РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2013г. до
30.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 49/2013

НЧХД

И.Г.А.

Н.В.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 1.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХ д. 49/2013 г. по описа на РС Кнежа в наказателната му част.  ОДОБРЯВА постигнатата спогодба по отношение на гр. иск между страните в насока, че днес 01.04.2013 г. между И.Г.А. с ЕГН ********** *** и Н.В.Т. с ЕГН ********** *** се постига спогодба по силата на която вторият Н.В.Т. с ЕГН ********** ще заплати на И.Г.А. с ЕГН ********** неимуществени вреди в размер на 2 хил.лв. / две хиляди лв. /, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 30.01.2013 г. до окончателното изплащане на сумата , както и направените по делото разноски в размер на 312 лв. от които 300 лв. адвокатско възнаграждение и 12 лв. държавна такса.  С П О Г О Д И Л И СЕ:   Ищца:……………….. Повереник: ……………  /И.Г.А./ /адв. Г. Х. /     Ответник: …………….. Защитник:…………  / Н.В.Т. / / Адв. Св. Я
. /     НАСТОЯЩАТА спогодба има силата на влязло в законна сила съдебно решение за страните от днес.  С оглед горното съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА производството по делото в гражданската му част, поради постигната съдебна спогодба между страните.  Определението в наказателната част подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 

2

ЧНД No 69/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

С.Ц.Ц.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.4.2013г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

3

Гражданско дело No 552/2012

Делби

И.Д.Х.

Ц.К.Й.,
Й.К.К.,
Я.И.И.,
И.Г.В.,
Р.Г.И.,
Ц.Б.И.,
Ц.Н.И.,
Т.М.И.,
Р.В.И.,
Ц.Т.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.4.2013г.

4

Гражданско дело No 710/2011

Делби

Н.Н.М.

В.И.С.,
Т.И.Г.,
Ц.Н.Б.,
Г.Д.Б.,
И.Д.Н.,
Й.Ц.Б.,
Р.Ц.С.,
Ц.В.С.,
Н.В.Х.,
И.Д.Ч.,
В.Д.М.,
В.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
И.К.Д.,
В.П.М.,
З.К.М.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.4.2013г.

5

НОХД No 137/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.З.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 8.4.2013г.
К.З.М.
Мотиви от 8.4.2013г.

6

Гражданско дело No 140/2013

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.4.2013г.

7

Гражданско дело No 143/2013

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.4.2013г.

8

Гражданско дело No 144/2013

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.4.2013г.

9

Гражданско дело No 150/2013

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.4.2013г.

10

Гражданско дело No 160/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.4.2013г.

11

Гражданско дело No 161/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.4.2013г.

12

Гражданско дело No 162/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.4.2013г.

13

Гражданско дело No 704/2011

Делби

М.Н.В.

И.Н.К.,
Й.Я.Н.,
П.Я.П.,
Л.П.Х.П.,
В.И.Т.,
Т.И.Н.,
Д.Х.П.,
М.И.П.,
В.Н.К.,
С.Л.Ц.,
Р.Д.Ц.,
П.Д.Ц.,
Ц.Х.П.,
Л.А.С.,
Х.А.С.П.,
К.И.К.,
В.Г.П.,
М.Л.М.,
З.Л.Ф.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.4.2013г.

14

Гражданско дело No 408/2012

Делби

А.А.Б.,
Б.А.Б.

Т.И.О.,
Н.И.П.,
Г.И.О.,
В.В.О.,
М.И.О.,
В.М.О.,
Г.В.О.,
М.В.О.,
И.А.К.,
В.К.О.,
М.Р.О.,
Н.М.О.,
Х.М.О.,
И.Д.Б.,
М.М.П.,
С.П.Д.,
С.Х.П.,
М.Х.Н.,
Н.С.О.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.4.2013г.

15

Гражданско дело No 506/2012

Облигационни искове

ПРО ЛЕГО АД СОФИЯ

М.И.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.4.2013г.

16

Гражданско дело No 47/2013

Облигационни искове

М.Ж.Г.

И.С.С.,
Д.С.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.4.2013г.

17

Гражданско дело No 145/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.Г.В.

Т.В.Т.,
РУ ПОЛИЦИЯ Д.ДЪБНИК

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №145/2013 г. по описа на РС Кнежа. Разясни на страните правните последици на горното като ги уведомени, че при следващи неразбории между тях отново ще бъде образувано гражданско дело, което би могло да приключи с неблагоприятни за неизправния от тях правни последици. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дн. срок от днес. 

18

ЧГД No 170/2013

Отказ от наследство

Д.Д.Й.

Д.И.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 16.4.2013г.

19

НАХД No 31/2013

Административни дела

Р.Д.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.4.2013г.
НП-изменено

20

Гражданско дело No 404/2012

Развод и недейств. на брака

П.Л.Х.

С.Х.Х.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.4.2013г.

21

Гражданско дело No 10/2013

Облигационни искове

С.И.К.,
З.Л.К.

Б.К.М.,
Е.М.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.4.2013г.

22

Гражданско дело No 30/2013

Изменение на издръжка

Б.Т.И.

Т.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2013г.
Съдът счита, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на Закона и добрите нрави, за същото следва да бъде съставен протокол и да се одобри като страните го подпишат. Водим от горното и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която ответника по делото Т.П.И., с ЕГН: ********** ***, с настоящ адрес: гр. К
., ул.,,К. Н.”№ .., следва да заплаща месечна издръжка на Б.Т.И., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Бр., обл. Пл., ул.,,М. Й.”№, в размер на 80 лв., считано от 25.01.2013 год. до изменение на обстоятелствата.   СПОГОДИЛИ СЕ:  1. адв. С.Я. 2. Т.П.И. Представляващ Б.Т.  И. ............................................. ................................... Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ответника Т.П.И. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 36.00 лв., внесена днес видно от представената вносна бележка № М00422/18.04.2013 год. на Юробанк България – приложена към делото. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 30/2013 год. по описа на КРС поради спогодба. Определението е окончателно. 
В законна сила от 18.4.2013г.

23

Гражданско дело No 39/2013

Развод и недейств. на брака

Е.Г.К.

Л.И.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.4.2013г.

24

ЧНД No 74/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

Н.М.Л.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2013г.
Съдът счита, че не са налице основанията на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК при следните съображения: От представената актуална справка за съдимост на молителя Н.М.Л. е видно, че същият е осъждан с две присъди по НОХ дела. Първото е НОХ дело № 105/2009 год., което с одобрено споразумение влязло в сила на 09.06.2009 год. му е наложено наказание ,,2 години лишаване от свобода” при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Второто дело НОХ дело № 8/2010 год. на РС – гр. Кнежа е приключило със споразумение и му е наложено Наказание ,,Пробация” за престъпление извършено на 06.11.2009 год. Тоест, три месеца след влизане в сила на първата присъда.  Съдът счита, че се касае за своеобразен рецидив, тоест не са налице основанията по чл. 23 и чл. 25 от НК за групиране на двете наказания. Илеревантно за конкретния случай е обстоятелството, че с Определение № 159/29.03.2012 год. по ЧН дело № 153/2012 год. на ПлОС наложеното от РС – гр. Кнежа Наказание ,,Пробация” е било заменено с Наказание ,,Лишаване от свобода”. Следва искането да се остави без уважение. Водим от горното  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.М.Л., с ЕГН: **********, роден в гр. Никопол, настоящ адрес:***,,Бр
. М.”№, по настоящем в Затвора – гр. Плевен изтърпяващ Наказание ,,Лишаване от свобода” за кумулация на наложените наказания по НОХ дело № 105/2009 год. и НОХ дело № 8/2010 год. и двете по описа на РС – гр. Кнежа като неоснователно. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

25

ЧНД No 89/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2013г.
Налице е законна предпоставка за приложение на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК поради това, че деянията по наказателните дела са извършени преди да е била влязла в сила, която и да е от двете присъди. Водим от горното и на основание посочените състави Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Н.П.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по Протоколно определение № 56/26.03.2013 год. по НОХ дело № 18/2013 год. и Протоколно определение № 280/20.11.2012 год. по НОХ дело № 252/2012 год., и двете по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Пробация” в размер на 8 /осем/ месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца; - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяното към момента Наказание ,,Пробация” по НОХ дело № 252/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Н.П.Р.

26

НОХД No 100/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.4.2013г.

27

НОХД No 44/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.М.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 19.4.2013г.
В.М.М.

28

Гражданско дело No 180/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КН.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КН.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КН.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.4.2013г.

29

НОХД No 254/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КН.

Е.И.О.,
Д.Ц.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.4.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн., представлявана от прокурор A. T. и адв.В.П. от ПлАК, защитник на подсъдимия Д.Ц.Д..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Подсъдимия Д.Ц.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен,осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: В условията на повторност, след като е бил осъждан за друго такова престъпление - кражба, в съучастие с Е.И. ***, като съизвършител, след като е разрушил прегради, здраво направени за защита на имот -разбил катинар на входна врата и като е използвал технически средства: метална щанга, клещи и самоделен нож, на 19.07.2012 год. около 01.00 часа в гр. Кн., от работилница - хале на БКС - Кн., находяща се в двора на бившия бетонов възел е отнел от владението и без съгласието на отговорното длъжностно лице 22 метра четирижилен меден електрически проводник СВТ тип HYY 3x50+35 на стойност 720.54 лева, собственост на Община Кн., с намерението противозаконно да го присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.З, т. 4, пр. 2 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28,ал.1 във вр чл.20, ал. 2 от НК.   На основание чл.195, ал.1, т.З, т. 4, пр. 2 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл.28,ал.1 във вр чл.20, ал. 2 от НК вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Д.Ц.Д. СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ Лишаване от свобода” в размер на 11 /единадесет/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  ОСЪЖДА подсъдимия: Д.Ц.Д. да заплати разноски по делото в размер на 211,28 лв.  По отношение на веществените доказателства съдът не се произнася, тъй като наказателното производство ще продължи по отношение на другия подсъдим Е.И. О..   Към споразумението е представена декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимия.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР:_______ ЗАЩИТНИК:_____________   / A. T. / / Адв. В.П. /     Подсъдим:______________  /Д.Ц.Д./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия: Д.Ц.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 254/2012 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК съдът     ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.Ц.Д. МН „ Подписка „, взета от ДП.   ИЗМЕНЯВА взетата МН „ домашен арест „ взета от ДП по отношение на подсъдимия Е.И. О. в МН „ ПОДПИСКА” като подсъдимият се ЗАДЪЛЖАВА да пребивава на адрес *** , където да получава призовките до приключване на наказателното производство.  ОСВОБОЖДАВА явилия се подсъдим Е.И. О. в съдебна зала . 
Е.И.О.
Д.Ц.Д.

30

НЧХД No 47/2013

НЧХД

Г.Ц.Х.

Б.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.4.2013г.

31

Гражданско дело No 171/2013

Други дела

КООПЕРАЦИЯ ЗПУ ЗЛАТЕН КЛАС С.ПИСАРОВО,
П.А.П.

КООПЕРАЦИЯ ЗПУ ЗЛАТЕН КЛАС С.ПИСАРОВО

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.4.2013г.

32

Гражданско дело No 177/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.4.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.

33

Гражданско дело No 178/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.4.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.

34

НОХД No 254/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Е.И.О.,
Д.Ц.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.4.2013г.

35

НОХД No 37/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 23.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Г. Х. - защитник на подсъдимият Д.А.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.А.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,И. в.”№ .., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 470/02.08.2012 год. на Началника на РУ,,П” – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 15.02.2013 год., около 14:00 часа в гр. Кн. по ул.,,Д. Д.” е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с рег. № ……. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ сериен № 982601/15.02.2013 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет/ часа за 1 /една/ календарна година, считано за 3 /три/ поредни години.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Г. Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.А.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.А.К. по настоящото НОХ дело № 37/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.А.К.
В законна сила от 23.4.2013г.

36

Гражданско дело No 2/2013

Делби

Ц.Г.Ц.

М.Ц.А.,
И.И.Х.,
С.И.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.4.2013г.

37

Гражданско дело No 28/2013

Искове по СК

В.П.К.,
Д.Н.Б.

Н.Т.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.4.2013г.
ОДОБРЯВА съдебната спогодба между В.П.К. с ЕГН ********** *** и Н.Т.Б., ЕГН:********** ***, със следното съдържание: 1. Родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство деца - Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН**********, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на майката В.П.К., с ЕГН ********** ***.  2. ОПРЕДЕЛЯ местоживенето на малолетните деца - Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН ********** при майката В.П.К. с ЕГН ********** ***.  3. БАЩАТА Н.Т.Б., ЕГН: ********** ***, има право на лични отношения с децата - Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 08.00ч.в събота до 20.00ч. в неделя и един месец през лятото, по споразумение между родителите или когато бащата е в платен годишен отпуск.  4. БАЩАТА Н.Т.Б., ЕГН:********** *** се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца Д.Н.Б., ЕГН ********** и М. Н. Б., ЕГН**********, чрез майката В.П.К. с ЕГН ********** ***, в размер на по 77,50 лв. / седемдесет и седем лв. и 50 ст. / - за всяко дете, считано от днес – 24.04.2013 г.  Съдебно-деловодните разноски остават в тежест на страните, така както са направени до момента.   ОСЪЖДА Н.Т.Б. с ЕГН:********** *** на основание чл. 7 т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК да плати окончателна държавна такса по сметка на РС гр.Кнежа в размер на 111,60 лв. / сто и единадесет лева и 60 ст. /.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№28/2013 г. по описа на РС – Кнежа поради постигната спогодба между страните. 
В законна сила от 24.4.2013г.

38

Гражданско дело No 179/2013

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.4.2013г.

39

НАХД No 106/2013

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

С.М.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 24.4.2013г.
ВОДИМ от гореизложеното и на основание чл. 6, ал.1, б.”а” във вр. с чл. 1 от УБДХ, съдът Р Е Ш И :  НАЛАГА на С.М.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***,,Т. Т.” №…, българин, български гражданин, с висше образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА в полза на Държавата, за това, че: на 21.04.2013 год. около 19:40 часа в гр. Кнежа, на ул. ,,В. П.” № …, е извършил проява на дребно хулиганство, изразяваща се в сбиване – нанесъл удар с крак в областта на слабините на Р.К. Др., с ЕГН: ********** ***,,Н. Х.” №…., с което е нарушил обществения ред и спокойствие – административно нарушение по чл. 1, ал.2 от УБДХ.   Решението е обявено на 23.04.2013 год. в 16.40 часа и подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен съд в 24-часов срок от днес за нарушителя и в 24-часов срок от съобщението му на РП – Кнежа. В случай на жалба, съдът насрочва делото за разглеждане пред ОС – Плевен в тридневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. Да се уведоми РП – Кнежа. Препис от решението да се изпрати на РУП Кнежа – за сведение.    РАЙОНЕН СЪДИЯ :  
С.М.П.
Мотиви от 24.4.2013г.
В законна сила от 26.4.2013г.

40

Гражданско дело No 483/2012

Делби

Д.Т.Ц.,
А.Т.Б.

С.А.К.,
В.А.С.,
К.С.К.,
А.С.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.4.2013г.

41

Гражданско дело No 503/2012

Делби

Г.Ц.П.П.,
Я.Ц.П.,
Ц.Г.П.

И.Ц.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.4.2013г.

42

Гражданско дело No 504/2012

Делби

Г.Ц.П.П.,
Я.Ц.П.,
Ц.Г.П.

И.Ц.В.,
С.Г.М.,
Ц.Г.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.4.2013г.

43

ЧНД No 90/2013

Съдебни поръчки

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА,
РАЙОНЕН СЪД- ВРАЦА

И.М.И.,
Ц.К.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.4.2013г.
Съдът счита, че след като са изчерпани въпросите, поставени по делегация към свидетелката Г.И.Й. съдебната поръчка е изпълнена и същата следва да бъде върната на делегиращият съд , поради което    О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА ЧНД № 90 /2013 г. по описа на Районен съд Кнежа. ИЗПРАЩА ЧНД № 90/2013 г. на РС гр. Враца като изпълнена съдебна поръчка за прилагане към НОХД № 928/2012 г. по описа на Районен съд Враца. 
В законна сила от 25.4.2013г.

44

Гражданско дело No 54/2013

Издръжка

К.Д.Д.

Д.В.Д.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.4.2013г.

45

Гражданско дело No 165/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

И.Й.Д.

А.И.Д.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гр.д.№165/2013 год. по описа на РС - Кнежа поради оттегляне на иска. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от днес. 
В законна сила от 8.5.2013г.

46

НАХД No 85/2013

По ЗГ и ЗЛОД

В.Н.П.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.4.2013г.
НП-отменено

47

НОХД No 94/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Б.А.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 29.4.2013г.
Б.А.Б.
Мотиви от 30.4.2013г.

48

Гражданско дело No 259/2012

Делби

Л.Т.К.

Р.Х.К.,
Л.Г.Д.,
Х.Г.К.,
Д.П.И.,
М.И.К.,
И.М.К.,
В.М.П.,
Т.Г.К.,
Р.Г.Г.,
Е.Г.К.,
Д.Т.К.,
М.М.И.П.,
Н.М.К.,
П.Г.М.,
И.Р.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.4.2013г.

49

Гражданско дело No 155/2013

Дела по Закона срещу домашното насилие

Б.Г.П.П.

С.М.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 30.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №155/2013 г. по описа на РС Кнежа, тъй като е налице оттегляне на молбата от страна на Б. Г. П. – П.. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дн. срок от съобщението на страните 

50

НАХД No 72/2013

Административни дела

П.А.И.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.4.2013г.
НП-отменено

51

НОХД No 80/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

Д.А.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 30.4.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Г.Х. - защитник на подсъдимият Д.А.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Д.А.К. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,И. в.”№.., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 470/02.08.2012 год. на Началника на РУ,,П” – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 10.09.2012 год., в гр. Кнежа кръстовище от ул.,,Г.М.” и ул.,,Б. И.” е управлявал лек автомобил Форд Фиеста с рег. №…… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 567/10.09.2012 год. по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 /триста и двадесет часа/ часа за 1 /една/ календарна година, считано за 3 /три/ поредни години.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Г.Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Д.А.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Д.А.К. по настоящото НОХ дело № 80/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.А.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Д.А.К.
В законна сила от 30.4.2013г.

52

НОХД No 112/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.КНЕЖА

И.Н.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 30.4.2013г.
Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 381, ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В., подсъдимият И.Н.М. и неговия служебен защитник адвокат Н.А.М. от Плевенска Адвокатска колегия е допустимо – не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381, ал. 2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.  С оглед на изложеното, така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.  Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение. Водим от горното  Съдът О П Р Е Д Е Л И:  На основание чл. 382 ал. 7 от НПК одобрява постигнатото на 29.04.2013 год. споразумение по чл. 381, ал. 5 от НПК между Районна прокуратура - гр. Кн., представлявана от прокурор С. В., подсъдимият И.Н.М., с ЕГН: ********** и неговия служебен защитник - адвокат Н.А.М. от Плевенска адвокатска колегия, по силата на което: И.Н.М. роден на *** ***,,Ср. Г.”№ .., българин, български гражданин, без образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че:  На неустановена дата до 16.08.2012 год. в с. Д. Л., обл. Пл., в дом находящ се на ул.,,Ц. А. І”№ .., сам осъществил неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД – гр. София, като манипулирал средство за търговско измерване – 1 /един/ брой електромер, като с това създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подс. И.Н.М., с ЕГН: **********. Извършено е виновно при форма на вината - пряк умисъл. Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл. 234в, ал. 1 от НК. За извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК на подс. И.Н.М., с ЕГН: ********** съдът НАЛАГА Наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подс. И.Н.М., с ЕГН: **********, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото в Закона по-леко наказание - ,,Глоба”. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. И.Н.М., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС – Кнежа направените по делото разноски в размер на 35.00 лв. - възнаграждение на вещото лице.  Прекратява производството по НОХ дело № 112/2013 год. по описа на КРС, ДП № ЗМ – 39/2013 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Д. Д. и ДП № 11/2013 год. по описа на Районна прокуратура - гр. Кн.. Определението на съда е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимия е взета Мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият И.Н.М. прие да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” – условно, съобразно разпоредбата на чл. 309, ал. 2, предл. 2 от НПК съдът прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство Мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309, ал. 2, предл. 2 от НПК  Съдът О П Р Е Д Е Л И:  Отменя взетата на досъдебно производство № ЗМ - 39/2013 год. по описа на РУП – гр. Д. Дъбник, спрямо подсъдимия И.Н.М., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
И.Н.М.
В законна сила от 30.4.2013г.