РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2014г. до
31.7.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 150/2014

Изменение на издръжка

Т.К.Т.

Ц.М.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.7.2014г.

2

ЧГД No 300/2014

Отказ от наследство

К.Д.К.

Й.А.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 7.7.2014г.
В законна сила от 7.7.2014г.

3

НОХД No 157/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.Р.П.,
А.М.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Подсъдимият Л.Р.П. роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  При условията на продължавано престъпление и след предварително сговаряне с А.М.П., като е използвал техническо средство – кирка, и е разрушил прегради здраво направени за защита на имот, е извършил следните деяния:  1. На неустановена дата от 09.01.2014 год. до 11.01.2014 год. в гр. Кн
., от частен дом, находящ се на ул.“Р. Д.“№ .. собственост на Н. ***, е отнел чужди движими вещи – 2 броя мъжки велосипеди, на обща стойност 80 лв., телевизор „Панасоник“ на стойност 70 лв., 5 литрова газова бутилка с монтиран котлон на нея на обща стойност 26 лв., или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 176 лв., собственост на Х. и  2. На неустановена дата от 09.01.2014 год. до 11.01.2014 год. в гр. Кнежа, от частен дом, находящ се на ул.“Р. Д.“№ собственост на Тр. И. В.от същия град, е отнел чужди движими вещи – 10 литра слънчогледово олио на стойност 29 лв. и декодер за цифрова телевизия на стойност 20 лв., или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 49 лв., собственост на Василев,  или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 225 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, без съгласието на собствениците им, като до приключване на досъдебното производство вещите са върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 2 и т. 5, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 2 и т. 5, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, съдът му НАЛАГА Наказание“Пробация“, изразяваща се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** - два пъти седмично за срок от 2 (две) години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 (двеста) часа годишно за 2 (две) поредни години.    Подсъдимият А.М.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  При условията на продължавано престъпление и след предварително сговаряне с Л.Р.П., като е използвал техническо средство – кирка, и е разрушил прегради здраво направени за защита на имот, е извършил следните деяния:  1. На неустановена дата от 09.01.2014 год. до 11.01.2014 год. в гр. Кн., от частен дом, находящ се на ул.“Р. Д.“№ собственост на Н. ***, е отнел чужди движими вещи – 2 броя мъжки велосипеди, на обща стойност 80 лв., телевизор „Панасоник“ на стойност 70 лв., 5 литрова газова бутилка с монтиран котлон на нея на обща стойност 26 лв., или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 176 лв., собственост на Х. и  2. На неустановена дата от 09.01.2014 год. до 11.01.2014 год. в гр. Кн., от частен дом, находящ се на ул.“Р. Д.“№ собственост на Тр. И. В. от същия град, е отнел чужди движими вещи – 10 литра слънчогледово олио на стойност 29 лв. и декодер за цифрова телевизия на стойност 20 лв., или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 49 лв., собственост на Василев,  или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 225 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, без съгласието на собствениците им, като до приключване на досъдебното производство вещите са върнати – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 2 и т. 5, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 2 и т. 5, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание“Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.    ОСЪЖДА подсъдимите Л.Р.П. и А.М.П. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно направените по делото разноски в размер на 87.77 лв. по сметка на ОД МВР – гр. Пл.    Към споразумението са приложени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК подписани от подсъдимите.      ПРОКУРОР:………………………… СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………….   /Кр. К./ /мл.адв. В.К./     ПОДСЪДИМ: ………………………   /Л.Р.П./     ПОДСЪДИМ:……………………...   /А.М.П./      Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите Л.Р.П. и А.М.П. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 157/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Л.Р.П. МН „Подписка” от досъдебното производство.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. А.М.П. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно.  
Л.Р.П.
А.М.П.
В законна сила от 7.7.2014г.

4

Гражданско дело No 289/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

П.Х.И.

Н.С.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.7.2014г.
Съдът съобразявайки изявленията на страните счита, че между молителката и синът й Н.С.Н. е налице подобрения на взаимоотношенията, предвид което    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело № 289/2014 год. по описа на РС – гр. Кн.  РАЗЯСНИ на страните правните последици на горното като ги уведоми, че при следващи неразбории между тях отново ще бъде образувано гражданско дело, което би могло да приключи с неблагоприятни за извършителя на домашно насилие правни последици.  Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес.  

5

НОХД No 180/2013

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор К. К. и адв. П.Д. - договорен защитник на подсъдимият А.М.А. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия А.М.А. роден на *** ***,,Н. В.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, неженен с 1 малолетно и 1 непълнолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 01.02.2011 год., в землището на с. Ст., обл. Пл., при условията на посредствено извършителство, като използвал наказателно неотговорните лица Н.Л.П. ***, К.А.Д. *** и П.В.Т. *** и чрез използване на техническо средство – багер, неустановена марка, модел и регистрационен номер и устройство за рязане на метални предмети /резак/ унищожил чужди движими вещи – 204 метра от тръбопровод, свързващ сондаж Р-55 и ГЗЕ-5 Староселци, изграден от стоманени черни тръби Ф 80 мм. и дебелина на стената 6 мм., като стойността на унищоженото е 2 017.56 лв., собственост на ,,Проучване и добив на нефт и газ”АД – гр. С., като до приключване на съдебното следствие причинената щета е възстановена - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.  На основание чл. 216, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Н.Й.В.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 6 /шест/ месеца.    На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК съдът ВРЪЩА веществените доказателства предадени с протокол за отговорно пазене на 01.02.2011 год., а именно: 20 броя тръби били с дължина около 3.2 м., диаметър 80 мм. и дебелина на стената 6 мм., 1 брой тръба с дължина 140 м. и диаметър 80 мм. и дебелина на стената 6 мм., в обект НСП – с. Д. Л. при ,,ПДНГ”АД – гр. С. – на стойност 807.53 лв. на пострадалото дружество ,,Проучване и добив на нефт и газ”АД – гр. С..    ОСЪЖДА подс. А.М.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 40 лв. за вещо лице.  ОСЪЖДА подс. А.М.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски по делото в размер на 135 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: ..................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /К. К./ /адв. П.Д./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /А.М.А./    Съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.М.А. по настоящото НОХ дело № 180/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.А. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
А.М.А.

6

НОХД No 99/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат Д.Д. – договорен защитник на подсъдимият Б.П.Б..   Подсъдимият Б.П.Б. роден на *** ***,,Ст. Пл.”№ .., българин, български гражданин, с начално образование, женен с 1 малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 23.08.2013 год. по земен път в отдел 109 ,,Б1“ в землището на гр. И. е транспортирал незаконно добита от другиго 2.0 кубически метра дървесина от дъб на стойност 120 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева.    Имуществените щети от престъплението са възстановени.  ОСЪЖДА подс. Б.П.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените разноски в размер на 25.00 лв. за вещо лице.  Веществени доказателства по делото не са приобщени.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.    ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ...........................   /Кр. К./ /адв. Д.Д./     ПОДСЪДИМ: ..........................   /Б.П.Б./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Б.П.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 99/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.П.Б. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Б.П.Б.
В законна сила от 9.7.2014г.

7

Гражданско дело No 13/2014

Развод и недейств. на брака

Г.В.Г.

С.С.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2014г.

8

Гражданско дело No 34/2014

Делби

И.Й.Б.

И.М.К.,
Р.Х.К.,
Ц.Х.Д.,
Д.М.М.,
В.А.Е.,
С.П.Е.,
С.П.Б.,
Г.К.Е.,
И.Г.П.,
Т.Г.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.7.2014г.

9

Гражданско дело No 71/2014

Облигационни искове

И.Д.Х.

Ю.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.7.2014г.

10

НОХД No 156/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 14.7.2014г.
М.С.П.
Мотиви от 14.7.2014г.

11

Гражданско дело No 207/2014

Издръжка

В.И.Б.

И.Л.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.7.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба.  ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която:  І. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на непълнолетната В.И.Б., с ЕГН: ********** ще се упражняват от нейната майка Р.В.Б., с ЕГН: **********.  ІІ. РЕЖИМ НА ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ между бащата И.Л.Б., с ЕГН: ********** и непълнолетната В.И.Б., с ЕГН: ********** не се определя и той остава свободен по преценка на бащата и детето. Непълнолетната В.И.Б. ще представя на баща си И.Л.Б. удостоверение относно формата на обучение в средното й образование занапред.  ІІІ. Бащата И.Л.Б., с ЕГН: ********** ще заплаща МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на непълнолетното си дете В.И.Б., с ЕГН: ********** сумата от 90 лв. /деветдесет лева/ чрез нейната майка и законен представител Р.В.Б., с ЕГН: **********, с пощенски запис на адрес:***, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане до 30 /тридесето/ число на текущия месец, за който се отнася издръжката в срок до приключване на редовна форма на обучение в средното образование на детето.  ІV. Бащата И.Л.Б., с ЕГН: ********** ще заплаща дължимата МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на непълнолетното си дете В.И.Б., с ЕГН: ********** за месец май 2014 год. и месец юни 2014 год. /от датата на завеждане на исковата молба до подписване на настоящата спогодба/ или общо в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/ за посочения период по минимум 30 лв. /тридесет лева/ до окончателното й изплащане, като в случай на възможност сумата ще бъде по-голяма.  V. Бащата И.Л.Б., с ЕГН: ********** ще заплати държавната такса по сметка на РС – гр. Кн.  VІ. Разноските остават в тежест на страните така, както са ги направили.  С настоящата спогодба подписалите я страни заявяват, че уреждат всички свои отношения и нямат други претенции един към друг.      С П О Г О Д И Л И С Е :    1. …………………………………... 2. ………………………………………..  /В.И.Б. /Р.В.Б./  със съгл. на законен предст.  Р.В.Б./ 3. ………………………………………..   /И.Л.Б./      Съдът съобразявайки изложеното    ОПРЕДЕЛИ:    ОСЪЖДА ответника И.Л.Б., с ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 66.60 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 207/2014 год. по описа на КРС въз основа на постигната между страните спогодба.  Определението не подлежи на обжалване.  

12

НОХД No 219/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Н.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.7.2014г.
Съдът счита, че това е отстранимо съществено нарушение на процесуалните права, което води до ограничаване правата на подсъдимата и защитата й, и производството по делото следва да се прекрати и да се върне на прокуратурата.  Водим от горното и на основание чл. 288, ал. 1 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящото НОХ дело № 219/2013 год. по описа на КРС и ИЗПРАЩА същото на РП – гр. Кн
. за отстраняване на съществените нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване правата на подсъдимата и на нейният защитник.  Веществени доказателства, а именно: 1 брой пазарска чанта, съдържаща полиетиленови пликове със суха раздробена тревиста маса с външен вид на тютюн с тегло 2.800 кг. да се върнат на РП – гр. Кн.  Настоящото определение не подлежи на обжалване и протест.  
В законна сила от 15.7.2014г.

13

НОХД No 163/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.О.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и мл.адв. В.К. – договорен защитник на подсъдимият М.О.И..  Подсъдимият М.О.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с 2 малолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 30.06.2014 год. около 18:40 часа в с. Бр., обл. Пл., на ул.“Г. Д.“ пред дом № .. управлявал МПС – мотопед“Келай“ без регистрационна табела, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, като нарушението е установено с АУАН № 476081/30.06.2014 год. по описа на РУП – гр. Кн., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с Наказателно постановление № 948/2013 год. на Началника на РУП – гр. Кн., влязло в законна сила на 14.01.2014 год., бил наказан за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на същото – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за всяка една от трите години.    Имуществени щети от престъплението не са причинени.  Разноски по наказателното производство не са направени.  Веществени доказателства по делото не са приобщени.    Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.    ПРОКУРОР:…………………………… ЗАЩИТНИК:……………………………   /Кр. К./ /мл.адв. В.К./       ПОДСЪДИМ:……………………...   /М.О.И./    Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.О.И. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 163/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.О.И. МН „Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
М.О.И.
В законна сила от 15.7.2014г.

14

Гражданско дело No 219/2014

Облигационни искове

ЕТ КАТЯ ТОМОВА

ПК " НАПРЕДЪК " - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.7.2014г.

15

НОХД No 154/2014

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
С.И.Й.

Д.Ц.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 16.7.2014г.
Д.Ц.А.
Мотиви от 16.7.2014г.

16

ЧНД No 167/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
Н.Ц.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 16.7.2014г.
Уважава

17

ЧНД No 171/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

НАЧАЛНИКА НА РУП ДОЛНИ ДЪБНИК,
В.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.7.2014г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.  Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.  
В законна сила от 17.7.2014г.

18

АНД No 98/2014

По ЗГ и ЗЛОД

Б.И.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2014г.
НП-изменено

19

НОХД No 173/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Подсъдимият П.С.П. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, без образование - неграмотен, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 11.07.2014 год. около 00:05 часа на път ІІІ-137 км. в посока с. Г
. – гр. Кн. управлявал МПС – лек автомобил ,,Рено Сценик“ с рег. № ………, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, като нарушението е установено с АУАН № 654575/11.07.2014 год. по описа на РУП – гр. Кн., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с Наказателно постановление № 14-0285-000122/2014 год. на Началника на РУП – гр. Кн., влязло в законна сила на 03.06.2014 год. бил наказан за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на същото – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, съдът му НАЛАГА Наказание “ПРОБАЦИЯ“, изразяваща се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** – 2 (два) пъти седмично за срок от 1 (една) година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 100 (сто) часа за срок от 1 (една) година.  Имуществени щети от престъплението - не са причинени.  Разноски по наказателното производство – не са направени.  Веществени доказателства по делото – не са приобщени.  Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.    ПРОКУРОР:………………………… СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………….   /Кр. К./ /мл.адв. В.К./     ПОДСЪДИМ: ………………………   /П.С.П./    Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.С.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 173/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. П.С.П. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно.  
П.С.П.
В законна сила от 18.7.2014г.

20

Гражданско дело No 226/2013

Облигационни искове

И.А.А.

Е.Ц.О.,
М.Ц.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.7.2014г.

21

Гражданско дело No 528/2013

Делби

Т.И.М.

И.В.Б.,
П.И.И.,
П.В.Н.,
Г.И.К.,
Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Д.Г.Ц.,
И.И.А.,
К.Н.К.,
Г.Н.Д.,
С.Ю.С.,
И.Ю.И.,
Р.В.Н.,
И.В.И.,
Н.В.Н.,
М.В.Н.,
Р.Б.С.,
Б.П.П.,
Й.П.С.,
С.П.С.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.7.2014г.

22

Гражданско дело No 387/2012

Облигационни искове

Т.Ц.К.

П.С.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.7.2014г.

23

НОХД No 176/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 25.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимият Б.М.Г. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.12.2013 год. в с. Ст
., обл. Пл., на ул.“П.Р.Сл.“ пред дом № .. управлявал МПС – лек автомобил “Рено“, с рег. № ……., в срока на лишаване от право да управлява МПС, наложено със Заповед № 562/2012 год. на Началника на РУП – гр. Д. М., като лишаването е започнало на 09.12.2012 год., когато на основание чл. 171, ал. 1, т. 1, б.“е“ от ЗДвП временно е отнето свидетелството му за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с Наказателно постановление № 23/05.02.2013 год. на Началника на РУП – гр. Д. М., влязло в законна сила на 18.07.2013 год. за това, че управлявал МПС – лек автомобил марка “Опел Корса“, с рег. № ………. без свидетелство за управление на същото – престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание “Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 (една) година, състояща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично; - чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно, за 1 (една) година. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:…………………………… СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………………… (Кр. К.) (мл.адв. В.К.) ПОДСЪДИМ:……………………........... (Б.М.Г.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.М.Г. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 176/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Б.М.Г. МН „Подписка” от досъдебното производство. Определението е окончателно.
Б.М.Г.
В законна сила от 25.7.2014г.

24

НОХД No 177/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.7.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и мл.адв. В.К. – служебен защитник на подсъдимият Б.М.Г.. Подсъдимият Б.М.Г. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с 1 малолетно дете, неосъждан (реабилитиран по право), с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.07.2014 год. около 12:15 часа в с. Ст., обл. Пл., на ул.“Н. В.“ в посока към бившата консервна фабрика до дом № .. управлявал МПС – лек автомобил “Рено“ с рег. № ….., в срока на лишаване от право да управлява МПС, наложено със Заповед № 562/2012 год. на Началника на РУП – гр. Д. М., като лишаването е започнало на 09.12.2012 год., когато на основание чл. 171, ал. 1, т. 1, б.“е“ от ЗДвП временно е отнето свидетелството му за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние – с Наказателно постановление № 23/05.02.2013 год. на Началника на РУП – гр. Д. М., влязло в законна сила на 18.07.2013 год. – за това, че управлявал МПС – лек автомобил марка “Опел Корса“ с рег. № ……….. без свидетелство за управление на същото – престъпление по чл. 343в, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание “Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: - чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1 (една) година, състояща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 (два) пъти седмично; - чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа годишно, за 1 (една) година. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:…………………………… СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………………… (Кр. К.) (мл.адв. В.К.) ПОДСЪДИМ:……………………........... (Б.М.Г.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Б.М.Г. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 177/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.М.Г. МН „Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Б.М.Г.
В законна сила от 25.7.2014г.

25

Гражданско дело No 330/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.7.2014г.

26

Гражданско дело No 332/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.7.2014г.

27

Гражданско дело No 329/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.7.2014г.

28

Гражданско дело No 333/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.7.2014г.

29

Гражданско дело No 335/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.7.2014г.

30

НОХД No 182/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.7.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адв. Р.М. - договорен защитник на подс. П.Г.Д.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият П.Г.Д. роден на *** ***, обл. Пл., ул.“Г.С.Р.“№ .., българин, български гражданин, със средно образование, работи – земеделски производител, женен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.07.2014 год. в с. Л., обл. Пл. управлявал МПС – лек автомобил марка “Сузуки Витара“, с рег. № ……., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.2 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол от химическа експертиза № 400/22.07.2014 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание“Лишаване от свобода“ в размер на 6 (шест) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 3 (три) месеца. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Разноски по наказателното производство - не са направени. Веществени доказателства по делото - не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: ....................... ЗАЩИТНИК: ......................... (Кр. К.) (адв. Р.М.) ПОДСЪДИМ: .......................... (П.Г.Д.) Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 182/2014 год. по описа на КРС, водено против подс. П.Г.Д.. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН“Подписка” спрямо подсъдимия П.Г.Д.. Определението е окончателно.
П.Г.Д.

31

Гражданско дело No 88/2014

Облигационни искове

ПОЛИ - 87 ЕООД КНЕЖА

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2014г.

32

Гражданско дело No 333/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 31.7.2014г.
В законна сила от 14.8.2014г.

33

АНД No 168/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2014г.
И.Т.М.
Мотиви от 31.7.2014г.
В законна сила от 18.8.2014г.

34

АНД No 174/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.А.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2014г.
Н.А.А.
Мотиви от 31.7.2014г.
В законна сила от 18.8.2014г.