РАЙОНЕН СЪД - ГР.КН.
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2013г. до 31.5.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 113/2013

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КН.

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.5.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 6 ал. 2 от УБДХ съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА преписката по НАХ 113/2013 г. по описа на РС Кн. и ИЗПРАЩА цялото дело на РП Кн., тъй като са установени признаци за извършени престъпления от общ характер. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

2

Гражданско дело No 90/2013

Делби

Г.П.Х.

А.Д.Х.,
А.П.Х.,
Л.П.Х.,
П.П.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.5.2013г.

3

Гражданско дело No 172/2013

Искове по СК

Г.В.К.

Ц.Б.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.5.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.

4

Гражданско дело No 305/2012

Делби

В.С.П.И.,
Н.С.С.

В.Н.М.,
Г.Т.М.,
А.Т.Ц.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.5.2013г.

5

НОХД No 92/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Д.А.К.,
М.Л.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Г.Х. - защитник на подсъдимите Д.А.К. - лично и на подсъдимия М.Л.В. – лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.А.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,И. В.”№
.., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с М.Л.В. ***, като съизвършители, на …...2012 год. от оставена без постоянен надзор помпена станция ,,Кн. – 4”, находяща се в Местността ,,Среден гред” в землището на гр. Кн., собственост на ,,Напоителни системи”ЕАД – клон М., чрез използване на техническо средство чук, отнел чужди движими вещи – 9 (девет) броя метални рамки за прозорци с размери 1.30/0.9 метра, от владението и без съгласието на представителното длъжностно лице, на обща стойност 2 341.62 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет часа/ часа годишно, считано за 3 /три/ поредни години.  Подсъдимия М.Л.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 3 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Д.А.К. ***, като съизвършители, на 22.11.2012 год. от оставена без постоянен надзор помпена станция ,,Кн. – 4”, находяща се в Местността ,,Среден гред” в землището на гр. Кн., собственост на ,,Напоителни системи”ЕАД – клон М., чрез използване на техническо средство чук, отнел чужди движими вещи – 9 (девет) броя метални рамки за прозорци с размери 1.30/0.9 метра, от владението и без съгласието на представителното длъжностно лице, на обща стойност 2 341.62 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени – престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, пр. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет часа/ часа за 1 /една/ година. На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 1 (един) чук, находящ се на съхранение в ,,Архив” при РС – гр. Кн.. След влизане в сила на настоящото споразумение веществените доказателства – 9 бр. метални рамки за прозорци с размери 1.30/0.9 метра, които са на съхранение в РУП – гр. Кн., да бъдат върнати на собственика ,,Напоителни системи”ЕАД – клон М.. Препис от протокола да се изпрати на адрес:***,,Хр. Б.”№ .. - Управление на ,,Напоителни системи”ЕАД – клон Мизия.   Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   ПРОКУРОР: ..................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Г.Х./       ПОДСЪДИМ: …………………………   /Д.А.К./      ПОДСЪДИМ: ………………………… /М.Л.В./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Д.А.К. и М.Л.В. по настоящото НОХ дело № 92/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.А.К. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Л.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.А.К.
М.Л.В.
В законна сила от 8.5.2013г.

6

НОХД No 39/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Т.В.Т.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 9.5.2013г.
Одобрява постигнатото на 09.05.2013 год. на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кн., представлявана от прокурор С. В., подсъдимия Т.В.Т.,*** и неговия защитник адв. Илиян Цветанов от ПАК, по силата на което: Т.В.Т. с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На
…..2012 година в град И., Пл. област, пред бензиностанция „Борисов 49" в посока гр.Кн., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №5966/02.11.2012 година на Началника на сектор „ПП" при ОДМВР гр.Пл., връчено му на 17.01.2012г. и влязло в сила на 25.01.2012 година, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Опел Кадет", с регистрационен № ……, без съответното свидетелство за управление, констатирано с Акт за установяване на административно нарушение №864627 на РУ „П" гр.Д. Д. – престъпление чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.   На основание чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.”Б” от НК на Т.В.Т., ЕГН:********** *** се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ТРИ ГОДИНИ, с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност три пъти седмично;  - по чл.42а, ал.2 т.2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ.  - по чл.42а, ал.2 т.6 от НК- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа в рамките на ЕДНА ГОДИНА.    Имуществени вреди с деянието не са причинени.  Разноски по делото не са направени.     Прекратява наказателното производство по ЗМ – 637/2012 год. по описа на РУ„Полиция” - гр.Д.Д., респективно ПД № 12/2013 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кн. и НОХ дело № 39/2013 год. по описа на РС - гр. Кн..  Определението на съда е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимият е взета мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият Т.В.Т. прие да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 3-то от НПК съдът прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309 ал. 2, предл. 2 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И:  Отменя взетата в хода на досъдебното ЗМ – 367/2012 год. по описа на РУ„Полиция” - гр.Д.Д., респективно ПД № 12/2013 год. по описа на Районна прокуратура - гр. Кн. спрямо подсъдимият Т.В.Т. с ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Пл.ския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Т.В.Т.
В законна сила от 9.5.2013г.

7

ЧНД No 88/2013

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

А.М.Ч.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.5.2013г.
Уважава
В законна сила от 28.5.2013г.

8

НОХД No 93/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

М.С.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор С. В. и адв. Д.П. - защитник на подсъдимата М.С. П. - лично, по смисъла на което: Подсъдимата М.С. П. родена на *** в с. Д. Л., живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, касиер в ,,Спортен тотализатор”, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: От неустановена дата до 13.03.2013 год. в дома си в с. Д. Л., ул.,,Ст. пл.”№
.. е държала акцизни стоки без бандерол, като такъв се е изисквал по чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: тютюневи изделия – 6 броя кутии с цигари ,,BOHEMI” на стойност 45 лв.; 44 броя кутии с цигари ,,VEL VEL Slims” на стойност 330 лв. и 99 броя кутии с цигари ,,CORSAIR” на стойност 742.50 лв., или акцизни стоки без бандерол на обща стойност 1 117.50 лв., като невнесения акциз в републиканския бюджет е в размер на 558.00 лв. и предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 55, ал. 3 от НК съдът НЕ НАЛАГА предвидените по-леки наказания от чл. 234, ал. 1 от НК.  ОСЪЖДА подс. М.С. П. да заплати по сметка на КРС направените по ДП разноски в размер на 40 лв.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимата декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Д.П./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.С. П./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата М.С. П. по настоящото НОХ дело № 93/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.С. П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 6 броя кутии с цигари ,,BOHEMI”; 44 броя кутии с цигари ,,VEL VEL Slims” и 99 броя кутии с цигари ,,CORSAIR” – на съхранение в РУП – гр. Д. Д.. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
М.С.Н.
В законна сила от 9.5.2013г.

9

ЧНД No 117/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ-КН.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.5.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 117/2013 год. по описа на КРС. 
В законна сила от 9.5.2013г.

10

ЧНД No 118/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ-КН.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.5.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст. разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от ст.разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 15:10 часа. 
В законна сила от 9.5.2013г.

11

ЧНД No 119/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ Д. Д.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.5.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 16:15 часа. 

12

ЧНД No 120/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ Д. Д.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.5.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 16:33 часа. 

13

Гражданско дело No 391/2012

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Д.К.Н.

КМЕТА НА ОБЩИНА-КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.5.2013г.

14

Гражданско дело No 194/2013

Облигационни искове

ВАПТЕХ ЕООД СОФИЯ

И.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.5.2013г.

15

Гражданско дело No 195/2013

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.5.2013г.

16

НОХД No 96/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Д.Е.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.5.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн., представлявана от прокурор С. В. и адв. Л.Г.Ч., определен от ПлАК от ДП за служебен защитник на подсъдимия А. .  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Д.Е.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП 3967/2011 г. на Началника на Сектор Пътна полиция при ОДМВР - Пл. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 01.09.2012 г., в с. Ст
., по ул."А. К." е управлявал лек автомобил Фолксваген „Поло” с peг. № …….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с Акт №971/01.09.2012 г. по описа на РУП -Д. Д. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. НА основание чл. 343”в”, ал.2 вр. с чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1 , т.2 и т.6 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Д.Е.А. СЕ НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, съгласно чл.42А, ал.2 т.1 , т. 2 и т.6 от НК:   - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ДВЕ ГОДИНИ с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 пъти седмично;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 / две/ години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото от по 150 часа годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.   Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.     Прокурор РП - Кн.:________ Сл. Защитник:________ / С. В. / / Адв. Л. Гр.Ч. /    Подсъдим:________  / Д.Е.А. /   Съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.Е.А. със снета по-горе самоличност по НОХд №96/2013 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.   На основание чл.309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Д.Е.А. . 
Д.Е.А.
В законна сила от 13.5.2013г.

17

Гражданско дело No 65/2013

Облигационни искове

Н.А.Б.

К.С.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.5.2013г.

18

Гражданско дело No 66/2013

Облигационни искове

П.П.П.

И.Х.К.,
В.Х.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.5.2013г.
В законна сила от 14.5.2013г.

19

Гражданско дело No 108/2013

Облигационни искове

А.М.Д.

Ц.В.К.,
Г.П.К.,
А.В.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.5.2013г.
В законна сила от 4.6.2013г.

20

Гражданско дело No 560/2012

Делби

М.Б.К.

Н.К.М.,
П.А.П.,
А.И.П.,
К.И.П.,
И.К.К.,
Е.А.Т.,
К.А.К.,
Т.Б.М.,
Т.А.К.,
Е.А.К.,
Е.В.К.,
Т.Е.К.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.5.2013г.

21

Гражданско дело No 199/2013

Вещни искове

ППТК ,,ИЗГРЕВ-М"- ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

М.В.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.5.2013г.

22

Гражданско дело No 40/2013

Облигационни искове

П.Т.Н.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2013г.

23

Гражданско дело No 110/2013

Облигационни искове

Н.Р.Б.

С.Н.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2013г.
В законна сила от 3.6.2013г.

24

Гражданско дело No 112/2013

Развод и недейств. на брака

Ж.Б.М.

М.С.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.5.2013г.

25

Гражданско дело No 183/2013

Развод по взаимно съгласие

В.И.В.,
Б.Т.В.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2013г.
В законна сила от 16.5.2013г.

26

НАХД No 61/2013

По ЗД по пътищата

Г.И.Р.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КН.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.5.2013г.
НП-изменено

27

НЧХД No 239/2012

НЧХД

В.Г.А.,
А.Б.А.,
М.В.А.,
Ч.В.А.

Н.Д.Г.,
С.Г.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.5.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело помирение по смисъла, на което:  Подсъдимия Н.Д.Г., с ЕГН: **********,***,,К.П
. В.”№ .. и подсъдимия С.Г.И., с ЕГН: **********,***,,Х. Д.”№ .. следва да се въздържат за в бъдеще от противоправни действия спрямо семейството на В.Г.А., с ЕГН: **********,***,,В. Л.”№ .., А.Б.А., с ЕГН: **********,***,,В. Л.”№ .., М.В.А., с ЕГН: **********,***,,В. Л.”№ ..,Ч.В.А., с ЕГН: **********,***,,В. Л.”№ .. и за в бъдеще да уреждат своите взаимоотношения само по законов ред. Разноските по делото остават така, както са направени от страните.  ПОМИРИЛИ СЕ:  1. В.Г.А. 2. А.Б.А.  /тъжител/ /тъжител/  ............................................. ...................................  3. М.В.А. 4. Ч.В.А. /тъжител-чрез пълном. адв. Б./ /тъжител/  ............................................. ...................................  5. Н.Д.Г. 6. С.Г.И.  /подсъдим/ /подсъдим/  ............................................. ...................................  Съдът на основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подс. Н.Д.Г. и подс. С.Г.И. по настоящото НЧХ дело № 239/2012 год. по описа на КРС поради помирение на страните. На основание чл. 319, ал. 1 от НПК определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. 
В законна сила от 4.6.2013г.

28

НАХД No 42/2013

По ЗД по пътищата

Н.Т.М.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ - ОД"ПОЛИЦИЯ" ГР. ПЛ.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.5.2013г.
НП-изменено

29

НЧХД No 70/2013

НЧХД

Н.Д.Г.,
С.Г.И.

В.Г.А.,
Ч.В.А.,
М.В.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.5.2013г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатото между страните по настоящото дело помирение по смисъла, на което: подс. В.Г.А., с ЕГН:**********,***, Ч.В.А. с ЕГН&**********,*** и М.В.А. с ЕГН:********** *** чрез защитника си адв. В.Б. ще се въздържат от противозаконови действия спрямо тъжителите: Н.Д.Г., с ЕГН: **********,*** и С.Г.И. с ЕГН:********** *** .  Същото задължение поемат и тъжителите с описани по горе имена, адреси и ЕГН-та. Разноските по делото остават така, както са направени от страните.       ПОМИРИЛИ СЕ:  1.Н.Д.Г. 3. В.Г.А.  /тъжител/ /подсъдим/  ............................................. ...................................   2. С.Г.И. 4.Ч.В.А.  / тъжител / / подсъдим /  ………………………………… …………………………………..  5. М.В.А.  / подсъдима / чрез адв.Б.    ………………………………….  Съдът на основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от НПК  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъд. В.Г.А., Ч.В.А. и М.В.А., по настоящото НЧХ дело № 70/2013 год. по описа на КРС поради помирение на страните. На основание чл. 319, ал. 1 от НПК определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. 
В законна сила от 4.6.2013г.

30

Гражданско дело No 66/2012

Други дела

И.К.Т.,
Д.К.Т.

И.Ф.К.З.,
К.Ф.К.З.,
Г.Н.М.,
Т.М.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.5.2013г.

31

ЧНД No 130/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

ОД НА МВР - ПЛ.,
Й.Д.Я.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.5.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от ст.разсл. полицай Я. върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от ст.разсл. полицай Я. и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 

32

Гражданско дело No 3/2013

Искове по СК

С.Д.И.

Д.О.И.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.5.2013г.

33

Гражданско дело No 202/2013

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ"ИЗГРЕВ -М"-ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

Д.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 20.5.2013г.

34

НАХД No 95/2013

Административни дела

Р.И.Т.

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПБЗН ПЛ.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.5.2013г.
НП-отменено

35

НОХД No 108/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КН.

Б.Г.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Ал. М. - защитник на подсъдимият Б.Г.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Б.Г.Б. роден на *** год. в с. Д
. Б., обл. Вр., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 523/16.05.2012 год. на Началника на РУП – гр. Б. Сл. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 19.04.2013 год., около 11:45 часа по шосето с. Бр. – с. Л. е управлявал лек автомобил Опел Астра с рег. № …….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано АКТ сериен № 336 от 19.04.201 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет часа/ часа годишно за всяка една от трите години.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Ал. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Б.Г.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.Г.Б. по настоящото НОХ дело № 108/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Г.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Б.Г.Б.
В законна сила от 21.5.2013г.

36

НОХД No 125/2013

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

К.П.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 21.5.2013г.
К.П.Т.
Мотиви от 22.5.2013г.
В законна сила от 6.6.2013г.

37

Гражданско дело No 101/2013

Делби

В.И.Б.

М.Д.Ц.,
В.С.Ф.,
Р.С.И.,
Н.Д.З.,
Б.Г.З.,
С.П.Ц.,
Г.П.Й.,
Е.П.З.,
И.П.З.,
И.Г.З.,
Т.П.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.5.2013г.

38

НАХД No 11/2013

По ЗД по пътищата

Й.Т.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КН.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.5.2013г.
НП-потвърдено

39

НОХД No 102/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Т.Т.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Т.Н. - защитник на подсъдимият Т.Т.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Т.Т.М. роден на *** ***, живущ ***,,Красна поляна” І-ва част, бл. 137-А, вх. А, ет. 6, ап. 23, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 1 малолетно дете, управител на ,,Никол 777”ЕООД – гр. С
., осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ дело № 23753/2011 год. на Софийски районен съд за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 промила, на 09.04.2013 год. около 14:55 часа, в с. Е., по ул.,,Г. Д.”, е управлявал лек автомобил Хонда Акорд, с рег. № ……., след употреба на алкохол с концентрация 1.6 на хиляда, установено с Химическа експертиза № 162/12.04.2013 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 09.04.2013 год. – датата на изземване на СУМПС.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Т.Н./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Т.Т.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Т.Т.М. по настоящото НОХ дело № 102/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.Т.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Т.Т.М.
В законна сила от 23.5.2013г.

40

НОХД No 116/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

В.В.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 23.5.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият В.В.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с 5 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 1277/2011 год. на Началника на РУП – гр. Ч
. бр. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 19.09.2012 год. в гр. Кн. на кръстовището, образувано от ул.,,Г. Д.” и ул.,,Хр. См.” е управлявал лек автомобил Опел Астра с рег. № …….. без да притежава съответното свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 599/2012 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
В.В.И.
Мотиви от 23.5.2013г.

41

НОХД No 319/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

А.М.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.5.2013г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА представената вносна бележка .  ОСВОБОЖДАВА явилите се по делото свидетели като на свид.П.П.К. да се заплатят пътни разноски в размер на 30 лв. за настоящето идване и връщане с л. автомобил Тойота Корола 2 хил. куб – дизел от с. Д
. за идване и връщане , на свид. Ц.Д.П. да се заплатят от бюджета на съда пътни разноски в размер на 20 лв. за идване и връщане с л. автомобил Ауди 80 – 1 ,8 куб. бензин. ОСВОБОЖДАВА явилия се експерт на който да се заплатят 15 лв. от бюджета на съда за днешното му явяване. ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кн., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат В. К. от ПлАК – защитник на подсъдимия А.М.М.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия А.М.М., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.09.2010 г. в землището на гр. Кн., по пътя гр. Кн. - с. С. е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация и гледичия на стойност 60 лева, като предвид стойността случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. ал.2 от НК, като до приключване на съдебното следствие причинените имуществени вреди са възстановени.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във връзка с чл.54 ал. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия А.М.М. се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.   Разноски по делото в размер на 95 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия А.М.М..    Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:________ Защитник:_____________  / А. Т. / /Адв.В. К. /   Подсъдим:_____________  / А.М.М. /   Съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият А.М.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №319/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.М.М. МН „ Подписка” , взета от ДП.  Определението е окончателно. 
А.М.М.
В законна сила от 27.5.2013г.

42

НАХД No 105/2013

По ЗГ и ЗЛОД

Е.Т.А.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ " КЪМ ИАРА СОФИЯ

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.5.2013г.
НП-отменено

43

НОХД No 134/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

С.Х.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.5.2013г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. - служебен защитник на подсъдимият С.Х.И. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия С.Х.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, не учи, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Макар и непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 720/15.11.2012 год. на Началника на РУП – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 14.05.2013 год., в гр. Кн., по ул.,,Ср
.” е управлявал лек автомобил Фолксваген Поло с рег. № ………., без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 441/14.05.2013 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 55, ал. 2, б.,,б” от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Обществено порицание”, което да се изпълни чрез прочитане на споразумението по местния радио възел.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.Х.И./ Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.Х.И. по настоящото НОХ дело № 134/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджетните средства на съда в размер от по 3 лв. 
С.Х.И.
В законна сила от 27.5.2013г.

44

ЧНД No 114/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Д.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.5.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 114/2013 год. по описа на КРС.  Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 

45

ЧНД No 126/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Д.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.5.2013г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.А.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,И. В.”№
, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, и обособява същите в 4 (четири) самостоятелни групи наказания, които следва да изтърпи отделно, а именно: І ГРУПА: По НОХ дело № 167/2010 год. и НОХ дело № 138/2011 год. и двете на РС – гр. Кн., определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация”, както следва: - задължителна регистрация по настоящ адрес 3 /три/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320/триста и двадесет/ часа годишно за всяка една от трите години. ІІ ГРУПА: По НОХ дело № 2616/2011 год. на РС – гр. Пл.; НОХ дело № 104/2011 год. на РС – гр. Кн.; НОХ дело № 492/2011 год. на РС – гр. Л. и НОХ дело № 65/2012 год. на РС – гр. Кн., определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация”, както следва:  - задължителна регистрация по настоящ адрес 3 /три/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа годишно за всяка една от трите години. ІІІ ГРУПА: Наложеното по НОХ дело № 161/2012 год. на РС – гр. Кн. Наказание,,Пробация”, както следва: - задължителна регистрация по настоящ адрес 3 /три/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа годишно за всяка една от трите години. ІV ГРУПА: По НОХ дело № 37/2013 год.; НОХ дело № 80/2013 год. и НОХ дело № 92/2013 год. и трите по описа на РС – гр. Кн., определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация”, както следва: - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа годишно за всяка една от трите години.  На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното към момента Наказание,,Пробация” по групираните присъди в І-ва група наказания - по НОХ дело № 167/2010 год. и НОХ дело № 138/2011 год., и двете по описа на РС – гр. Кн. в размер на 2 /две/ години, 5 /пет/ месеца и 13 /тринадесет/ дни, видно от писмо рег. № 1633/22.05.2013 год. на ОС,,ИН” – гр. Пл., Сектор,,Пробация”, Звено – гр. Кн..   Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Д.А.К.

46

Гражданско дело No 721/2011

Делби

С.Г.Ц.

Ц.А.П.,
Ц.И.П.,
А.Д.П.,
Х.А.П.,
А.Т.П.,
Т.Н.П.,
А.Е.П.,
М.Е.П.,
А.С.П.,
М.П.М.,
Т.В.Б.,
П.В.П.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.5.2013г.

47

Гражданско дело No 78/2013

Облигационни искове

И.Т.Ф.

ЕТ СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ КН.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 29.5.2013г.

48

Гражданско дело No 215/2013

Вещни искове по ЗСПЗЗ

С.Й.С.,
Н.Й.Н.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗГ -ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 29.5.2013г.

49

НАХД No 13/2013

По ЗД по пътищата

Т.Й.С.

НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ Д. Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.5.2013г.
НП-изменено

50

НАХД No 35/2013

По ЗД по пътищата

Н.Л.П.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КН.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.5.2013г.
НП-изменено

51

НАХД No 110/2013

Административни дела

А.Т.Д.

РУ ПОЛИЦИЯ - ГР. КН.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.5.2013г.
НП-изменено

52

НОХД No 122/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Н.П.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 29.5.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Н.П.В. роден на *** год. в гр. Ст. З
., с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 569/2012 год. на Началника на РУП – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 13.11.2012 год. около 10:45 часа в гр. Кн., на кръстовището от ул.,,Ст. Ц.” и ул.,,К. и М.” управлявал мотоциклет Ямаха с рег. № ……. без да притежава съответното свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 762/2012 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на основание чл. 305, ал. 5 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и на основание чл. 78а от НК му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Н.П.В.
Мотиви от 29.5.2013г.

53

НОХД No 123/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Я.Д.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 29.5.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият Я.Д.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Я.Д.Г. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,Хр
. См.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 4 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 760/2011 год. на Началника на РУП – гр. Кн. за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, на 12.09.2012 год. по пътя гр. Оряхово – гр. Кн. управлявал лек автомобил БМВ с рег. № …….. без да притежава съответно свидетелство за управление, констатирано с АУАН № 575/2012 год. по описа на РУП – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за 1 /една/ година.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Я.Д.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Я.Д.Г. по настоящото НОХ дело № 123/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Я.Д.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Я.Д.Г.
В законна сила от 29.5.2013г.

54

Гражданско дело No 208/2013

Развод и недейств. на брака

А.Т.М.

М.К.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.5.2013г.
В законна сила от 31.5.2013г.

55

Гражданско дело No 210/2013

Развод по взаимно съгласие

И.Л.К.,
М.С.К.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.5.2013г.
В законна сила от 30.5.2013г.

56

ЧНД No 101/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Р.В.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.5.2013г.

57

Гражданско дело No 73/2013

Облигационни искове

Д.И.А.

С.Г.С.,
Ц.Г.С.,
Г.В.Г.,
И.В.Г.,
Н.Х.Д.,
И.А.И.,
В.А.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2013г.

58

Гражданско дело No 119/2013

Други дела

Й.А.Т.

ОБЩИНА ПЕТРИЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2013г.