /адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: ……………………………. /И.М.Н./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.М.Н. по настоящото НОХ дело № 100/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.М.Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.М.Н.
В законна сила от 10.9.2014г.

21

НОХД No 149/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 10.9.2014г.
Л.М.М.
Мотиви от 10.9.2014г.

22

НОХД No 202/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.С.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Я. – договорен защитник на подсъдимият С.С.Ф.. Подсъдимият С.С.Ф. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, женен с 2 непълнолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила НП № 14-0938-000417/07.04.2014 год. на Началника на Сектор “ПП“ – БОДМВР – гр. Пл. за управление на МПС в срока на лишаване от това право по съдебен или административен ред, на 24.05.2014 год. по пътя гр. Кн. – гр. Б. Сл., в Местността “Локвичката“ е управлявал лек автомобил Фолксваген Пасат с рег. № ………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН бланков № 357936/24.05.2014 год. по описа на РУП – гр. Кн.- престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 /сто/ часа годишно за 2 /две/ поредни години. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: ............................... /С.С.Ф./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият С.С.Ф. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 202/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.С.Ф. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
С.С.Ф.
В законна сила от 10.9.2014г.

23

Гражданско дело No 582/2013

Делби

Д.С.Д.

В.Т.П.,
Г.П.И.,
П.Ц.М.,
И.С.В.,
М.С.Д.,
С.М.П.,
М.М.Ц.,
В.М.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2014г.

24

Гражданско дело No 381/2014

Облигационни искове

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

Д.В.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.9.2014г.

25

НОХД No 62/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.Б.М.,
С.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 11.9.2014г.
Л.Б.М.
С.С.М.

26

Гражданско дело No 221/2014

Развод и недейств. на брака

С.П.Т.

Л.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.9.2014г.

27

Гражданско дело No 244/2014

Издръжка

Б.Р.К.

В.М.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.9.2014г.

28

Гражданско дело No 397/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.9.2014г.

29

Гражданско дело No 398/2014

Развод по взаимно съгласие

П.В.Б.,
Д.В.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2014г.
В законна сила от 12.9.2014г.

30

ЧГД No 407/2014

Отказ от наследство

М.А.И.

А.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.9.2014г.
В законна сила от 12.9.2014г.

31

ЧНД No 164/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Л.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.9.2014г.

32

ЧНД No 184/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.9.2014г.

33

НОХД No 204/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.А.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 12.9.2014г.
Н.А.А.
Мотиви от 12.9.2014г.

34

НОХД No 205/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и младши адвокат В.К. – договорен защитник на подсъдимият П.А.К.. Подсъдимият П.А.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, машинен оператор в ,,Олива“АД – гр. Кн., женен с 2 малолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ дело № 288/2012 год. на РС – гр. Кн. за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 на хиляда, на 30.08.2014 год. в гр. Кн. по ул.,,…….“ е управлявал лек автомобил Опел Вектра, с рег. № …….. след употреба на алкохол с концентрация 0.68 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер“7410+, с фабр. № ARSM0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание”Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 30.08.2014 год. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /мл.адв. В.К./ ПОДСЪДИМ: ............................... /П.А.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.А.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 205/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
П.А.К.
В законна сила от 12.9.2014г.

35

НОХД No 206/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ангел Танев и младши адвокат В.К. – договорен защитник на подсъдимият П.А.К.. Подсъдимият П.А.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, машинен оператор в ,,Олива“АД – гр. Кн., женен с 2 малолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ дело № 288/2012 год. на РС – гр. Кн. за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 на хиляда, на 30.08.2014 год. в гр. Кн. по ул.,,………“ срещу сградата на МБАЛ – гр. Кн. е управлявал лек автомобил Опел Вектра, с рег. № ………… след употреба на алкохол с концентрация 0.83 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер“7410+, с фабр. № ARSM0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание”Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 30.08.2014 год. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /мл.адв. В.К./ ПОДСЪДИМ: ............................... /П.А.К./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.А.К. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 206/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
П.А.К.
В законна сила от 12.9.2014г.

36

НОХД No 207/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимият Г.П.Б.. Подсъдимият Г.П.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, тракторист в ЕТ“Плам агро Пл. Ч.“ – гр. Кн., женен с 2 малолетни деца, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 30.08.2014 год. в гр. Кн. на кръстовище от ул.“………“ и ул.“Опълченска“ е управлявал лек автомобил ,,Мазда-626“, с рег. № ………… след употреба на алкохол с концентрация 2.2 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 494/02.09.2014 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание”Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС от ОДМВР – гр. Пл. ОСЪЖДА подс. Г.П.Б. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ЦСМП – гр. Пл. направени разноски по делото в размер на 5 лв. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ............................... /Г.П.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 207/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.П.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Г.П.Б.
В законна сила от 12.9.2014г.

37

НОХД No 208/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.В.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.9.2014г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което:Т.В.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, женен, безработен, неосъждан с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 30.08.2013 год. в гр. Кн
. по ул."………" е управлявал лек автомобил Крайслер с per. № ………… след употреба на алкохол с концентрация 1.6 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в протокол № 495/02.09.2014 г. на ЦСМП – Пл. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия Т.В.П. на основание чл.343б, ал.1 вр. с чл. 54 ал.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание „ лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца. НА основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказанието за срок от 3 (три) години. На основание чл.343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъд. Т.В.П. от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца, считано от 30.08.2014 год. ОСЪЖДА подсъд. Т.В.П. да заплати разноски по делото в размер на 5 лв., платими по сметка на ЦСМП - Плевен. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ................... / Т.В.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.В.П. по НОХ дело № 208/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Т.В.П.. Определението е окончателно.
Т.В.П.
В законна сила от 12.9.2014г.

38

ЧГД No 409/2014

Отказ от наследство

М.А.И.

А.В.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 15.9.2014г.
В законна сила от 15.9.2014г.

39

Гражданско дело No 599/2013

Делби

Д.Т.В.

П.Г.А.,
Ц.Г.И.,
С.Г.И.,
И.Г.И.П.,
Н.Г.К.Б.,
И.Г.В.,
П.Ц.П.,
И.Б.В.,
Г.Б.К.,
А.П.П.,
В.А.П.,
Т.А.Н.,
И.Н.П.,
В.Ц.П.,
Б.Ц.И.,
Г.И.И.,
С.И.И.,
Ц.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.9.2014г.

40

ЧГД No 410/2014

Отказ от наследство

А.М.Д.

М.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 16.9.2014г.
В законна сила от 16.9.2014г.

41

ЧГД No 411/2014

Отказ от наследство

А.М.Р.

М.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 16.9.2014г.
В законна сила от 16.9.2014г.

42

ЧГД No 412/2014

Отказ от наследство

А.М.У.

М.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 16.9.2014г.
В законна сила от 16.9.2014г.

43

АНД No 195/2014

Административни дела

Н.С.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУП КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.9.2014г.
НП-отменено

44

Гражданско дело No 384/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

Б.К.К.

Г.К.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр. дело № 384/2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн
., поради оттегляне на иска. ОБЕЗСИЛВА издадената по делото Заповед за незабавна защита № 426/2014 год. от 05.09.2014 год. на Кн. РС. ОСЪЖДА на основание чл. 16 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Б.К.К., с ЕГН ********** ***, да заплати по приходната сметка на РС Кн. д.т. в размер на 25 лв. – за образуване на гражданско дело. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на РУП Д.Д. – за сведение.

45

Гражданско дело No 406/2014

Развод по взаимно съгласие

В.К.В.,
Б.М.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.9.2014г.
В законна сила от 17.9.2014г.

46

НОХД No 211/2014

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.Д.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 17.9.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Я. от ПлАК, договорен защитник на подсъдимия Ц.Д.Д.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Ц.Д.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през 1997 год. придобил и до 11.09.2014 год. в дома си на ул.”………" №.. в с. Е. държал огнестрелно оръжие: един брой турско фабрично производство гладкоцевна ловна пушка с вертикално разположени цеви, калибър 12x70 мм. с фабр. №…….. с надпис ,,TU КА AV TUFFKLRTI DUZCE" „CAP 12x70" и два броя боеприпаси: ловни патрони кал. 12 мм. без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия Ц.Д.Д. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 10 / десет / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 години. Осъжда подсъдимия Ц.Д.Д. ДА ЗАПЛАТИ разноски по делото в размер на 118.97 лева, изплатени на вещото лице по банкова сметка *** - Пл. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ”Полиция” гр. Кн.: 1 брой огнестрелно оръжие - един брой гладкоцевна, ловна пушка, с вертикално разположени цеви - /надцевка/, калибър 12х70 мм., с фабричен №………, марка и модел ,,TU КА AV TUFFKLRTI DUZCE" „CAP 12x70", фабрично турско производство и два броя гилзи, червени на цвят от боеприпаси - ловни патрони, калибър 12 мм.притежаването на които е забранено . Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Св. Я./ ПОДСЪДИМ: ................... / Ц.Д.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.Д.Д. по НОХ дело № 211/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Ц.Д.Д.. Определението е окончателно.
Ц.Д.Д.
В законна сила от 17.9.2014г.

47

Гражданско дело No 358/2014

Делби

Ю.Ц.Ц.

М.Б.М.,
С.Б.Б.,
В.Г.Х.,
Ц.С.Т.,
Г.С.Х.,
И.В.Н.,
В.Д.Н.,
С.З.В.,
Д.З.В.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.9.2014г.

48

АНД No 194/2014

Административни дела

РАНГ 2000 ЕООД

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.9.2014г.
НП-отменено

49

Гражданско дело No 184/2013

Делби

Н.М.Л.

И.Ц.В.,
Л.Г.П.,
И.Г.Ш.,
В.Г.С.,
К.Г.Г.,
Е.К.К.,
В.Т.В.,
К.И.В.,
Р.И.И.,
З.Т.Н.,
Е.М.П.,
П.Й.П.,
Н.Г.Б.П.,
С.Т.Б.,
В.И.Б.,
К.П.Б.,
В.П.Б.,
Д.П.Б.,
Д.Й.Г.,
А.Т.Л.,
Г.Т.Д.,
Б.К.П.,
Ю.К.П.,
И.И.Г.,
Д.П.П.,
В.Г.Г.,
Т.Г.Г.,
Р.Й.Й.,
Ц.Й.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.9.2014г.

50

ЧНД No 188/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.И.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.9.2014г.

51

Гражданско дело No 287/2014

Облигационни искове

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ

М.Л.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.9.2014г.

52

ЧГД No 434/2014

Отказ от наследство

Я.Г.В.

Г.С.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 25.9.2014г.
В законна сила от 25.9.2014г.

53

ЧНД No 200/2014

Реабилитации чл.85-88а НК

Ц.Е.Н.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.9.2014г.

54

Гражданско дело No 128/2011

Облигационни искове

В.П.Г.

Т.К.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.9.2014г.

55

Гражданско дело No 341/2014

Чл.19 ЗГР

И.Н.Д.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.9.2014г.

56

ЧГД No 437/2014

Отказ от наследство

А.М.П.

М.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 26.9.2014г.
В законна сила от 26.9.2014г.

57

ЧГД No 438/2014

Други ЧГД

ТД НА КОНПИ ГР.СОФИЯ

Х.М.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.9.2014г.
В законна сила от 26.9.2014г.

58

АНД No 172/2014

По ЗГ и ЗЛОД

Б.И.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.9.2014г.
НП-отменено

59

НОХД No 201/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН-ПРОКУРОР СИЛВИЯ ВЕЛИЗАРОВА

В.А.К.,
Т.К.А.,
Ц.Р.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 26.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 26.09.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат И.Ц. от ПлАК, като защитник на обвиняемите В.А.К., Т.К.А. и Цв. Р.Г., по силата на което: Обвиняемият В.А.К., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,……”№ .., българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, осъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през периода 04.03.2013 год. до 10.03.2013 год. в с. Д. Л., Пл. област, от частен дом, находящ се на ул.“……“№ .., след като се сговорил предварително с Цв. Р.Г., с ЕГН: ********** и Т.К.А., с ЕГН: ***********, в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – 1 бр. хром никелова метална цистерна с размери височина /h/ - 120 см. и дължина /d/ - 90 см. на стойност 420 лв. и 100 /сто/ литра домашно червено вино на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, всичко на стойност 570 /петстотин и седемдесет/ лв. от владението на Вл. Х. Д. от с. Д. Л., обл. Пл., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия В.А.К., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,….”№ .., за срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ. Обвиняемият Т.К.А., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през периода 04.03.2013 год. до 10.03.2013 год. в с. Д. Л., Пл. област, от частен дом, находящ се на ул.“…….“№ .., след като се сговорили предварително с Цв. Р.Г., с ЕГН: ********** и В.А.К., с ЕГН: **********, в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – 1 бр. хром никелова метална цистерна с размери височина /h/ - 120 см. и дължина /d/ - 90 см. на стойност 420 лв. и 100 /сто/ литра домашно червено вино на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, всичко на стойност 570 /петстотин и седемдесет/ лв. от владението на Вл. Х. Д. от с. Д. Л., обл. Пл., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия Т.К.А., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание “Пробация“, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. Обвиняемият ЦВ. Р.Г., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На неустановена дата през периода 04.03.2013 год. до 10.03.2013 год. в с. Д. Л., Пл. област, от частен дом, находящ се на ул.“……“№ .., след като се сговорили предварително с Т.К.А., с ЕГН: ********** и В.А.К., с ЕГН: **********, в немаловажен случай, отнел чужди движими вещи – 1 бр. хром никелова метална цистерна с размери височина /h/ - 120 см. и дължина /d/ - 90 см. на стойност 420 лв. и 100 /сто/ литра домашно червено вино на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, всичко на стойност 570 /петстотин и седемдесет/ лв. от владението на Вл. Х. Д. от с. Д. Л., обл. Пл., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са възстановени и заместени - престъпление по чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия ЦВ. Р.Г., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание ,,Пробация”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото - няма. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемите В.А.К., с ЕГН: ********** ***, Т.К.А., с ЕГН: ********** *** и Цв. Р.Г., с ЕГН: ********** *** да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените разноски по делото в размер на 40.00 лв. – възнаграждение на вещо лице. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по № ЗМ 116/2013 год. по описа на РУП – гр. Д. Д., ДП № 183/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. /Пр.преписка № 485/2013 год. по описа на РП – гр. Кн./ и НОХ дело № 201/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата в хода на ДП № ЗМ 116/2013 год. по описа на РУП – гр. Д. Д. спрямо обвиняемия В.А.К., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Отменя взетата в хода на ДП № ЗМ 116/2013 год. по описа на РУП – гр. Д. Д. спрямо обвиняемия Т.К.А., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Отменя взетата в хода на ДП № ЗМ 116/2013 год. по описа на РУП – гр. Д. Д. спрямо обвиняемия Цв. Р.Г., с ЕГН: ********
В.А.К.
Т.К.А.
Ц.Р.Г.
В законна сила от 26.9.2014г.

60

НОХД No 213/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.9.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Т.Т. ***, защитник на подсъдимия В.М.М.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия В.М.М., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.03.2014 год. по земен път в местността „Женски дол" отдел 110 в землището на с. П. е транспортирал с конска каруца незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лева, като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. ал.2 от НК. На основание чл. 235, ал.6 във вр. ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.М.М. му се НАЛАГА наказание "Глоба" в размер на 200 (двеста) лева. ОСЪЖДА подсъд. В.М.М. да заплати разноски по съдебното делото в размер на 25 лв. по сметка на ОД на МВР Пл. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ............... /А. Т./ /адв. Т.Т./ ПОДСЪДИМ: ................... / В.М.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.М.М. по НОХ дело № 213/2014 год. по описа на КРС . На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия В.М.М.. Определението е окончателно.
В.М.М.
В законна сила от 26.9.2014г.

61

НОХД No 214/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 26.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Т.Т. – договорен защитник на подсъдимият М. И.М.. Подсъдимият М. И.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.03.2014 год. по земен път в местността ,,Женски дол“ отдел 110 в землището на с. П. е транспортирал с конска каруца незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от акация на стойност 60 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв. ОСЪЖДА подс. М.И.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направени разноски по делото в размер на 25.00 лв. за вещо лице. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ............................... /А. Т./ /адв. Т.Т./ ПОДСЪДИМ: ............................... /М.И.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.И.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 214/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Мурахит И.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.И.М.
В законна сила от 26.9.2014г.

62

НОХД No 217/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.А.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 26.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 26.09.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и младши адвокат В.К. от ПлАК като договорен защитник на обвиняемия Н.А.Н., по смисъла на което: Обвиняемият Н.А.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи, осъждан, ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 24.09.2014 год. по път № ……. в посока от гр. Пл. към гр. Кн. управлявал МПС – товарен автомобил марка ,,Пежо Боксер“, с рег. № ……… с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно – 2,61 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство ,,Алкотест Дрегер“7410+, с фабр. № ARSM 0009, след като бил осъден с присъда влязла в сила на 09.08.2013 год. по НОХ дело № 256/2013 год. на РС – гр. К. – престъпление по чл. 343б, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Н.А.Н., с ЕГН: ********** Наказание ,,Пробация”, със следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 2 ДВЕ) ГОДИНИ, 2 (ДВА) пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (ДВЕ) ГОДИНИ. И ,,ГЛОБА” в размер на 200 (ДВЕСТА) лева. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1 т. 7 от НПК НАЛАГА на обвиняемия Н.А.Н., с ЕГН: ********** Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, считано от 24.09.2014 година – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред. Имуществени вреди от престъплението – не са причинени. Разноски по наказателното производство – не са направени. Веществени доказателства по делото – не са приобщени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК незабавно производство по № ЗМ 300/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.преписка Вх. № 1170/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 217/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия Н.А.Н., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на незабавно производство № ЗМ 300/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.
Н.А.Н.

63

НОХД No 219/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.М.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 29.9.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Р.М. от ПлАК, като защитник на обвиняемия Б.М.Б., по силата на което: Обвиняемият Б.М.Б. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 17.09.2014 год. в 07:52 часа в гр. Кн., обл. Пл. на кръстовище образувано от пресичането на ул.“……“ и ул.“……….“ управлявал МПС – лек автомобил марка“Мазда“, с рег. № ……… с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство“Алкотест Дрегер“7410+, с фабричен № ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Б.М.Б., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност Наказание 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НПК Съдът НАЛАГА на обвиняемия Б.М.Б., с ЕГН: ********** Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от 17.09.2014 година – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства. Разноските по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по незабавно производство № ЗМ 290/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., Пр.преписка Вх. № 1160/2014 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 219/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Б.М.Б., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на незабавно производство № ЗМ 290/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. Определението на съда е окончателно.
Б.М.Б.
В законна сила от 29.9.2014г.

64

АНД No 199/2014

Административни дела

Ц.З.М.

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.9.2014г.
НП-отменено

65

ЧНД No 210/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.9.2014г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. Със Споразумение № 175/12.09.2014 год. по НОХ дело № 206/2014 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 12.09.2014 год., на осъденият П.А.К., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание,,Пробация“ в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, извършено на 30.08.2014 год. 2. Със Споразумение № 174/12.09.2014 год. по НОХ дело № 205/2014 год. по описа на РС – гр. Кн., влязло в законна сила на 12.09.2014 год., на осъденият П.А.К., с ЕГН: ********** *** е наложено Наказание,,Пробация“ в размер на 1 /една/ година и ,,Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 1 /една/ година, за престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК, извършено на 30.08.2014 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ: КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. П.А.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, машинен оператор в ,,Олива“АД – гр. Кн., женен с 2 малолетни деца, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение № 175/12.09.2014 год. по НОХ дело № 206/2014 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение № 174/12.09.2014 год. по НОХ дело № 205/2014 год. по описа на РС – гр. Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 1 /една/ година, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 30.08.2014 год. – датата на фактическото му отнемане. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
П.А.К.