РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 53/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

И.И.И.

Б.П.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 1.3.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и обвиняемия, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 1.3.2013г.

2

Гражданско дело No 75/2013

Развод по взаимно съгласие

Т.И.Д.,
Ц.Ц.А.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.3.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.

3

НАХД No 244/2012

Административни дела

И.С.Б.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 5.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 26.3.2013г.

4

НАХД No 28/2013

Административни дела

Н.И.П.

КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.3.2013г.
НП-отменено
В законна сила от 25.3.2013г.

5

ЧНД No 40/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 5.3.2013г.
А.Т.Т.
В законна сила от 21.3.2013г.

6

НОХД No 52/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Х.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Споразумение от 5.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адвокат Р.М. , защитник на подсъдимия – В.Х.Д., както и представено Разпореждане за заместване.  Подсъдимия В.Х.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, с полувисше образование, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 01.07.2012 г. в село Д. Л., обл.Пл., на ул. „Г. Д." , управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено 5", с per. № ………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - съответно 1,88 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкомер Палмо 931", с фабричен № 2243409 - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл.343б, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.2 б."б" във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.Х.Д. му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице с периодичност 2 пъти седмично;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***.  На основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК страните се съгласяват на подсъдимия В.Х.Д., ЕГН ********** да бъде наложено и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 01.07.2012 година /датата на фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление по административен ред/.   Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Прокурор:________ Защитник:___________   / А. Т. / /Адв.Р.М./     Подсъдим:__________  /В.Х.Д./   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Х.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 52/2013 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯВА взетата на досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия В.Х.Д.. 
В.Х.Д.
В законна сила от 5.3.2013г.

7

Гражданско дело No 5/2013

Искове по СК

К.Д.Б.

М.Д.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатата на 06.03.2013 г. в гр. Кнежа между К.Д.Б. с ЕГН********** от гр.С
., ж.к" Х. Д." бл.№ …… ет…. ап….. – чрез адв. Р.М. *** в качеството му на пълномощник и процесуален представител по делото, и М.Д.Б. с ЕГН ********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№., ет.. ап….., спогодба със следното съдържание:  Режима на лични отношения на детето Д.М.Б. с ЕГН ********** с бащата М.Д.Б. с ЕГН ********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№ . ет… ап…да бъде следния: Докато майката К.Д.Б. живее в гр. Лондон - Англия и детето живее при нея, бащата М.Д.Б. има право да вижда и пребивава с детето един месец през лятото в Р. България, като майката се ЗАДЪЛЖАВА да изпрати детето до България и поеме разноските по пътуването му и свързаните с това разходи до България, а след изтичане на месеца за лични отношения с детето, бащата М.Д.Б. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да изпрати същото до гр. Лондон – Англия, като поеме разноските по пътуването му и свързаните с това разходи до там.  ОСЪЖДА М.Д.Б. с ЕГН ********** от гр.С., ж.к" Х. Д." бл.№ .. ет… ап… на основание чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по СК да внесе окончателна държавна такса в размер на 5 лв. по сметка на РС гр. Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №5/2013 г. по описа на КРС поради постигнатата между страните спогодба.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. 
В законна сила от 6.3.2013г.

8

ЧНД No 65/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

М.Л.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 6.3.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай, обвиняемия и служебния защитник, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 7.3.2013г.

9

ЧНД No 66/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

И.И.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 6.3.2013г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на обвиняемия като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху обвиняемия. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай, обвиняемия и служебния защитник, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 7.3.2013г.

10

Гражданско дело No 6/2013

Развод и недейств. на брака

Х.И.Х.

Д.С.Х.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.3.2013г.
В законна сила от 7.3.2013г.

11

Гражданско дело No 109/2013

Облигационни искове

С.Н.И.

ЕТ ДАНАИЛ ДАНОВ-95 ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 7.3.2013г.

12

НЧХД No 235/2012

НЧХД

М.С.М.

А.А.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството срещу подс. А.А.А. по настоящото НЧХ дело № 235/2012 год. по описа на КРС поради помирение на страните. На основание чл. 319, ал. 1 от НПК определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. 
В законна сила от 25.3.2013г.

13

НОХД No 21/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.В.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Ст. Г. - защитник на подсъдимият Р.В.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Р.В.Г. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,С. Р.”№
.., българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.10.2012 год. по земен път в отдел 125 в землището на с. Ст. е транспортирал незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от бряст на стойност 65 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Ст. Г./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Р.В.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Р.В.Г. по настоящото НОХ дело № 21/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Р.В.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Р.В.Г.
В законна сила от 7.3.2013г.

14

НОХД No 27/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.М.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Ст. Г. - защитник на подсъдимият К.М.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия К.М.М. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Т. М.”№ 2, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 1 малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.10.2012 год. по земен път в близост до коритото на р. И. в отдел 125 в землището на с. Ст. е транспортирал незаконно добита от другиго 1.0 кубически метър дървесина от бряст на стойност 65 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6, във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Ст. Г./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /К.М.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.М.М. по настоящото НОХ дело № 27/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. К.М.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
К.М.М.
В законна сила от 7.3.2013г.

15

НОХД No 48/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.М.Ч.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 7.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адвокат М.М. – защитник на подсъдимият А.М.Ч..  Подсъдимият А.М.Ч. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,В. П.”№
, българин, български гражданин, разведен с 2 непълнолетни деца, със средно образование, собственик на фирма ,,Алди 08”ЕООД – гр. Кнежа, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 22.02.2013 год. в гр. Кнежа, на кръстовището образувано от пресичането на ул.,,Назъм Хикмет” и ул.,,Огоста” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ,,Ауди А6”, с рег. № ………., след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 1.22 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7510+, с фабричен № ARBA 0160 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,В. П.”№ 14-А, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година; - задължителни периодични срещи 2 /два/ пъти седмично с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 22.02.2013 год.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ..........................  /С. В./ /Адв. М.М./     ПОДСЪДИМ: ..........................  /А.М.Ч./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият А.М.Ч. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 48/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.Ч. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.М.Ч.
В законна сила от 7.3.2013г.

16

НОХД No 62/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 7.3.2013г.

17

НОХД No 63/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 7.3.2013г.

18

ЧНД No 68/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РПУ-КНЕЖА,
Е.И.К.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 8.3.2013г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. Освобождава явилия се педагог М
. Тр. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №68/2013 г. по описа на РС Кнежа. Определението е окончателно. 
В законна сила от 8.3.2013г.

19

Гражданско дело No 515/2012

Вещни искове

В.К.Ч.

Н.А.Н.,
Е.А.В.,
М.К.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.3.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното въз основа на искова молба от В.К.Ч., с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: гр.В
., бул.”Вл. В.” № , адв. Р.Х. от ВАК, гражданско дело № 515/ 2012 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, поради неотстраняване в законоустановения срок на нередовностите, посочени в разпореждане на същия съд от 10.12.2012 год., с което молбата е оставена без движение.  

20

НОХД No 17/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Присъда от 11.3.2013г.
Н.И.Н.
Мотиви от 12.3.2013г.

21

НОХД No 36/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.М.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Присъда от 11.3.2013г.
Р.М.М.
Мотиви от 12.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.

22

Гражданско дело No 367/2011

Искове по КТ

М.Г.П.

ЕТ НОРА ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА С.БОХОТ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.3.2013г.

23

ЧГД No 113/2013

Отказ от наследство

Д.П.И.,
В.П.В.,
П.Ц.Ц.

В.Л.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 12.3.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.

24

НОХД No 58/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.А.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. T. Н. - защитник на подсъдимият Ахмед А.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия А
. А.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 3 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.02.2013 год. около 06:13 часа в гр. Кнежа по ул.,,Д. Б.” е управлявал лек автомобил Опел Вектра с рег. № ……. след употреба на алкохол с концентрация 2.6 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 90/01.03.2013 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. T. Н./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Ахмед А.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А. А.Б. по настоящото НОХ дело № 58/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ахмед А.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.А.Б.
В законна сила от 12.3.2013г.

25

НАХД No 283/2012

По ЗД по пътищата

В.В.В.

НАЧАЛНИКА НА РУП ДОЛНИ ДЪБНИК

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.3.2013г.
НП-потвърдено

26

ЧНД No 59/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
Н.Ц.Н.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 13.3.2013г.
Уважава

27

НОХД No 32/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.В.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 14.3.2013г.
Признава подсъдимия Р.В.М. роден на *** ***, с настоящ адрес:***,,Л. К.”№ 11, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.07.2012 година, в отдел 107 ,,с”, в землището на с. П., общ. И., обл. Пл., без редовно писмено разрешително извършил сеч, с моторен трион, на един кубически метър дъбова дървесина, на стойност 65 лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен, поради което и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 58а, ал. 4, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от Наказателния кодекс, го осъжда на наказание ,,ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки, както следва: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Л. К.”№ 11 за срок от 2 /две/ години, при периодичност два пъти седмично;  - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една година.  Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. Р.В.М., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност да заплати по приходната сметка на РС – гр. Кнежа направените по делото разноски в размер на 25 лв. за вещо лице.  Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Пл.ския окръжен съд.    Районен съдия: 
Р.В.М.
Мотиви от 15.3.2013г.
В законна сила от 1.4.2013г.

28

ЧНД No 75/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

П.В.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 75 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

29

ЧНД No 76/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

З.И.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 76 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

30

ЧНД No 77/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

А.И.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 77 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

31

ЧНД No 78/2013

Разпит на обвиняем - чл.222 НПК

Р.Е.Д.,
ОД НА МВР ПЛ.

Д.Й.Ш.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.3.2013г.
Прекратява производството по ЧН дело № 78 по описа за 2013 год. на Кнежански районен съд.
В законна сила от 14.3.2013г.

32

ЧГД No 118/2013

Отказ от наследство

Ц.В.В.

Г.В.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 15.3.2013г.
В законна сила от 15.3.2013г.

33

ЧНД No 71/2013

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.А.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.3.2013г.
ИЗМЕНЯВА взетата по ДП № 255/2012 год. по описа на РП – гр. Кнежа спрямо В.А.И. роден на *** год. в гр. Кн
., живущ ***,,Г. Д.”№ .., българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен с 1 малолетно дете, осъждан, с ЕГН: ********** МН от „Задържане под стража” в „Парична гаранция” в размер на 350 лв.  След внасянето на сумата същият се освобождава от МН„Задържане под стража”, за което да се уведоми Началника на Следствен арест – гр. Пл.. Настоящото определение може да се обжалва или протестира в 3 дневен срок от днес с частна жалба и частен протест пред ПлОС. В случай на жалба или на протест насрочва делото за разглеждане пред ОС - гр. Пл. в 7 дневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. В случай, че няма жалба или протест пред ПлОС ДП № 255/2012 год. по описа на РП – гр. Кнежа да бъде върнато на Районна прокуратура – гр. Кнежа. 
В.А.И.
В законна сила от 19.3.2013г.

34

Гражданско дело No 114/2013

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ-М ЧЕРВЕН БРЯГ

Н.Б.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 18.3.2013г.

35

НАХД No 127/2012

По ЗД по пътищата

В.Б.Г.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 18.3.2013г.
НП-отменено

36

НАХД No 14/2013

По ЗД по пътищата

И.Т.К.

НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 18.3.2013г.
НП-изменено

37

ЧНД No 50/2013

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

Д.Д.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 18.3.2013г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

38

НОХД No 79/2013

Гл.V. Застрахователна измама - чл.213 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Л.М.М.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 19.3.2013г.

39

Гражданско дело No 676/2011

Делби

Ж.М.М.

О.Г.Д.,
В.Г.К.,
Е.П.Л.,
Л.П.В.,
Л.П.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 20.3.2013г.

40

Гражданско дело No 2/2012

Делби

Д.К.Д.

М.И.Ч.,
И.И.П.,
П.В.К.П.,
Й.И.Б.,
П.К.К.,
И.Н.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 20.3.2013г.

41

Гражданско дело No 67/2012

Делби

Г.М.Б.

А.С.М.,
В.Д.К.,
П.Д.М.,
С.П.М.,
С.К.М.,
П.К.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 20.3.2013г.

42

Гражданско дело No 36/2013

Развод и недейств. на брака

Х.Й.З.

Е.Ц.З.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2013г.

43

НАХД No 24/2013

По ЗД по пътищата

Г.Й.К.

НАЧАЛНИКА НА ОО КД -ДАИ ПЛ.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.3.2013г.
НП-отменено

44

ЧНД No 82/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

ОД НА МВР ПЛ.,
Е.И.К.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.3.2013г.
Приключва разпита по ЧНД № 82/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Прекратява производството по ЧНД № 82/2013 година по описа на Кнежанския районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 12/2013 година по описа на РУ,,П” – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящето ЧН дело по описа на РС – гр. Кнежа. 
В законна сила от 20.3.2013г.

45

Гражданско дело No 218/2006

Делби

Б.Д.Б.,
Ж.М.М.,
Т.Д.М.П.,
В.Д.К.П.,
И.И.Х.,
Ц.Л.М.П.,
В.Л.М.

Д.Ц.Б.П.,
М.И.Б.,
В.И.Б.,
Р.Н.М.,
В.Т.Б.П.,
В.Т.Б.,
И.Т.М.,
Б.М.П.П.,
Ц.Б.Ф.П.,
М.Б.П.,
М.А.Б.П.,
Ц.Т.Б.,
И.Д.Б.,
Ц.Д.Б.,
Ц.С.Б.,
А.М.Т.,
И.П.Ф.,
Б.П.Д.,
Г.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.3.2013г.

46

Гражданско дело No 408/2011

Делби

Н.Ц.М.П.,
Ц.Н.М.,
В.Ц.М.,
С.Н.М.

Д.Ц.М.,
М.Ц.Х.,
С.Ц.Б.,
С.С.Д.,
Т.П.В.,
Ц.П.Д.,
Р.Ц.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 21.3.2013г.

47

Гражданско дело No 3/2012

Вещни искове

Г.Т.Х.

Н.Х.Х.,
Ц.Х.Х.,
Т.Б.Б.,
Д.Б.Б.,
Ц.Н.Н.,
Ц.И.Г.,
Т.Н.Г.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 21.3.2013г.

48

Гражданско дело No 131/2013

Облигационни искове

В.Н.Н.

Ц.Н.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 21.3.2013г.

49

Гражданско дело No 132/2013

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.3.2013г.
В законна сила от 29.3.2013г.

50

ЧГД No 134/2013

Отказ от наследство

Д.Ц.И.

И.Б.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 21.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.

51

НОХД No 81/2013

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Л.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р.М. - служебен защитник на подсъдимият М.Л.В. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия М.Л.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 3 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.03.2013 год. по пътя гр. Оряхово – гр. Кнежа е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация на стойност 56 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………..   /А. Т./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.Л.В./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.Л.В. по настоящото НОХ дело № 81/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Л.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК във връзка с чл. 235, ал. 7 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: един куб. метър дървесина от акация – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Кнежа. Вещественото доказателство – брадва да се върне на собственика М.Л.В., а каруцата след писмена молба до РС – гр. Кнежа да се върне на собственика й Павел с неустановени други имена. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
М.Л.В.
В законна сила от 21.3.2013г.

52

ЧНД No 60/2013

Реабилитации чл.85-88а НК

М.М.Т.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.3.2013г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл. 87, ал.1 от НК наказанията: - 1 /една/ година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години, наложено по споразумение от 03.12.2004 год. по НОХД № 237/ 2004 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, в законна сила от 03.12.2004 год.; - пробация, наложено по споразумение № 171 от 27.11.2006 год. по НОХД № 227/ 2006 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, в законна сила от 27.11.2006 год.; - пробация и лишаване от право да управлява МПС, наложени по споразумение № 27 от 15.02.2008 год. по НОХД № 24/ 2008 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, в сила от 15.02.2008 год. по отношение на осъдения М.М.Т., с ЕГН **********,***.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Пл.ски Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.  След влизане в сила на определението, приложените към настоящото дело оригинали от протокол по споразумение № 171/ 03.12.2004 год. по НОХД № 237/ 2004 год. на РС – Кнежа и протокол по споразумение № 171/ 27.11.2006 год. по НОХД № 227/ 2006 год. на РС – Кнежа, както и НОХД № 24/ 2008 год. по описа на същия съд да бъдат върнати на служба „Архив” при Районен съд – гр.Кнежа.    ПРЕДСЕДАТЕЛ :  
В законна сила от 1.4.2013г.

53

Гражданско дело No 545/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД С.

А.Д.Д.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.3.2013г.

54

Гражданско дело No 558/2012

Облигационни искове

Е.В.Н.

И.Д.Д.,
М.Е.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.3.2013г.

55

Гражданско дело No 80/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Е.С.Д.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 25.3.2013г.

56

Гражданско дело No 84/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Г.В.Й.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 25.3.2013г.

57

Гражданско дело No 27/2003

Делби

Й.А.С.

Ц.В.С.,
В.И.С.,
В.П.С.,
В.В.Ф.,
М.И.Б.,
Т.И.С.,
П.К.С.,
Н.М.Д.,
С.М.Д.,
З.К.С.,
К.Я.С.,
А.Я.С.,
Й.И.Р.,
Ц.И.Р.,
М.С.П.,
В.С.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.3.2013г.

58

Гражданско дело No 705/2011

Делби

Р.А.В.

Ж.А.В.,
К.И.В.П.,
М.И.В.П.,
В.К.В.,
В.К.В.,
С.М.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 26.3.2013г.

59

Гражданско дело No 710/2011

Делби

Н.Н.М.

В.И.С.,
Т.И.Г.,
Ц.Н.Б.,
Г.Д.Б.,
И.Д.Н.,
Й.Ц.Б.,
Р.Ц.С.,
Ц.В.С.,
Н.В.Х.,
И.Д.Ч.,
В.Д.М.,
В.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
И.К.Д.,
В.П.М.,
З.К.М.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 26.3.2013г.

60

Гражданско дело No 44/2012

Делби

Ц.Д.Д.,
Д.Д.Г.,
И.Ц.Ш.,
Н.Ц.С.,
Й.С.К.,
Д.Д.Ц.,
К.Д.С.,
Ц.Ц.С.,
Н.Ц.П.,
М.Т.С.

Х.А.Г.,
С.А.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 26.3.2013г.

61

Гражданско дело No 115/2012

Делби

Е.С.С.

С.И.К.,
Т.И.К.,
С.С.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 26.3.2013г.

62

Гражданско дело No 81/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Й.Д.А.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.3.2013г.
На основание чл.118, ал.2 от ГПК изпраща гр.д. № 81/ 2013 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа по подсъдност на Районен съд – гр.Бургас.  Прекратява висящото пред РС Кнежа съдебно производство по гр.д. № 81/ 2013 год. по описа на същия съд.  

63

Гражданско дело No 82/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

В.В.Н.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.3.2013г.

64

Гражданско дело No 83/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Г.П.Ф.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.3.2013г.
На основание чл.118, ал.2 от ГПК изпраща гр.д. № 83/ 2013 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа по подсъдност на Районен съд – гр.Бургас.  Прекратява висящото пред РС Кнежа съдебно производство по гр.д. № 83/ 2013 год. по описа на същия съд. Определението подлежи на обжалване пред Пл.ски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните – чл. 121 ГПК. На ищеца да се изпрати копие от отговора на ответника по чл. 131 ГПК.  

65

Гражданско дело No 85/2013

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

В.Н.П.

БУЛГАРХИДРОПОНИК ООД БУРГАС

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.3.2013г.

66

ЧГД No 133/2013

Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

И.Ц.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Определение от 26.3.2013г.

67

НОХД No 18/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 26.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Св. Я. – защитник на подсъдимият Н.П.Р. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Н.П.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.09.2012 год. в гр. Кнежа по ул.,,Д. Б.”, при управление на моторно превозно средство – мотопед, неустановена марка и модел с рама № 04969, си е служил с контролни знаци – регистрационна табела с №
…….., неиздадена от съответните органи - престъпление по чл. 345, пр. 2 от НК.  На основание чл. 345, пр. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /С. В./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н.П.Р./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.П.Р. по настоящото НОХ дело № 18/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.П.Р. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: 1 бр. регистрационна табела с № ………, на бял фон, която да се предаде на РУП – гр. Кнежа. Веществено доказателство 1 бр. мотопед с неустановени марка и модел с рама № 04969, предаден с разписка от 07.12.2012 год. на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, след влизане в сила на настоящото определение, с молба на Н.П.Р. да му се върне. Настоящото определение може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. 
Н.П.Р.
В законна сила от 26.3.2013г.

68

ЧНД No 86/2013

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

Е.И.К.,
ОД НА МВР ПЛ.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.3.2013г.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от мл. разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от мл.разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. 
В законна сила от 26.3.2013г.

69

Гражданско дело No 397/2011

Делби

Ц.Б.П.

Р.П.М.,
Б.П.Б.,
Й.Х.В.,
Г.Х.В.,
В.Х.А.,
Ж.Б.П.П.,
М.Б.Г.,
В.П.П.,
Б.Ж.П.,
М.Ж.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. Т.ОВ

Решение от 28.3.2013г.

70

НАХД No 8/2013

Административни дела

И.Т.Д.

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.3.2013г.
НП-отменено

71

ЧНД No 46/2013

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.П.Ш.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.3.2013г.

72

НАХД No 56/2013

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Л.С.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.3.2013г.
Р Е Ш И :  ОСВОБОЖДАВА на осн. чл. 378 от НПК Л.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, от наказателна отговорност за престъпление по чл. 343в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като му НАЛАГА на основание чл. 78а, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, за това, че на 30.11.2012 год. около 11.45 часа в гр.И., на ул.”Г. Д.” до дом №
, управлявал МПС – мотопед „Линхай” без табела и регистрационен номер, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 27/12 от 01.02.2012 год. на Началника на РУП – гр.Долни Дъбник. 
Л.С.С.
Мотиви от 28.3.2013г.

73

НОХД No 91/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.М.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.3.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият Б.М.Д. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Б.М.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен с 2 деца – малолетно и непълнолетно, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.03.2013 год. в 22:53 часа в гр. Кнежа, обл. Пл., на кръстовището образувано от ул.,,Г. М
.” с ул.,,Д. Бл.” е установен да управлява МПС – лек автомобил ,,БМВ 529Д”, сив на цвят, с регистрационен № ………….., след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си 1.74 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+, с фабричен № ARMS 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 25.03.2013 год. – датата на фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление по административен ред.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Б.М.Д./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.М.Д. по настоящото НОХ дело № 91/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.М.Д. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Б.М.Д.
В законна сила от 28.3.2013г.