РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2013г. до
30.9.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 408/2011

Делби

Н.Ц.М.П.,
Ц.Н.М.,
В.Ц.М.,
С.Н.М.

Д.Ц.М.,
М.Ц.Х.,
С.Ц.Б.,
С.С.Д.,
Т.П.В.,
Ц.П.Д.,
Р.Ц.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.9.2013г.

2

Гражданско дело No 267/2013

Облигационни искове

ИНОТ АГРО ООД И ЕТ ИНОТ Р.НАЧКОВ ПЛЕВЕН

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.9.2013г.

3

НОХД No 165/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Б.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 2.9.2013г.
М.Б.И.
Мотиви от 2.9.2013г.

4

НАХД No 176/2013

Административни дела

М.Н.Н.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.9.2013г.
НП-изменено

5

Гражданско дело No 503/2012

Делби

Г.Ц.П.П.,
Я.Ц.П.,
Ц.Г.П.

И.Ц.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.9.2013г.

6

Гражданско дело No 504/2012

Делби

Г.Ц.П.П.,
Я.Ц.П.,
Ц.Г.П.

И.Ц.В.,
С.Г.М.,
Ц.Г.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.9.2013г.

7

НОХД No 166/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.И.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.9.2013г.

8

Гражданско дело No 106/2013

Облигационни искове

З.П.Ш.,
А.С.Й.,
Н.Х.К.

Д.Б.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.9.2013г.

9

НОХД No 111/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Ф.С.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 5.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. В.К. - защитник на подсъдимият Ф.С.С. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Ф.С.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 657/2011 год. на Началника на РУП – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 22.08.2012 год. в гр. Кн. по ул.,,Р.” е управлявал лек автомобил Пежо с рег. № ……….. без да притежава съответното свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 528/2012 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***-А, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. В.К./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Ф.С.С./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ф.С.С. по настоящото НОХ дело № 111/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ф.С.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Ф.С.С.
В законна сила от 5.9.2013г.

10

НОХД No 149/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Л.И.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 5.9.2013г.
Одобрява постигнатото на 05.09.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор С
. В. и адвокат С.Я. от Плевенска адвокатска колегия – служебен защитник на подсъдимата Л.И.М. ***, по силата на което: Л.И.М. родена на *** ***,,Р. Д.”№ ….., българка, с българско гражданство, неграмотна, неженена, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** се признава за виновна в това, че: През периода от неустановена дата до 15.08.2012 год. в гр. Кн., ул.,,Р. Д.” № , сама е осъществила неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, посредством ел. проводник тип ПВО, със сечение 6 /шест/ кв.мм., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 234в, ал.1 от НК наказание във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подс. Л.И.М. Наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки на основание чл. 42а, ал.2 от НК: т. 1 – задължителна регистрация по настоящ адрес:*** – за срок от 1 (една) година – два пъти седмично; т. 2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; т. 6 – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 (триста) часа – в рамките на една година. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на подс. Л.И.М., с ЕГН: **********, кумулативно предвиденото в чл. 234в, ал.1 от НК по-леко наказание ,,Глоба”. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Осъжда подсъдимата Л.И.М., с ЕГН: ********** и снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОДМВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 35.00 лв.  Прекратява наказателното производство по НОХ дело № 149/2013 год. по описа на Районен съд - гр. Кн.. На основание чл. 309, ал. 2, предл. 3 от НПК отменя взетата на Досъдебно производство ЗМ № 243/2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн., спрямо подсъдимата Л.И.М., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението на съда е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Л.И.М.
В законна сила от 5.9.2013г.

11

ЧНД No 185/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Я.Д.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.9.2013г.
Съдът счита, че са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: 1. С Протокол – Определение № 101 от 29.05.2013 год. по НОХ дело № 123/2013 год. по описа на РС – гр. Кнежа, влязло в законна сила на 29.05.2013 год., на осъдения Я.Д.Г., с ЕГН: ********** от гр. Кнежа е наложено Наказание,,Пробация” в размер на 1 /една/ година, за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, извършено на 12.09.2012 год. 2. С Протокол – Определение от 04.04.2013 год. по НОХ дело № 5747/2013 год. по описа на Софийски районен съд, влязло в законна сила на 04.04.2013 год. му е наложено Наказание,,Пробация” в размер на 3 /три/ години, за престъпления по чл. 343б, ал. 1 и чл. 343в, ал. 2 от НК, извършени на 21.03.2013 год. Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че престъпните деяния са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от присъдите. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Я.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Хр
. См.”№ .., българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 4 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени с Протокол - Определение № 101 от 29.05.2013 год. по НОХ дело № 123/2013 год. по описа на РС – гр. Кн. и с Протокол – Определение от 04.04.2013 год. по НОХ дело № 5747/2013 год. по описа на Софийски районен съд, като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 3 /три/ години, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от 3 /три/ поредни години. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното от осъд. Я.Д.Г. към момента Наказание,,Пробация” по групираните присъди. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Я.Д.Г.

12

Гражданско дело No 176/2013

Облигационни искове

В.В.Ц.

М.С.Ц.,
Д.Н.К.,
Н.И.Т.,
Д.И.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.9.2013г.

13

Гражданско дело No 216/2013

Облигационни искове

Б.Б.Г.

Н.Г.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.9.2013г.

 

 

14

ЧНД No 210/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Ц.Г.Ц.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.9.2013г.
  
В законна сила от 9.9.2013г.

15

Гражданско дело No 483/2012

Делби

Д.Т.Ц.,
А.Т.Б.

С.А.К.,
В.А.С.,
К.С.К.,
А.С.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.9.2013г.

16

Гражданско дело No 37/2005

Делби

М.П.М.

С.Н.К.,
В.Н.Я.,
П.Г.Г.П.,
И.Г.С.П.,
М.Д.П.,
Б.М.П.,
В.Н.П.,
П.Н.Н.,
Г.С.М.,
С.К.М.,
М.К.С.,
Г.С.Г.,
Е.П.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2013г.

17

Гражданско дело No 192/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Г.В.Й.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2013г.

18

Гражданско дело No 360/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2013г.

19

Гражданско дело No 173/2013

Облигационни искове

АГРОСЕМ 2002 ООД

Ц.И.З.,
В.И.В.,
В.Й.Г.,
И.Ц.Г.,
В.Ц.Г.,
В.Р.Г.,
М.В.С.,
Ц.В.Г.,
Й.Г.Д.,
С.Г.Т.,
И.Ц.А.,
Л.Ц.А.,
Х.П.Р.,
Ц.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2013г.

20

Гражданско дело No 203/2013

Искове по СК

Е.Р.В.

Н.А.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2013г.

21

НОХД No 186/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.Б.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 12.9.2013г.
А.Б.А.
Мотиви от 12.9.2013г.

22

НОХД No 187/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.О.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.9.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Р.М. - защитник на подсъдимият М.О.И. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия М.О.И. роден на *** в гр. Кн., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в законна сила НП № 620/2012 год. на Началника на РУП – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 29.07.2013 год. в гр. Кн. по ул.”Н. П.” е управлявал мотопед с неустановена марка и модел и без регистрационна табела без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 804/29.07.2013 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.О.И./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.О.И. по настоящото НОХ дело № 187/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.О.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.О.И.
В законна сила от 12.9.2013г.

23

НОХД No 199/2013

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.А.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 12.9.2013г.
.Б.А.М.

Мотиви от 16.9.2013г.

24

ЧНД No 212/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.Т.А.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.9.2013г.
.

25

Гражданско дело No 207/2013

Други дела

Т.Б.М.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2013г.

26

Гражданско дело No 221/2013

Развод и недейств. на брака

Б.Н.П.

Р.М.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2013г.
В законна сила от 13.9.2013г.

27

НОХД No 216/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.А.А.,
А.А.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 13.9.2013г.
А.А.А.
А.А.Б.

Мотиви от 16.9.2013г.

28

Гражданско дело No 234/2013

Други дела

Т.И.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

ОБЩИНА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.9.2013г.

29

НОХД No 142/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.А.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 17.9.2013г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия С.А.И., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 05.11.2012 год. в местността "Тульово" в отдел 108 С1 в землището на с. П
. е извършил сеч на осем кубически метра дървесина от бряст на стойност 432.00 лева без редовно писмено разрешително - Престъпление по чл. 235, ал.1 от НК.   На основание чл. 235, ал. 1 във връзка с чл.55 ал. 1 т.2, б.Б от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1,2 и 6 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.А.И. се НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 1 / една/ година, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от една година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за една година.   Разноски по делото в размер на 50 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия С.А.И..    Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:________ Защитник:_____________  / А. Т. / /Адв.Д. Д. /   Подсъдим:_____________  / С.А.И. /   Съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият С.А.И. със снета по-горе самоличност по НОХд №142/2013 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.А.И. МН „ Подписка” , взета от ДП.  Определението е окончателно. 
С.А.И.
В законна сила от 17.9.2013г.

30

НОХД No 155/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.Р.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 17.9.2013г.
Н.Р.И.
Мотиви от 17.9.2013г.

31

Гражданско дело No 220/2013

Развод по взаимно съгласие

Г.К.А.,
К.И.А.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.9.2013г.
В законна сила от 18.9.2013г.

32

Гражданско дело No 243/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Е.С.Д.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.9.2013г.

33

Гражданско дело No 357/2013

Издръжка

Б.А.П.

А.В.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.9.2013г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Гр. дело № 357 по описа за 2013 година на Районен съд – гр.Кнежа, поради ОТТЕГЛЯНЕ на иска. 

34

Гражданско дело No 261/2013

Облигационни искове

Л.В.Р.

Н.К.К.,
В.Ц.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.9.2013г.

35

ЧГД No 365/2013

Други ЧГД

С.А.Т.,
Б.Р.Б.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.

36

НОХД No 158/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.9.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор А
. Т. и адвокат В.И. от ПАК, защитник на подсъдимия Н.И.Н..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Н.И.Н., роден на *** г., гр. Монтана, живее в гр. Б. Сл., българин, с българско гражданство, основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:На 24.10.2012 г. в с. Бреница, общ. Кнежа е държал акцизни стоки и тютюневи изделия съгласно чл.12 ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове – 3,8 кг. / три килограма и осемстотин грама/ раздробен тютюн за пушене без допълнителна индустриална обработка, разпределен в 16 броя полиетиленови пликчета, на стойност 760,00 лева, с дължим акциз в размер на 577,60 лв. без бандерол, който се изисква, съгласно чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като предвид стойността му случая не е маловажен - престъпление по чл. 234 ал.1 от НК.   На основание чл. 234 ал.1 във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Н.И.Н. се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода” в размер на 8 / осем/ месеца.  На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от три години.  На основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 234 ал.1 от НК по – леко наказание „ Глоба”.  На основание чл. 234 ал.3 от НК 3,8 кг. тютюн , предмет на престъплението СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.    Разноски по делото в размер на 80.00 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия.  Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор:________ Защитник:________  / А. Т. / / Адв.В.И. /    Подсъдим:________  /Н.И.Н. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.И.Н. със снета по-горе самоличност по НОХд №158/2013 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Н.И.Н.
В законна сила от 23.9.2013г.

37

НОХД No 218/2013

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

В.Б.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 23.9.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 249, ал.2 вр. чл. 248, ал.2, т.3 от НПК съдебното производство по НОХД № 218/ 2013 год. по описа на Кн
. районен съд.  ВРЪЩА делото на наблюдаващия прокурор при Районна прокуратура – гр.Кн. – С. В., за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство съществени отстраними нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права както на обвиняемия В.Б.В., така и на пострадалото от престъплението лице М. В. В., съобразно мотивите, изложени в обстоятелствената част на настоящото разпореждане. 

38

Гражданско дело No 461/2012

Развод и недейств. на брака

И.И.Т.

Н.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.9.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното въз основа на искова молба от И.И.Т., с ЕГН ********** ***, гражданско дело № 461/ 2012 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, поради неотстраняване в законоустановения срок на нередовностите, посочени в разпореждане на същия съд от 05.08.2013 год., с което молбата е оставена без движение. 

39

Гражданско дело No 142/2013

Делби

В.А.Г.

Т.А.К.,
А.И.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.9.2013г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която:  ДЯЛ ПЪРВИ – В.А.Г., се съгласява и получава в реален дял и става собственик на следните недвижими имоти: 1. Имот №
…. - Изостав.тр.нас., в Местността,,БЕБОВ ДОЛ” с площ от 2.155 дка, Седма категория, в землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, ЕКАТТЕ-37376, при граници и съседи: Имот № ….-Изостав.тр.нас. на Н. К. М.; № …….-Полски път на Община Кн.; № ……-Изостккав.тр.нас. на насл.Сп. Кр. Х.; № ….-Изостав.тр.нас. на Фонд,,Кнежанска Община”, парт. 1173; № 1……-Изостав.тр.нас. на В. Ц. К.; № …..-Изостав.тр.нас. на Е. А. В.. Имотът е образуван от Имот № ……. 2. Имот № ……. – Нива, в Местността,,ДИНИЩЕТО” с площ от 21.011 дка, Четвърта категория, в землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, ЕКАТТЕ-37376, при граници и съседи: Имот № …..-Нива на Св. П. Т.; № …….-Нива на Л. И. Ст.; № ……-Нива на Б. Г. П.; № ……-Нива на М. А. С.; № ……-Нива на Н. К. М.; № …….-Полски път на Община Кн.. Имотът е образуван от Имот № …….. 3. Имот № ……. – Нива, в Местността,,ОПИТНО ПОЛЕ” с площ 0.942 дка, Трета категория, в землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, ЕКАТТЕ-37376, при граници и съседи: Имот № …….-Нива на П. Цв. Хр.; № ………-Нива на Н. Т. Б.; № …….-Нива на Фонд,,Кнежанска Община”, парт. 1173; № …….-Нива на насл. на И.Н. Б. М.; № ……-Дере на Община Вр.. Имотът е образуван от Имот № ……..  ДЯЛ ВТОРИ – Т.А.К., се съгласява и получава в реален дял и става собственик на следните недвижими имоти: 1. Имот № ……….. – Нива, в Местността,,ЛУКОВИТСКИ ПЪТ” с площ 6.174 дка, Трета категория, в землището на гр. Кн., общ. Кнежа, ЕКАТТЕ- 37376, при граници и съседи: Имот № ……-Ниа на насл. на Цв. Д. К.; № …….-Полски път на Община Кнежа; № …….-Нива на насл. Т. Н. М.; № …….-Нива на насл. на Р. И. Н.. 2. Имот № …….. – Нива, в Местността,,ЛУКОВИТСКИ ПЪТ” с площ от 13.152 дка, Трета категория, в землището на гр. Кн., общ. Кнежа, ЕКАТТЕ-37376, при граници и съседи: Имот № …..-Нива на насл. на Р. И. Н.; № ……..-Нива на насл. на Ц. Н. К.; № 000709-Полски път на Община Кн.; № …..-Полски път на Община Кн.  ДЯЛ ТРЕТИ – А.И.К., се съгласява и получава в реален дял и става собственик на следните недвижими имоти: 1. Имот № …… – Нива, в Местността,,ЛУКОВИТСКИ ПЪТ” с площ от 21.061 дка, Трета категория, в землището на гр. Кн., общ. Кн., ЕКАТТЕ-37376, при граници и съседи: Имот № …..-Нива на Ст. Ц. П.; № ……-Нива на Н. Ц. М.; № …..-Нива на Цв. К. П.; № …..-Нива на Цв. Ко. П.; № ……-Нива на В. Ц. К.; № ……-Полски път на Община Кн.; № ……-Нива на Кр. Д. А. Имотът е образуван от Имот № 517008. 2. Имот № …… – Нива, в Местността,,ОПИТНО ПОЛЕ” с площ от 2.158 дка, Трета категория, в землището на гр. Кн., общ. Кнежа, ЕКАТТЕ-37376, при граници и съседи: Имот № ……-Нива на А. И. С. и др.; № …..-Полски път на Община Кн.; № …….-Нива на насл. на И. Н. Б. М.; № .-Подземни води на Община Кн.. Върху имота има следните ограничения: 11 електропровод 20 kV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.   СПОГОДИЛИ СЕ - СЪДЕЛИТЕЛИ: 1. ……………………………. /В.А.Г./    2......................................  / Т.А.К. /   3…………………………………..  /А.И.К. лично и с пълномощник адв. Р. М./   С одобрението на настоящата СПОГОДБА се прекратява съсобствеността върху описаните по-горе недвижими имоти и никой от съделителите няма каквито и да е други претенции към другия съсобственик, за посочените в спогодбата имоти. ОСЪЖДА ищцата В.А.Г. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 65,61 лв. ОСЪЖДА ответницата Т.А.К. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 56,82 лв. ОСЪЖДА ответника А.И.К. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 59,61 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 142/2013 год. по описа на КРС като спогодено.  Определението не подлежи на обжалване. 

40

Гражданско дело No 397/2013

Искове по СК

И.В.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.9.2013г.
В законна сила от 24.9.2013г.

41

Гражданско дело No 400/2013

Искове по СК

А.И.Г.,
И.А.Г.

В.В.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 126, ал.1 от ГПК производството по Гр. дело № 400 по описа за 2013 година на Районен съд гр.Кнежа, поради наличие на висящо Гр. дело № 398/ 2013 год. по описа на Кнежански районен съд между същите страни, на същото основание и за същото искане.

42

Гражданско дело No 146/2013

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

В.А.Б.

К.Б.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.9.2013г.

43

Гражданско дело No 252/2013

Други дела

М.Ю.Д.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.9.2013г.

44

НОХД No 194/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.А.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 25.9.2013г.
К.А.Д.

45

ЧНД No 223/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.9.2013г.
Свидетелят Петров: Протокола ми се прочете. Правилно е записано изложеното от мен. Нямам искания. Бележки, допълвания и възражения нямам.    СВИДЕТЕЛ:…………………….. СТ.РАЗСЛ.П-Й:………………..  /И
. А. П./ /Й. Я./   Съдът О П Р Е Д Е Л И :  Приключва разпита по ЧН дело № 223/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 223/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. 
В законна сила от 25.9.2013г.

46

НОХД No 196/2013

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

К.К.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 26.9.2013г.
К.К.А.

47

ЧНД No 211/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Т.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.9.2013г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. М.Т.А. роден на *** ***, обл. Пл
., ул.,,……….”№ , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, наложени с Присъда № 129/25.07.2013 год. по НОХ дело № 326/2012 год. по описа на РС – гр. Кн. и с Присъда № 25/22.02.2012 год. по НОХ дело № 12/2012 год. по описа на РС – гр. Кн., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което осъд. М.А. е бил задържан по МН,,Задържане под стража” по НОХ дело № 326/2012 год. по описа на РС – гр. Кн., считано от 06.06.2013 год. до влизане в сила на Присъда № 129/25.07.2013 год. по НОХ дело № 326/2012 год. по описа на РС – гр. Кн. На основание чл. 25, ал. 3 от НК ПРИСПАДА от така определеното Наказание ,,Лишаване от свобода” изтърпяното изцяло от Наказание,,Пробация” в размер н 6 /шест/ месеца по НОХ дело 12/2012 год., като 2 /два/ дни пробация се зачитат за 1 /един/ ден лишаване от свобода. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
М.Т.А.

48

Гражданско дело No 305/2012

Делби

В.С.П.И.,
Н.С.С.

В.Н.М.,
Г.Т.М.,
А.Т.Ц.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2013г.

49

НАХД No 209/2013

По ЗД по пътищата

М.Й.А.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА,
ОД МВР-ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.9.2013г.
НП-отменено

50

Гражданско дело No 34/2013

Делби

Д.П.К.,
И.Й.К.,
П.Й.Б.,
И.П.К.

В.А.П.,
Н.А.Н.,
Е.А.В.,
М.Н.К.,
Р.Н.Б.,
Т.И.А.,
В.К.Ч.,
Н.К.К.,
Н.М.К.,
Р.М.И.,
И.И.П.,
П.И.П.,
М.Й.К.,
Т.Й.С.,
М.К.Ц.,
Й.Д.Д.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.9.2013г.

51

ЧНД No 225/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.9.2013г.
НЕ ПРОВЕЖДА разпит на свидетеля, тъй като същия се възползва от предоставената му от Закона възможност да не дава показания по отношение на своя баща.
В законна сила от 30.9.2013г.

52

ЧНД No 226/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.9.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст.разсл. полицай Я
. върху свидетелката.
В законна сила от 30.9.2013г.