РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от
1.1.2014г. до 31.1.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 255/2013

Административни дела

В.Г.Т.

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.1.2014г.
НП-отменено

2

АНД No 256/2013

Административни дела

Г.Д.Т.

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.1.2014г.
НП-отменено

3

Гражданско дело No 516/2011

Делби

О.И.М.

С.Ц.Ш.,
Ц.С.В.Д.,
И.С.Х.,
М.Г.М.П.,
Д.Б.М.,
З.Б.М.,
Л.Т.М.П.,
Г.М.И.,
И.М.М.,
М.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.1.2014г.

4

АНД No 305/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.Р.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.1.2014г.
Б.Р.Д.

5

Гражданско дело No 352/2013

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Н.М.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.1.2014г.

6

НОХД No 4/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.В.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурора С. В., командирована и адвокат Р.М. от ПлАК, като защитник на подсъдимия Е.В.К., по силата на което: Е.В.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, работи в „Каро Трейдинг ООД” - гр. С., неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  През периода от 02.08.2012 година до 23.11.2012 година, в двора на частен дом, находящ се в гр.Кн., ул. „П. Х." №.., е изкупувал отпадъци от черни и цветни метали, както следва: един брой лафет за комбайн /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 310 кг. на стойност 114,70 лв.; един брой медна пръскачка за лозе, състояща се от 2.5 кг. медна ламарина /цветен метал/ на стойност 18.75 лв., 0.5 кг. месинг /цветен метал/ на стойност 2.75 лв. и 4 кг. железни части от плътно желязо – черен метал на стойност 1.48 лв., на обща стойност 22.98 лв.; един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 185,08 кг. на стойност 68.48 лв., един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 159.38 кг. на стойност 58.97 лв.; един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 101.49 кг. на стойност 37.55 лв.; един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 77.45 кг. на стойност 28.66 лв.; един брой П-образен винкел /от плътно жлязо - черен метал/ с тегло 26.64 кг. на стойност 9.12 лв.; метална врата /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 20.56 кг., на стойност 7.60 лв, /гладка ламарина /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 13.44 кг. на стойност 4.97 лв., един брой рифелова ламарина /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 16.42 кг. на стойност 6.07 лв.; 19 бр. рамки за прозорци /от плътно желязо - черен метал/с тегло 1068.97 кг. на стойност 395.52 лв.; един брой метална маса с менгеме /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 60 кг. на стойност 22.20 лв.; един брой метална стойка с фуражомелка /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 90 кг. на стойност 33.30 лв., или общо отпадъци от черни и цветни метали на обща стойност 810,12 лева, без да притежава лиценз, който се изисква по нормативен акт, съгласно Закона за управление на отпадъците – престъпление по чл.234б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на подсъд. Е.В.К., с ЕГН: ********** от гр. Кнежа на основание чл. 234 б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б."б" от НК съдът НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ", като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице, с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъд. Е.В.К., с ЕГН: ********** кумулативно предвиденото в закона по-леко наказание – глоба, както и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  Имуществени вреди с престъплението не са причинени.  На основание чл. 234 6, ал. 2 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата приобщените по делото веществени доказателства, а именно: един брой лафет за комбайн /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 310 кг.; един брой медна пръскачка за лозе, състояща се от 2.5 кг. медна ламарина /цветен метал/, 0.5 кг. Месинг /цветен метал/ и 4 кг. железни части от плътно желязо - черен метал; един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 185,08 кг.; един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 101.49 кг.; един брой метална стълба /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 77.45 кг.; един брой П-образен винкел /от плътно жлязо - черен метал/ с тегло 26.64 кг.; метална врата /от плътно желязо - черен метал с тегло 20.56 кг., гладка ламарина /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 13.44 кг.; един брой рифелова ламарина /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 16.42 лв.; 19 бр. рамки за прозорци /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 1068.97 кг.; един брой метална маса с менгеме /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 60 кг.; един брой метална стойка с фуражомелка /от плътно желязо - черен метал/ с тегло 90 кг. – понастоящем на съхранение в РУП – гр. Кн.  ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК Е.В.К., с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице общо в размер на 90.00 лв.   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 4/2014 година по описа на Кнежанския районен съд предвид постигнатото споразумение.  ОТМЯНА взетата в хода на ДП спрямо Е.В.К., с ЕГН: ********** ***, МН „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
Е.В.К.
В законна сила от 13.1.2014г.

7

Гражданско дело No 450/2013

Вещни искове

С.В.Х.

Б.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.1.2014г.

8

Гражданско дело No 350/2013

Делби

В.К.Р.,
Д.К.Р.

Ц.С.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.1.2014г.

9

НОХД No 5/2014

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЧЕРВЕН БРЯГ

Ц.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Св. Хр. и адвокат К.В. – защитник на подсъдимият Ц.Г.Д..  Подсъдимият Ц.Г.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Л. Ст.”№ ., българин, български гражданин, с основно образование, женен с 1 малолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.10.2013 год. в с. П., обл. Пл., на ул.,,Г. Д.”, управлявал МПС л.а.,,Пежо”207, с рег. № ……., с концентрация на алкохол в кръвта 1.3 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 658/29.10.2013 год. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Л. Ст.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 27.10.2013 год. – датата на фактическо изземване на свидетелството за управление на МПС, посочена в АУАН № 258422/27.10.2013 год. на ПП КАТ при РУ,,Полиция” – гр. Д. Д..  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ..........................  /Св. Хр./ /адв. К.В./     ПОДСЪДИМ: .........................  /Ц.Г.Д./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Ц.Г.Д. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 5/2014 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.Г.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Ц.Г.Д.
В законна сила от 15.1.2014г.

10

Гражданско дело No 28/2014

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.1.2014г.

11

Гражданско дело No 111/2013

Делби

М.Д.Ц.,
Н.Д.З.

Т.Х.А.,
С.Х.Г.,
Т.С.Б.,
М.С.М.,
П.Д.М.,
И.П.С.,
И.И.Р.,
Г.И.М.,
Н.К.Х.,
Й.К.К.,
И.К.З.,
В.К.З.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.1.2014г.

12

Гражданско дело No 198/2013

Делби

И.В.М.

Е.Т.А.,
Х.Т.В.,
Г.Т.В.,
В.Г.М.,
Р.Й.П.,
Ц.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.1.2014г.

13

Гражданско дело No 458/2013

Делби

Н.С.Б.

В.Й.Б.,
М.Ф.В.,
Е.Г.Б.,
Г.П.Б.,
Т.П.Б.,
В.М.Т.,
С.Х.Ш.,
Г.М.Г.,
М.Т.Г.,
Т.Н.П.,
Е.Н.С.,
Д.Н.Т.,
Д.Д.К.,
Й.Г.Й.,
Г.Й.Г.,
Т.П.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.1.2014г.

14

Гражданско дело No 147/2013

Искове по СК

М.Р.И.

Р.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.1.2014г.

15

Гражданско дело No 474/2013

Други дела

А.Н.С.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.1.2014г.

16

АНД No 220/2013

По ЗД по пътищата

А.И.Ц.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.1.2014г.
НП-отменено

17

НОХД No 252/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.С.М.,
Б.А.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 20.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения по смисъла на които:  Подсъд.Л.С. М
., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  В условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - кражба и в съучастие с Б.А.Б., като съизвършител на неустановена дата за времето от месец юни 2012 г. до месец декември 2012 г. в гр. И. от необитаем дом, находящ се на ул."…………….." № ., отнел от владението на собственика Т.С.Т. *** и без неговото съгласие чужди движими вещи - един хладилник с две врати на стойност 120 лева; електрическа готварска печка Раховец на стойност 100 лева; два фотьойла на стойност 60 лева и четири дървени стола на стойност 30 лева, или вещи на обща стойност 310.00 лева с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - Престъпление по чл.195,ал.1, т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.   За това му деяние и на основание чл.195,ал.1, т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 / шест / месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Подсъд. Б.А.Б., роден на *** ***, живее в с. Бр.,българин, български гражданин, основно образование,безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие с Л.С.М., като съизвършител на неустановена дата за времето от месец юни 2012 г. до месец декември 2012 г. в гр. И. от необитаем дом, находящ се на ул."………." № , отнел от владението на собственика Т.С.Т. *** и без неговото съгласие чужди движими вещи: един хладилник с две врати на стойност 120 лв. , електрическа готварска печка „Раховец” на стойност 100 лева; два фотьойла на стойност 60 лева и четири дървени стола на стойност 30 лева, или вещи на обща стойност 310.00 лева с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  На основание чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. чл.54 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Б.А.Б. се НАЛАГА наказание „ лишаване от свобода ” за срок от 6 /шест/ месеца като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години.    Към споразуменията са представени изискуемите се декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписани от всеки един от подсъдимите.   Прокурор…………: Сл.Защитник:………………………  /Р. Кр./ /Мл. адв.В.К./    Подсъдим:…………………  /Л.С.Б. /    Подсъдим:…………….  / Б.А.Б. /    ОСЪЖДА подсъдимите: Л.С.Б. и Б.А.Б. да заплатят солидарно по сметка на КРС деловодни разноски в размер на общо 75 лв.  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    На основание чл.309 от НПК ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” от ДП спрямо подсъдимите: Л.С.Б. и Б.А.Б..   ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите по нохд.№252/2013 г. по описа на РС Кн.  Определението е окончателно.   
Л.С.М.
Б.А.Б.
В законна сила от 20.1.2014г.

18

Гражданско дело No 33/2014

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.1.2014г.

19

АНД No 267/2013

Административни дела

З.С.Й.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.1.2014г.
НП-изменено

20

Гражданско дело No 401/2013

Облигационни искове

АГРОКОНТРОЛ ООД

В.Г.К.,
И.Г.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2014г.

21

ЧНД No 177/2013

Реабилитации чл.85-88а НК

М.П.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.1.2014г.

22

АНД No 251/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Б.М.Г.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2014г.
НП-изменено

23

АНД No 314/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.1.2014г.
Г.И.Б.

24

Гражданско дело No 483/2013

Облигационни искове

С.И.К.

З.С.Й.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.1.2014г.

25

Гражданско дело No 592/2013

Облигационни искове

Л.Ц.П.

Ц.К.П.,
М.Ц.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.1.2014г.

26

Гражданско дело No 466/2013

Други дела

Н.М.М.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.1.2014г.

27

АНД No 179/2013

По ЗД по пътищата

К.И.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.1.2014г.
НП-отменено

28

НОХД No 1/2014

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.П.Ш.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 28.1.2014г.
М.П.Ш.
Мотиви от 28.1.2014г.

29

Гражданско дело No 184/2013

Делби

Н.М.Л.

И.Ц.В.,
Л.Г.П.,
И.Г.Ш.,
В.Г.С.,
К.Г.Г.,
Е.К.К.,
В.Т.В.,
К.И.В.,
Р.И.И.,
З.Т.Н.,
Е.М.П.,
П.Й.П.,
Н.Г.Б.П.,
С.Т.Б.,
В.И.Б.,
К.П.Б.,
В.П.Б.,
Д.П.Б.,
Д.Й.Г.,
А.Т.Л.,
Г.Т.Д.,
Б.К.П.,
Ю.К.П.,
И.И.Г.,
Д.П.П.,
В.Г.Г.,
Т.Г.Г.,
Р.Й.Й.,
Ц.Й.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.1.2014г.

30

Гражданско дело No 301/2013

Делби

Г.С.Х.

В.Д.П.,
Р.В.Д.,
Д.В.Д.,
В.Б.Б.,
И.Д.Х.,
Д.Н.Б.,
М.П.Б.,
З.К.М.,
Т.К.Б.,
К.И.Б.,
М.И.Б.,
В.П.Б.,
Д.Т.Б.,
А.К.Т.,
В.О.И.,
Т.О.Т.,
А.Б.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.1.2014г.

31

Гражданско дело No 504/2013

Облигационни искове

Г.Д.К.

Д.В.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.1.2014г.

32

НОХД No 241/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.М.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 30.1.2014г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. В.В. - служебен защитник на подсъдимият И.М.И. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.М.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, неженен с 1 непълнолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 04.06.2013 год. по земен път в отдел ,,” в землището на с. П. е транспортирал незаконно добита от другиго 2.0 кубически метра дървесина от акация на стойност 120.00 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. Мариян В. Христов със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /адв. В.В./      ПОДСЪДИМ: …………………………  /И.М.И./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.М.И. по настоящото НОХ дело № 241/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.М.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
И.М.И.
В законна сила от 30.1.2014г.

33

НОХД No 242/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 30.1.2014г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. В.В. - служебен защитник на подсъдимият С.Т.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия С.Т.М. роден на *** ***,,П. Я.”№ ., с настоящ адрес:***,,Ал. Ст.”№ .., българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 04.06.2013 год. по земен път в отдел ,,.” в землището на с. П. е транспортирал незаконно добита от другиго 2.0 кубически метра дървесина от акация на стойност 120.00 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,А. Ст.”№.., 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1 /една/ година.  ОСЪЖДА подс. С.Т.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направени разноски по делото в размер на 25 лв. за вещо лице и по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 10 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /адв. В.В./      ПОДСЪДИМ: …………………………  /С.Т.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.Т.М. по настоящото НОХ дело № 242/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Т.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
С.Т.М.
В законна сила от 30.1.2014г.

34

Гражданско дело No 434/2013

Облигационни искове

ПРО ЛЕГО АД СОФИЯ

В.Х.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.1.2014г.

35

ЧНД No 268/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Р.Б.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 31.1.2014г.
На основание чл. 159, ал. 4 от Закона за здравето Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 268/2013 год. по описа на КРС, като ПРИЕМА, че не са налице обстоятелствата по чл. 155 от Закона за здравето. Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба или протест в 3 дневен срок от днес пред ПлОС.