РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2014г. до
31.5.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 34/2013

Делби

Д.П.К.,
И.Й.К.,
П.Й.Б.,
И.П.К.

В.А.П.,
Н.А.Н.,
Е.А.В.,
М.Н.К.,
Р.Н.Б.,
Т.И.А.,
В.К.Ч.,
Н.К.К.,
Н.М.К.,
Р.М.И.,
И.И.П.,
П.И.П.,
М.Й.К.П.,
Т.Й.С.,
М.К.Ц.,
Й.Д.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.5.2014г.

2

Гражданско дело No 200/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.5.2014г.

3

Гражданско дело No 201/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.5.2014г.

4

Гражданско дело No 202/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.5.2014г.

5

НОХД No 82/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Й.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и мл.адв. К. - служебен защитник на подсъдимият П.Й.Д. - лично, по смисъла на което:  П.Й.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 14.03.2014 год. в с. Л., от частен дом на ул.,,Г. Д.”№ направил опит, останал недовършен поради независещи от него причини да отнеме чужди движими вещи: два сърпа, една метална лейка, шест тенджери, една метална кофа, една метална тенджера, два капака за тенджери и една електрическа скара, на обща стойност, като скрап в размер на 11.70 лв. от владението и без съгласието на собственика Тр. Т. П. от гр. С., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 2, предл. 1 във връзка с чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 2, предл. 1 във връзка с чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Г. Д.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1 /една/ година.    ОСЪЖДА подс. П.Й.Д. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /мл.адв. К./       ПОДСЪДИМ: …………………………   /П.Й.Д./      Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.Й.Д. по настоящото НОХ дело № 82/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Й.Д. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
П.Й.Д.
В законна сила от 7.5.2014г.

6

Гражданско дело No 53/2014

Делби

Н.Ц.Д.

П.Ц.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.5.2014г.

7

Гражданско дело No 93/2014

Развод и недейств. на брака

Ц.И.З.

Ц.И.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.5.2014г.

8

Гражданско дело No 205/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.5.2014г.

9

Гражданско дело No 211/2013

Делби

Т.И.Р.

И.М.Ф.,
П.М.Д.,
М.М.Г.,
В.И.А.,
К.И.А.,
Г.П.Ц.,
Г.П.Р.,
М.Д.Л.,
С.Г.Л.,
Д.Г.Л.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.5.2014г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З..  Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици.  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, които за ищеца, отв. Св. И. и пълномощник Г. тече от днес.  Да се уведомят неявилите се ответниците.  

10

Гражданско дело No 426/2013

Делби

М.П.П.

Д.П.М.,
М.Г.Д.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.5.2014г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З..  Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици.  Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, които за ищцата и отв. Св. И. тече от днес.  

11

Гражданско дело No 436/2013

Вещни искове

С.М.Т.

ЕТ ПЕПИ 96 ЙОРДАН ИВАНЧОВСКИ ИСКЪР

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №436/2013 г. по описа на РС Кн
. на основание чл. 233 от ГПК поради отказ от предявения иск от страна на ищеца С.М.Т. чрез процесуалния му представител адв.Д..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дн. от съобщенията до страните че е изготвено.  

12

Гражданско дело No 589/2013

Делби

Е.И.И.,
А.И.И.,
П.Т.М.,
С.Т.С.,
Б.В.К.,
И.В.К.,
Й.Т.В.,
К.Ц.И.

М.П.А.,
А.П.А.,
Й.П.А.,
Л.Ц.Д.,
С.П.М.,
О.П.Р.,
Н.П.Р.,
Ю.П.С.,
Л.Т.Ж.,
А.Г.К.,
П.И.П.,
Г.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.5.2014г.

13

АНД No 87/2014

По ЗД по пътищата

П.И.Ш.

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.5.2014г.
НП-отменено

14

НОХД No 181/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.Г.Н.,
М.П.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 14.5.2014г.
Н.Г.Н.
М.П.Г.

15

ЧНД No 47/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Е.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 47/2014 год. по описа на КРС поради оттегляне на предложението по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.  Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  

16

ЧНД No 67/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Е.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.5.2014г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения:  1. С Присъда № 39/26.02.2014 год. по НОХ дело № 273/2013 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязла в законна сила на 14.03.2014 год., на осъд. Б.Е.Н., с ЕГН: ********** от гр. Кн. е наложено Наказание“Пробация“.  2. С Присъда № 28/11.02.2014 год. по НОХ дело № 121/2013 год. по описа на РС – гр. Кн., влязла в законна сила на 27.02.2014 год., на осъд. Б.Е.Н., с ЕГН: ********** от гр. Кнежа е наложено Наказание,,Пробация” със следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 „две“ години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 „две“ години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 „сто и петдесет“ часа за срок от 1 „една“ година  за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, извършено за времето от 27.12.2012 год. до 04.01.2013 год.  3. Със Споразумение № 310/18.12.2012 год. по НОХ дело № 268/2012 год. по описа на РС – гр. Кн., влязло в законна сила на 18.12.2012 год., на осъд. Б.Е.Н. е наложено Наказание,,Пробация” в размер на 6 (шест) месеца, за престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, извършено на 18.04.2012 год.  Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от трите присъдите.  Водим от горното и на основание посочените състави  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Б.Е.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, не учи, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени с Присъда № 39/26.02.2014 год. по НОХ дело № 273/2013 год., със Споразумение № 310/18.12.2012 год. по НОХ дело № 268/2012 год. и с Присъда № 28/11.02.2014 год. по НОХ дело № 121/2013., и трите по описа на Кн. районен съд, като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 2 (две) години, изразяваща се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 (два) пъти седмично за срок от 2 (две) години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 (сто и петдесет) часа за срок от 1 (една) година.  На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното от осъд. Б.Е.Н. Наказание ,,Пробация” по НОХ дело № 121/2013 год. по описа на РС – гр. Кнежа в размер на 6 (шест) месеца по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, съгласно писмо с рег. № 1196 на ОС”ИН” – гр. Пл.  Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Б.Е.Н.

17

НОХД No 112/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Г.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 14.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Б. Д. (к) и адв. Р.М. - договорен защитник на подсъдимият И.Г.Б. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият И.Г.Б. роден на *** год. в гр. Кн., с настоящ адрес:***,,……..”№ , българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  След като е бил осъждан за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК с влязло в сила Определение № 114 от 18.06.2013 год. по НОХ дело № 151/2013 год. на РС – гр. Кн. за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 промила, на 26.04.2014 год. около 22:30 часа, на пътя между с. Л. – с. Е. е управлявал лек автомобил „Фолксваген Кади“ с рег. № ………, след употреба на алкохол с концентрация 0.82 на хиляда, установено с техническо средство „АлкотестДрегер“7410+ с № ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Паисий Хилендарски”№ 13, 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година.    На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 1 /една/ година, считано от датата на фактическото изземване - 26.04.2014 год.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.    ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /Б. Д./ /адв. Р.М./     ПОДСЪДИМ: …………………………   /И.Г.Б./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.Г.Б. по настоящото НОХ дело № 112/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Г.Б. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
И.Г.Б.
В законна сила от 14.5.2014г.

18

ЧНД No 115/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
Ц.Г.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 244, ал.5 от НПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ц.Г.Ц. ***, имаща характер на жалба срещу Постановление за спиране на наказателното производство № В-306/ 2011 год. от 13.03.2014 год. на Районна прокуратура – гр.Кн
., с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство № 153/ 2011 год. по описа на същата прокуратура /ДП № ЗМ-355/ 2011 год. по описа на РУП – гр. Д. Д./, образувано и водено срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал.2 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 115/ 2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.  
В законна сила от 15.5.2014г.

19

ЧНД No 114/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
П.В.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.5.2014г.
Уважава
В законна сила от 15.5.2014г.

20

НОХД No 116/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Т.Я.,
В.Е.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.5.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Б.Т.Я., роден на *** ***, циганин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с В.Е.Н. ***, като съизвършител, след като е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил четири врати в къща и като е използвал неустановено техническо средство на 07.05.2014 год. в с. П
., от необитаема къща, находяща се на ул."……." № .. е отнел от владението и без съгласието на собственика Сп. Г. М. от гр. Пл. един разглобен самоделен електрожен на стойност 280 лева; една медна лозопръскачка на стойност 60 лева; 20 килограма медни отпадъци на стойност 160 лева; една бензинова лампа на стойност 15 лева и един монометричен блок за резак на стойност 30 лева или вещи на обща стойност 545 лева, собственост на Сп. Г. М., с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената имуществена вреда е възстановена. Престъпление по чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З и 4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З и т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ му се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" в размер на 6 / шест / месеца.   На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години.   В.Е.Н., роден на *** г. в гр. М., живущ ***, циганин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ :   В съучастие с Б.Т.Я. ***, като съизвършител, след като е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил четири врати в къща и като е използвал неустановено техническо средство на 07.05.2014 год. в с. Писарово, от необитаема къща, находяща се на ул."……." № .. е отнел от владението и без съгласието на собственика Сп. Г. М. от гр. Пл. един разглобен самоделен електрожен на стойност 280 лева; една медна лозопръскачка на стойност 60 лева; 20 килограма медни отпадъци на стойност 160 лева; една бензинова лампа на стойност 15 лева и един монометричен блок за резак на стойност 30 лева или вещи на обща стойност 545 лева, собственост на Спас Горанов Милов, с намерението противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие причинената имуществена вреда е възстановена. Престъпление по чл.197 т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З и 4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197 т.З във вр. с чл. 195, ал. 1, т.З и т.4 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните МУ се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" в размер на 6 / шест / месеца.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години.   Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.   Разноските по делото в размер на 40.00 лв. се възлагат на подсъдимите: Б.Т.Я. и В.Е.Н. да бъдат заплатени по сметка на ОД МВР Пл..   Към споразумението са приложени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимите.       ПРОКУРОР:…………. СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………….   / А. Т./ / адв. Д. Н./     ПОДСЪДИМ:…………………….   / Б.Т.Я./     ПОДСЪДИМ:…………………..   / В.Е.Н. /   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Б.Т.Я. и В.Е.Н. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 116/2014 год. по описа на КРС.   На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът     ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите: : Б.Т.Я. и В.Е.Н. МН „Подписка” от досъдебното производство.   Определението е окончателно.   НА съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 5 лв.  
Б.Т.Я.
В.Е.Н.
В законна сила от 15.5.2014г.

21

Гражданско дело No 90/2014

Облигационни искове

В.Б.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2014г.

22

Гражданско дело No 103/2014

Чл.19 ЗГР

И.Н.К.,
Ю.Я.К.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.5.2014г.

23

Гражданско дело No 213/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.5.2014г.

24

НОХД No 119/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Й.Н.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.5.2014г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение.  ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Св. Я. от ПлАК - защитник на подсъдимият Й.Н.Б. , по смисъла на което:  Подсъдимият Й.Н.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, грамотен, осъждан, с ЕГН:**********се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ д.№215/25.01.2012г. на РС гр. Кн., за друго такова престъпление на 14.05.2014 г. в гр. Кн., по ул. „ М. Б.” пред дом №.. , на паркинг на МБАЛ – Кнежа е управлявал лек автомобил „ Мицубиши Галант” сив на цвят с рег. № ………., след употреба на алкохол, с концентрация 2,13 алкохол в кръвта, установена по надлежния ред, с техническо средство „ Алкотест Дрегер” 7410 с фабричен № ARSM 0009 – престъпление по чл. 343 Б, ал.2, вр. ал.1 от НК.   На основание чл. 343б, ал.2 вр. с ал. 1 вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Й.Н.Б. се НАЛАГА наказание „ ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки по чл. 42 А, ал.2 т.1, 2 и 6 от НК:   - задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност 2 / две/ години, включващо явяване и подписване пред пробационнен служител два пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност 2 / две/ години;   - безвъзмезден труд в полза на обществото по сто и петдесет часа за две поредни години , който ще се изпълнява на територията на Община Кнежа, считано от влизане на настоящето споразумение в сила.   На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 му НАЛАГА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 1 / една/ година, считано от фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.      ПРОКУРОР: ........................   /А. Т./     ЗАЩИТНИК:..............................   /Адв. Св. Я. /   ПОДСЪДИМ:...........................   /Й.Н.Б./     Съдът  ОПРЕДЕЛИ :   ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Й.Н.Б. по НОХ дело № 119/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Й.Н.Б. мярка за неотклонение ,,Подписка”.  Определението е окончателно.  
Й.Н.Б.
В законна сила от 16.5.2014г.

25

Гражданско дело No 214/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.5.2014г.

26

ЧНД No 103/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Е.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.5.2014г.

27

ЧНД No 104/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Е.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.5.2014г.

28

АНД No 105/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Х.Е.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.5.2014г.
Х.Е.М.
Мотиви от 19.5.2014г.

29

НОХД No 83/2014

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Б.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 20.5.2014г.
В.Б.А.
Мотиви от 20.5.2014г.

30

Гражданско дело No 536/2013

Делби

М.Д.П.,
Р.М.П.

Р.С.А.,
А.Т.А.,
Н.С.Н.,
Р.Н.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.5.2014г.

31

Гражданско дело No 72/2014

Изменение на издръжка

Р.Н.Н.

Н.С.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2014г.

32

Гражданско дело No 106/2014

Делби

С.Д.Д.

Ц.Д.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2014г.

33

Гражданско дело No 139/2014

Облигационни искове

С.Г.Ц.

Г.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2014г.

34

ЧНД No 121/2014

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
В.Г.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 22.5.2014г.
Уважава

35

Гражданско дело No 474/2013

Други дела

А.Н.С.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.5.2014г.

36

ЧГД No 119/2014

Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК

МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ

В.Н.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 26.5.2014г.

37

НОХД No 32/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.5.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Г. Х., защитник на подсъдимия Т.В.Т..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Т.В.Т., роден на *** г. в гр. Ч. Бр., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 803/2012 г. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление на 22.01.2014 г., в гр. И. по ул."Й. Н." е управлявал лек автомобил Пежо 306 с per. № ……… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № сер. № 444348 от 22.01.2014 г. по описа на РУП – Д. Д., престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  За това му деяние по споразумение между страните на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му се НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяваща се в следните пробационни мерки:    - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 3 /три / години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три / година и  - безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 ч. годишно, за срок от 3 / три / поредни години.    Разноски по делото не са направени.     Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.    ПРОКУРОР: ....................... ЗАЩИТНИК: .....................   /А. Т./ /адв. Г. Х./     Подсъдим: .....................   / Т.В.Т./  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 32/2014 год. по описа на КРС, водено против подсъдимия Т.В.Т. .  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Т.В.Т. .  
Т.В.Т.
В законна сила от 26.5.2014г.

38

НЧХД No 109/2014

НЧХД

Е.И.О.

П.А.У.,
И.З.И.,
Р.Л.И.,
Р.Х.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 26.5.2014г.
  

39

АНД No 107/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Й.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.5.2014г.
И.Й.Т.

40

АНД No 56/2014

По ЗД по пътищата

Д.П.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.5.2014г.
НЕ ДАВА ХОД на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Д., с ЕГН**********, с адрес за призоваване гр. Р
. ул.”А.” №.. вх…, ет…, чрез адвокат и пълномощник С.М., против НП №832/13 от 22.01.2014 г. въз основа на която е образувано производството по НАХд.№ 56/2014 г. по описа на РС – Кн..  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 56/2014 г. по описа на Кн. РС, поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

41

Гражданско дело No 197/2013

Делби

И.В.М.

К.Б.К.,
М.Н.К.,
Б.Н.К.,
Н.Г.К.,
М.И.П.,
К.И.Д.,
Ц.В.Д.,
И.Х.М.,
Ц.Х.Г.,
Р.Д.А.,
Н.Д.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.5.2014г.

42

Гражданско дело No 75/2014

Развод и недейств. на брака

В.А.А.

А.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 29.5.2014г.

43

Гражданско дело No 78/2011

Делби

М.Т.Н.,
Б.Г.Н.Б.,
Т.Г.Н.

Н.Г.Н.,
А.Г.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.5.2014г.

44

АНД No 94/2014

Административни дела

Г.Е.Н.

ОТДЕЛ"РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" - ГР. ПЛЕВЕН КЪМ ИАРА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 155, ал. 1 от АПК наказателното производство по АН дело № 94/2014 год. по описа на КРС образувано въз основа на жалба от Г.Е.Н., с ЕГН: ********** ***, против НП № 13-023/27.01.2014 год. на Началника на Отдел”Рибарство и контрол” – гр. Пл
. към ИАРА, поради оттегляне на оспорването /жалбата/.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлАС в 7-дневен срок, считано от днес.  

45

АНД No 125/2014

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.И.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 30.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 376, ал.1 във вр. с чл. 249, ал.2 във вр. с чл. 248, ал.2, т.3 от НПК, съдията – докладчик  Р А З П О Р Е Д И :  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 125/ 2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – гр. Кн
., на досъдебна фаза за отстраняване на допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.  
К.И.И.

46

Гражданско дело No 29/2014

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Г.П.С.

ППЗК "ПРОГРЕС" - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2014г.

47

АНД No 43/2014

По ЗД по пътищата

Т.М.П.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2014г.
НП-изменено