РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2013г. до 31.10.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 213/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА К.Е.С. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Присъда от 1.10.2013г.
К.Е.С.
Мотиви от 2.10.2013г.
В законна сила от 17.10.2013г.
2 Гражданско дело No 262/2013 Вещни искове А.Н.Р. Е.А.Р. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
3 НОХД No 169/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Д.П.Н. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 2.10.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.П.Н. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен с 1 непълнолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:  На 08.12.2012 год. по земен път, находящ се в землището на с. Бреница, в отдел ,,10 С2” е транспортирал с конски впряг незаконно добита от другиго 1.0 кубически метра пространствени дърва от ясен, на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за 1 /една/ година.  ОСЪЖДА подс. Д.П.Н. да заплати деловодни разноски в размер на 20 лв. по сметка на КРС.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Д.П.Н.
Мотиви от 2.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
4 НОХД No 175/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА К.А.Д. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 2.10.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.А.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, неосъждан /към момента на деянието освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК/, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:  На 01.11.2012 год. в гр. Искър, обл. Плевен, в маловажен случай, отнел чужди движими вещи – сумата от 170.00 лв. от владението на собственика С.И.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа за 1 /една/ година.  ОСЪЖДА подс. К.А.Д. да заплати деловодни разноски в размер на 240 лв. по сметка на КРС.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
К.А.Д.
Мотиви от 2.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
5 ЧНД No 193/2013 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА В.П.В. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 2.10.2013г.
Уважава
6 ЧНД No 230/2013 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА,
И.Т.Т.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 2.10.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.  Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.  
В законна сила от 2.10.2013г.
7 Гражданско дело No 90/2013 Делби Г.П.Х. А.Д.Х.,
А.П.Х.,
Л.П.Х.,
П.П.Б.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 3.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която:  1) Л.П.Х., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Г. Бенковски”№ 42, представлявана от пълномощника си А.Д.Х., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Г. Бенковски”№ 42;  2) А.П.Х., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, представлявана от пълномощника си А.Д.Х., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Г. Бенковски”№ 42;  3) А.Д.Х., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Г. Бенковски”№ 42;  4) Г.П.Х., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Презвитер Козма”№ 18;  5) П.П.Б., с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***,,Панайот Хитов”№ 35  Се постигна следната спогодба:  І. Г.П.Х., се съгласява и получава в дял, като става собственик на следните недвижими имоти в землището на гр. Кнежа, а именно: 1) Имот № 306313 представляващ нива, трета категория в местността,,Оземлени парцели” с площ от 4.412 дка (четири декара и четиристотин и дванадесет кв.м.) при граници и съседи: Имот № 306012, № 306011, № 306027, № 306014, № 500248. 2) Имот № 306067 представляващ нива, трета категория в местността,,Оземлени парцели” с площ от 5.606 дка (пет декара шестстотин и шест кв.м.) при граници и съседи: Имоти № 306066, № 306011, № 306013, № 500248. Обща стойност на двата имота – 5 149.00 лв.  ІІ. П.П.Б. се съгласява и получава в дял, като става собственик на следните недвижими имоти в землището на гр. Кнежа, а именно: 1) Имот № 125023, нива в Местността ,,Динището” с площ от 3.200 дка (три декара и двеста кв.м.) при граници и съседи: Имоти с № 125024, № 125003, № 125022, № 500566; 2) Имот № 306066, нива в местността,,Оземлени парцели” с площ от 6.817 дка (шест декара осемстотин и седемнадесет кв.м.) при граници и съседи: Имоти с № 306067, № 306011, № 500222, № 500248. Общата стойност на двата имота е 5 339.00 лв.  ІІІ. А.П.Х. не получава реален дял при делбата, а заяви чрез пълномощника си А.Д.Х., че е получила парично уравнение от Г.П.Х. и П.П.Б. в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева).  ІV. Л.П.Х. не получава реален дял при делбата, а заяви чрез пълномощника си А.Д.Х., че е получила парично уравнение от Г.П.Х. и П.П.Б. в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева).  V. А.Д.Х. не получава реален дял при делбата, тъй като е получила парично уравнение от Г.П.Х. и П.П.Б. в размер на 320 лв. (триста и двадесет лева).  С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват собствеността на описаните по-горе имоти оставени в наследство от Янко Шабанов Котов, бивш жител ***, починал на 05.09.1996 год. – Акт за смърт № 0159/06.09.1996 год. на Община Кнежа и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другите по отношение на това наследство.  Разноските остават така, както са направени от страните.    СПОГОДИЛИ СЕ:    1. Г.П.Х. 2. А.Д.Х.    ...................................... ..............................................    3. А.П.Х. 4. Л.П.Х.  /чрез пълном. А. Д. Х./ /чрез пълном. А. Д. Х./    .................................................... ...........................................    5. П.П.Б.    ...............................................      Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд.  ОСЪЖДА ищеца Г.П.Х., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 103.00 лв.  ОСЪЖДА ответницата А.Д.Х., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 6.40 лв.  ОСЪЖДА ответницата А.П.Х., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 6.40 лв.  ОСЪЖДА ответницата Л.П.Х., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 6.40 лв.  ОСЪЖДА ответницата П.П.Б., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 106.80 лв.  След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните.  ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 90/2013 год. по описа на КРС като спогодено.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 3.10.2013г.
8 НОХД No 131/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА М.Н.М. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Присъда от 7.10.2013г.
М.Н.М.
Мотиви от 9.10.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
9 НОХД No 154/2013 Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА К.Д.Н. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Присъда от 7.10.2013г.
К.Д.Н.
Мотиви от 9.10.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
10 Гражданско дело No 403/2012 Развод и недейств. на брака З.М.Б. В.С.Б. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 8.10.2013г.
НА основание чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №403/2012 г. по описа на РС Кнежа – поради оттегляне на иска.   Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дн. срок от днес, което се съобщи на процесуалния представител на ищцата адв. Я..  
В законна сила от 16.10.2013г.
11 Гражданско дело No 222/2013 Делби К.В.З. В.Г.Х.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
В.П.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.,
Н.Г.К.,
А.Б.Б.,
Д.Б.Б.,
Ц.Н.З.,
Д.В.З.,
С.В.З.,
Т.Д.М.,
Д.С.З.,
В.Д.З.,
Н.Д.З.,
Й.Т.С.,
И.С.С.,
И.В.П.,
Б.И.П.,
А.Н.Д.,
Х.Н.С.
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 8.10.2013г.
12 Гражданско дело No 320/2013 Облигационни искове Н.И.Ш. Д.И.М.,
В.И.П.
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 8.10.2013г.
В законна сила от 24.10.2013г.
13 Гражданско дело No 336/2013 Вещни искове И.Х.Р. К.А.Г. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 8.10.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното въз основа на искова молба от И.Х.Р., с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, гражданско дело № 336/ 2013 година по описа на Районен съд – гр.Кнежа, поради неотстраняване в законоустановения срок на нередовностите, посочени в разпореждане на същия съд от 28.08.2012 год., с което молбата е оставена без движение.  
В законна сила от 21.10.2013г.
14 НОХД No 231/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Д.Й.С. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 8.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. И.И. - защитник на подсъдимият Д.Й.С. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия Д.Й.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен с 3 малолетни деца, шофьор в ,,Пътища и съоръжения”АД, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 22.09.2013 год. около 09:50 часа по пътя гр. Червен бряг – гр. Кнежа, на около един километър след кръстовището с. Лазарово – с. Търнак в посока към гр. Кнежа, е управлявал товарен автомобил ,,Ивеко Дейли” с рег. № СА 0847 МВ след употреба на алкохол с концентрация 1.9 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 576/27.09.2013 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 22.09.2013 год. – датата на изземване на свидетелството за управление на МПС, посочена в АУАН № 104666/22.09.2013 год. на ПП КАТ при РУ,,П” – гр. Кнежа.    ОСЪЖДА подс. Д.Й.С. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 5 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ……………………..   /Ангел Танев/ /адв. И.И./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Д.Й.С./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.Й.С. по настоящото НОХ дело № 231/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Й.С. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Д.Й.С.
В законна сила от 8.10.2013г.
15 Гражданско дело No 560/2012 Делби М.Б.К. Н.К.М.,
П.А.П.,
А.И.П.,
К.И.П.,
И.К.К.,
Е.А.Т.,
К.А.К.,
Т.Б.М.,
Т.А.К.,
Е.А.К.,
Е.В.К.,
Т.Е.К.А.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 9.10.2013г.
16 Гражданско дело No 122/2013 Делби Е.И.М. Р.Ц.П.,
Н.Н.П.,
И.И.Н.,
В.И.П.,
И.А.Г.,
Н.И.М.,
П.И.З.,
И.И.К.,
Г.И.К.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 9.10.2013г.
17 Гражданско дело No 316/2013 Развод и недейств. на брака П.Н.Б. М.И.Х.Б. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 9.10.2013г.
В законна сила от 9.10.2013г.
18 ЧГД No 405/2013 Процедура по регламент 1393/2007 АПЕЛАТИВЕН СЪД НА РИМ С.П.М. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 9.10.2013г.
ПРEКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 405/2013 год. по описа на КРС, тъй като исканата съдебна поръчка е изпълнена.
В законна сила от 9.10.2013г.
19 ЧГД No 406/2013 Процедура по регламент 1393/2007 АПЕЛАТИВЕН СЪД НА РИМ И.Й.М. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 9.10.2013г.
ПРEКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 406/2013 год. по описа на КРС, тъй като исканата съдебна поръчка е изпълнена.
В законна сила от 9.10.2013г.
20 ЧНД No 215/2013 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА М.Л.В. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 9.10.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 306, ал.1, т.1 от НПК, съдът      О П Р Е Д Е Л И :    І. На основание чл. 25, ал.1 във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения М.Л.В., с ЕГН ********** ***, едно общо най-тежко наказание по постановените спрямо него и влезли в сила определения по споразумения по НОХД № 81/ 2013 год. и НОХД № 92/ 2013 год. – и двете по описа на РС – Кнежа, а именно „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:  - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес:***2, за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, при периодичност два пъти седмично;  - по чл. чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА;  - по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа в рамките на една година.    На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наказанието Пробация, с начало на надзора 15.05.2013 год.    ІІ. На основание чл. 25, ал.1 във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения М.Л.В.,***, едно общо най-тежко наказание по постановената спрямо него и влязла в законна сила присъда по НОХД № 85/ 2013 год. по описа на РС – Червен бряг, в сила от 12.07.2013 год. и определение по споразумение № 137/ 30.08.2013 год. по НОХД № 202/ 2013 год. на РС – Кнежа, в сила от 30.08.2013 год., а именно „Лишаване от свобода” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.  На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.    Определението може да се обжалва и протестира пред Плевенски Окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.    След влизане в сила на определението, приложеното към настоящото дело НОХД №№ 81/ 2013 год., 92/ 2013 год. и 202/ 2013 год. – и трите по описа на Районен съд – гр.Кнежа да бъдат върнати на служба „Архив” при КРС.       ПРЕДСЕДАТЕЛ :  
М.Л.В.
В законна сила от 25.10.2013г.
21 Гражданско дело No 269/2013 Облигационни искове А.И.С. Б.А.Б. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Разпореждане от 10.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
22 Гражданско дело No 270/2013 Облигационни искове А.И.С. Т.В.П. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Разпореждане от 10.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
23 НОХД No 214/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Д.С.З. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 10.10.2013г.
Одобрява постигнатото на 10.10.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова, служебния защитник адвокат Б.П. от Плевенска Адвокатска колегия и подсъдимата Д.С.З. ***, по силата на което:  Д.С.З. родена на *** год. в гр. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** се признава за виновна в това, че:  На 30.01.2013 год. в с. Бреница, обл. Плевен, на ул.,,Стефан Кратунски”, държала акцизни стоки – тютюневи изделия – 6.00 кг./шест килограма/ раздробен тютюн, пакетиран в 20 броя полиетиленови плика, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка, без бандерол, когато такъв се изисква по Закон – чл. 2, т. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на стойност 1 200 /хиляда и двеста/ лв., като причинената вреда за републиканския бюджет от невнесения акциз за този тютюн е в размер на 912 /деветстотин и дванадесет/ лв., като случая е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните на подс. Д.С.З., с ЕГН: ********** на основание чл. 234, ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, съдът НАЛАГА Наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Д.С.З., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание ,,Глоба”.  С престъплението не са причинени имуществени вреди.  На основание чл. 53, ал. 1, б.”а” НК ОТНЕМА в полза на Държавата, приобщените по досъдебното производство веществени доказателства – 6 (шест) килограма раздробен тютюн (на съхранение в Митническо бюро – гр. Плевен) – предадени с разписка от 22.08.2013 год.    ОСЪЖДА подсъдимата Д.С.З., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените по делото разноски за вещо лице в размер на 60.00 лв.    Прекратява наказателното производство по № ЗМ 119/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, ДП № 177/2013 год. по описа на РП – гр. Кнежа и НОХ дело № 214/2013 год. по описа на РС - гр. Кнежа.  Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 119/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, спрямо подсъдимата Д.С.З., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението на съда е окончателно.  
Д.С.З.
В законна сила от 10.10.2013г.
24 НОХД No 217/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Я.Д.Г. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 10.10.2013г.
Одобрява постигнатото на 10.10.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова, договорния защитник адвокат С.Я. от Плевенска Адвокатска колегия и подсъдимия Я.Д.Г. ***, по силата на което:  Я.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен, в това че:  В едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 6649/15.02.2012 год. на Началника на Отдел ,,ПП” при СДВР за управление на моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление, влязло в сила на 12.08.2012 год., на 09.02.2013 год., в гр. Кнежа, обл. Плевен, на кръстовището образувано от ул.,,Александър Стамболийски” и ул.,,Георги Михайлов” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ,,Фиат Браво”, с регистрационен № ВР 57 61 ВК, без да притежава съответно свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 75/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа – престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, ал. 4 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“, във връзка с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът НАЛАГА Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 3 (три) години, 2 (два) пъти седмично;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 (двеста) часа годишно, за 3 (три) поредни години.  С престъплението не са причинени имуществени вреди.  Разноски по делото няма.  Прекратява наказателното производство по № ЗМ 136/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, ДП № 144/2013 год. по описа на РП – гр. Кнежа и НОХ дело № 217/2013 год. по описа на РС - гр. Кнежа.  Отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 136/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, спрямо подсъдимия Я.Д.Г., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”.  Определението на съда е окончателно.  
Я.Д.Г.
В законна сила от 10.10.2013г.
25 Гражданско дело No 400/2012 Делби В.Н.Х.,
А.Н.Х.,
И.В.С.
М.Г.К.,
Л.Г.Б.,
Н.Г.П.,
К.И.П.,
Н.М.Д.,
В.П.Б.,
Р.Й.Н.,
М.Р.Н.
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 11.10.2013г.
26 Гражданско дело No 1/2013 Други дела М.Н.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 11.10.2013г.
27 ЧГД No 430/2013 Отказ от наследство М.К.В. Д.К.В. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Разпореждане от 11.10.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
28 Гражданско дело No 431/2013 Искове по СК Б.М.Г. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 11.10.2013г.
РАЗРЕШАВА на Б.М.Г., с ЕГН ********** ***, в качеството му на настойник на поставената под пълно запрещение Марияна Ангелова Гаджалска, с ЕГН ********** ***, да извърши продажба на придобитото по време на брака им МПС, представляващо СИО, а именно: лек автомобил марка СИТРОЕН модел „САКСО” с рег.№ ЕН 1131 ВР, с рама № VF7S1HDZF56946020 и двигател № 3032429, цвят: тъмно син металик, на когото намери за добре срещу цена по договаряне.
В законна сила от 11.10.2013г.
29 АНД No 73/2013 Административни дела ЕТ ЦЕБО -БОРЯНА ДОЧЕВА ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 14.10.2013г.
НП-отменено
30 Гражданско дело No 90/2013 Делби Г.П.Х. А.Д.Х.,
А.П.Х.,
Л.П.Х.,
П.П.Б.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 15.10.2013г.
В законна сила от 1.11.2013г.
31 Гражданско дело No 312/2013 Вещни искове Й.К.Ц. И.С.И. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 15.10.2013г.
В законна сила от 30.10.2013г.
32 НОХД No 182/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА К.Ц.В. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 15.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адв. Р.М. - защитник на подсъдимият К.Ц.В. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия К.Ц.В. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Иван Вазов”№ 2, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в ,,ВИАГРУП”ЕОД – гр. Плевен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 25.07.2013 год., в гр. Кнежа, обл. Плевен, на кръстовище, образувано от ул.,,Бачо Киро” и ул.,,Райко Даскалов”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка,,Опел Астра”, с регистрационен № С 10-85 ХВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.2 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 401/30.07.2013 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от 25.07.2013 год.    ОСЪЖДА подс. К.Ц.В. да заплати деловодни разноски по сметка на ЦСМП – гр. Плевен в размер на 5 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ……………………..   /Силвия Велизарова/ /адв. Р.М./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /К.Ц.В./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.Ц.В. по настоящото НОХ дело № 182/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.Ц.В. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
К.Ц.В.
В законна сила от 15.10.2013г.
33 ЧНД No 221/2013 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Д.Ц.Д. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 15.10.2013г.
Уважава
В законна сила от 31.10.2013г.
34 Гражданско дело No 397/2011 Делби Ц.Б.П. Р.П.М.,
Б.П.Б.,
Й.Х.В.,
Г.Х.В.,
В.Х.А.,
Ж.Б.П.П.,
М.Б.Г.,
В.П.П.З.,
Б.Ж.П.З.,
М.Ж.П.З.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 16.10.2013г.
35 Гражданско дело No 268/2013 Облигационни искове С.М.Х. М.Г.П. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 16.10.2013г.
36 Гражданско дело No 296/2013 Развод и недейств. на брака Х.Д.Д. Т.М.Д. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 16.10.2013г.
37 ЧНД No 244/2013 Разпит на свидетел - чл.223 НПК С.Г.И. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 16.10.2013г.
Съдът  О П Р Е Д Е Л И :    Приключва разпита по ЧН дело № 244/2013 година по описа на Кнежанския районен съд.  Прекратява производството по ЧН дело № 244/2013 година по описа на Кнежанския районен съд.  Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 546/2013 година по описа на РУ,,П” – гр. Долни Дъбник, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа.  Протоколът написан в съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кнежа в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, психолога, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 13:40 часа.  
В законна сила от 16.10.2013г.
38 ЧНД No 245/2013 Разпит на свидетел - чл.223 НПК С.Г.И. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 16.10.2013г.
Приключва разпита по ЧН дело № 245/2013 година по описа на Кнежанския районен съд.  Прекратява производството по ЧН дело № 245/2013 година по описа на Кнежанския районен съд.  Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 546/2013 година по описа на РУ,,П” – гр. Долни Дъбник, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа.  Протоколът написан в съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд – гр. Кнежа в присъствието на разсл.полицай, свидетеля, съдията и съдебния секретар, като разпита приключи в 14:45 часа.  
В законна сила от 16.10.2013г.
39 НОХД No 250/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Е.З.К. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 17.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат С.Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия Е.З.К., по силата на което:  Подсъдимият Е.З.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 14.10.2013 год. в гр. Кнежа около 23:50 часа по ул.,,Родопи”, пред Дом № 79, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Опел Вектра”, с рег. № ЕН 1254 ВТ, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер 7510”, с фабр. № ARBA 0160 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. Е.З.К., с ЕГН: ********** на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Е.З.К., с ЕГН: ********** Наказание ,,Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца, считано от 14.10.2013 год. – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред.  Имуществени вреди с престъплението не са причинени.  Разноските по делото – няма.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 250/2013 год. по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  На основание чл. 309, ал. 1, предл. 2 от НПК  Съдът   О П Р Е Д Е Л И :    ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Е.З.К., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Е.З.К.
В законна сила от 17.10.2013г.
40 Гражданско дело No 359/2013 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ В.Н.П. БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 18.10.2013г.
41 Гражданско дело No 446/2013 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 18.10.2013г.
В законна сила от 25.10.2013г.
42 Гражданско дело No 317/2013 Други дела Р.Г.Н. ОБЩИНА- ГР. ЯБЛАНИЦА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 21.10.2013г.
43 Гражданско дело No 333/2013 Облигационни искове П.Д.Г. В.И.С. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 21.10.2013г.
44 Гражданско дело No 445/2013 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 21.10.2013г.
В законна сила от 30.10.2013г.
45 НОХД No 229/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Б.Б.О. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Присъда от 21.10.2013г.
Б.Б.О.
46 ЧНД No 247/2013 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
В.М.М.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 21.10.2013г.
47 Гражданско дело No 308/2013 Вещни искове Ц.Б.П. Р.П.М.,
Б.П.Б.,
П.К.Р.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 22.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 308/2013 год. по описа на КРС поради недопустимост на иска, който се явява преждевременен.  ОСЪЖДА Ц.Б.П. ***, с ЕГН: **********, с настоящ адрес:*** и адрес за призоваване: чрез адв. Г.Х. от ВрАК, ДА ЗАПЛАТИ на П.К.Р., с ЕГН: ********** *** сумата от 300 лв. деловодни разноски по настоящото дело.  Определението може да се обжалва пред ПлОС с частна жалба в 7 дневен срок от днес за присъстващите в залата и в същия срок за отв. Р.П.М. от датата на получаване на съобщението.  
48 ЧГД No 452/2013 Отказ от наследство А.Т.Б. И.В.Г. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Разпореждане от 22.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
49 АНД No 174/2013 Административни дела Г.О.М. НАЧАЛНИКА НА РУП КНЕЖА,
РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 22.10.2013г.
НП-изменено
50 ЧНД No 237/2013 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Д.Б.Х. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 22.10.2013г.
ПРИЛАГА към делото Заповед № РД-04-100/22.10.2013 год. на Окръжен прокурор - гр. Плевен.  НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 237/2013 год. по описа на КРС, поради оттегляне на искането за задължително настаняване и лечение по реда на чл. 155 във връзка с чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗ на Д.Б.Х., с ЕГН: ********** от гр. Кнежа.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест пред ПлОС в 3 дневен срок, считано от днес.  След влизане в сила на горното определение преписи от същото да се изпратят на Д.Б.Х. *** – за сведение.  
В законна сила от 28.10.2013г.
51 АНД No 238/2013 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА А.М.М. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 22.10.2013г.
А.М.М.
Мотиви от 22.10.2013г.
52 НОХД No 246/2013 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Г.С.Г. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 22.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Ромео Яков /к/ и адвокат П.В. от ПлАК – защитник на подсъдимия Г.С.Г., по силата на което:  Подсъдимият Г.С.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 28.08.2012 год. в гр. Искър, обл. Плевен, се заканил на Радослав Банков Андреев, с ЕГН: ********** и постоянен адрес:***,,Димитър Спасов”№ 14, в качеството му на длъжностно лице /главен специалист: Устройство на територията, кадастър и регулация при Община Искър, обл. Плевен/, при изпълнение на службата му с убийство с думите:,,Аз сега ще те насеча”, ,,Аз ще те ликвидирам”, ,,Тоя ще го разсека”, ,,Този ще го убия”, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал. 3 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. Г.С.Г., с ЕГН: ********** на основание чл. 144, ал. 3 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.    От престъплението няма причинени имуществени вреди.  Веществени доказателства по делото няма.    ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. Г.С.Г., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените по делото разноски за две съдебни психиатрични-психологични експертизи общо в размер на 480 лв.    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 246/2013 год. по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.С.Г., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Г.С.Г.
В законна сила от 22.10.2013г.
53 Гражданско дело No 380/2010 Делби В.Т.В. Л.П.Ч.,
В.П.М.,
Г.А.Д.,
П.А.В.,
М.Ц.К.,
С.Ц.К.,
И.М.К.,
Р.К.В.,
М.М.Б.,
Ц.М.М.,
Н.И.М.,
Е.К.М.,
Ц.К.М.,
М.Ц.Т.,
М.Ц.М.,
А.Ц.А.,
З.Ц.П.,
Й.С.Й.,
И.Й.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 23.10.2013г.
54 Гражданско дело No 330/2013 Издръжка М.А.Ч. Р.Г.П. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 23.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гр.д.№330/2013 год. по описа на РС - Кнежа поради оттегляне на иска.  ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.09.2013 г., с което на основание чл. 127 ал.3 от СК са определени привременни мерки в интерес на детето Габриел Росланов П. с ЕГН:********** до окончателно решаване на делото.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.  
В законна сила от 1.11.2013г.
55 НОХД No 188/2013 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА А.З.Ш.,
П.Т.В.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 23.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. от ПлАК – служебен защитник на подс. А.З.Ш. - лично и П.Т.В. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият А.З.Ш. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен с 2 малолетни деца, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  След като е бил осъждан с влязла в сила Присада № 194/03.11.2011 год. по НОХ дело № 111/2011 год. по описа на РС – гр. Кнежа за друго такова престъпление – кражба, в съучастие, като съизвършител с П.Т.В. ***, на неустановена дата за времето от 12.04.2013 год. до 15.04.2013 год. в гр. Кнежа, от дом находящ се на ул.,,Александър Стамболийски”№ 2 отнел от владението на собственика и без негово съгласие един моторен трион ,,Хускварна” на стойност 396.00 лева и една електрическа дрелка ,,Спарки” на стойност 40.50 лева или вещи на обща стойност 436.50 лева, собственост на В.К.Р., като до приключване на съдебното следствие причинената вреда е възстановена – престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,, Димитър Благоев”№ 89, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.    Подсъдимият П.Т.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен с 1 малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  След като е бил осъждан с влязла в сила Присъда № 194/03.11.2011 год. по НОХ дело № 111/2011 год. по описа на РС – гр. Кнежа за друго такова престъпление – кражба, в съучастие, като съизвършител с А.З.Ш. ***, на неустановена дата за времето от 12.04.2013 год. до 15.04.2013 год. в гр. Кнежа, от дом находящ се на ул.,,Александър Стамболийски”№ 2 отнел от владението на собственика и без негово съгласие един моторен трион ,,Хускварна” на стойност 396.00 лева и една електрическа дрелка ,,Спарки” на стойност 40.50 лева или вещи на обща стойност 436.50 лева, собственост на В.К.Р., като до приключване на съдебното следствие причинената вреда е възстановена – престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК МУ НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Пейо Яворов”№ 76, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.    ОСЪЖДА подсъдимите А.З.Ш. и П.Т.В. да заплатят солидарно по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 90 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………   /Ангел Танев/ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ……………………... ПОДСЪДИМ: ……………………..   /А.З.Ш./ /П.Т.В./      Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите А.З.Ш. и П.Т.В. по настоящото НОХ дело № 188/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.З.Ш. МН ,,Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Т.В. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
А.З.Ш.
П.Т.В.
В законна сила от 23.10.2013г.
56 Гражданско дело No 484/2012 Делби Т.Г.Д.,
В.Г.Д.,
Г.Х.А.,
С.М.С.,
Н.Д.Н.,
М.П.Д.,
П.Д.Д.,
Й.В.Ж.,
И.В.И.,
Л.Р.В.,
А.Р.П.,
С.И.Д.,
С.И.Д.,
Ц.Й.Д.,
Ц.П.М.,
Д.Б.А.,
М.Б.Д.,
Р.Н.В.,
Г.Р.К.,
П.Р.Д.,
В.С.К.,
Д.С.К.,
Й.Д.П.,
Л.С.Г.
И.М.П.,
С.С.И.,
Х.П.И.,
Т.Й.Ц.,
С.Й.Я.,
Т.Х.И.,
И.И.М.,
В.П.К.,
Г.Й.Д.,
Д.Й.Д.,
К.А.М.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 24.10.2013г.
57 АНД No 99/2013 По ЗГ и ЗЛОД Г.С.Г. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 24.10.2013г.
НП-отменено
58 АНД No 135/2013 По ЗД по пътищата Г.С.Х. РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 24.10.2013г.
НП-изменено
59 АНД No 190/2013 Административни дела ЕТ КРАНИГЕЛ -КРАСИМИР ПЕЛОВСКИ ДНСК -СОФИЯ Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 24.10.2013г.
НП-потвърдено
60 Гражданско дело No 163/2013 Делби И.А.Г.,
Е.М.Г.
К.В.К.,
П.Р.М.,
А.Р.Л.,
И.В.Д.,
Т.Н.С.,
М.Н.К.,
В.Г.Г.,
Г.Г.Г.,
Р.Г.Г.,
Ж.П.Г.,
Л.Н.З.,
Т.С.Т.,
К.С.А.,
Т.П.И.,
Г.П.Г.,
Л.П.Я.,
П.Ж.П.
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 25.10.2013г.
61 Гражданско дело No 325/2013 Делби К.В.К. Ц.В.Д.,
К.К.К.
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 25.10.2013г.
62 АНД No 103/2013 По ЗД по пътищата А.М.А. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 25.10.2013г.
НП-потвърдено
63 НОХД No 253/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА А.М.М. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 25.10.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат Ц.И.А. от ПлАК, защитник на подсъдимия А.М.М..   ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение.   Подсъдимия А.М.М., роден на *** ***, българин, българско гражданство, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На 10.10.2013г. в село Еница,общ.Кнежа, по ул. „Гаврил Генов", пред дом №5, при управление на МПС - лек автомобил марка „Форд Транзит" с рама №WFOFXXGBVFPJ46148 си служил с контролни знаци - два броя регистрационни табели „SВ 167W", издадени за друго моторно превозно средство, констатирано с АУАН № 357769/10.10.2013 г. по описа на РУП – Кнежа - престъпление по чл. 345, пр. 1 от НК.    За това му деяние и на основание чл. 345, пр. 1 във вр. с чл. 55 ал. 1 т.2, б."б" вр. чл. 42а, ал.2, т. 1, 2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия А.М.М. му се НАЛАГА наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 8 / осем/ месеца пред пробационен служител;   - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца, които да се изпълнят на територията на Община гр. Червен бряг.  На основание чл. 53, ал. 1, б. „а" от НК 2 /два/ броя регистрационни табели „SВ 167W", издадени за друго моторно превозно средство се отнемат в полза на държавата.       Разноските по делото не са направени.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.        Прокурор:______________ Защитник:______________  /Силвия Велизарова / /Адв. Цв. А. /       Подсъдим:______________   / А.М.М. /  Съдът     ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.М.М. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 253/2013 г. по описа на КРС.   На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът     ОПРЕДЕЛИ:     ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.М.М. МН „Подписка”, взета от досъдебното производство.   Определението е окончателно.  
А.М.М.
В законна сила от 25.10.2013г.
64 АНД No 234/2013 По ЗД по пътищата Д.М.А. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 28.10.2013г.
НП-изменено
65 НОХД No 262/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА П.В.П. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 28.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат Стефан Генков от ПлАК – защитник на подсъдимия П.В.П., по силата на което:  Подсъдимият П.В.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата през 2013 год. до 15.10.2013 год. в с. Староселци, обл. Плевен, в магазин за хранителни стоки, находящ се на ул.,,Георги Димитров”№ 5, държал акцизни стоки – тютюневи изделия, както следва: 17 броя кутии цигари марка ,,GRACIA slims” /Грация слимс/ - на стойност 127.50 лв., 150 кутии цигари марка ,,TURGUOISE slims” на стойност 1 125.00 лв. и 283 броя кутии цигари марка ,,CORSAIR king” на стойност 2 122.50 лв. или всичко на обща стойност 3 375.00 лв., без български акцизен бандерол, като такъв се изисква по Закон – Закона за акцизите и данъчните складове, като случая не е маловажен и невнесения акциз в полза на републиканския бюджет е за 17 броя кутии цигари марка ,,GRACIA slims” /Грация слимс/ - 63.66 лв., за 150 броя кутии цигари марка ,,TURGUOISE slims” – 561.75 лв. и 283 броя кутии цигари марка ,,CORSAIR king” – 1 059.84 лв. или на обща стойност 1 685.25 лв. – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. П.В.П., с ЕГН: ********** на основание чл. 234, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. П.В.П., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание ,,Глоба”.  С престъплението не са причинени имуществени вреди.  На основание чл. 234, ал. 3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата, приобщените по делото веществени доказателства – 17 броя кутии цигари марка,,GRACIA slims”/Грация слимс/, за 150 броя кутии цигари марка,,TURGUOISE slims” и 283 броя кутии цигари марка ,,CORSAIR king”, всички без бандерол.  ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. П.В.П., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените по делото разноски за съдебно-стокова експертиза в размер на 50 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 262/2013 год. по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.В.П., с ЕГН: **********, в хода на бързото производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
П.В.П.
В законна сила от 28.10.2013г.
66 НОХД No 264/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА Д.Н.Н. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 29.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат И.Ц. от ПлАК –защитник на подсъдимия Д.Н.Н., по силата на което:  Подсъдимият Д.Н.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 11.10.2013 год., около 23:09 часа, в с. Долни Луковит, обл. Плевен, на ул.”Христо Ботев”, до сградата на Начално училище”Васил Левски”, в посока центъра, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка”Фолксваген”, модел”Пасат”, с рег. № ЕН 8991 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.9 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза – Протокол № 625/2013 год. от 15.10.2013 год. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. Д.Н.Н., с ЕГН: ********** на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК съдът НАЛАГА Наказание “Пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки:  - по чл. 42а, ал. 2 , т. 1 - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 7 (седем) месеца, 2 (два) пъти седмично;  - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 (седем) месеца.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.Н.Н., с ЕГН: ********** Наказание ,,Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 (шест) месеца, считано от 11.10.2013 год. – датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление на МПС по административен ред.  От престъплението няма причинени имуществени вреди.  Веществени доказателства по делото няма.  Разноски по делото не са направени.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 264/2013 год. по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Н.Н., с ЕГН: **********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
Д.Н.Н.
В законна сила от 29.10.2013г.
67 НОХД No 265/2013 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА В.И.И. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Споразумение от 29.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат Д.С. от ПлАК – защитник на подсъдимия В.И.И., по силата на което:  Подсъдимият В.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  За периода от 14.10.2013 год. до 15.10.2013 год. в с. Староселци, обл. Плевен, ул.,,Димитър Благоев”№ 18, в търговски обект на ЕТ,,Мими – В.И.”, негова собственост, държал акцизни стоки – тютюневи изделия без бандерол, както следва: 10 бр. кутии с цигари ,,King clаssic`s” на стойност 52.50 лв.; 7 бр. кутии с цигари ,,Point middle”80 на стойност 52.50 лв.; 4 бр. кутии с цигари ,,Le blanc slims”100 на стойност 30 лв.; 3 бр. кутии с цигари ,,Victori Exclusive”80 на стойност 14.40 лв.; 11 бр. кутии с цигари ,,CORSAIR king”80 на стойност 82.50 лв.; 8 бр. кутии с цигари ,,Platine Royal”80 на стойност 60.00 лв.; 6 бр. кутии с цигари ,,Best Man Classic”80 на стойност 25.20 лв.; 6 бр. кутии с цигари ,,Palladium Blue”80 на стойност 45.00 лв.; 8 бр. кутии с цигари ,,Raquel Slims”100 на стойност 60.00 лв.; 10 бр. кутии с цигари ,,Diva Slims”80 на стойност 75.00 лв.; 4 бр. кутии с цигари ,,Park Ful”80 на стойност 30.00 лв.; 5 бр. кутии с цигари ,,The King American”80 на стойност 21.50 лв.; 4 бр. кутии с цигари ,,King Blend”80 на стойност 17.20 лв.; 5 бр. кутии с цигари ,,Meriln Slims”100 на стойност 21.95 лв.; 8 бр. кутии с цигари ,,Turquoise Slims”80 на стойност 60.00 лв., или общо 99 бр. кутии с цигари на обща стойност 638.25 лв. без бандерол, като такъв се изисква по Закон – Закона за акцизите и данъчните складове, като случая не е маловажен и общата стойност на невнесения акциз в полза на републиканския бюджет е в размер на 352.61 лв. – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. В.И.И., с ЕГН: ********** на основание чл. 234, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. В.И.И., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание ,,Глоба”.  С престъплението не са причинени имуществени вреди.  На основание чл. 234, ал. 3 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата, приобщените по делото веществени доказателства – 10 бр. кутии с цигари ,,King clаssic`s”; 7 бр. кутии с цигари ,,Point middle”80; 4 бр. кутии с цигари ,,Le blanc slims”100; 3 бр. кутии с цигари ,,Victori Exclusive”80; 11 бр. кутии с цигари ,,CORSAIR king”80; 8 бр. кутии с цигари ,,Platine Royal”80; 6 бр. кутии с цигари ,,Best Man Classic”80; 6 бр. кутии с цигари ,,Palladium Blue”80; 8 бр. кутии с цигари ,,Raquel Slims”100; 10 бр. кутии с цигари ,,Diva Slims”80; 4 бр. кутии с цигари ,,Park Ful”80; 5 бр. кутии с цигари ,,The King American”80; 4 бр. кутии с цигари ,,King Blend”80; 5 бр. кутии с цигари ,,Meriln Slims”100; 8 бр. кутии с цигари ,,Turquoise Slims”80, всички без бандерол.  ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. В.И.И., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените по делото разноски за съдебно-стокова експертиза в размер на 50 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 265/2013 год. по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.И.И., с ЕГН: **********, в хода на бързото производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
В.И.И.
В законна сила от 29.10.2013г.
68 Гражданско дело No 454/2013 Други дела В.Н.Н. МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 30.10.2013г.
69 АНД No 208/2013 По ЗД по пътищата Г.И.Р. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 30.10.2013г.
НП-отменено
70 НОХД No 227/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА И.М.И. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 31.10.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.М.И. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Партизанска”№ 8, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата до 25.09.2013 год. в дома си, находящ се в с. Еница, ул.,,Партизанска”№ 8 е съхранявал незаконно добити от другиго 0.8 кубически метра дървесина от дъб на стойност 48 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лв.  На основание чл. 235, ал. 7 от НК ОСЪЖДА подс. И.М.И. със снета самоличност, да заплати в полза на Държавата сумата от 48 лв. – стойността на дървесината.  ОСЪЖДА подс. И.М.И. да заплати направени разноски за вещо лице в размер на 20 лв. по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
И.М.И.
Мотиви от 31.10.2013г.
71 НОХД No 228/2013 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА М.В.Х. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 31.10.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.Х. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Лазар Станев”№ 3, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата до 25.09.2013 год. в Местността,,Язовира” в землището на с. Еница добил чрез отсичане с моторен трион един кубически метър дървесина от гледичия на стойност 60 лв., без редовно писмено позволително, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лв.  На основание чл. 235, ал. 7 от НК ОСЪЖДА подс. М.В.Х. със снета самоличност да заплати в полза на Държавата сумата от 60 лв. – стойността на дървесината.  ОСЪЖДА подс. М.В.Х. да заплати направени разноски за вещо лице в размер на 15 лв. по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
М.В.Х.
Мотиви от 31.10.2013г.
72 НОХД No 233/2013 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА А.Г.Н. Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 31.10.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Танев и адв. Боряна Йотова - защитник на подсъдимият А.Г.Н. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия А.Г.Н. роден на *** в гр. Луковит, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 1 непълнолетно дете, шофьор, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 30.09.2013 год. на входа на гр. Кнежа, по пътя от гр. Плевен е управлявал багер – комбиниран товарач с рег. № С 03790 след употреба на алкохол с концентрация 2.09 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест – Дрегер”7510+ с фабр. № ARBA0160 констатирано с АУАН сериен № 804239/30.09.2013 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 8 /осем/ месеца, считано от 30.09.2013 год. – датата на фактическо изземване на свидетелството за управление на МПС, посочена в АУАН № 804239/30.09.2013 год. на ПП КАТ при РУ,,П” – гр. Кнежа.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………..   /А. Танев/ /адв. Боряна Йотова/       ПОДСЪДИМ: ………………………   /А.Г.Н./  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.Г.Н. по настоящото НОХ дело № 233/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.Г.Н. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
А.Г.Н.
В законна сила от 31.10.2013г.