РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от
1.3.2014г. до 30.3.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 224/2013

По ЗД по пътищата

М.Т.В.

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.3.2014г.
НП-отменено

2

АНД No 14/2014

По Закона за митниците

К.Т.К.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА СВИЩОВ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.3.2014г.
НП-потвърдено

3

ЧНД No 24/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.3.2014г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. С Определение № 17/30.01.2014 год. по НОХ дело № 242/2013 год. по описа на РС – гр. Кн
., влязло в законна сила на 30.01.2014 год., на осъдения С.Т.М.,*** е наложено Наказание,,Пробация” в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, за престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК, извършено на 04.06.2013 год. 2. С Присъда № 349/26.07.2013 год. по НОХ дело № 198/2013 год. по описа на РС – гр. Ч. Бр., влязла в законна сила на 15.10.2013 год., на осъд. С.Т.М. е наложено Наказание,,Пробация” в размер на 2 /две/ години, за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, извършено на 26.12.2011 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че деянията са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от двете присъди. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. С.Т.М. роден на *** ***,,П. Я.”№ .., с настоящ адрес:***,,А. Ст.”№ , българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени с Определение № 17/30.01.2014 год. по НОХ дело № 242/2013 год. по описа на РС – гр. Кн. и с Присъда № 349/26.07.2013 год. по НОХ дело № 198/2013 год. по описа на РС – гр. Ч. Бр., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 2 /две/ години, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,А. Ст.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното от осъд. С.Т.М. към момента Наказание,,Пробация” по групираните присъди. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
С.Т.М.

4

НОХД No 34/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Й.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Г
. И. /командирована/ и мл.адв. К. - служебен защитник на подсъдимият П.Й.Д. - лично, по смисъла на което: П.Й.Д. роден на *** ***,,Г. Д.”№ .., българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.02.2014 год. от богослужебен храм ,,Св.Архангел Михаил” в с. Л., като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - метална щанга, тип,,кози крак”, отнел от владението на П.Д.П. –парична сума в размер на 10 лв. на монети с различен номинал, представляващи дарения за Църквата, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие щетите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Г. Д.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /Г. И./ /мл.адв. К./      ПОДСЪДИМ: …………………………  /П.Й.Д./   На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства – метална щанга, тип ,,кози крак” с дължина 76 см. и бяло на цвят счупено пластмасово кубче с размери д/в/ш – 6 см./6 см./6 см. Настоящото определение не подлежи на обжалване. Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.Й.Д. по настоящото НОХ дело № 34/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Й.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.Й.Д.
В законна сила от 4.3.2014г.

5

Гражданско дело No 324/2013

Делби

И.Ц.Х.,
Й.Ц.Б.,
П.Ц.П.,
А.С.Х.

И.С.Б.,
Й.Н.Б.,
Т.Н.Б.,
С.Н.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.3.2014г.

6

НОХД No 54/2014

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Й.Д.,
П.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 6.3.2014г.
подсъдимите: С.Й.Д. и П.М.М..   ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: С.Й.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.02.2014 год. около 20.30 часа в гр. Кн
., в частен дом, находящ се на ул."М. Б." № .., в съучастие, като съизвършител с П.М.М. е отнел чужди движими вещи - един преносим компютър „Самсунг” на стойност 350.00 лева; 1бр комутатор(мишка) на стойност 20.00лв., един брой захранващо устройство на стойност 27.00лв., един брой мобилен телефон „Самсунг" на стойност 60.00лв., един брой мобилен телефон „Нокия 1616" на стойност 25.00лв. и два броя сим карти на стойност 10.00 лв. или вещи на обща стойност 484.00лв., от владението на собственика М. И. Тр., с намерение противозаконно да ги присвои, като за целта е употребил сила - бутнал с ръце пострадалата Тр. в областта на раменете и я заплашил, като размахвал брава и дървен кол пред същата - престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  НА основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия С.Й.Д. СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 2 (две) години.  НА основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на така наложено наказанието за срок от четири години.   ПОДСЪДИМИЯ П.М.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че: На 24.02.2014 год. около 20.30 часа в гр. Кн., в частен дом, находящ се на ул."М. Б." № .., в съучастие, като съизвършител със С.Й.Д. е отнел чужди движими вещи - един преносим компютър „Самсунг на стойност 350.00 лева; 1бр комутатор(мишка) на стойност 20.00лв., един брой захранващо устройство на стойност 27.00лв., един брй мобилн телефон „Самсунг" на стойност 60.00лв., един брой мобилен телефон „Нокия 1616" на стойност 25.00лв. и два броя сим карти на стойност 10.00 лв. или вещи на обща стойност 484.00лв., от владението на собственика М. И. Тр., с намерение противозаконно да ги присвои, като за целта е употребил сила - бутнал с ръце пострадалата Тр. в областта на раменете и я заплашил, като размахвал брава и дървен кол пред същата - престъпление по чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  На основание чл. чл.198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия П.М.М. СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 2 (две) години.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 (четири) години.    На основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, вещественото доказателство - брадва, ВРЪЩА на собственика М. И. Тр. Веществени доказателства - чифт кожени обувки, собственост на обвиняемият П.М.М. се връща на същия. Веществените доказателства - един дървен кол, една черна плетена шапка, черно на цвят текстилно изделие с два отвора и два броя ръкавици с по пет пръста, собственост на обвиняемите и послужили за извършване на престъплението, на основание чл.53, ал.1, б."а" от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата. Разноските по делото в размер на 40.00 лв. се възлагат на подсъдимите: С.Й.Д. и П.М.М. солидарно, като сумата бъде внесена по банкова сметка *** – Пл.   Към споразумението са приложени декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимите.    ПРОКУРОР:………. СЛ.ЗАЩИТНИК:…………………….  / Ан. Т./ /Адв. Св. Я./   ПОДСЪДИМ:…………………….  / С.Й.Д. /   ПОДСЪДИМ:…………………..  / П.М.М. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: С.Й.Д. и П.М.М. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 54/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите: С.Й.Д. и П.М.М. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Да се уведоми пострадалата М. Тр. за постигнатото споразумение с оглед да се яви да получи съответните веществени доказателства.   Определението е окончателно. 
С.Й.Д.
П.М.М.
В законна сила от 6.3.2014г.

7

ЧГД No 104/2014

Отказ от наследство

С.В.Т.

В.И.В.,
Д.И.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.3.2014г.
В законна сила от 7.3.2014г.

8

НОХД No 58/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.Т.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 10.3.2014г.
ПРИЕМА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Б.Й. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимият Д.Т.В..   ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Д.Т.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, вдовец, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 28.02.2014 год. по пътя ПП, ІІ – 13 км. 85+914 е управлявал лек автомобил ,,Мерцедес” с рег. № …….. след употреба на алкохол с концентрация 2.1 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 104/05.03.2014 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Сл. А.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Д.Т.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 /четири/ месеца, считано от 28.02.2014 год.  Разноските по делото в размер на 5.00 лв. се възлагат на подсъдимият Д.Т.В., като сумата бъде внесена по банкова сметка *** – Пл.    Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.  ПРОКУРОР: ......................... ЗАЩИТНИК: ...........................  /А. Т./ /адв. Б.Й./     ПОДСЪДИМ: ...........................  /Д.Т.В./ Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Д.Т.В. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 58/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимият Д.Т.В. МН „Подписка”. Определението е окончателно. 
Д.Т.В.
В законна сила от 10.3.2014г.

9

АНД No 17/2014

По ЗД по пътищата

Е.Ю.

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.3.2014г.
НП-отменено

10

НОХД No 57/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.Р.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: А.Р.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На 08.06.2013 г. в гр. Кн
. на пътен участък между с. Л. - с. Бр. е управлявал МПС - товарен автомобил Газ 63 без регистрационни табели без да притежава свидетелство за управление, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без да притежава съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 1528/15.10.2012 г. на Началника на РУП –Ч. Бр. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК.  На основание чл. 343в, ал.2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и по споразумение между страните на А.Р.П. СЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца.  На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години.  Разноските по делото не са направени.     Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия.    ПРОКУРОР:………. ЗАЩИТНИК:…………………….  / А. Т./ /Адв. К.К. /   ПОДСЪДИМ:…………………….  / А.Р.П. /     Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия: А.Р.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 57/2014 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия: А.Р.П. МН „Подписка” от досъдебното производство.    Определението е окончателно.   
А.Р.П.
В законна сила от 11.3.2014г.

11

АНД No 62/2014

По ЗД по пътищата

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 12.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 62/ 2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пл. 

12

Гражданско дело No 83/2014

Облигационни искове

А.М.М.,
А.К.М.

И.М.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр. дело № 83 по описа за 2014 година на Районен съд – гр. Кн
., поради ОТТЕГЛЯНЕ на иска.

13

НОХД No 35/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Р.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.3.2014г.
Одобрява постигнатото на 13.03.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор В. Ф./к/, служебен защитник адв. Р.Д.М. от Плевенска Адвокатска колегия и подсъдимия И.Р.А., с ЕГН: **********, по силата на което: И.Р.А. роден на *** год. в гр. К., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен във фактическо съпружеско съжителство с 1 дете, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен, в това че: На 07.09.2013 год. в с. Е., обл. Пл., управлявал МПС – л.а.,,Фолксваген Голф 2” с рег. № ……….., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила – 1.65 промила, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер 7510” с фабр. № ARBA-0160 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. С оглед предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание и съгласно разпоредбата на чл. 381 от НПК, страните се споразумяха: За извършеното от подсъдимия И.Р.А., с ЕГН: ********** престъпление и по споразумение на страните, съдът на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК /, във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК НАЛАГА Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 2 (две) години, 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години. - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно, за срок от 2 (две) поредни години.  Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО”, поради това че подс. И.Р.А., с ЕГН: ********** не притежава СУМПС.  От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са иззети веществени доказателства.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия И.Р.А., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените разноски по делото общо в размер на 165.00 лв. – възнаграждение на вещи лица. Прекратява наказателното производство по № ЗМ 233/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., ДП № 243/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 35/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимия И.Р.А., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Досъдебно производство ЗМ № 233/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн..  Определението е окончателно. 
И.Р.А.
В законна сила от 13.3.2014г.

14

АНД No 37/2014

По ЗД по пътищата

С.В.Д.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.3.2014г.
НП-отменено

15

Гражданско дело No 565/2013

Облигационни искове

ДОО "ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ "-ООД КНЕЖА

Х.А.М.,
М.А.Ш.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.3.2014г.

16

НОХД No 164/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.Р.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 17.3.2014г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и мл. адвокат К., сл. защитник на подсъдимия: Л.Р.П..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:   Л.Р.П., роден на *** г. в гр. Левски, живущ ***, българин, български гражданин, начално образовани, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** СЕ признава за ВИНОВЕН в това, че: На 14.01.2013 г. срещу 15.01.2013 год. от дом, находящ се в гр. Кн., ул."Р." № е отнел от владението и без съгласието на собственика чужда движима вещ - един циркуляр на стойност 299.25 лв., собственост на Ц.П.С. *** с намерение противозаконно да го присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал.З във вр. с ал.1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197 т.2 във вр. с чл. 194, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл. 54 ал.1 от НК във вр. с чл. 42 ал.2, т.1,2 и 6 от НК и по споразумение на страните съдът му НАЛАГА наказание „Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на Община Кн.:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 / сто/ часа за 1 / една/ година.    Към споразумението е представена декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.   Прокурор…………: Сл.Защитник:………………………  /А. Т. / /Адв. В. Н.К. /    Подсъдим:…………………  /Л.Р.П. /   ОСЪЖДА подсъдимия: Л.Р.П. да заплати деловодни разноски в размер на общо 25 лв.  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” от ДП спрямо подсъдимия: Л.Р.П..   ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия по нохд.№164/2013 г. по описа на РС Кн.  Определението е окончателно. 
Л.Р.П.
В законна сила от 17.3.2014г.

17

АНД No 13/2014

По ЗД по пътищата

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.3.2014г.
НП-отменено

18

Гражданско дело No 99/2014

Искове по СК

Ц.И.Т.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.

19

ЧГД No 125/2014

Отказ от наследство

И.Ц.Ч.

Ц.И.Ч.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.

20

Гражданско дело No 127/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.3.2014г.

21

ЧГД No 134/2014

Отказ от наследство

И.С.Б.

С.И.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 19.3.2014г.
В законна сила от 19.3.2014г.

22

Гражданско дело No 500/2013

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

В.Б.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.3.2014г.

23

Гражданско дело No 123/2014

Искове по СК

М.Р.Н.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 20.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.

24

Гражданско дело No 124/2014

Искове по СК

М.Р.Н.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 20.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.

25

АНД No 45/2014

По ЗД по пътищата

ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ ЕООД С.ГРАДЕШНИЦА

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2014г.
НП-отменено

26

АНД No 53/2014

По ЗД по пътищата

Т.С.Н.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2014г.
НП-отменено

27

Гражданско дело No 546/2013

Делби

С.Р.С.

П.Р.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.3.2014г.

28

НОХД No 69/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОРЯХОВО

А.Б.К.,
А.П.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.3.2014г.
НА основание чл. 288 т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д. 69/2011 г. по описа на РС Кн
. и ВРЪЩА делото на РП Кн. за отстраняване на описаните по горе отстраними съществени процесуални нарушения на правото на защита на подс. А.К. и подс. А.Т..  Определението не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 24.3.2014г.

29

НОХД No 281/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 24.3.2014г.
Е.М.М.
Мотиви от 24.3.2014г.

30

НОХД No 70/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ц.В.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.3.2014г.
  ПРИЕМА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Р
. Я. и адв. С.Я. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимият Ц.В.С..  ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:   Ц.В.С., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, шофьор „Габи Транс" ЕООД -Кнежа, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 12/13.08.2013 год. в землището на гр. Кн., от пътя, в близост до кръстовището с. Л. - с. Т. и гр. Кн.- гр. Ч. Бр., като използвал МПС лек автомобил „Фолксваген голф” с peг. № …….., собственост на Р. Ш. от гр. С., отнел оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 56 броя бетонови паркинг елементи с размери 60/40/10 сантиметра на обща стойност 235.20 лева, собственост на Викс Груп ЕООД - София, от владението и без съгласието на отговорното длъжностно лице, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие, причинената имуществена вреда е възстановена - престъпление по чл. 197, т.З вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, пр.1 вр чл. 194, ал.1 от НК.   НА основание чл.197, т.З вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, пр.1 вр. чл. 194, ал.1 "във вр. с чл.55, ал.1, б."Б" от НК във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 10 / десет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 / десет / месеца.  ОСЪЖДА подсъд. Ц.В.С. да заплати разноски по делото в размер на 40 лева .  Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ......................... ЗАЩИТНИК: ...........................  /Р. Я./ /адв. С.Я./     ПОДСЪДИМ: ...........................  / Ц.В.С. / Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ц.В.С. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 70/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подсъдимият Ц.В.С. МН „Подписка”. Определението е окончателно. 
Ц.В.С.
В законна сила от 24.3.2014г.

31

Гражданско дело No 463/2013

Делби

Й.С.К.

П.Т.С.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.,
В.Г.К.,
Р.Г.Д.,
Х.А.Г.,
С.А.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.3.2014г.

32

Гражданско дело No 35/2014

Други дела

З.А.А.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.3.2014г.

33

Гражданско дело No 20/2014

Облигационни искове

ПК " НАПРЕДЪК " - ГР. КНЕЖА

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.3.2014г.

34

АНД No 44/2014

По ЗД по пътищата

ХАДЖИЙСКИ И ФАМИЛИЯ ЕООД С.ГРАДЕШНИЦА

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.3.2014г.
НП-отменено

35

ЧНД No 80/2014

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
В.Х.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.3.2014г.
В законна сила от 27.3.2014г.

36

Гражданско дело No 535/2013

Искове по СК

С.А.М.

Р.Е.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.3.2014г.

37

НОХД No 20/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

З.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 27.3.2014г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И : Одобрява постигнатото на 27.03.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн, представлявана от прокурор Р
. Я. /к/, служебен защитник мл.адв. В.К. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимата З.Д.А., с ЕГН: **********, по силата на което: Подсъдимата З.Д.А. родена на *** ***, с постоянен адрес:***, по настоящем живуща ***, българка, с българско гражданство, с начално образование - неграмотна, омъжена, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** се признава за виновна, в това че: На 28.07.2013 год., в с. Е., общ. Кн., от частен дом, находящ се на ул.,,Л. Ст.”№ .., отнела чужда движима вещ – парична сума в размер на 100 лв., в банкнота с номинал от 100.00 лв., от владението на собственика М.Ц.И. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като предвид стойността на отнетата вещ, случая е маловажен и до приключване на съдебното следствие щетите са възстановени – престъпление по чл. 197, т. 2 във връзка с чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК. С оглед предвиденото в чл. 197, т. 2 във връзка с чл. 194, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК наказание и съгласно разпоредбата на чл. 381 от НПК, страните се споразумяха: За извършеното от подсъдимата З.Д.А., с ЕГН: ********** престъпление и по споразумение на страните, съдът на основание чл. 197, т. 2 във връзка с чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК НАЛАГА Наказание “Глоба” в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. По делото няма веществени доказателства. Разноски по делото не са направени.  Прекратява наказателното производство по № ЗМ 226/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., ДП № 283/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 20/2014 год. по описа на РС - гр. Кн. Отменя взетата спрямо подсъдимата З.Д.А., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Досъдебно производство ЗМ № 226/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн.  Определението е окончателно.  
З.Д.А.
В законна сила от 27.3.2014г.

38

ЧНД No 84/2014

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.М.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 27.3.2014г.
Уважава
В законна сила от 27.3.2014г.

39

АНД No 49/2014

По ЗД по пътищата

Я.Т.М.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.3.2014г.
НП-отменено

40

ЧНД No 81/2014

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
В.Д.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.

41

НОХД No 85/2014

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.М.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.3.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат С.Я. – служебен защитник на подсъдимият П.М.С..  Подсъдимият П.М.С. роден на *** год. в гр. Вр., живущ ***,,Хр. См.”№ .., българин, български гражданин, неженен с 1 малолетно дете, с начално образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.03.2014 год. в гр. Кнежа, пред частен дом, находящ се на ул.”П. Я.”№ .., е отнел чужди движими вещи – паричната сума от 172.00 лв. в банкноти с номинал един брой от по сто лева, един брой от по петдесет лева, два броя от по десет лева и един брой от по два лева, от владението на собственика Хр. И. Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като за целта е употребил сила – разкъсал с ръка горен джоб на връхна докова дреха, в който се намирали парите - престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК, като причинените с деянието вреди са възстановени. За това му деяние и на основание чл. 198, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 2 (две) години. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 (четири) години.  Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:........................ СЛ.ЗАЩИТНИК: ..........................  /А. Т./ /Адв. С.Я./     ПОДСЪДИМ: ...............................  /П.М.С./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият П.М.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № /2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.М.С. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
П.М.С.
В законна сила от 28.3.2014г.