РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2014г. до 28.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 461/2013

Развод и недейств. на брака

С.А.Т.

Д.Е.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 25.2.2014г.

2

НОХД No 272/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.С.М.,
Н.А.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 3.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения по смисъла на които:  Подсъд.Л.С.М., роден на *** ***, ром, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - кражба и след предварителен сговор с Н.А.Б. на 02/03.03.2013 год. в гр. И
. от необитаем дом, находящ се на ул."В. Л." № .., отнел от владението на собствениците Ц.Б.Б. и С.Б. И. и без тяхното съгласие чужди движими вещи - един телевизор „Санг" на стойност 60 лева; автоматична пералня „Индезит" на стойност 360 лева; едно родопско одеяло на стойност 15 лева и 4 вълнени одеяла на стойност 36 лева и метална количка на стойност 50 лева, собственост на Ц.Б.Б. и чифт зимни ски „Близард" с щеки на стойност 120 лева, собственост на С.Б. И. с намерение противозаконно до ги присвои или отнел вещи на обща стойност 641.00 лева с намерение противозаконно до ги присвои, като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил две входни врати и случая не е маловажен.  Престъпление по чл.195,ал.1, т.З, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.   За това му деяние и на основание чл.195, ал.1, т.З, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК във вр. с чл. 55 ал.1, т.1. от НК и по споразумение на страните съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест / месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Подсъд. Н.А.Б., роден на *** ***, ром, български гражданин, основно образование,безработен, неженен, осъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:  В условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - кражба и след предварителен сговор с Л.С.М. на 02/03.03.2013 год. в гр. И. от необитаем дом, находящ се на ул."….." № .., отнел от владението на собствениците Ц.Б.Б. и С.Б. И. и без тяхното съгласие чужди движими вещи - един телевизор „Санг" на стойност 60 лева; автоматична пералня „Индезит" на стойност 360 лева; едно родопско одеяло на стойност 15 лева и 4 вълнени одеяла на стойност 36 лева и метална количка на стойност 50 лева, собственост на Ц.Б.Б. и чифт зимни ски „Близард" с щеки на стойност 120 лева, собственост на С.Б. Иваночовски с намерение противозаконно до ги присвои или отнел вещи на обща стойност 641.00 лева с намерение противозаконно до ги присвои, като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот - разбил две входни врати и случая не е маловажен. Престъпление по чл.195,ал.1, т.З, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК.   На основание чл.195,ал.1, т.З, т.5 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 от НК във вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Б. А.Б. се НАЛАГА наказание „ лишаване от свобода ” за срок от 4 /четири/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като на основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието лишаване от свобода в размер на 3 / три месеца/ наложено с протокол от 04.02.2010 г. по ЧНД №4714/2009 г. на ПлРС при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.    Към споразуменията са представени изискуемите се декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписани от всеки един от подсъдимите.   Районен Прокурор…………: Сл.Защитник:………………………  /А. Т. / /Адв. К./    Подсъдим:…………………  /Л.С.М. /   Защитник:………………………  / Адв. М. К./   Подсъдим:………………………..  / Н.А.Б. /    ОСЪЖДА подсъдимите: Л.С.М. и Н.А.Б. да заплатят солидарно по сметка на КРС деловодни разноски в размер на общо 35 лв.  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” от ДП спрямо подсъдимите: Л.С.М. и Н.А.Б..   ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите по нохд.№272/2013 г. по описа на РС Кн.  Определението е окончателно. 
Л.С.М.
Н.А.Б.
В законна сила от 3.2.2014г.

3

АНД No 288/2013

Административни дела

Н.Б.Ц.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.2.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 25.2.2014г.

4

Гражданско дело No 325/2013

Делби

К.В.К.

Ц.В.Д.,
К.К.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.2.2014г.

5

Гражданско дело No 37/2014

Искове по СК

К.И.Н.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 4.2.2014г.
.В законна сила от 4.2.2014г.

6

Гражданско дело No 56/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.

7

НОХД No 15/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.В.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Хр. С. и адв. К.К. - защитник на подсъдимият М.В.А. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия М.В.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 5 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 22.01.2014 год. в с. Бр. по ул.,,Ст. Кр.” е транспортирал с лек автомобил ,,Опел”, с рег. № …….. незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от дъб на стойност 60 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Ц. Н.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за срок от 1 /една/ година.  ОСЪЖДА подс. М.В.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Хр. С./ /адв. К.К./      ПОДСЪДИМ: …………………………  /М.В.А./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.В.А. по настоящото НОХ дело № 15/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.В.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.В.А.
В законна сила от 4.2.2014г.

8

Гражданско дело No 256/2013

Вещни искове

Г.И.М.

АНИ ДЕСИ 2000 ООД КНЕЖА,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.2.2014г.

9

Гражданско дело No 55/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.2.2014г.
В законна сила от 14.2.2014г.

10

Гражданско дело No 514/2013

Облигационни искове

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС"АД

С.О.Е.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.

11

Гражданско дело No 538/2013

Облигационни искове

В.И.Д.

М.К.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.

12

Гражданско дело No 59/2014

Искове по СК

И.В.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.

13

НОХД No 289/2013

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Д.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 6.2.2014г.
Одобрява постигнатото на 06.02.2014 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор Хр. С. /к/, договорния защитник адв. Р.Д.М. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия В.Д.Т., с ЕГН: **********, по силата на което: В.Д.Т. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,П. Д.П.”№ , понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен, в това че: На 18.06.2013 година, в гр. Кн., Пл. област, по ул. „……" пред дом № .., противозаконно повредил чужда движима вещ - лек автомобил марка „Рено", модел „Еспейс", с рег. № ………, собственост на св. С.И.М., с ЕГН: **********,***, като счупил 1 бр. предно обзорно стъкло на стойност 120 лв., 1 бр. задно обзорно стъкло на стойност 130 лв., 1 бр. дясно странично стъкло на предна дясна врата на стойност 47.00 лв., 1 бр. дясно странично стъкло на задна дясна врата на стойност 40 лв., 1 бр. неподвижно стъкло на дясна странична част на стойност 25.00 лв., преден десен калник на стойност 75 лв. и предна дясна врата на стойност 135.00 лв., всичко на обща стойност 572.00 лв. - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 216, ал. 1 от НК наказание и съгласно разпоредбата на чл. 381 от НПК, страните се споразумяха: За извършеното от подсъдимия В.Д.Т., с ЕГН: ********** престъпление и по споразумение на страните, съдът на основание чл. 216, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК /, във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК НАЛАГА Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 6 (шест) месеца, 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени. Веществени доказателства по делото няма.  ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия В.Д.Т., с ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл., направените разноски по делото общо в размер на 25.00 лв. – възнаграждение на вещо лице. Прекратява наказателното производство по № ЗМ 155/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., ДП № 140/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 289/2013 год. по описа на РС - гр. Кн.. Отменя взетата спрямо подсъдимия В.Д.Т., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка” на Досъдебно производство ЗМ № 155/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн.  Определението е окончателно. 
В.Д.Т.
В законна сила от 6.2.2014г.

14

АНД No 21/2014

По ЗД по пътищата

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН производството по НАХД № 21 / 2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн
., поради това, че между същите страни за същото нарушение има образувано НАХД № 12 по описа за 2014 год. на Кн. РС.
В законна сила от 19.2.2014г.

15

АНД No 22/2014

По ЗД по пътищата

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.2.2014г.

16

Гражданско дело No 500/2013

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

В.Б.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.2.2014г.

17

Гражданско дело No 526/2013

Делби

Т.И.М.

Т.И.М.,
В.И.М.,
И.И.М.,
С.И.М.,
И.И.М.,
Г.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.2.2014г.

18

АНД No 259/2013

Административни дела

К.В.Б.

ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.2.2014г.
НП-потвърдено
В законна сила от 27.2.2014г.

19

НОХД No 313/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.С.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 10.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Р.С.М., родена на *** ***, българка, българска гражданка, начално образование, не работи, вдовица, неосъждана, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че:  На 27.04.2013 година в град Кн
., обл.Пл., в района на пазара, държала акцизни стоки - тютюневи изделия - 2.700 кг. /два килограма и седемстотин грама/ раздробен тютюн, пакетиран в 20бр. полиетиленови плика, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка, без бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.25 , ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл. 2, т. 2 вр. чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на стойност 540.00 /петстотин и четиридесет/ лева, като причинената вреда за републиканския бюджет от невнесения акциз за този тютюн е в размер на 410,40 лева /четиристотин и десет лева и 40ст./, като случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1 от НК. НА основание чл. 234, ал. 1 от НК вр.чл.55, ал.1, т.1, ал.ІІІ от НК и по споразумение между страните на подсъдимата Р.С.М. СЕ НАЛАГА наказание  „ лишаване от свобода” в размер на 3 / три месеца /.   На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание „ лишаване от свобода” за срок от три месеца се ОТЛАГА за срок от 3/ три / години.   На основание чл. 234 ал.3 от НК - 20 бр. полиетиленови пликове, с общо тегло 2,700 кг. раздробен тютюн, намиращи се на съхранение в РУП Кн., запечатани с пломби №0782409 и 0782415 и обозначени с етикет на проба в Митница Св., предмет на престъплението СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.    ОСЪЖДА подсъдимата Р.С.М. да заплати разноски по делото в размер на 60.00 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимата.   Районен прокурор:________ Сл.Защитник:________  / А. Т. / / Адв.В.И. /   Подсъдима:________  /Р.С.М. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Р.С.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №313/2013 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка”” спрямо подсъдимата Р.С.М..   Определението е окончателно. 
Р.С.М.
В законна сила от 10.2.2014г.

20

НОХД No 26/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.С.С.,
Х.К.А.,
В.В.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 10.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Н.С.С., роден на *** г. в гр. Ор
., живущ ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: В съучастие, като съизвършител с В. Хр. Ф., Х.К.А. и В.В.П.,*** на 24.03.2013 година, от помпена станция „Бр. 2", намираща се в местността „Д. Б.", в землището на в гр.Кн., са отнели чужда движима вещ - един брой метална водопроводна тръба с винтов шев Ф 530 мм., с дължина 6 метра, на стойност 181,41 лева, от владението на собственика „Напоителни системи" ЕАД гр.С., клон „М." ХТР гр.Б. Сл., без съгласието на лицето с представителна власт, с намерение противозаконно да я присвои, като предвид стойността на вещта случаят е маловажен - престъпление по чл.194, ал.З, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.    На основание чл. 194 ал.З във вр. с ал.1 вр. чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъд. Н. С. С. СЕ НАЛАГА наказание „Глоба" в размер на 100 лева.    Х.К.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В съучастие, като съизвършител с Н. С. С., В. Хр. Ф. и В.В.П.,*** на 24.03.2013 година, от помпена станция „Бр. 2", намираща се в местността „Дебело Бърдо", в землището на в гр.Кн., са отнели чужда движима вещ - един брой метална водопроводна тръба с винтов шев Ф 530 мм., с дължина 6 метра, на стойност 181,41 лева, от владението на собственика „Напоителни системи" ЕАД гр.С., клон „Мизия" ХТР гр.Б. Сл., без съгласието на лицето с представителна власт, с намерение противозаконно да я присвои, като предвид стойността на вещта случаят е маловажен - престъпление по чл.194, ал.З, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.   На основание чл. 194 ал.З във вр. с ал.1 вр. чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъд. Х.К.А. СЕ НАЛАГА наказание „Глоба" в размер на 100 лева.  В.В.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: В съучастие, като съизвършител с Н. С. С., Х.К.А. и В. Хр. Ф., всички от гр.Кн. на 24.03.2013 година, от помпена станция „Бреница 2", намираща се в местността „Дебело Бърдо", в землището на в гр.Кн., са отнели чужда движима вещ - един брой метална водопроводна тръба с винтов шев Ф 530 мм., с дължина 6 метра, на стойност 181,41 лева, От владението на собственика „Напоителни системи" ЕАД гр.С., клон „Мизия" ХТР гр.Б. Сл., без съгласието на лицето с представителна власт, с намерение противозаконно да я присвои, като предвид стойността на вещта случаят е маловажен - престъпление по чл.194, ал.З, във вр. с ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  На основание чл. 194 ал.З във вр. с ал.1 вр. чл. 54 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъд. В.В.П. СЕ НАЛАГА наказание „Глоба" в размер на 100 лева.  На основание чл.381, ал.5, т.6 от НК веществените доказателства по ДП171/13 г. по описа на РП Кн., по делото : един брой метална водопроводна тръба с винтов шев Ф 530 мм., с дължина 6 метра, на стойност 181,41 лева, намираща се на съхранение в РУП – Кн. СЕ ВРЪЩА на собственика „Напоителни системи" ЕАД гр.С., клон „Мизия" ХТР гр.Б. Сл..   ОСЪЖДА подсъдимите: Н.С.С., Х.К.А. и В.В.П. да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР Пл. разноски по делото в размер на 25.00 лв.      Към споразумението са представени декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписани от подсъдимите.   Районен прокурор:________ Сл.Защитник:________  / А. Т./ / Адв. Р. Д. М. /   Подсъдим:________  / Н.С.С. /    Подсъдим:________  / Х.К.А. /   Подсъдим:________  / В.В.П./  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Н.С.С., Х.К.А. и В.В.П. със снети по-горе самоличности по НОХд №26/2014 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимите: Н.С.С., Х.К.А. и В.В.П..   Определението е окончателно. 
Н.С.С.
Х.К.А.
В.В.П.
В законна сила от 10.2.2014г.

21

ЧНД No 29/2014

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
Л.П.К.,
И.Л.Т.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.2.2014г.
Уважава
В законна сила от 14.2.2014г.

22

Гражданско дело No 547/2013

Делби

Г.И.Б.

Б.И.П.,
И.Б.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.2.2014г.

23

НОХД No 121/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Е.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 11.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Е.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, не учи, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като разрушил прегради здраво направени за защита на имот – свалил стъкло на прозорец на приземния етаж на къщата, в условията на продължавано престъпление е извършил следните деяния: 1. На неустановена дата до 27.12.2012 год. от необитаема къща, находяща се в гр. Кн
.на ул.,,…….”№ .. отнел от владението на собственика Г.М.Ч. от гр. Пл. и без негово съгласие чужда движима вещ – един портативен телевизор ,,Елит” на стойност 86.40 лв. с намерение противозаконно да го присвои; 2. На неустановена дата за времето от 27.12.2012 год. до 04.01.2013 год. от необитаема къща, находяща се в гр. Кн. на ул.,,П. Я.”№ е отнел от владението на собственика Г.М.Ч. от гр. Пл. и без негово съгласие чужди движими вещи - един механичен часовник ,,Крим” на стойност 22.95 лв.; един принтер ,,Канон” на стойност 76.30 лв.; един далекоглед ,,Брезер” на стойност 1 283.22 лв. и едно стенно огледало на стойност 30.00 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, или отнел чужди движими вещи на обща стойност 1 498.87 лв., собственост на Г.М.Ч. от гр. Пл., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вещите са върнати на собственика - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, живущ ***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 2 /две/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за срок от 1 /една/ година. ОСЪЖДА подс. Б.Е.Н. със снета по-горе самоличност да заплати направени разноски по делото за вещо лице в размер на 45 лв. по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. ОСЪЖДА подс. Б.Е.Н. със снета по-горе самоличност да заплати направени деловодни разноски в размер на 100 лв. по сметка на КРС. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Б.Е.Н.
Мотиви от 11.2.2014г.
В законна сила от 27.2.2014г.

24

АНД No 317/2013

По ЗД по пътищата

П.А.К.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.2.2014г.
НП-отменено

25

Гражданско дело No 444/2013

Делби

Г.С.Х.

В.Д.П.,
Р.В.Д.,
Д.В.Д.,
В.Б.Б.,
И.Д.Х.,
Д.Н.Б.,
М.П.Б.,
З.К.М.,
Т.К.Б.,
К.И.Б.,
М.И.Б.,
В.П.Б.,
Д.Т.Б.,
А.К.Т.,
В.О.И.,
Т.О.Т.,
А.Б.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.2.2014г.

26

Гражданско дело No 141/2013

Делби

Ц.К.П.

А.Д.К.П.,
В.Д.Т.,
З.Б.Н.,
Н.К.М.,
Д.К.К.,
Ц.М.Л.,
Г.М.М.,
Ц.В.Р.,
Х.М.С.,
Ц.М.С.,
Д.Й.К.,
Й.А.К.,
И.А.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.2.2014г.

27

НОХД No 129/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.Д.М.,
Е.И.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 17.2.2014г.
Н.Д.М.
Е.И.О.
Мотиви от 27.2.2014г.

28

НОХД No 30/2014

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.М.М.,
К.К.Я.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 17.2.2014г.
Д.М.М.
К.К.Я.
Мотиви от 17.2.2014г.

29

Гражданско дело No 412/2013

Облигационни искове

Л.Г.К.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.2.2014г.

30

АНД No 159/2013

Административни дела

ППЗК "ПРОГРЕС" - ГР. КНЕЖА

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.2.2014г.
НП-отменено

31

НОХД No 269/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.С.М.,
Н.А.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 18.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. от ПлАК – служебен защитник на подс. Л.С.М. – лично, адв. М.К. от ПлАК – договорен защитник на Н.А.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Л.С.М. роден на *** *** – по настоящем в Затвора – гр. Пл., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – кражба и в съучастие с Н.А.Б., като съизвършител на неустановена дата за времето от края на месец декември 2012 год. до 15.01.2013 год. в гр. Искър от необитаем дом, находящ се на ул.,,В. Л.”№ .., отнел от владението на собственика Ц.С.Т. *** и без неговото съгласие чужди движими вещи – 6 родопски одеяла на стойност 192 лв.; 8 бели китеници – булани на стойност 720 лв.; 3 килима – черги от изкуствена материя на стойност 150 лв.; аудиоуредба ,,Хитачи” на стойност 50 лв.; 3 крана за мивка на стойност 18 лв.; 2 смесителни батерии за баня на стойност 50 лв.; един кран на стойност 3 лв.; водомер за студена вода на стойност 9 лв. и четири дървени стола с червена тапицерия на стойност 40 лв., или вещи на обща стойност 1 232.00 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, като случая не е маловажен, като до приключване на съдебното следствие причинените с деянието имуществени вреди са възстановени – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 381, ал. 8 от НПК във връзка с чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК КУМУЛИРА така наложеното наказание на подс. Л.С.М. роден на *** *** – по настоящем в Затвора – гр. Пл., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, с наказанията по НОХ дело № 272/2013 год. на РС – гр. Кн.; НОХ дело № 252/2013 год. на РС – гр. Кн. и НОХ дело № 3003/2012 год. на РС – гр. Пл., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/, при първоначален ,,общ” режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. Наказанието ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година постановено по НОХ дело № 360/2013 год. на РС – гр. Н. да бъде изтърпяно отделно при първоначален ,,общ” режим на изтърпяване в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното от осъд. Л.С.М. към момента Наказание,,Лишаване от свобода” по НОХ дело № 3003/2012 год. на РС – гр. Пл. в размер на 2 /два/ месеца и 27 /двадесет и седем/ дни, удостоверено с уведомително писмо Изх. № 355/27.01.2014 год. на Затвора – гр. Пл.  Подсъдимият Н.А.Б. роден на *** *** – понастоящем в Затвора – гр. Пл. българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с 1 малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – кражба и в съучастие с Л.С.М., като съизвършител на неустановена дата за времето от края на месец декември 2012 год. до 15.01.2013 год. в гр. И. от необитаем дом, находящ се на ул.”В. Л.”№ .., отнел от владението на собственика Ц.С.Т. *** и без неговото съгласие чужди движими вещи – 6 родопски одеяла на стойност 192 лв.; 8 бели китеници – булани на стойност 720 лв.; 3 килима – черги от изкуствена материя на стойност 150 лв.; аудиоуредба,,Хитачи” на стойност 50 лв.; 3 крана за мивка на стойност 18 лв.; 2 смесителни батерии за баня на стойност 50 лв.; един кран на стойност 3 лв.; водомер за студена вода на стойност 9 лв. и четири дървени стола с червена тапицерия на стойност 40 лв., или вещи на обща стойност 1 232.00 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, като случая не е маловажен, като до приключване на съдебното следствие причинените с деянието имуществени вреди са възстановени – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 381, ал. 8 от НПК във връзка с чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК КУМУЛИРА така наложеното наказание на подс. Н.А.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, с наказанието по НОХ дело № 272/2013 год. на РС – гр. Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца, при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното от осъд. Н.А.Б. към момента Наказание,,Лишаване от свобода”.  ОСЪЖДА подсъдимите Л.С.М. и Н.А.Б. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 45 лв. за вещо лице.  Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   ПРОКУРОР: ..........................   /А. Т./     СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………….. ПОДСЪДИМ: ……………………..   /адв. Р.М./ /Л.С.М./   ЗАЩИТНИК: ……………………... ПОДСЪДИМ: ……………………..   /адв. М.К./ /Н.А.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Л.С.М. и Н.А.Б. по настоящото НОХ дело № 269/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Л.С.М. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.А.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 383, ал. 2 във връзка с чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца, определено с Протокол от 04.02.2010 год. по ЧН дело № 4714/2009 год. на РС – гр. Пл. наложено на подс. Н.А.Б. роден на 27.01.19
Л.С.М.
Н.А.Б.

32

Гражданско дело No 76/2014

Развод по взаимно съгласие

М.В.С.,
Ц.П.С.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.2.2014г.
В законна сила от 19.2.2014г.

33

АНД No 45/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.К.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото НАХ дело № 45/2013 год. по описа на КРС, поради открити нови фактически положения. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес за подсъдимия и в същия срок от датата на получаване на съобщението за РП – гр. Кн. След влизане на настоящото определението в сила да се върне на Районна прокуратура – гр. Кн
. ДП № 70/2012 год. по техен опис за доразследване. 

34

НОХД No 51/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.М.Н.,
Г.А.Г.,
Ж.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.2.2014г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 288 т.1 от НПК съдебното производство по НОХд. № 51/2013 г. по описа на РС Кн
. и ВРЪЩА делото на РП Кн. за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 19.2.2014г.

35

НЧХД No 10/2014

НЧХД

Д.М.А.

М.Ц.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.2.2014г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. На основание чл. 289, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 4, т. 5 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХ дело № 10/2014 год. по описа на КРС, тъй като частният тъжител не е намерен на посочения от него адрес, както и не се е явил негов упълномощен повереник. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в 15 дневен срок от датата на получаване на съобщението от подсъдимия и тъжителката. 

36

Гражданско дело No 482/2013

Развод и недейств. на брака

Р.В.С.

М.Й.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.2.2014г.

37

Гражданско дело No 227/2013

Делби

Д.И.К.,
В.И.А.

А.Ц.Д.,
Е.И.Д.,
Ц.И.Д.,
Д.Ц.Н.,
М.П.Д.,
Ц.П.Ц.,
Р.П.Д.,
Й.П.И.,
А.П.С.,
М.Н.М.,
И.Н.Н.,
Л.Х.Л.,
С.Х.Л.,
Г.Й.Н.,
К.Л.Т.,
Е.Д.Л.,
Й.А.Н.,
Р.Й.Х.,
П.В.А.,
С.Г.А.,
В.Г.А.,
С.П.Д.,
И.Д.Б.,
П.Д.Б.,
И.Б.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.2.2014г.

38

Гражданско дело No 418/2013

Облигационни искове

ПОЛИ - 87 ЕООД КНЕЖА

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.2.2014г.

39

Гражданско дело No 426/2013

Делби

М.П.П.

Д.П.М.,
М.Г.Д.,
С.С.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.2.2014г.

40

АНД No 12/2014

По ЗД по пътищата

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.2.2014г.
НП-отменено

41

Гражданско дело No 6/2014

Развод по взаимно съгласие

М.Е.Б.,
А.М.Т.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.

42

НОХД No 297/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.П.М.,
Г.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 24.2.2014г.
Съдът се оттегли на тайно съвещание след което постанови присъдата си, която обяви на страните, като им разясни правото на въззивно и обжалване и протест пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Г.П.М.
Г.И.Б.

43

АНД No 290/2013

Административни дела

З.С.Й.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.2.2014г.
НП-отменено

44

АНД No 304/2013

По ЗГ и ЗЛОД

В.Д.Ч.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.2.2014г.
НП-отменено

45

ЧНД No 19/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

М.Н.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производство по ЧНД№ 19/2014 г. по описа на РС Кн
. поради оттегляне на подадената от молителя М.Н. молба за извършване на кумулация на наказания по описаните там присъди. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПлОС в 15 дн. срок от днес, което се съобщи на страните.  

46

ЧНД No 27/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.С.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №27по описа за 2014 г. на РС Кн
. поради оттегляне на направеното предложение по реда на чл. 306 ал.1 т.1 от НПК от РП Кн. Определението подлежи на обжалване и протест пред ПлОС пред ПлОС в 15 дневен срок от днес за РП Кн. и от уведомяването на осъденото лице. 

47

ЧНД No 33/2014

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.С.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №33 по описа за 2014 г. на РС Кн
. поради оттегляне на направеното предложение по реда на чл. 306 ал.1 т.1 от НПК от РП Кн. Определението подлежи на обжалване и протест пред ПлОС в 15 дневен срок от днес за РП Кн. и от уведомяването на осъденото лице. 

48

Гражданско дело No 398/2013

Искове по СК

В.В.В.

А.И.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.2.2014г.
ОДОБРЯВА съдебната спогодба между В.В.В., с ЕГН ********** *** и А.И.Г., с ЕГН ********** ***, със следното съдържание: 1. Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете И
. А. Г., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Кн., се ПРЕДОСТАВЯ на майката В.В.В., с ЕГН ********** *** и се ОПРЕДЕЛЯ местоживеене ***. 2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето И. А. Г., с ЕГН ********** с бащата А.И.Г., с ЕГН ********** ***, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца – от 09:00 ч. в събота до 18:00 ч. в неделя, с преспиване, както и да взема детето в други дни от седмицата след предварителна уговорка с майката В.В.В.. През лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск, бащата А.И.Г. има право да взема детето И. А. Г. при себе си за 35 /тридесет и пет/ календарни дни.  3. Бащата А.И.Г., с ЕГН ********** ***, се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка за малолетното си дете И. А. Г., с ЕГН **********, родена на *** г., чрез майката В.В.В., с ЕГН ********** ***, в размер на 85.00 лв. /осемдесет и пет лв. и 0 ст./, считано от 01.03.2014 год.  Съдебно деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени до момента.   ОСЪЖДА В.В.В., с ЕГН ********** *** и А.И.Г., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 7 т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да платят окончателна държавна такса по сметка на РС гр.Кн. в размер на 61.20 лева /шестдесет и един лв. и 20 ст./ или по 30.60 лева /тридесет лв. и 60 ст./ всеки от тях.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 398/2013 г. по описа на РС – Кн. поради постигната спогодба между страните. 
В законна сила от 26.2.2014г.

49

НОХД No 273/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Е.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 26.2.2014г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Е.Н. роден на *** ***-А, по настоящем с неизвестен адрес извън страната, българин, български гражданин, не учи, с начално образование, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, на 23.02.2013 год. от къща, находяща се в гр. Кн
. на ул.”…….”№ е отнел от владението на собственика И.М.С. и без негово съгласие чужда движима вещ – един плазмен монитор с телевизионен тунер, марка НЕК на стойност 107.24 лв. с намерение противозаконно да го присвои, като предвид стойността случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца. ОСЪЖДА подсъдимият Б.Е.Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице. ОСЪЖДА подсъдимият Б.Е.Н. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски по делото в размер на 50 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Б.Е.Н.
Мотиви от 26.2.2014г.

50

ЧНД No 3/2014

Реабилитации чл.85-88а НК

И.В.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.2.2014г.

51

АНД No 11/2014

По ЗД по пътищата

МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.2.2014г.
НП-отменено

52

НОХД No 41/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Н.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 26.2.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. В.М. от ПлАК – служебен защитник на подс. Б.Н.В. – лично, по смисъла на което: Подсъдимият Б.Н.В. роден на *** ***,,Г. Д.”№ ….., българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 5 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.02.2014 год. по земен път в Отдел 110, в землището на с. П. е транспортирал незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от дъб на стойност 65 лв., като предвид стойността й случая е маловажен – престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева.  ОСЪЖДА подсъдимият Б.Н.В. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………….  /А. Т./ /адв. В.М./     ПОДСЪДИМ: …………………………...   /Б.Н.В./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.Н.В. по настоящото НОХ дело № 41/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Н.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Б.Н.В.
В законна сила от 26.2.2014г.

53

Гражданско дело No 403/2013

Облигационни искове

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

С.Е.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.2.2014г.

54

Гражданско дело No 94/2014

Развод по взаимно съгласие

Н.В.С.,
В.П.С.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.2.2014г.
В законна сила от 28.2.2014г.

55

АНД No 316/2013

По ЗД по пътищата

Б.Д.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.2.2014г.
НП-отменено