РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2014г. до 31.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 549/2013

Делби

Ц.С.Д.,
Е.И.М.

Е.И.Г.,
Д.С.Д.,
И.С.Д.,
Т.П.И.,
Й.И.Р.,
С.Г.У.,
В.Г.Р.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.8.2014г.

2

НОХД No 183/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 1.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият Б.П.Б. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.10.2013 год. в землището на с. П
., обл. Пл., в Отдел № 109 “Б1“ без редовно писмено разрешително е добил от Държавния Горски фонд 1 (един) куб.м. дървесина от “цер“ на стойност 60 лв., като деянието е извършено повторно – престъпление по чл. 235, ал. 3, т. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 3, т. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Б.П.Б., с ЕГН: ********** кумулативно предвиденото наказание “Глоба“. Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 60 лв. са възстановени, видно от вносна бележка на “Общинска банка“АД ФЦ – гр. Пл. от 24.07.2014 год. за извършено плащане по сметка на РДГ – гр. Л. за възстановяване на щети по ДП № 1078/2013 год. по описа на РП – гр. Кн.. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. На основание чл. 183, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подс. Б.П.Б., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените по делото разноски за вещо лице в размер на 25 лв. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:…………………………… ЗАЩИТНИК:………………………………. (Кр. К.) (адв. Д.Д.) ПОДСЪДИМ:……………………........... (Б.П.Б.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.П.Б. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 183/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Б.П.Б. МН „Подписка” от досъдебното производство. Определението е окончателно.
Б.П.Б.
В законна сила от 1.8.2014г.

3

Гражданско дело No 154/2014

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Г.Ц.Б.

ППЗК "ПРОГРЕС" - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.8.2014г.

4

Гражданско дело No 253/2014

Облигационни искове

Д.Ф.П.

П.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 7.8.2014г.

5

Гражданско дело No 344/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.8.2014г.
В законна сила от 18.8.2014г.

6

Гражданско дело No 345/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.8.2014г.
В законна сила от 18.8.2014г.

7

Гражданско дело No 349/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.8.2014г.
В законна сила от 22.8.2014г.

8

НОХД No 152/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.8.2014г.
Вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение: Днес 14.08.2014 год. между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., мл. адвокат В. К. от АК – гр. Пл., в качеството му на служебен защитник на подсъдимия С.И.М., с ЕГН: **********, на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство, преди приключване на съдебното следствие по НОХ дело № 152/2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн., пр. преписка № 19/2014 г. по описа на РП – Кнежа и ДП № 89/2014 г. по описа на РУП – Кн., при следните условия: С.И.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че: На неустановена дата през периода от 11.11.201З г. до 18.11.201З г. в с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., отнел чужди движими вещи - 91 бр. керемиди за покрив - тип „Панега" на стойност 36,40лв., 2 бр. билни капаци на стойност 2,00 лв., Зб бр. бетонни тротоарни плочки - тип „пчелна пита" на стойност 106,56 лв. - имущество на обща на стойност 144,96 лв. от владението на ЖП - секция – Вр., без съгласието на представителен орган на дружеството и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен – престъпление по чл.194 ал.3 вр. ал.1 от НК. На основание чл. 384 ал.1 вр. с чл. 381 ал.1 от НПК страните се споразумяват за извършеното престъпление по чл. 194 ал.3 вр. с ал.1 от НК на подсъдимия С.И.М., с ЕГН:********** да бъде наложено наказание: Глоба в размер на 100 /сто/ лева. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноските по делото в размер на 35.00 лв. се възлагат на подсъдимия С.И.М., с ЕГН:********** ***. С П О Р А З У М Е Л И С Е : ПРОКУРОР: …………… СЛ. ЗАЩИТНИК: ……………… /Кр. К./ /мл.адв. В. К./ ПОДСЪДИМ: ……………………... /С.И.М./ Съдът счита, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени като доказателства по делото всички такива събрани до този момент, приложени по ЗМ 89/2013 г. по описа на РУП Кнежа и Пр. №19/2014 г. по описа на РП - гр. Кн.. Водим от горното О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 283 от НПК присъединява като доказателства по делото писмените материали по ЗМ 89/2013 г. по описа на РУП Кнежа и Пр. №19/2014 г. по описа на РП - гр. Кн.. Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между РП – гр. Кн., представлявана от прокурор Кр. К., служебен защитник мл.адвокат В. К. от Плевенска Адвокатска колегия и подсъдимия С.И.М. е допустимо - не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381, ал. 2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговарят на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК. С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено. Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение. Водим от горното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : Одобрява постигнатото на 14.08.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн., представлявана от районен прокурор Кр. К., служебен защитник мл. адв. В. К. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия С.И.М., по силата на което: С.И.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН:********** се признава за виновен, в това че: На неустановена дата през периода от 11.11.2013 г. до 18.11.2013 г. в с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., отнел чужди движими вещи - 91 бр. керемиди за покрив - тип „Панега" на стойност 36,40 лв., 2 бр. билни капаци на стойност 2,00 лв., З6 бр. бетонни тротоарни плочки - тип „пчелна пита" на стойност 106,56 лв. - имущество на обща на стойност 144,96 лв. от владението на ЖП - секция – Вр., без съгласието на представителен орган на дружеството и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен - по чл.194 ал.3 вр. ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът НАЛАГА на подсъдимия С.И.М., с ЕГН:********** и снета самоличност Наказание “Глоба” в размер на 100 (сто) лева. Причинените с престъплението имуществени вреди в размер на 144.96 лв. са възстановени. Веществени доказателства - няма. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. С.И.М., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен разноски по делото в размер на 35.00 лв. – възнаграждение за вещо лице. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ-89/2014 г. по описа на РУП – гр. Кн., пр. преписка № 19/2014 г. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 152/2014 г. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата на Досъдебно производство № ЗМ-89/2014 г. по описа на РУП – гр. Кн. спрямо подсъдимия С.И.М., с ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
С.И.М.
В законна сила от 14.8.2014г.

9

НОХД No 153/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.И.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 14.8.2014г.
Признава подсъдимия Е.И.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през месец ноември 2013 год. в с. Л
., обл. Пл., ул. „И. В.” № ., отнел чужди движими вещи - 1 бр. електрическа скара на стойност 20 лв., 1 бр. настолен електрически шмиргел на стойност 40 лв., имущество на обща стойност 60 лв., от владението на Д.Д.Г. ***, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал.1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК, го ОСЪЖДА на „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. Е.И.В., с ЕГН:********** и снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД МВР – гр. Пл. направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. - възнаграждение на вещо лице. ВРЪЩА на пострадалия Д.Д.Г., с ЕГН: ********** ***, приобщеното по досъдебно производство № ЗМ-359/ 2013 год. по описа на РУП – гр. Кн. и пр. преписка № 15/ 2014 год. по описа на РП – гр. Кн. веществено доказателство – 1 бр. електрическа скара, понастоящем на съхранение в РУП – Кн. Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Пл. окръжен съд.
Е.И.В.
Мотиви от 14.8.2014г.
В законна сила от 1.9.2014г.

10

НОХД No 187/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.И.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.8.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 08.08.2014 год. споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор Кр. К. и адвокат С.Я. от ПлАК, защитник на обвиняемия В.И.С., с ЕГН: **********, за прекратяване на наказателното производство, по силата на което: Обвиняемият В.И.С., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи като шофьор в община И., неосъждан, с ЕГН:**********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На 03.07.2014 г. в гр. И., обл. Пл., при условията на продължавано престъпление държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по силата на закон - тютюневи изделия, които подлежат на облагане с акциз по чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, както следва: 1. В къща в гр. И., обл. Пл., на ул.”О. П.” № – 139 бр. кутии с цигари на обща пазарна стойност в размер на 820,10 лв., като невнесеният акциз в републиканския бюджет е в размер на 469,41 лв. от които: - 7 бр. кутии с цигари „FAMOUS” king sizw-80s - на стойност 26,22 лв.; - ЗЗ бр. кутии с цигари „VICTORY” super-80s - на стойност 102,33 лв.; - 10 бр. кутии с цигари „MY WAY” gold-80d - на стойност 37,45 лв.; - 14 бр. кутии с цигари „JIM” slims-100s - на стойност 52,43 лв.; - 16 бр. кутии с цигари „DIVA” luxurios slims-100s - на стойност 59,92 лв.; - 18 бр. кутии с цигари „PALLDDIUM” blue-80s - на стойност 67,41 лв.; - 20 бр. кутии с цигари „KING” red-80s - на стойност 60,18 лв.; - 20 бр. кутии с цигари „BEST MAN” gold-80s - на стойност 59,72 лв.; - 1 бр. кутия с цигари „VELVET” slims-100s - на стойност 3,75 лв. 2. В къща в гр.Искър, обл.Плевен, на ул."Георги Димитров" №71 – 19 бр. кутии с цигари на обща пазарна стойност в размер на 136,90 лв., като невнесеният акциз в републиканския бюджет е в размер на 69,87 лв., от които: - б бр. кутии с цигари „PALLDDIUM” blue-80s - 2 бр. кутии с цигари „МУ WAY” gold-80d - 1 бр. кутия с цигари „EVA” slims-100s - 10 бр. кутии с цигари „CORSAIR” blue-8Os. или общо при продължаваното престъпление държал 158 бр. кутии с цигари на обща пазарна стойност в размер на 957 лв., като невнесеният акциз в републиканския бюджет е в размер на 539,28 лв. и случаят е немаловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът НАЛАГА на обв. В.И.С., с ЕГН: ********** и снета самоличност Наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. В.И.С., с ЕГН: ********** НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - “Глоба“. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. На основание чл. 234, ал.3 във вр. с чл. 53, ал.1, б."б" от НК ОТНЕМА в полза на Държавата приобщените по делото веществени доказателства – общо 158 бр. кутии с цигари, от тях: 139 бр. кутии с цигари, иззети на 03.07.2014 г. от дома на В.И.С. ***, а именно: 7 бр. кутии с цигари „FAMOUS” king sizw-80s; ЗЗ бр. кутии с цигари „VICTORY” super-80s; 10 бр. кутии с цигари „MY WAY” gold-80d; 14 бр. кутии с цигари „JIM” slims-100s; 16 бр. кутии с цигари „DIVA” luxuriоs slims-100s; 18 бр. кутии с цигари „PALLDDIUM” blue-80s; 20 бр. кутии с цигари „KING” red-80s; 20 6p. кутии с цигари „BEST MAN” gold-80s и 1 бр. кутия с цигари „VELVET” slims-100s, както и 19 бр. кутии с цигари, иззети на 03.07.2014 г. от дома на Габриела Цветанова Цолова, от които: б бр. кутии с цигари „PALLDDIUM” biue-80s; 2 бр. кутии с цигари „MY WAY” gold-80d; 1 бр. кутия с цигари „EVA” slims-100s и 10 бр. кутии с цигари „CORSAIR” blue-80s, всичките са съхранение в Сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР Пл., като същите следва да бъдат унищожени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обв. В.И.С., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените по делото разноски общо в размер на 136,69 лв. – възнаграждение на вещо лице. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по преписка № 841/2014 год. по описа на РП – гр. Кн., ДП № ЗМ-178/2014 год. по описа на ОД на МВР – Пл. и НОХ дело № 187/2014 год. по описа на РС – гр. Кн. Отменя взетата на досъдебното производство спрямо обвиняемия В.И.С., с ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно.
В.И.С.
В законна сила от 14.8.2014г.

11

НОХД No 189/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Д.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.8.2014г.
Одобрява постигнатото на 14.08.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К., адвокат Р. М. от АК – гр. Пл., в качеството му на защитник на подсъдимия С.Д.З., с ЕГН: ЕГН:********** за прекратяване на наказателното производство, преди приключване на съдебното следствие по НОХ дело № 189/2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн., БП № 241/2014 год. по описа на РУ“Полиция” – гр. Кн. и Пр. преписка №970/2014 год. по описа на РП – гр. Кн., по силата на което: С.Д.З., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, осъждан, с ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че: На 04.08.2014 г. в 00,10 ч. в гр. Кн., обл. Пл. на кръстовище, образувано от пресичането на ул. „ Р. Д.” и ул. „Филип Тотю” управлявал МПС – лек автомобил марка „Фолксваген голф” с рег. № ………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,1 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол от химическа експертиза №435/08.08.2014 г. на ЦСМП гр. Пл. – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. По споразумение на страните, за извършеното от подсъдимия С.Д.З., с ЕГН:********** и снета самоличност престъпление на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Съдът НЕ НАЛАГА на обв. С.Д.З., с ЕГН:********** кумулативно предвиденото в чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО”, поради това, че същият не притежава валидно свидетелство за управление на МПС. Имуществени вреди от престъплението не са причинени. Веществени доказателства - няма. Разноските по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по БП № 241/2014 г. по описа на РУ„Полиция” - гр. Кн., пр. преписка № 970/2014 г. по описа на РП - гр. Кн. и НОХ дело № 189/2014 г. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата в хода на БП № 241/2014 г. по описа на РУ„Полиция” - гр. Кн. спрямо подсъдимия С.Д.З., с ЕГН:********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението е окончателно.
С.Д.З.
В законна сила от 14.8.2014г.

12

Гражданско дело No 250/2014

Облигационни искове

И.Т.К.

Т.Ф.Ф.,
Ц.Ф.Ф.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.8.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното въз основа на искова молба от И.Т.К., с ЕГН ********** ***, чрез пълномощника – адв. Д.М. – ВАК, със съдебен адрес:***, гражданско дело № 250/ 2014 година по описа на РС – гр.Кн
., поради неотстраняване в срок на нередовностите, посочени в разпореждане на същия съд от 13.06.2014 год., с което молбата е оставена без движение.

13

Гражданско дело No 363/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2014г.
В законна сила от 1.9.2014г.

14

Гражданско дело No 364/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2014г.
В законна сила от 1.9.2014г.

15

Гражданско дело No 365/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.8.2014г.
В законна сила от 1.9.2014г.

16

ЧНД No 190/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
Б.Г.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.8.2014г.
Уважава
В законна сила от 21.8.2014г.

17

НОХД No 191/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.Б.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.8.2014г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: А.Б.Н., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, продавач в ЕТ „ В. П
.” гр. Б., осъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.08.2014 г. около 05.30 часа по път ІІІ-306 на 23+939 км. Е управлявал лек автомобил Ауди А 3, с рег. №………., след употреба на алкохол с концентрация 2,7 на хиляда, установено по надлежния ред по Наредба №30/2001 г. с химическа експертиза, отразена в Протокол №439/12.08.2014 г. на ЦСМП – Пл., след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 на хиляда – престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия А.Б.Н. на основание чл. 343б, ал.2 от НК във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 , т. 2 и т.5 от НК във вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК СЕ НАЛАГА наказание "Пробация" в размер на 2 / две/ години и 6 / шест/ месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 2 / две/ години и 6 / шест / месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 / две/ години и 6 / шест / месеца. - поправителен труд, включващ удръжки върху трудовото възнаграждение в размер на 10 на сто в полза на държавата за срок от 6 / шест/ месеца. На основание чл. 343б, ал.2 във вр. с чл. 54 от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание „ Глоба” в размер на 100 / сто/ лева. На основание чл.343г вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият А.Б.Н. със снета самоличност от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 10.08.2014 г. ОСЪЖДА подсъд. А.Б.Н. да заплати разноски по делото в размер на 5 лв., платими по сметка на ЦСМП - Плевен. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ................... /А.Б.Н. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.Б.Н. по НОХ дело № 191/2014 год. по описа на КРС . На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия А.Б.Н.. Определението е окончателно.
А.Б.Н.
В законна сила от 21.8.2014г.

18

НОХД No 193/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

Г.М.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 25.8.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 249, ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК съдебното производство по НОХД № 193/ 2014 год. по описа на Кн
. районен съд. ВРЪЩА делото на наблюдаващия прокурор в Районна прокуратура – гр.Плевен – С. В., за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство съществени отстраними нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия Г.М.И., съобразно мотивите, изложени в обстоятелствената част на настоящото разпореждане.
Г.М.И.

19

ЧГД No 370/2014

Отказ от наследство

Т.П.Б.

П.И.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 29.8.2014г.
В законна сила от 29.8.2014г.

20

НОХД No 192/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Г.Ш.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.8.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и мл.адв. В.К. от ПлАК, служебен защитник на подсъдимия Б.Г.Ш.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Б.Г.Ш., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН: ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 868/12.09.2013 г. на Началника на РУП гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на 14.08.2014 г. в гр. Кн. е управлявал мотоциклет „ КУМСО” с рама №…………… и с регистрационна табела с № …………… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН бланков №641527/14.08.2014 г. по описа на РУП – Кн. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. 2.На 14.08.2014 г. в гр.Кнежа е управлявал МПС – мотоциклет „ КУМСО” с рама №…………………, като си служил с контролен знак – регистрационна табела с №…………., издадена за друго МПС – мотоциклет „ ЧЗ” – престъпление по чл.345, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните за извършеното от Б.Г.Ш. престъпление на основание чл. 343в, ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т.2 от НК му се НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест / месеца. На основание чл.345, пр.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Б.Г.Ш. СЕ НАЛАГА наказание ” Глоба” в размер на 100 лева. На основание чл.381, ал.8 от НПК и по споразумение между страните на основание чл.23 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Б.Г.Ш. едно общо най-тежко наказание „ Пробация” , изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест / месеца. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ..................... /А. Т./ /адв.В. К. / Подсъдим: ..................... / Б.Г.Ш./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 192/2014 год. по описа на КРС, водено против подсъдимия Б.Г.Ш.. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Б.Г.Ш..
Б.Г.Ш.
В законна сила от 29.8.2014г.

21

АНД No 196/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Т.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.8.2014г.
В.Т.О.

22

НОХД No 197/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Б.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 29.8.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат Р.М. от ПлАК, договорен защитник на подсъдимия С.Б.П. . ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: С.Б.П., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила НП№14-0248-000473/12.05.2014 г. на Началника на РУП Б. Сл. за управление на МПС в срока на лишаване от това право по съдебен или административен ред, на 23.08.2014 г. в гр. Кн., по ул. „ Г. Д.” е управлявал лек автомобил Рено Лагуна с рег. №………….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН бланков №668771/23.08.2014 г. по описа на РУП- Кн. – престъпление по чл. 343в, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия С.Б.П. на основание чл. 343в, ал.1 от НК във вр. с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, два пъти седмично за срок от 1 / една / година и 6 / шест / месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една / година и 6 / шест / месеца. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /А. Т./ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ................... /С.Б.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.Б.П. по НОХ дело № 197/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия С.Б.П.. Определението е окончателно.
С.Б.П.
В законна сила от 29.8.2014г.