РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2014г. до
30.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 547/2012

Делби

С.В.П.

Н.В.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 2.6.2014г.

2

НОХД No 108/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Г.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 2.6.2014г.
И.Г.К.
Мотиви от 2.6.2014г.

3

НОХД No 136/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.К.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 2.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:   М.К.К., роден на *** ***, общ. Пр
., българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: На неустановена дата през периода от месец 09.2011 г,- 30.11.2011 година, в село Бр. от дом, находящ се на ул. „П." № .., собственост на В. Д. П. от гр. С., е отнел чужди движими вещи - дървен скрин с капак и чекмедже на стойност - 30,00 лева; дървена етажерка за книги, на стойност - 10.00 лева; 4 броя дървени стола на стойност -12.00 лева; 3 броя домашно тъкани черги с дължина 4 метра всяка и 1 брой домашно тъкана черга с дължина 2 метра, на обща стойност 42.00 лева; 5 броя домашно тъкани черги с дължина от по 4 метра всяка и 1 брой домашно тъкана черга с дължина 3 метра , на обща стойност - 52. 90 лева; 1 брой метално легло на стойност - 30,00 лева; дървена спалня с трикрилен гардероб, на стойност - 230,00 лева; печка на твърдо гориво на стойност - 30,00 лева; холна разтегателна масичка на стойност - 15,00 ле^а; диван - разтегателен на стойност - 60,00 лева, трапезна маса на стойност - 50,00 лева; двоен юрган на стойност - 35.00 лева ; 3 броя кувертюри за легла на стойност - 24.00 лева и тоалетна на стойност - 74,25 лева или отнел чужди движими вещи на обща стойност - 695,15 лева от владението на собственика В. Д. П. от гр. С., без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са обезпечени - престъпление по чл. 197, т.1 във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.   За това му деяние и на основание на основание чл.197, т.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. с чл.54, ал.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия М.К.К. СЕ НАЛАГА Наказание "лишаване от свобода" в размер три месеца.   На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от три години.     Към споразумението е представена изискуемата се декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.       Прокурор…………....: Защитник:………………………   /А. Т. / /Адв.С.Я./     Подсъдим:…………………   / М.К.К. /     ОСЪЖДА подсъдимия М.К.К.  да заплати по сметка на ОД на МВР Плевен деловодни разноски от ДП в размер на общо 75 лв.     Съдът   ОПРЕДЕЛИ:       На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” от ДП спрямо подсъдимия М.К.К..   ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия М.К.К. по НОХд.№136/2014 г. по описа на РС Кн.   Определението е окончателно.  
М.К.К.
В законна сила от 2.6.2014г.

4

Гражданско дело No 222/2014

Искове по КТ

И.В.Л.

РАЙОНЕН СЪД-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 3.6.2014г.

5

Гражданско дело No 3/2014

Облигационни искове

С.П.С.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.6.2014г.

6

Гражданско дело No 170/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Н.Б.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.6.2014г.

7

Гражданско дело No 241/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.6.2014г.

8

ЧНД No 124/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
С.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.6.2014г.
Уважава

9

Гражданско дело No 215/2014

Дела по Закона срещу домашното насилие

Е.Д.М.

О.А.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр. дело № 215/2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн
., поради оттегляне на иска.  ОБЕЗСИЛВА издадената по делото Заповед за незабавна защита № 236/2014 год. от 20.05.2014 год. на Кн. РС.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от днес.  След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на О.А.М.,*** Д. – за сведение.  

10

ЧГД No 245/2014

Отказ от наследство

Ц.Н.Н.

Н.Ц.Н.,
В.Г.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 5.6.2014г.
В законна сила от 5.6.2014г.

11

ЧНД No 137/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.6.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 137/2014 година по описа на Кн
. районен съд.  Прекратява производството по ЧН дело № 137/2014 година по описа на Кн. районен съд.  Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 288/2013 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн..  
В законна сила от 5.6.2014г.

12

ЧНД No 138/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.6.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 138/2014 година по описа на Кн
. районен съд.  Прекратява производството по ЧН дело № 138/2014 година по описа на Кн. районен съд.  Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 288/2013 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн.  
В законна сила от 5.6.2014г.

13

ЧНД No 139/2014

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.6.2014г.
Приключва разпита по ЧН дело № 139/2014 година по описа на Кнежанския районен съд.  Прекратява производството по ЧН дело № 139/2014 година по описа на Кн
. районен съд.  Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 288/2013 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн.  
В законна сила от 5.6.2014г.

14

Гражданско дело No 198/2013

Делби

И.В.М.

Е.Т.А.,
Х.Т.В.,
Г.Т.В.,
В.Г.М.,
Р.Й.П.,
Ц.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2014г.

15

Гражданско дело No 601/2013

Облигационни искове

СТИВГЕЛ ЕООД

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2014г.

16

Гражданско дело No 602/2013

Облигационни искове

Д.Г.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2014г.

17

Гражданско дело No 5/2014

Облигационни искове

М.В.А.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2014г.

18

Гражданско дело No 164/2013

Делби

В.Г.Д.

Е.Й.Б.,
Р.Д.Г.,
В.Д.Г.,
И.Г.Д.,
А.Г.Ч.,
М.А.К.,
А.Т.Б.,
Т.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.6.2014г.

19

Гражданско дело No 240/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.6.2014г.

20

Гражданско дело No 608/2013

Облигационни искове

ЕТ МИКИ-КРИСТИНА ЯЦИНСКА

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.6.2014г.

21

ЧНД No 117/2014

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

О.А.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД №117 /2014 г. по описа на РС Кн
. и го ИЗПРАЩА по компетентност на РС гр. Пл.  Определението подлежи на обжалване пред ОС гр.Пл. в 7 дневен срок което се съобщи на представителя на РП Кн. и на сл. защитник на лицето по принудителното действие.  След влизането на определението в законна сила делото да се изпрати на РС гр. Пл. по компетентност.  

22

НОХД No 275/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.Г.А.,
И.Г.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - служебен защитник на подс. И.Г.А. – лично и договорен защитник на подс. Т.Г.А. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Т.Г.А. роден на *** в гр. Ч. Бр., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата за времето от началото на месец май 2013 год. до 20.05.2013 год. в с. Бр., от неработещо Основно училище ,,Кирил и Методий”, находящо се на ул.,,П. Х.”№ .., след предварително сговаряне с И.Г.А. е отнел от владението на собственика и без съгласието на отговорното длъжностно лице – Кмета на с. Бр. и с намерение противозаконно да я присвои оставената без постоянен надзор двукрила метална порта на стойност 592.96 лв., собственост на Кметство Бреница, като за целта е използвал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Фият Брава” с неустановена регистрация и техническо средство – гаечен ключ, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 1 и 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 1 и 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.    Подсъдимият И.Г.А. роден на *** в гр. Т., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на неустановена дата за времето от началото на месец май 2013 год. до 25.05 2013 год. в с. Бр., от неработещо Основно училище ,,Кирил и Методий”, находящо се на ул.,,П. Х.”№ , след предварително сговаряне с Т.Г.А. е отнел от владението на собственика и без съгласието на отговорното длъжностно лице – Кмета на с. Бр. и с намерение противозаконно да я присвои оставената без постоянен надзор двукрила метална порта на стойност 592.96 лв., собственост на Кметство Бр., като за целта е използвал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Фият Брава” с неустановена регистрация и техническо средство – гаечен ключ, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 , във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 1 и 2 и т. 5 във връзка с чл. 194, ал. 1 , във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 55, ал. 2, б.,,б”, предл. последно от НК му НАЛАГА Наказание ,,Обществено порицание”, което да се изпълни чрез прочитане на споразумението по местния радио възел.    ОСЪЖДА подсъдимите Т.Г.А. и И.Г.А. със снети по-горе самоличности ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице.  ОСЪЖДА подс. Т.Г.А. и И.Г.А. със снети по-горе самоличности ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО направени деловодни разноски в размер на 15 лв. по сметка на КРС.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Танев/ /адв. С.Я./      ЗАЩИТНИК: ………………………. ПОДСЪДИМ: ………………………….   /адв. С.Я./ /И.Г.А./      ПОДСЪДИМ: ………………………   /Т.Г.А./      Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Т.Г.А. и И.Г.А. по настоящото НОХ дело № 275/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.Г.А. МН ,,Подписка” до влизане на присъдата в сила.  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Г.А. МН ,,Надзор на родителя” до влизане на присъдата в сила.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Т.Г.А.
И.Г.А.
В законна сила от 11.6.2014г.

23

Гражданско дело No 100/2014

Издръжка

Т.Р.А.

Е.Ю.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 12.6.2014г.

24

Гражданско дело No 243/2014

Развод по взаимно съгласие

И.Д.Г.,
Е.Ц.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.6.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.

25

АНД No 118/2014

По ЗД по пътищата

ПСТ ХОЛДИНГ ЕАД СОФИЯ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.6.2014г.
НП-отменено

26

Гражданско дело No 463/2013

Делби

Й.С.К.

П.Т.С.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.,
В.Г.К.,
Р.Г.Д.,
Х.А.Г.,
С.А.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2014г.

27

АНД No 113/2014

По ЗГ и ЗЛОД

А.И.Ц.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2014г.
НП-потвърдено

28

Гражданско дело No 135/2014

Развод и недейств. на брака

С.Е.А.

Б.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 16.6.2014г.

29

АНД No 129/2014

Административни дела

П.А.В.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.6.2014г.
НП-отменено

30

НОХД No 130/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:   И.М.И., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:   На неустановена дата за времето от 05.11.2013 г. до 21.05.2014 г. в дома си в с. Ст
., ул."Р." №, като монтирал на мястото на водомера във водомерната шахта на имота 13 сантиметрова метална тръба с диаметър един цол, сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната водопреносна мрежа на „В и К" ЕООД – Пл., с което е създал условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.   За това му деяние и на основание чл. 234в, ал.1 от НК във вр. с чл.54, ал.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия И.М.И. СЕ НАЛАГА Наказание "лишаване от свобода" в размер пет месеца, както и глоба в размер на 100 лв., платима по приходната сметка на КРС.   На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода в размер на 5 месеца, за срок от три години.   Към споразумението е представена изискуемата се декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.       Прокурор…………....: Защитник:………………………   /Хр. С. / /Адв. М. /     Подсъдим:…………………   / И.М.И. /     Разноски по делото не са направени.    На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 1,13 см. Метална тръба с диаметър един цол, по БП вх.№650/2014 г. по описа на РП Кн., ЗМ №265/2014 г. по описа на РУП Д. Д.     На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” от ДП спрямо подсъдимия И.М.И..   ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия И.М.И. по НОХд.№130/2014 г. по описа на РС Кн.   Определението е окончателно.  
И.М.И.
В законна сила от 16.6.2014г.

31

Гражданско дело No 15/2014

Развод и недейств. на брака

Ц.С.Ц.

Р.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.6.2014г.

32

Гражданско дело No 237/2014

Развод по взаимно съгласие

С.Г.Г.,
М.Д.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.6.2014г.
В законна сила от 17.6.2014г.

33

АНД No 128/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.6.2014г.
Е.М.А.

34

Гражданско дело No 111/2013

Делби

М.Д.Ц.,
Н.Д.З.

Т.Х.А.,
С.Х.Г.,
Т.С.Б.,
М.С.М.,
П.Д.М.,
И.П.С.,
И.И.Р.,
Г.И.М.,
Н.К.Х.,
Й.К.К.,
И.К.З.,
В.К.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.6.2014г.

35

Гражданско дело No 163/2013

Делби

И.А.Г.Б.,
Е.М.Г.

К.В.К.,
П.Р.М.,
А.Р.Л.,
И.В.Д.,
Т.Н.С.,
М.Н.К.,
В.Г.Г.,
Г.Г.Г.,
Р.Г.Г.,
Ж.П.Г.Б.,
Л.Н.З.Б.,
Т.С.Т.,
К.С.А.,
Т.П.И.,
Г.П.Г.,
Л.П.Я.,
П.Ж.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.6.2014г.

36

Гражданско дело No 91/2014

Облигационни искове

Я.П.Б.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.6.2014г.

37

НОХД No 111/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.О.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 18.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и мл.адв. К. - служебен защитник на подсъдимият М.О.М. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият М.О.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 2 малолетни и 1 непълнолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата за времето от 05.11.2013 год. до 17.04.2014 год. в дома си в с. Ст., ул.“Ст. Пл.“№.., посредством 60 см. маркуч – „мека връзка“ сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната водопреносна мрежа на „В и К“ЕООД – гр. Пл., с което е създал условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл. 234в, ал. 1 от НК по-леко наказание – „Глоба”.    На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 60 см. маркуч тип “мека връзка“, който да бъде унищожен чрез нарязване в контейнер в двора на съда.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /мл.адв. К./       ПОДСЪДИМ: …………………………   /М.О.М./        Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.О.М. по настоящото НОХ дело № 111/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.О.М. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
М.О.М.

38

АНД No 120/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.6.2014г.
Г.И.Б.
Мотиви от 18.6.2014г.

39

Гражданско дело No 118/2014

Развод и недейств. на брака

К.Б.Д.

М.И.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.6.2014г.

40

АНД No 312/2013

По ЗГ и ЗЛОД

З.С.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.6.2014г.
НП-отменено

41

АНД No 132/2014

По ЗД по пътищата

В.Й.Д.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.6.2014г.
НП-отменено

42

Гражданско дело No 549/2012

Делби

Т.А.Д.,
Д.А.Д.,
Ц.Д.Д.

Г.Ц.Д.,
Б.И.Д.,
М.И.Д.,
Н.Б.А.,
А.Д.Д.,
И.Т.Й.,
В.Г.М.,
Е.Б.П.,
С.Б.П.,
Й.П.Х.,
И.П.И.,
Д.Т.Д.,
Р.Т.П.,
Б.Б.А.,
Б.Б.А.,
Т.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2014г.

43

Гражданско дело No 167/2014

Искове по КТ

КООПЕРАЦИЯ ЗПУ ЗЛАТЕН КЛАС С.ПИСАРОВО

Б.Н.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2014г.
В законна сила от 20.6.2014г.

44

Гражданско дело No 286/2013

Делби

Д.К.Б.,
Д.В.Г.,
П.В.Б.,
Н.Ц.Б.,
Б.П.Б.,
Ц.Д.Б.,
П.Д.Б.,
Б.П.Б.,
П.Р.Б.,
В.Р.Д.,
Г.Г.П.

С.А.Б.,
П.К.Б.,
П.К.Б.,
Л.Р.Т.,
В.И.В.,
М.И.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.6.2014г.

45

АНД No 38/2014

По ЗД по пътищата

Ц.М.В.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.6.2014г.
НП-отменено

46

АНД No 123/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.Р.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.6.2014г.
Е.Р.Р.
Мотиви от 23.6.2014г.

47

НОХД No 145/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.А.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурора Д. М. (к) и адвокат Н.И. от ПлАК като служебен защитник на обвиняемия С.А.Р. относно следното:  Обвиняемият С.А.Р. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 2 деца, работи, осъждан, ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На 27.10.2013 год. в землището на с. Д. Л., обл. Пл., в Отдел 120“б“, без редовно писмено позволително извършил сеч с моторен трион на 1 куб.м. дърва за огрев от бряст на стойност 51.00 лв. от Горския фонд, като престъплението е извършено повторно – престъпление по чл. 235, ал. 3, т. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 235, ал. 3, т. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА на обв. С.А.Р., с ЕГН: ********** и снета самоличност Наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК на обв. С.А.Р., с ЕГН: ********** НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - “Глоба“.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 51.00 лв. са възстановени.  По делото няма приобщени веществени доказателства.     ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обв. С.А.Р., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените разноски по делото общо в размер на 25.00 лв. – възнаграждение на вещо лице.  Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по № ЗМ 184/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д., Пр.преписка Вх. № 1071/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 145/2014 год. по описа на РС - гр. Кн.  Отменя взетата спрямо подсъдимия С.А.Р., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” в хода на Досъдебно производство № ЗМ 184/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д.  Определението на съда е окончателно.  
С.А.Р.
В законна сила от 23.6.2014г.

48

ЧНД No 146/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

И.К.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.6.2014г.
Оставя без уважение

49

НОХД No 126/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.Д.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимият Р.Д.В. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Р.Д.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи – заложна къща“Плевен“ЕООД – гр. И., неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 29.09.2013 год. в гр. И. управлявал МПС – л.а.“Ауди“90 с рег. № ……. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда – 1.9 на хиляда, установено по надлежния ред по Наредба № 30/2001 год. с протокол за Химическа експертиза № 588/01.10.2013 год. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 9 /девет/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.    На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 29.09.2013 год.    ОСЪЖДА подс. И. М. Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски по делото в размер на 20 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ……………………………..   /А. Т./ /адв. Р.М./       ПОДСЪДИМ: …………………………….   /Р.Д.В./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Р.Д.В. по настоящото НОХ дело № 126/2014 год. по описа на КРС.    На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Р.Д.В. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Р.Д.В.
В законна сила от 24.6.2014г.

50

Гражданско дело No 594/2013

Делби

В.Х.В.

Х.Н.М.,
Т.Н.П.,
В.Ц.Я.,
С.Ц.Р.,
И.Д.Т.,
С.Д.Т.,
С.Х.М.,
В.Д.Т.,
Д.М.В.,
М.В.К.,
Ц.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.6.2014г.

51

Гражданско дело No 52/2014

Делби

Н.Х.К.,
Е.Х.К.,
Н.Ц.Д.,
Д.Т.Д.,
И.Б.Д.,
Л.Б.Д.,
А.Ц.С.,
И.Г.Ш.,
А.Г.Ш.,
И.М.Б.,
Д.И.К.,
В.Т.А.

Ч.Х.Д.,
А.Х.Д.,
М.Н.Б.,
Ц.С.Б.,
В.С.П.,
Т.С.Я.,
С.И.Б.,
М.С.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.6.2014г.

52

НОХД No 131/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Б.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и мл.адв. В.К. - служебен защитник на подсъдимият С.Б.А. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият С.Б.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата за времето от 05.11.2013 год. до 21.05.2014 год. в дома си в с. Ст., ул.“Ст. Пл.“№ .., като монтирал на мястото на водомера във водомерната шахта на имота 19 сантиметрова метална тръба с диаметър един цол, сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната водопреносна мрежа на “В и К“ЕООД – гр. Пл., с което е създал условия за неотчитане на потребената питейна вода в имота - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко кумулативно Наказание”Глоба”.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………………   /А. Т./ /мл.адв. В.К./       ПОДСЪДИМ: …………………………….   /С.Б.А./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подс. С.Б.А. по настоящото НОХ дело № 131/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Б.А. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
С.Б.А.
В законна сила от 25.6.2014г.

53

НОХД No 150/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Б.П. - служебен защитник на подсъдимият С.Т.М. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия С.Т.М. роден на *** ***,,П. Я.”№ .., понастоящем живее в с. Гл., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 10.06.2014 год. в Местността“Женски дол“ отдел 110“С1“ в землището на с. П. е товарил незаконно добита от другиго 1.5 кубически метър дървесина от акация на стойност 90 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.    ОСЪЖДА подс. С.Т.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /адв. Б.П./       ПОДСЪДИМ: …………………………   /С.Т.М./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.Т.М. по настоящото НОХ дело № 150/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Т.М. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
С.Т.М.
В законна сила от 25.6.2014г.

54

Гражданско дело No 479/2013

Развод и недейств. на брака

В.Д.В.

Н.М.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 327, ал.2, изр. първо от ГПК производството по граждански дело № 479/ 2013 год. по описа на РС – Кн, поради настъпила смърт на ищеца.

55

НОХД No 147/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Й.Ц.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 26.6.2014г.
Одобрява постигнатото на 26.06.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Д. М. /к/, служебния защитник мл.адв. В.К. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия Й.Ц.Д., с ЕГН: **********, по силата на което:  Й.Ц.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Р. Кн.”№ 7, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  На 27.10.2013 год. в землището на с. Д. Л., обл. Пл., в Отдел“120“, подотдел“Б“ територия от държавния горски фонд, без да притежава редовно писмено позволително е добил – отсякъл посредством бензинов моторен трион 1 кубически метра пространствени дърва за огрев от бряст на стойност 60 лв., като случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.    По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА на подсъдимия Й.Ц.Д., с ЕГН: ********** и снета самоличност Наказание "Глоба" размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА на основание чл. 235, ал. 7, пр. 2 от НК подсъдимия Й.Ц.Д., с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Държавата левовата равностойност на липсващия предмет на престъплението в размер на 60.00 лв.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Й.Ц.Д., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен, направените разноски по делото общо в размер на 25.00 лв. – възнаграждение на вещо лице.    Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по ДП № ЗМ 187/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д., Пр. преписка Вх. № 1074/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 147/2014 год. по описа на РС - гр. Кн.  Отменя взетата спрямо подсъдимия Й.Ц.Д., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Досъдебно производство ЗМ № 187/2014 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д. Д.   Определението е окончателно.  
Й.Ц.Д.
В законна сила от 26.6.2014г.

56

Гражданско дело No 534/2013

Делби

В.Г.О.,
В.Г.О.

Н.Ц.Д.,
Н.А.К.,
Ф.В.К.,
Т.В.К.,
П.К.К.,
М.Т.И.,
Р.П.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.6.2014г.

57

НОХД No 122/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.Ю.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.6.2014г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Подсъдимият Т.Ю.А. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на 13.05.2014 год. в с. Ст
., от частен дом на ул.“Цв. Г.“№ отнел чужди движими вещи – мобилен телефон “Нокия 2220 слайд“ на стойност 54.00 лв. и СИМ карта на мобилен оператор МТел на стойност 10.00 лв., или вещи на обща стойност 64.00 лв. от владението и без съгласието на собственика Р. И. Т. от същото село с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността им случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК.  За това му деяние по споразумение между страните на основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез прочитане по местния радиовъзел на с. Староселци.    ОСЪЖДА подс. Т.Ю.А. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 35 лв. за вещо лице.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.    ПРОКУРОР: ....................... СЛ.ЗАЩИТНИК: .....................   /Кр. К./ /адв. В.В./       ПОДСЪДИМ: ..........................   /Т.Ю.А./    Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 122/2014 год. по описа на КРС, водено против подс. Т.Ю.А..  На основание чл. 309 от НПК  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Т.Ю.А..  Определението е окончателно.  
Т.Ю.А.
В законна сила от 30.6.2014г.

58

НОХД No 134/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Л.В.,
С.П.П.,
Б.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Подсъдимият М.Л.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 11.04.2013 год. в гр. Кн
., обл. Пл. в съучастие като съизвършители със С.П.П. и Б.М.И., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, находящ се на ул.“Ст. Н.“№ .. и използване на техническо средство – железен лост, отнел чужди движими вещи – един брой мъжки кон на стойност 500.00 лв. и един брой конска каруца на стойност 300.00 лв., всичко на обща стойност 800.00 лв. от владението на собственика Ст. Н. Дж. от гр. Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената вреда е възстановена – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ, съдът му НАЛАГА Наказание“Пробация“, изразяваща се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** - два пъти седмично за срок от 1 (една) година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа за 1 (една) година.    Подсъдимият С.П.П. роден на *** год. в гр. Пл., живущ ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 11.04.2013 год. в гр. Кн., обл. Плевен в съучастие като съизвършители с М.Л.В. и Б.М.И., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, находящ се на ул.“Ст. Н.“№ и използване на техническо средство – железен лост, отнел чужди движими вещи – един брой мъжки кон на стойност 500.00 лв. и един брой конска каруца на стойност 300.00 лв., всичко на обща стойност 800.00 лв. от владението на собственика Ст. Н. Дж. от гр. Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената вреда е възстановена – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание“Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.    Подсъдимият Б.М.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 11.04.2013 год. в гр. Кн., обл. Пл. в съучастие като съизвършители с М.Л.В. и С.П.П., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, находящ се на ул.“Ст. Н.“№ и използване на техническо средство – железен лост, отнел чужди движими вещи – един брой мъжки кон на стойност 500.00 лв. и един брой конска каруца на стойност 300.00 лв., всичко на обща стойност 800.00 лв. от владението на собственика Ст. Н. Дж. от гр. Кн., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената вреда е възстановена – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание“Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.    Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.    Разноските по делото в размер на 40.00 лв. се възлагат на подсъдимите: М.Л.В., С.П.П. и Б.М.И. да бъдат заплатени по сметка на ОД МВР – гр. Пл.    Към споразумението са приложени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК подписани от подсъдимите.      ПРОКУРОР:………………………… СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………….   /Кр. К./ /мл.адв. В.К./    ПОДСЪДИМ:………………………. ПОДСЪДИМ: ………………………   /М.Л.В./ /С.П.П./       ПОДСЪДИМ:……………………...   /Б.М.И./      Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите М.Л.В., С.П.П. и Б.М.И. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 134/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.Л.В. МН „Подписка” от досъдебното производство.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. С.П.П. МН „Подписка” от досъдебното производство.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Б.М.И. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно.  
М.Л.В.
С.П.П.
Б.М.И.
В законна сила от 30.6.2014г.

59

НОХД No 158/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Д.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 30.6.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Кр. К. и адвокат С.Я. – договорен защитник на подсъдимият И.Д.М..  Подсъдимият И.Д.М. роден на *** год. в гр. С., живущ ***-А, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен с 2 малолетни деца, неосъждан (със заличени осъждания по чл. 88а, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1, т. 5 от НК), с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 27.06.2014 год. около 17:30 часа в гр. Кнежа, на кръстовище, образувано от пресичането на ул.“П.“ и ул.“Р. Кн.“, е управлявал МПС – товарен автомобил“Мерцедес Вито“ с регистрационен № ………., без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 797/2013 год. на Началника на РУ“Полиция“ – гр. Д. М. за управление на МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление, връчено лично на 17.12.2013 год., влязло в сила на 25.12.2013 год., констатирано с АУАН № 476078/27.06.2014 год. по описа на РУ“Полиция“ – гр. Кн. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните, съдът му НАЛАГА Наказание“Лишаване от свобода“ в размер на 3 (три) месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.  Имуществени щети от престъплението не са причинени.  Разноски по наказателното производство не са направени.  Веществени доказателства по делото не са приобщени.  Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.    ПРОКУРОР:…………………………… ЗАЩИТНИК:……………………………   /Кр. К./ /адв. С.Я./     ПОДСЪДИМ:……………………...   /И.Д.М./    Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият И.Д.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 158/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Д.М. МН „Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
И.Д.М.
В законна сила от 30.6.2014г.