РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2013г. до 30.11.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 236/2013

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Т.Й.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 4.11.2013г.
Т.Й.Ц.
Мотиви от 6.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.

2

Гражданско дело No 350/2013

Делби

В.К.Р.,
Д.К.Р.

Ц.С.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.11.2013г.

3

Гражданско дело No 304/2012

Делби

Н.И.М.

Т.И.Ш.,
Й.Н.Ш.,
М.Й.А.,
С.Д.Ш.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.11.2013г.

4

НОХД No 184/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.Н.А.,
Т.Б.Б.,
Ц.С.Г.,
А.К.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 7.11.2013г.
Одобрява постигнатото на 28.10.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор С. В., служебен защитник С.Я. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимата П.Н.А. ***, по силата на което: П.Н.А., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, с основно образование, неомъжена с две деца, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** се признава за виновна в това, че: На 07.09.2012 год. в гр. Кн., обл. Пл., на ул.”Д. Б.”, в лек автомобил Рено Еспейс с рег. № ………., държала акцизни стоки – тютюневи изделия – 11.800 кг./единадесет килограма и осемстотин грама/ раздробен тютюн, пакетиран в 55 бр. полиетиленови плика, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка, без бандерол, когато такъв се изисква по Закон – чл. 2, т. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на стойност 2 360 /две хиляди триста и шестдесет/ лева, като причинената вреда за републиканския бюджет от невнесения акциз за този тютюн е в размер на 1 794 /хиляда седемстотин деветдесет и четири/ лева, като случая не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. П.Н.А., с ЕГН: ********** на основание чл. 234, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. П.Н.А., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание ,,Глоба”. С престъплението не са причинени имуществени вреди. На основание чл. 234, ал. 3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата, приобщените по делото веществени доказателства – 54 пакетчета раздробен тютюн, поставени в пазарска чанта, с тегло 11.800 /единадесет килограма и осемстотин грама/, предадени от П.Н.А. с протокол за доброволно предаване от 07.09.2012 год., понастоящем на съхранение в Митница – Свищов. ВРЪЩА на подс. П.Н.А. приобщените по ДП № 15/2013 год. по описа на Митница – Свищов веществени доказателства - заготовки за цигари с филтър марка,,Tigar” 500 къса – 40 бр., понастоящем на съхранение в Митница – Свищов. Разноски по делото – няма. Прекратява наказателното производство по ДП № 15/2013 год. по описа на Митница - Свищов, ДП № 311/2012 год. по описа на РП – гр. Кн. и НОХ дело № 184/2013 год. по описа на РС - гр. Кн.. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимата П.Н.А., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
П.Н.А.
Т.Б.Б.
Ц.С.Г.
А.К.П.
В законна сила от 7.11.2013г.

5

Гражданско дело No 273/2013

Облигационни искове

БАНКА ДСК СОФИЯ

Р.А.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.11.2013г.

6

ЧНД No 249/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Я.Д.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.11.2013г.
В законна сила от 25.11.2013г.

7

Гражданско дело No 495/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.

8

Гражданско дело No 496/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.

9

Гражданско дело No 493/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.

10

Гражданско дело No 494/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.

11

Гражданско дело No 497/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.

12

НОХД No 232/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.В.О.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.11.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана районен прокурор А. Т. и адвокат Л.Ч. от ПАК, служебен защитник на подсъдимата Д.В.О..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Д.В.О., родена на *** ***, българка, с българско гражданство, средно образование, пенсионер по болест, омъжена, неосъждана, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВНА в това, че:  На 15.12.2012 год., в централната част на гр. Кн. е държала акцизни стоки - тютюневи изделия съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове - 5,8 кг. (пет килограма и осемстотин грама) раздробен тютюн за пушене без допълнителна индустриална обработка, разпределен в полиетиленови пликове, на стойност 1 160,00 (хиляда сто и шестдесет) лева, с дължим акциз в размер на 881,60 (осемстотин осемдесет и един и 60) лева, без бандерол, който се изисква съгласно чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като предвид стойността му случая не е маловажен - Престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234 ал.1 във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимата Д.В.О. се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца.  На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от три години.  На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 234 ал.1 от НК по – леко наказание „ Глоба”.  На основание чл. 234 ал.3 от НК 5,8 кг. (пет килограма и осемстотин грама) раздробен тютюн, предмет на престъплението, намиращ се на съхранение в Митница Свищов СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.    ОСЪЖДА подсъд. Д.В.О. за заплати разноски по делото за извършена съдебно икономическа експертиза по ДП №129/2013 г. по описа на РП Кн. в размер на 60.00 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.   Районен прокурор:________ Сл. Защитник:________  / А. Т. / / Адв.Л.Ч. /    Подсъдима:________  /Д.В.О. /  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Д.В.О. със снета по-горе самоличност по НОХд №232/2013 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от ДП спрямо подсъдимата Д.В.О. МН „ Подписка”.  Определението е окончателно.  Д.В.О.
В законна сила от 12.11.2013г.

13

Гражданско дело No 455/2013

Развод по взаимно съгласие

В.Т.О.,
Р.И.О.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.11.2013г.
В законна сила от 13.11.2013г.

14

Гражданско дело No 469/2013

Развод по взаимно съгласие

С.А.А.,
А.Ф.А.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.11.2013г.
В законна сила от 13.11.2013г.

15

ЧГД No 501/2013

Отказ от наследство

П.Г.Н.

В.П.Н.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 13.11.2013г.
В законна сила от 13.11.2013г.

16

ЧНД No 271/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Г.Д.А.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.11.2013г.

17

ЧНД No 276/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
В.Х.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.11.2013г.
В законна сила от 15.11.2013г.

18

НОХД No 277/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.В.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.11.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн
., представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат М.К. от ПАК – защитник на подсъдимия В.В.А..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  В.В.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, женен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 3537/10.12.2012 год. на Началника на Сектор ПП в ОД МВР – Пл. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 10.11.2013 г., в гр. Кн., по ул."Д. Б." до бензиностанция Петрол е управлявал лек автомобил Фолксваген Венто с peг. № …….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с Акт № 1023/10.11.2013 год. по описа на РУП – Кн. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК.  НА основание чл. 343”в”, ал.2, вр.чл. 54, ал.1, т.2, буква”б” от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.В.А. СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3/три/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Районен прокурор:________ Защитник:________  / А. Т. / / адв.М.К. /    Подсъдим:________  /В.В.А./  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.В.А. със снета по-горе самоличност по НОХд. №277/2013 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия В.В.А.
В законна сила от 14.11.2013г.

19

Гражданско дело No 224/2013

Делби

П.П.Г.

Я.Т.К.,
Т.С.Я.,
Х.Х.Я.,
Я.С.И.,
К.Т.В.,
Ч.П.Г.,
П.Т.Л.,
М.Ф.Я.,
М.К.Б.,
Ф.А.Ф.,
Т.Ф.Ф.,
Ц.Г.Я.,
М.Т.Я.,
И.М.Я.,
С.И.Б.,
С.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.11.2013г.
В законна сила от 26.11.2013г.

20

Гражданско дело No 477/2012

Делби

С.Г.Ц.

П.Б.М.,
Н.Б.П.,
А.С.Д.,
В.М.М.,
И.М.Т.,
И.А.Д.,
В.А.Д.Б.,
С.Н.Г.,
Д.Н.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.11.2013г.

21

ЧНД No 284/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.11.2013г.
Приключва разпита по ЧН дело № 284/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 284/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 233/2013 година по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. 
В законна сила от 18.11.2013г.

22

Гражданско дело No 503/2012

Делби

Г.Ц.П.П.,
Я.Ц.П.,
Ц.Г.П.

И.Ц.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.11.2013г.

23

Гражданско дело No 355/2013

Облигационни искове

ООД С.Г.ГРУП СОФИЯ

Ц.Т.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 355/2013 г. по описа на РС Кнежа поради оттегляне на иска от страна на ищеца / ООД С.Г.Груп С
./ чрез адв. В.П.Г. от САК на основание чл. 232 от ГПК. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Пл. в 7 дневен срок от съобщението за страните. 

24

АНД No 104/2013

Административни дела

П.В.П.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
ОД НА МВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.11.2013г.
НП-отменено

25

НОХД No 239/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.П.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.11.2013г.
Одобрява постигнатото на 19.11.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн
., представлявана от прокурор И. З., служебния защитник Св. Я. от Пл. Адвокатска колегия и подсъдимия В.П.Г. ***, по силата на което: В.П.Г., роден на *** год. в гр. Н., с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен сред с влязло в сила НП № 16/13.02.2012 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Г., за това че управлява моторно превозно средство без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, и влязло в сила на 17.10.2012 год., на 24.04.2013 год., в землището на с. Бр. е извършил друго такова деяние, като по пътя с. Бр. – с. Гл., е управлявал МПС – лек автомобил марка ,,Рено Лагуна” с регистрационен № ………., без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 369/24.04.2013 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кн. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, ал. 4 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК съдът НАЛАГА на подс. В.П.Г. Наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки на основание чл. 42а, ал. 2 от НК: - по т. 1 – задължителна регистрация по настоящ адрес:*** – за срок от 3 (три) години – два пъти седмично; - по т. 2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години; - по т. 6 – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно, за срок от 3 (три) поредни години. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото – няма.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 239/2013 год. по описа на РС - гр. Кн., № ЗМ 173/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. и ДП № 203/2013 год. по описа на РП – гр. Кн. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.П.Г., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
В.П.Г.
В законна сила от 19.11.2013г.

26

ЧНД No 257/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.А.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.11.2013г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. К.А.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени с Присъда № 166/02.10.2013 год. по НОХ дело № 175/2013 год., Присъда № 243/22.10.2012 год. по НОХ дело № 167/2012 год. и с Присъда № 158/25.09.2013 год. по НОХ дело № 194/2013 год., трите по описа на Кн
. районен съд, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 5 /пет/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
К.А.Д.

27

НОХД No 263/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.С.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн
., представлявана от прокурор И. З. и адвокат С.Я. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия В.С.Н., по силата на което: Подсъдимият В.С.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 1843/11.12.2012 год. на Началника на РУ”Полиция” – гр. Ч. Бр., за това че управлява МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 28.02.2013 год., влязло в сила на 07.03.2013 год., на 12.04.2013 год., около 02:00 часа в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като на кръстовището образувано от пресичането на ул.”М. Б.” с ул.”Р. Кн.”, е управлявал лек автомобил „Опел Астра” с регистрационен № ………, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 326/12.04.2013 год. по описа на РУ”Полиция” – гр. Кн. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. В.С.Н., с ЕГН: ********** на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК съдът НАЛАГА Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2 , т. 1 - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 2 (две) години, 2 (два) пъти седмично;  - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 (две) години; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 (триста) часа годишно, за срок от 2 (две) поредни години.  От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Разноски по делото не са направени.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 263/2013 год. по описа на Кнежанският районен съд, ДП ЗМ 172/2013 г. по описа на РУП Кн. и ДП №204/2013 г. по описа на РП Кн., предвид постигнатото споразумение. ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.С.Н., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
В.С.Н.
В законна сила от 19.11.2013г.

28

Гражданско дело No 89/2013

Вещни искове по чл.7 от ЗС

А.С.Г.

Т.Т.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК производството по гр.д.№89/2013 г. по описа на РС – Кн
., поради направен от ищеца изцяло отказ от спорното право /обективно съединените искове/. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от съобщението до ищеца за изготвянето му и в 7 дневен срок, считано от днес за ответната страна. 

29

Гражданско дело No 291/2013

Делби

С.Ц.Г.

В.Ц.Б.,
И.Д.Г.,
П.Д.Б.,
О.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2013г.

30

Гражданско дело No 515/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2013г.
В законна сила от 28.11.2013г.

31

АНД No 260/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Р.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2013г.
В.Р.С.
Мотиви от 20.11.2013г.

32

НОХД No 261/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.И.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.11.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор И. З. и адв. С.Я. - договорен защитник на подсъдимия Г.И.Р. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.И.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие, като съизвършител с Цв. В. С. и Кр. Ст. Гр. и двамата от гр. Кн., като е използвал техническо средство – резак и МПС – лек автомобил ,,Фолксваген Голф”, с рег. № ……., на 13.11.2012 год., в Местността,,Среден гред”, находяща се в землището на гр. Кнежа, от недействаща помпена станция ,,Кнежа-4”, направил опит, останал недовършен по независещи от волята му причини да отнеме чужди движими вещи – триполюсен разединител – тип РМ 20 кV/200А, на стойност – 120.00 лв.; метално парче с размери 1.80/0.96 метра, на стойност – 13.50 лв.; Г-образен винкел с дължина 2.80 метра, на стойност – 14.62 лв.; метална шина с дължина 1.30 метра, на стойност – 4.28 лв. и алуминиев проводник с обща дължина 52.70 метра, на стойност – 47.47 лв., или всичко вещи на обща стойност 199.87 лв., собственост на ,,Напоителни системи”ЕАД – гр. С., клон М., от владението и без съгласието на представителният му орган, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 1 и 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /И. З./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: …………………………  /Г.И.Р./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Г.И.Р. по настоящото НОХ дело № 261/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.И.Р. МН ,,Подписка” до влизане на присъдата в сила. 
Г.И.Р.
В законна сила от 20.11.2013г.

33

Гражданско дело No 504/2012

Делби

Г.Ц.П.П.,
Я.Ц.П.,
Ц.Г.П.

И.Ц.В.,
С.Г.М.,
Ц.Г.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.11.2013г.

34

НЧХД No 170/2013

НЧХД

Б.Н.Ц.

Д.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 21.11.2013г.
Д.И.К.

35

ЧНД No 285/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.11.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля със снета по горе самоличност по време на който по отношение на него не бяха задавани подвеждащи и неясни въпроси.  ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля А.А.А. със снета по - горе самоличност като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от ст. разследващия полицай на свидетеля и същите изразиха съгласие и се подписаха.  
В законна сила от 22.11.2013г.

36

ЧНД No 286/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Й.Д.Я.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.11.2013г.
  ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля със снета по горе самоличност по време на който по отношение на него не бяха задавани подвеждащи и неясни въпроси. ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля Я.А.И. със снета по - горе самоличност като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше указан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от ст. разследващия полицай на свидетеля и същите изразиха съгласие и се подписаха.  
В законна сила от 22.11.2013г.

37

Гражданско дело No 139/2013

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Д.Т.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.11.2013г.

38

Гражданско дело No 453/2013

Издръжка

М.О.И.

М.Т.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.11.2013г.

39

АНД No 162/2013

По ЗД по пътищата

С.М.Х.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.11.2013г.
НП-отменено

40

Гражданско дело No 363/2013

Делби

Л.П.Г.,
Е.Т.И.

П.Б.Т.,
Ц.Б.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.11.2013г.

41

ЧГД No 491/2013

Други ЧГД

С.А.Т.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.11.2013г.
В законна сила от 26.11.2013г.

42

НОХД No 98/2013

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.А.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 26.11.2013г.
В.А.И.

43

АНД No 243/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.11.2013г.
Е.И.Д.
Мотиви от 26.11.2013г.

44

Гражданско дело No 141/2012

Делби

А.М.П.

И.В.Д.,
Т.В.Д.П.,
К.В.М.,
Т.М.В.И.,
Р.И.В.,
А.Д.В.Н.,
М.А.П.П.,
Р.М.П.,
П.К.Д.,
В.Т.П.,
Е.Т.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.11.2013г.
І. И.В.Д. получава в дял и става изключителен собственик на земеделски земи, находящи се в землището на град КН
.: 1. Нива с площ 13.284 дка (тринадесет дка и двеста осемдесет и четири кв.м.), трета категория, в Местността,,ЮСУФОВ ГЕРАН”, неурег. поземлен имот ….., с граници и съседи: Имот .. Полски път ОБЩИНА КН. Имот …. Нива Фонд,,КНЕЖАНСКА ОБЩИНА” парт. 1173 Имот …. Нива насл. П. Т. Ц. Имот …. Нива К.В.М. - Парцелът произлиза от Имот ……; 2. Нива с площ 9.549 дка (девет дка и петстотин четиридесет и девет кв.м.), трета категория, в Местността,,БРЕНИШКИЯ ПЪТ”, неурег. Поземлен имот ….., с граници и съседи: Имот …… Нива К.В.М. Имот 146 Полски път ОБЩИНА КН. Имот 604 Полски път ОБЩИНА КН. Имот ….. Нива насл. Б. И. З.  Имот …. Нива насл. Д. Г. Д.  Имот ….. Нива Б. Г. Н.  Имот …. Нива ЦВ. Т. ДР. - Парцелът произлиза от Имот …….; 3. Изостав.тр.нас. с площ 1.527 дка (един дка и петстотин двадесет и седем кв.м.), пета категория, в Местността,,ЛИСИЧИ ВАЛОГ”, неурег. Поземлен имот ……., с граници и съседи: Имот .. Изостав.тр.нас. на насл. на Т.В.Д. Имот 235 Полски път ОБЩИНА КН. Имот …. Изостав.тр.нас. К.В.М. Имот ….. Изостав.тр.нас. насл. ЦВ. Д. К. - Парцелът произлиза от Имот …..; 4. Зеленч. култура с площ 0.160 дка (сто и шестдесет кв.м.), втора категория, в Местността,,ГРАДИНИТЕ”, неурег. поземлен Имот ….., с граници и съседи: Имот …… Зеленч.култура насл. П. Н. К. Имот 311 Полски път ОБЩИНА КН. Имот …… Зеленч.култура насл. П. П. В. Имот ….. Зеленч.култура насл. Г. Т. Б. 5. Изостав.тр.нас. с площ 4.576 дка (четири дка и петстотин седемдесет и шест кв.м.), пета категория, в Местността,,БЕБОВ ДОЛ”, неурег. Поземлен имот ….., с граници и съседи: Имот ….. Изостав.тр.нас. СВ. П. СТ. Имот ….. Изостав.тр.нас Фонд,,КН. ОБЩИНА” парт. 1173 Имот ….. Изостав.тр.нас. насл. И. ЦВ. Й. Имот ….. Изостав.тр.нас. насл. ЦВ. Й. Й. Имот …. Изостав.тр.нас. насл. П. П. В. Имот …. Полски път ОБЩИНА КН. Имот …. Изостав.тр.нас. К.В.М. - Парцелът произлиза от Имот ……; 6. Нива с площ 25.594 дка (двадесет и пет дка и петстотин деветдесет и четири кв.м.), четвърта категория, в Местността,,ПАНЯКА”, неурег. Поземлен имот 189010, с граници и съседи: Имот …. Нива насл. И. Н. Б. Имот …. Нива Г. М. Ц. Имот …. Нива К. Д. Г. Имот …… Нива насл. П. М. А. Имот …. Полски път ОБЩИНА КН. 7. Зеленч. култура с площ 0.304 дка (триста и четиридесет кв.м.), втора категория, в местността,,ГРАДИНИТЕ”, неурег. Поземлен имот ……, с граници и съседи: Имот …… Зеленч.култура И. Т. Г. Имот …… Зеленч.култура А. Н. ВЛ. Имот …… Зеленч.култура насл. Г. Т. Б. Имот …… Зеленч.култура насл. Д. Н.В. Имот …. Полски път ОБЩИНА КН. 8. Нива с площ 4.002 дка (четири дка и два кв.м.), трета категория, в Местността,,ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ”, неурег. Поземлен имот ……, с граници и съседи: Имот …. Нива насл. Ц. П. В. Имот ….. Нива насл. Д. ТР. А. 1 Имот ….. Нива насл. Д. ТР. А. 1 Имот ….. Нива насл. П. М. К. Имот ….. Нива В. П. М. Имот …. Полски път ОБЩИНА КН. 9. Зеленч. култура с площ 1.350 дка (един дка и триста и петдесет кв.м.), трета категория, в Местността,,КРИВОЛЯ”, неурег. Поземлен имот ….., с граници и съседи: Имот …… Зеленч.култура Б. АЛ. Б. Имот ……. Зеленч.култура И. СП. В. Имот ….. Зеленч.култура насл. Ц. Т. П. Имот …… Зеленч.култура П. П. Г. Имот Полски път ОБЩИНА КН. 10. Изостав.тр.нас. с площ 2.632 дка (два дка и шестстотин тридесет и два кв.м.), пета категория, в Местността,,БЕБОВ ДОЛ”, неурег. Поземлен имот …., с граници и съседи: Имот …. Изостав.тр.нас. насл. Д. Н.В. Имот ….. Изостав.тр.нас. насл. ЦВ. Й. Й. Имот …. Изостав.тр.нас. Н. ЦВ. П. Имот ….. Изостав.тр.нас. Г. В. Б. Имот …. Изостав.тр.нас. Т. И. М. Имот 500321 Полски път ОБЩИНА КН.  Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Общата данъчна оценка на имотите видно от представените удостоверения е в размер на 9 041.83 лв. ІІ. К.В.М. получава в дял и става изключителен собственик на земеделски земи, находящи се в землището на град КН.: 1. Нива с площ 19.965 дка (деветнадесет дка и деветстотин шестдесет и пет кв.м.), трета категория, в Местността,,ЮСУФОВ ГЕРАН”, неурег. Поземлен имот …., с граници и съседи: Имот ….. Нива на насл. на Т.В.Д. Имот 4 Полски път ОБЩИНА КН. Имот Полски път ОБЩИНА КН. Имот ….. Нива И.В.Д. Имот ….. Нива насл. П. Т. Ц. - Парцелът произлиза от Имот 38003; 2. Нива с площ 20.735 дка (двадесет дка и седемстотин тридесет и пет кв.м.), трета категория, в Местността,,БРЕНИШКИЯ ПЪТ”, неурег. поземлен имот ……, с граници и съседи: Имот …… Нива Ц. Н. ХР. Имот Полски път ОБЩИНА КН. Имот …… Нива И.В.Д. Имот ……. Нива ЦВ. Т. ДР. Имот …… Нива П. Т. ДР. Имот …… Нива ЦВ. Т. ДР. Имот ……. Нива ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ Имот …….. Нива насл. П. ЦВ. К. Имот 445009 Нива насл. П. П. В. - Парцелът произлиза от Имот ……..; 3. Изостав.тр.нас. с площ 3.055 дка (три дка и петдесет и пет кв.м.), пета категория, в Местността,,ЛИСИЧИ ВАЛОГ”, неурег. поземлен имот ….., с граници и съседи: Имот ……. Изостав.тр.нас.
В законна сила от 27.11.2013г.

45

Гражданско дело No 422/2013

Облигационни искове

С.М.С.

А.Ц.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.11.2013г.

46

ЧГД No 489/2013

Съдебни поръчки

РАЙОНЕН СЪД-СОФИЯ

П.В.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 29.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. №489/2013 г. по описа на РС Кн
. и ВРЪЩА делото на възлагащия съд СРС 52-ри състав по гр.делото №13685/2013 г. по описа на СРС, тъй като не може да изпълни възложените му процесуални действия по събиране на доказателства поради неявяване за разпит на заявения свидетел: П.В.Б., за когото са налице неофициални данни, че е променил евентуално адреса си.

47

Гражданско дело No 532/2013

Искове по СК

М.Ц.И.

Ц.А.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.11.2013г.
В законна сила от 29.11.2013г.