РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2013г. до 31.8.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 302/2013

Искове по СК

Т.В.К.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.8.2013г.
В законна сила от 1.8.2013г.

2

Гражданско дело No 303/2013

Искове по СК

Ф.В.К.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.8.2013г.
В законна сила от 1.8.2013г.

3

НОХД No 178/2013

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.П.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 1.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С
. В. и адвокат Д.Д. – защитник на подсъдимият Б.П.Б..  Подсъдимият Б.П.Б. роден на *** ***,,Хр. Б.”№ .. – по настоящ адрес, българин, български гражданин, неженен, с висше образование, работи в частна фирма, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата и място придобил и до 28.02.2013 год. в гр. И., обл. Пл. държал, без надлежно разрешително съгласно ,,Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите” високорисково наркотично вещество – коноп /канабис/ с общо нетно тегло 26.441 грама, с концентрация /съдържание/ на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,5 % на обща стойност 158.64 лв., определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и Приложение № 2 /към член единствен/ за цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 7 /седем/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подс. Б.П.Б. да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените разноски в размер на 482.80 лв. за извършена комплексна физико-химическа експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ...........................  /С. В./ /Адв. Д.Д./     ПОДСЪДИМ: ..........................  /Б.П.Б./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Б.П.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 178/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.П.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 23.971 грама коноп /канабис/ с концентрация /съдържание/ на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в растителния материал 0,5 % – изпратени на съхранение в Централно Митническо Управление с Писмо рег. № 25896/23.07.2013 год. по описа на ОД на МВР – гр. Пл.. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
В законна сила от 1.8.2013г.

4

Гражданско дело No 200/2013

Развод и недейств. на брака

М.К.М.

А.Т.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 321, ал.1 от ГПК производството по Гр. дело № 200 по описа за 2013 год. на Районен съд – гр. Кнежа, поради неявяване на ищеца. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пл.ски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните. 

5

Гражданско дело No 318/2013

Развод по взаимно съгласие

Г.С.К.К.,
Н.В.К.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.8.2013г.
В законна сила от 8.8.2013г.

6

НОХД No 183/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.А.О.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 12.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурора Здр. Л. /к/ и адвокат И.Ц. от ПлАК, като защитник на подсъдимия И.А.О., относно следното: Подсъдимият И.А.О., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  В съучастие помежду си като съизвършители с Тодор Валентинов Тодоров, с ЕГН ********** ***, като използвал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. №
……. и неустановено техническо средство, в условията на продължавано престъпление е извършил следните деяния, като случая не е маловажен: 1. На 26/27.11.2012 год. в гр. Кн. на ул. „Хр. Б.” № , на паркинг на междублоково пространство, от паркиран пред вх. „Б” на бл. „Рила 2” лек автомобил „Сеат Толедо” с рег. № …….., след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот – разбил врата на лекия автомобил, отнел чужди движими вещи – радиокасетофон марка „Соначи” на стойност 13 лева, 2 броя озвучителни трилентови колони на стойност 36 лева, озвучителна автомобилна тонколона на стойност 11.88 лева, задна декоративна кора на стойност 22.75 лева, антенен усилвател на стойност 17.10 лева, механизъм за стъкло на стойност 27.50 лева, чантичка с колан на стойност 4.50 лева, метална фуния с цедка на стойност 6.65 лева, проводници за озвучителна система с обща дължина 5м. на стойност 2.25 лева, комплект прахов пожарогасител, триъгълник и аптечка на стойност 9.20 лева, крик за автомобил на стойност 30.60 лева, ключ за джанти на стойност 6.30 лева или вещи на обща стойност 187.33 лева, от владението на собственика М. И. Д., с ЕГН ********** от гр. Кн., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои и  2. На 26/27.11.2012 год. в гр. Кн. на ул. „Хр. Б.” № .., на паркинг на междублоково пространство, от паркиран пред вход „Б” на блок „Свобода” лек автомобил „Лада Нива” с рег. № ……, собственост на ЧЗППК „Изгрев” – гр. Кн., след като разрушил прегради, здраво направени за защита на имот – отворил вратата на автомобила с неустановено техническо средство, отнел чужди движими вещи – акумулаторна батерия, модел „Старт” на стойност 65 лева, комплект триъгълник, пожарогасител, автоаптечка и светлоотразителна жилетка на стойност 39.10 лева, ключ за джанти на стойност 14.40. лева или вещи на обща стойност 118.50 лева от владението и без съгласието на представителя на органа на ЧЗППК „Изгрев” гр. Кн., с намерение противозаконно да ги присвои, или отнел чужди движими вещи на обща стойност 306.23 лева от владението на различни собственици – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. І и пр.ІІ във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. И.А.О., с ЕГН: **********, на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, пр. І и пр.ІІ във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени.  Веществени доказателства по делото няма.  ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. И.А.О., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 45.00 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 183/2013 година по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
И.А.О.
В законна сила от 12.8.2013г.

7

НАХД No 189/2013

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Л.П.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.8.2013г.
НП-потвърдено
Л.П.С.
В законна сила от 13.8.2013г.

8

ЧНД No 191/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Р.Е.Д.,
РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.8.2013г.

9

ЧНД No 192/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Р.Е.Д.,
РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КНЕЖА

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.8.2013г.

10

Гражданско дело No 326/2013

Развод по взаимно съгласие

Л.Н.С.,
Д.Ц.С.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.8.2013г.
В законна сила от 16.8.2013г.

11

Гражданско дело No 306/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.С.В.

К.И.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Заповед за защита от 19.8.2013г.

12

Гражданско дело No 306/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.С.В.

К.И.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.8.2013г.

13

НОХД No 197/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

П.В.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение сключено между РП – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Р. М., защитник на подсъдимият П.В.Т. по смисъла на което: Подсъдимият – П.В.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, неосъждан, безработен, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   От неустановена дата до 28.06.2012 год. край микроязовир в землището на с.Ст., обл.Пл., находящ се в местността „Дефаля”, държал самоделно изработена пушка, пригодена за стрелба с патрони калибър 7.62х39 мм. - представляваща огнестрелно оръжие по смисъла на ЗОБВВПИ и 15 броя халосни патрони калибър 7.62х39 мм. - боеприпаси за огнестрелно оръжие по смисъла на ЗОБВВПИ, без да има за това надлежно разрешение –  Престъпление по чл.339, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България, поради което на основание чл. 339 ал.1 вр чл. 55 ал.1 т.1 от НК му налага НАКАЗАНИЕ ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) месеца.  На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.381, ал.5, т.6 във вр.чл.53, ал.2, б.“а“ от НК веществените доказателства по делото - самоделно изработена пушка, пригодена за стрелба с патрони калибър 7.62х39 мм. - представляваща огнестрелно оръжие по смисъла на ЗОБВВПИ и 15 броя халосни патрони калибър 7.62х39 мм. се отнемат в полза на държавата. Разноските по делото в размер на 84. 69 лв. се възлагат на П.В.Т..     ПРОКУРОР: ........................ ПОДСЪДИМ:..............................  /А. Т./ /П.В.Т./     ЗАЩИТНИК:......................................  /Адв. Р. М./  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Съдът ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия по НОХ дело № 197/2013 год. по описа на КРС. Определението е окончателно. 
П.В.Т.
В законна сила от 20.8.2013г.

14

Гражданско дело No 128/2011

Облигационни искове

В.П.Г.

Т.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.8.2013г.

15

Гражданско дело No 331/2013

Развод по взаимно съгласие

И.О.Б.,
Ц.Г.Б.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.8.2013г.
В законна сила от 22.8.2013г.

16

Гражданско дело No 321/2013

Развод и недейств. на брака

Р.А.К.

Г.А.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.8.2013г.
В законна сила от 23.8.2013г.

17

НОХД No 198/2013

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Г.Т.А.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 26.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат Ц.Й. от ПлАК, като защитник на подсъдимия Г.Т.А., относно следното: Подсъдимият Г.Т.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ж.к „П
.” № .., вх…, ет.. ап…., българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, осъждан, с ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че:  На 26/27.01.2013 год. в с. Л., обл. Пл., ул. „Г. Д.”, от владението на ползвателя В. П. Г. от с. село е отнел чуждо МПС – лек автомобил „Фолксваген Джета” с рег.№ ……., собственост на Н. Б. М. от гр. Ч. бр., с намерение да го ползва, като деянието е извършено в пияно състояние – престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 2, пр. І във връзка с ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подс. Г.Т.А., с ЕГН: **********, на основание чл. 346, ал. 2, т. 2, пр. І вр. ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, СЕ НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 346, ал. 4 вр. ал. 2, т. 2, пр. І вр. ал. 1 вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подс. Г.Т.А., с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от една година, считано от 27.01.2013 год. – датата на фактическото отнемане на СУМПС по административен ред. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени.  Веществени доказателства по делото: няма. ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. Г.Т.А., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по делото разноски за вещо лице в размер на 70.00 лв. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 198/2013 година по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
Г.Т.А.
В законна сила от 26.8.2013г.

18

ЧГД No 347/2013

Отказ от наследство

М.И.П.

В.С.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.8.2013г.

19

ЧНД No 204/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

С.Г.И.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 29.8.2013г.
Приключва разпита по ЧН дело № 204/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 204/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 184/2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д
. Д., като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кн. 
В законна сила от 29.8.2013г.

20

ЧНД No 205/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

С.Г.И.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 29.8.2013г.
Приключва разпита по ЧН дело № 205/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 205/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 30/2013 год. и ЗМ № 499/2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д
. Д. и ДП № 13/2013 год. по описа на РП – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа. 
В законна сила от 29.8.2013г.

21

ЧНД No 206/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

С.Г.И.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 29.8.2013г.
Приключва разпита по ЧН дело № 206/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧН дело № 206/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство ЗМ № 30/2013 год. и ЗМ № 499/2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Д
. Д. и ДП № 13/2013 год. по описа на РП – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа. 
В законна сила от 29.8.2013г.

22

НОХД No 207/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.А.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 29.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият М.А.П. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия М.А.П. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 1 непълнолетно дете, работи в ППЗК,,Прогрес” – гр. Кн., неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.08.2013 год., около 01:40 часа, в гр. Кнежа, на ул.,,М. Б.” е управлявал МПС – лек автомобил,,Рено Лагуна”, с рег. № ……, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 2.15 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест – Дрегер”7510, с фабр. № ARBA 0160 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от 28.08.2013 год. – датата на изземване на СУМПС.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.А.П./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.А.П. по настоящото НОХ дело № 207/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.А.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.А.П.
В законна сила от 29.8.2013г.

23

Гражданско дело No 346/2013

Развод по взаимно съгласие

К.К.К.,
Й.В.К.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2013г.
В законна сила от 30.8.2013г.

24

Гражданско дело No 348/2013

Развод по взаимно съгласие

Н.П.Д.,
В.Г.Д.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.8.2013г.
В законна сила от 30.8.2013г.

25

НАХД No 200/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

С.Ж.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.8.2013г.
С.Ж.М.
Мотиви от 30.8.2013г.

26

НОХД No 201/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

А.С.Ф.,
С.Ф.Ф.,
С.С.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 30.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т
. и адв. В. Ст. - служебен защитник на подсъдимите А.С.Ф. - лично, С.С.С. – лично и С.Ф.Ф. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия А.С.Ф. роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие със С.С.С. и С.Ф.Ф.,***, като съизвършител, на 21.08.2013 год., от земеделска нива в землището на гр. И. отнел от владението и без съгласието на собственика Тр. Г. Р. чужди движими вещи – 55 броя бали пшеничена слама, на обща стойност 71.50 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева. Подсъдимия С.С.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен с 1 малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие със А.С.Ф. и С.Ф.Ф.,***, като съизвършител, на 21.08.2013 год., от земеделска нива в землището на гр. И. отнел от владението и без съгласието на собственика Тр. Г. Р. чужди движими вещи – 55 броя бали пшеничена слама, на обща стойност 71.50 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева. Подсъдимия С.Ф.Ф. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие със С.С.С. и А.С.Ф.,***, като съизвършител, на 21.08.2013 год., от земеделска нива в землището на гр. И. отнел от владението и без съгласието на собственика Тр. Г. Р. чужди движими вещи – 55 броя бали пшеничена слама, на обща стойност 71.50 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Обществено порицание”.  ОСЪЖДА подсъдимите А.С.Ф., С.С.С. и С.Ф.Ф. да заплатят солидарно по сметка на РС – гр. Кнежа направени деловодни разноски в размер на 25 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. В. Ст./    ПОДСЪДИМ: ………………………….  /А.С.Ф./   ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.С.С./   ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.Ф.Ф./    Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите А.С.Ф., С.С.С. и С.Ф.Ф. по настоящото НОХ дело № 201/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.С.Ф. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.С.С. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Ф.Ф. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.С.Ф.
С.Ф.Ф.
С.С.С.
В законна сила от 30.8.2013г.

27

НОХД No 202/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

М.Л.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат С.Я. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия М.Л.В., по силата на което: Подсъдимият М.Л.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, неграмотен, неженен, с три деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата до 19.06.2013 година, в домът си в гр. Кн
., ул. „Г. М.” № .. е държал огнестрелно оръжие – един брой газ – сигнален пистолет, марка „ Екол Майор” /„ EKOL Maior”/, калибър 9 мм. с фабричен №:640 _ 84 /цифрата между „0 и 8” не се разчита/, преработен за стрелба с боеприпаси за огнестрелно оръжие кал. 7,65 мм., чрез смяна на цевта и 13 броя боеприпаси – патрони калибър 7,65 мм, с надпис „GECO” калибър 7,65 мм. – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подсъд. М.Л.В., с ЕГН: ********** на основание чл. 339 ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Имуществени вреди с престъплението не са причинени.  На основание чл. 53, ал.2, б. ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 1 /един/ брой газ-сигнален пистолет, марка „ Екол Майор” /„EKOL Maior”/, калибър 9 мм. с фабричен №:640 _ 84 /цифрата между „0 и 8” не се разчита/, преработен за стрелба с боеприпаси за огнестрелно оръжие кал. 7,65 мм., чрез смяна на цевта и 13 /тринадесет/ броя боеприпаси – патрони калибър 7,65 мм, с надпис „GECO” калибър 7,65 мм. – понастоящем на съхранение в РУ „Полиция” – гр. Кнежа.   ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подс. М.Л.В., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в хода на досъдебното производство разноски за вещи лица общо в размер на 269.92 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 202/ 2013 година по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.     На основание чл. 309 ал.1, предложение второ от НПК съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Л.В., с ЕГН:**********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
М.Л.В.
В законна сила от 30.8.2013г.

28

НОХД No 203/2013

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Н.П.Н.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.8.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат С.Я. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Н.П.Н., по силата на което: Подсъдимият Н.П.Н., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, живущ ***, българин, с българско гражданство, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата до 08.02.2013 година, в домът си в гр. Кн
., ул. „Р. Д.” № , е държал огнестрелно оръжие – един брой пистолет, марка „WALTER mod.8”, калибър 6,35 мм. с фабричен № 702799, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.  По споразумение на страните, на подсъд. Н.П.Н., с ЕГН: ********** на основание чл. 339 ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Имуществени вреди с престъплението не са причинени.  На основание чл. 53, ал. 2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1 /един/ брой пистолет, марка „WALTER mod.8”, калибър 6,35 мм. с фабричен №…….. – понастоящем на съхранение в РУ „Полиция” – гр. Кн..   ОСЪЖДА на основание чл. 183, ал. 3 от НПК подсъд. Н.П.Н., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в хода на досъдебното производство разноски за вещи лица общо в размер на 279.72 лв.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 203/2013 година по описа на Кнежанският районен съд, предвид постигнатото споразумение.   На основание чл. 309 ал.1, предложение второ от НПК съдът   О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.П.Н., с ЕГН:**********, в хода на досъдебното производство МН „Подписка”.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 
Н.П.Н.
В законна сила от 30.8.2013г.