РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 548/2012

Облигационни искове

ОБЩИНА КНЕЖА

ЗДРАВЕЦ-99 АД ВРАЦА,
КООПЕРАЦИЯ ЗПКК ЗДРАВЕЦ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.1.2013г.

2

Гражданско дело No 550/2012

Вещни искове по чл.7 от ЗС

КООПЕРАЦИЯ"ИЗГРЕВ -М"-ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.1.2013г.

3

Гражданско дело No 551/2012

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ-М ЧЕРВЕН БРЯГ

Ц.К.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.1.2013г.

4

Гражданско дело No 281/2012

Облигационни искове

М.П.К.

ЕТ БУЛГАР -63 -ТОНИ ТОДОРОВ Г. ДЪБНИК

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.1.2013г.

5

Гражданско дело No 554/2012

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Н.Й.Н.,
С.Й.С.

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 3.1.2013г.

6

НАХД No 203/2012

По Закона за митниците

Ц.Т.Х.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА СВИЩОВ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
НП-потвърдено

7

НАХД No 299/2012

Административни дела

С.И.Б.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.1.2013г.
НП-потвърдено

8

Гражданско дело No 409/2010

Делби

С.В.Д.

Е.Р.Р.,
Р.Р.Р.,
Б.И.Б.,
А.И.Б.,
Е.И.Б.,
К.И.Б.,
Е.Б.М.П.,
З.Б.Д.,
А.А.О.,
С.М.Т.,
А.М.Д.,
А.М.М.,
С.М.К.,
Е.М.К.,
В.М.К.,
А.М.К.,
В.М.К.,
Р.В.Д.,
П.В.Д.,
С.В.Д.,
А.В.Б.,
М.К.К.,
М.М.Г.,
М.А.М.,
О.Е.Б.,
З.Е.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.1.2013г.

9

Гражданско дело No 534/2010

Делби

В.И.Д.

И.Д.Ц.,
Д.Ц.Д.,
В.Ц.Д.,
В.Д.М.,
Н.Г.М.,
И.Г.М.,
Г.Г.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.1.2013г.

10

НАХД No 275/2012

По ЗД по пътищата

О.И.М.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.1.2013г.
НП-отменено

11

Гражданско дело No 1/2013

Други дела

М.Н.М.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.1.2013г.

12

Гражданско дело No 306/2012

Облигационни искове

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД ГР.КНЕЖА

ЕТ ХАДЖИ КАРАДЖОВ РАДОСЛАВ КАРАДЖОВ КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.1.2013г.

13

ЧНД No 311/2012

Реабилитации чл.85-88а НК

Д.И.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.1.2013г., в законна сила от 18.1.2013г.
РЕАБИЛИТИРА на основание чл. 87, ал.1 от НК наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено на основание чл. 66, ал.1 от НК за срок от 3 /три/ години, наложено по споразумение № 99/ 15.06.2005 год. по НОХД № 1/ 2004 год. по описа на Кнежански районен съд, в законна сила от 15.06.2005 год., по отношение на осъдения Д.И.Б., с ЕГН ********** ***.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Плевенски Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес. 

14

Гражданско дело No 221/2012

Облигационни искове

В.Т.В.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.1.2013г.

15

НОХД No 7/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.Й.Н.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.1.2013г., в законна сила от 11.1.2013г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Св. Я. – служебен защитник на подсъдимата С.Й.Н.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  С.Й.Н., родена на *** ***, с постоянен адрес и адрес ***, българска гражданка, неомъжена, с начално образование,безработна, неосъждана, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:  Макар и непълнолетна, но като е разбирала свойството и значението на извършеното деяние и е могла да ръководи постъпките си, на 10.01.2013 година, в 10.30 часа , пред магазин за обувки, находящ се по ул. „М
. Б.", в района на Общински пазар в гр. Кнежа, отнела чужди движими вещи - портмоне, съдържащо парична сума в размер на 614,00 лева, в банкноти с различен номинал - четири броя банкноти с номинал от по 50,00 лева; шест броя банкноти с номинал от по 20,00 лева; двадесет и осем броя банкноти с номинал от по 10,00 лева; два броя банкноти с номинал от по 5,00 лева и два броя банкноти с номинал от по 2,00 лева; документ за самоличност - лична карта с № ….., издадена на …….2011 година от ОДМВР - Плевен; свидетелство за регистрация на МПС с № …….; талон за „Годишен технически преглед" с № 2258793; контролен талон за застраховка „ГО" с № 21060704; застрахователна полица „ГО", карта за разплащателна сметка към банка „ДСК"; талон с ИТН към „Чез Разпределение България"; две календарчета; визитка и годишен винетен стикер с № 0185740, на стойност 67.00 лева, или всичко вещи на обща стойност 681,00 лева от владението на собственика Кр. М. Й. с ЕГН ********** от с. Г., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие, вещите са възстановени на собственика - престъпление по чл.197, т.1 във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.   На основание чл.197, т.1 във вр. с чл. 194 ал. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б."Б" във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК и по споразумение между страните й се НАЛАГА наказание "Пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки: - Задължително регистрация по настоящ адрес *** М., ул."С." № два пъти седмично за срок от 6 / шест / месеца; - Задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест / месеца.    Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК подписана от подсъдимата.  РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /адв. Св. Я./     ПОДСЪДИМА: ...................  /С.Й.Н./ Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата С.Й.Н. по НОХ дело № 7/2013 год. по описа на КРС .  На основание чл. 309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:     ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Надзор на родителя – Кръстина Миткова Н.” спрямо подсъдимата. Определението е окончателно. 
С.Й.Н.

16

ЧНД No 1/2013

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
Н.Ц.Н.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.1.2013г.

17

НОХД No 9/2013

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.1.2013г., в законна сила от 14.1.2013г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият А.Т.Т. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия А.Т.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, не женен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.01.2013 г. около 23.30 часа, в гр. Кнежа на кръстовището, образувано от пресичането на ул. „ В
.” с ул. „ В. П.” извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, съпроводени със съпротива срещу орган на властта – полицейски служител М. Пл. М. – младши автоконтрольор в РУП – Кнежа, изпълняващ задължение по опазване на обществения ред в изпълнение на „ патрулно постова дейност”, изразяващи се в бутане, дърпане полицейската униформа и служебно оръжие и нанасяне на удари с ръце и крака в областта на тялото на М., като по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост – отправяне на обидни думи, псувни и закани за физическа саморазправа – престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК. На основание чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия А.Т.Т. му се НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.   Разноски по делото не се направени.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ..................... СЛ. ЗАЩИТНИК: …………………   /А. Т./ /адв. Св. Я./    ПОДСЪДИМ: ………………  /А.Т.Т./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.Т.Т. по настоящото НОХ дело № 9/2013 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.Т.Т. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
А.Т.Т.

18

НОХД No 228/2012

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.Ц.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 15.1.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ц.В. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Я
. С.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, но работи частно, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: За времето от 20:30 часа до 00:00 часа на 10.07.2012 год. в с. П., ул.,,Я. С.”№ държал, като заложник малолетната си дъщеря Г. Ст. В. с ЕГН: ********** ***, чието освобождаване поставил в зависимост от изпълнението на определено условие – роднините на живеещата с него на съпружески начала С.Б.Х. *** да доведат в дома му малолетната дъщеря на Х. – Р. Ст. Б. на 3 месеца - престъпление по чл. 143а, ал. 1 от НК.  На основание чл. 143а, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца ,,Лишаване от свобода”, които да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване. ОСЪЖДА подс. С.Ц.В. да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 285 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
С.Ц.В.
Мотиви от 18.1.2013г.

19

ЧНД No 316/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Ц.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.Ц.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 105/2012 год.; НОХ дело № 153/2012 год. и НОХ дело № 253/2012 год. всички по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Пробация” в размер на 10 /десет/ месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.  На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание, изтърпяната част от Наказанието ,,Пробация” по НОХ дело № 105/2012 год. по описа на РС – Кнежа. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Д.Ц.А.

20

ЧНД No 327/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.С.Ч.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
Й.С.Ч.

21

ЧНД No 4/2013

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
Уважава

22

Гражданско дело No 553/2012

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ-М ЧЕРВЕН БРЯГ

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.1.2013г.

23

Гражданско дело No 4/2013

Облигационни искове

П.Д.Л.

З.А.Н.,
В.К.Н.Д.,
Д.К.Н.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.1.2013г.

24

НОХД No 330/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.И.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Св
. Я. - защитник на подсъдимият Ст. И.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Стилиян И.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, земеделски производител, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.12.2012 год. около 03:00 часа в гр. Кнежа по ул.,,П. Х.” е управлявал лек автомобил Мицубиши Каризма с рег. № ……. след употреба на алкохол с концентрация 2.1 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 842/18.12.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 /три/ месеца. ОСЪЖДА подс. Ст. И.К. да заплати направени деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 20 лв. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Св. Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Ст. И.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Стилиян И.К. по настоящото НОХ дело № 330/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Стилиян И.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
С.И.К.

25

НОХД No 331/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.И.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р
. М. - защитник на подсъдимият Й.И.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Й.И.Б. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 20.12.2012 год. около 01:35 часа в гр. Кнежа по ул.,,Ч. вр.” е управлявал лек автомобил Ауди А-4 с рег. № ….. след употреба на алкохол с концентрация 1.81 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. № ARS0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.  ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Й.И.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Й.И.Б. по настоящото НОХ дело № 331/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Й.И.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Й.И.Б.

26

НОХД No 333/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.В.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Р
. М. - защитник на подсъдимият П.В.С. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият П.В.С. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Х. Д.”№ …., българин, български гражданин, със средно образование, женен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: След като е бил осъждан с влязъл в сила съдебен акт – Определение № 104/19.09.2008 год. по НОХ дело № 887/2008 год., в сила от …..2008 год. на РС – гр. Враца и влязъл в сила съдебен акт – Споразумение по НОХ дело № 72/2010 год., в сила от 31.03.2010 год. на РС – гр. Кнежа за друго такова престъпление, на 11.12.2012 год., около 06:13 часа в гр. Кнежа, по ул.,,Димитър Бутански”, пред дом № 100 е управлявал МПС лек автомобил ,,Нисан” с рег. № …….., след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 1.70 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер”7410+, с фабр. № ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.В.С./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.В.С. по настоящото НОХ дело № 333/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.В.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.В.С.

27

НАХД No 15/2013

По ЗД по пътищата

В.Л.К.

НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.1.2013г.
ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН производството по НАХД № 15/ 2013 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, като недопустимо.  Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред Административен съд – гр.Плевен, в 7-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че същото е изготвено.  След влизане в сила на настоящото определение, административната преписка да бъде върната на административно-наказващия орган.  

28

НОХД No 16/2013

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.С.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият Г.С.Д. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отлагано по чл. 66 от НК, на 16.01.2013 год., около 07:00 часа, от мазе, находящо се в гр. Кнежа, ул.,,Хр
. Б.”№ , бл.,,Мл.”, вх. .., разрушил прегради здраво направени за защита на имот – счупил стъкло на входна врата на мазето, и отнел от владението на собственика Хр. Н. К. от гр. Кнежа, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – меден капак от казан за ракия с диаметър 40 см. и два метра медна тръба ,,лула” с диаметър 25 мм., на стойност – 189.00 лева – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,А” и ,,Б” от НК.  На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и ,,б”, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът МУ НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.  Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ...................... ЗАЩИТНИК: ...............................  /А. Т./ /адв. Г.Х./    ПОДСЪДИМ: ..............................  /Г.С.Д./ Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.С.Д. по настоящото НОХ дело № 16/2013 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимият. Определението е окончателно. 
Г.С.Д.

29

Гражданско дело No 617/2010

Делби

Н.Т.П.

Г.Ц.П.,
К.П.Д.,
В.П.Д.,
Е.Д.П.,
С.В.П.,
Д.В.П.,
С.П.К.,
В.П.П.,
Н.Ц.Ц.,
Н.П.П.,
С.П.П.,
Т.С.М.,
Г.С.Н.,
Е.С.Н.,
Д.Г.Г.,
Ж.Г.Г.,
Р.Г.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.1.2013г.

30

Гражданско дело No 456/2012

Развод и недейств. на брака

Р.А.Г.

С.М.Г.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.1.2013г.

31

Гражданско дело No 305/2012

Делби

В.С.П.И.,
Н.С.С.

В.Н.М.,
Г.Т.М.,
А.Т.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.1.2013г.

32

ЧГД No 13/2013

Други ЧГД

С.Г.Ц.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.

33

НАХД No 259/2012

Административни дела

К.П.М.

ДИРЕКТОРА НА ОД ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.1.2013г.
НП-отменено

34

НОХД No 5/2013

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

С.П.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.1.2013г., в законна сила от 21.1.2013г.
ПРИЕМА към делото описаното по горе споразумение между Районна прокуратура гр. Кнежа, представлявана от прокурор С
. В. и адв. Св. Я. от ПлАК – защитник на подсъдимия С.П.П. и представения трудов договор на подсъдимия П.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: С.П.П., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, не женен, не работи - студент, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 03.11.2012 год. около 01.06 часа, в гр. Кнежа по ул. „Д. Б.", пред дом №, е управлявал МПС - лек автомобил "Опел Астра" с регистрационен № …….., след употреба на алкохол с концентрация 1.5 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №767/06.11.2012 г. на ЦСМП гр. Плевен - престъпление по чл.343 б, ал. 1 от НК. На основание чл.343 б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. I, т. 2, буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия С.П.П. се НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки по чл. 42 А, ал. 2, т. 1 , т. 2 и т.5 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** пред пробационен служител два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца ; - поправителен труд с продължителност 3 / три/ месеца, включващ 10% удръжка в полза на държавата от получаваното трудово възнаграждение на подсъдимия по неговата месторабота - Община Кнежа, ЕИК №………...  Разноски по делото в размер на 5 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия.   Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   ПРОКУРОР:………. ЗАЩИТНИК:…………………….  /С.В./ /Адв. Св. Я./   ПОДСЪДИМ:…………………….  / С.П.П. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият С.П.П. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 5/2013 год. по описа на КРС.   На основание чл. 309 ал.1 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.П.П. МН „Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно. 
С.П.П.

35

НОХД No 10/2013

Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ф.Н.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.1.2013г.

36

НОХД No 315/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.А.В.,
Р.С.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.1.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.А.В. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,В
. А.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, работи по програма към Кметството с. Д. Л., неженен с 2 малолетни деца, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18/19.04.2012 год. в с. Д. Л. от дом, находящ се на ул.,,В. Л.”№ , в съучастие с Р.С.А. ***, като съизвършител отнел от владението и без съгласието на собственика В. Ц. Г. от гр. Кнежа един циркуляр на стойност 198 лева, с намерение противозаконно да го присвоят, като предвид стойността му случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лева.  ПРИЗНАВА подсъдимият Р.С.А. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Ср. Г.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, работи по програма към Кметството с. Д. Л., неженен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18/19.04.2012 год. в с. Д. Л. от дом, находящ се на ул.,,В. Л. .., в съучастие с Ц.А.В. ***, като съизвършител отнел от владението и без съгласието на собственика В. Ц. Г. от гр. Кнежа един циркуляр на стойност 198 лева, с намерение противозаконно да го присвоят, като предвид стойността му случая е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лева. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   Районен съдия: ..................... 
Ц.А.В.
Р.С.А.
Мотиви от 22.1.2013г.

37

НОХД No 317/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.С.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.1.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.С.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.09.2012 год. в землището на гр. Кнежа, по пътя гр. Кнежа – с. Селановци е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация и гледичия на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървата случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 лв. На основание чл. 235, ал. 7 от НК ОСЪЖДА Д.С.И. да заплати в полза на Държавата стойността на дървесината в размер на 60 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
Д.С.И.
Мотиви от 22.1.2013г.

38

НОХД No 318/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Д.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.1.2013г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.Д.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен с 1 непълнолетно дете, работи към Кметството по програма, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 19.09.2012 год. в землището на гр. Кнежа, по пътя гр. Кн
. – с. С. е транспортирал незаконно добита от другиго един кубически метър дървесина от акация и гледичия на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървата случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 лв. На основание чл. 235, ал. 7 от НК ОСЪЖДА М.Д.М. да заплати в полза на Държавата стойността на дървесината в размер на 60 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
М.Д.М.
Мотиви от 22.1.2013г.

39

НАХД No 6/2013

Административни дела

МБАЛ-КНЕЖА

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 22.1.2013г.

40

Гражданско дело No 627/2011

Делби

К.Б.Б.,
С.Х.Ц.

Н.Н.Г.,
Г.Н.П.,
Р.В.П.П.,
В.Б.Б.,
С.Х.К.,
Ц.И.И.,
М.И.Е.,
К.И.М.,
С.К.М.,
П.К.Ч.,
Л.Д.Д.,
Т.Д.И.,
Й.Т.И.,
Л.Д.М.,
С.Д.Й.,
Р.В.П.,
П.В.П.,
М.В.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2013г.

41

Гражданско дело No 39/2012

Искове по СК

С.И.Р.

М.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.1.2013г.

42

Гражданско дело No 475/2012

Облигационни искове

Л.Д.М.

П.З.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.1.2013г.

43

ЧНД No 312/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.П.Ш.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.1.2013г., в законна сила от 29.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 312/2012 год. по описа на КРС поради отпаднала необходимост от задължително настаняване на лицето Б.П.Ш. за експертиза. Определението може да се обжалва пред ПлОС с частна жалба или протест в 3 дневен срок от днес. 

44

Гражданско дело No 27/2013

Облигационни искове

С.А.Д.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.1.2013г.

45

Гражданско дело No 212/2012

Делби

Ю.Я.К.

Н.И.К.,
З.Я.К.,
А.Я.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 30.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. Ю.Я.К., с ЕГН: **********,***,,Н
. Х.”№ се съгласява и получава в дял жилищна сграда с РЗП – 154 кв.м. и второстепенна жилищна сграда /лятна кухня/ с РЗП – 56 кв.м. в собственото му дворно място - УПИ ……, кв. ….., по действащия регулационен план на гр. Кнежа, находящи се в гр. Кнежа, ул.,,Н. Х.”№ , с данъчна оценка на имота 5 474.23 лв., като се ОТКАЗВА от претенцията си в исковата молба за подобрения в този имот. 2. Н.И.К., с ЕГН: **********,***,,Н. Х.”№ ПОЛУЧАВА право на пожизнено и безвъзмездно ползване на второстепенна жилищна сграда /лятна кухня/ с РЗП – 56 кв.м. в собственото му дворно място - УПИ ….., кв. , с административен адрес: гр. Кнежа, ул.,,Н. Х.”№ , собственост на Ю.Я.К., като се съгласява ет. 2 от същата лятна кухня да се ползва от Ю.Я.К. за съхранение на багаж, като за уравняване на дяла получава от Ю.Я.К. сумата от 500 лв. 3. З.Я.К., с ЕГН: ********** НЕ ПОЛУЧАВА реален дял от сградите предмет на делбата, като за уравнение на делът й получава от съделителят Ю.Я.К. сумата от 100 лв. 4. А.Я.К., с ЕГН: ********** НЕ ПОЛУЧАВА реален дял от сградите предмет на делбата, като за уравнение на дела си получава от съделителят Ю.Я.К. сумата от 1 000 лв. С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват собствеността на описаните по-горе имоти оставени в наследство от Я. Ш. К., бивш жител ***, починал на 05.09.1996 год. – Акт за смърт № …./06.09.1996 год. на Община Кнежа и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другите по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните.  Спогодили се:  1. Ю.Я.К. 2. Н.И.К.   ............................................. .....................................  3. З.Я.К. 4. А.Я.К.  ............................................. .....................................   Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ищеца Ю.Я.К., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 109.50 лв. ОСЪЖДА ответницата Н.И.К., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 10.00 лв. ОСЪЖДА ответницата З.Я.К., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 2.00 лв. ОСЪЖДА ответника А.Я.К., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 20.00 лв. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 212/2012 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно. 

46

НАХД No 231/2012

Административни дела

М.М.М.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.1.2013г.
НП-отменено

47

Гражданско дело No 645/2011

Делби

М.Д.В.

Н.И.К.,
В.С.К.,
А.И.К.,
К.И.И.,
И.Ц.Л.,
П.Ц.С.,
С.Ц.Г.,
П.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.1.2013г.

48

Гражданско дело No 461/2012

Развод и недейств. на брака

И.И.Т.

Н.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 31.1.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 129, ал.3 от ГПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното въз основа на искова молба от И.И.Т. *** гражданско дело № 461/ 2012 год. по описа на Районен съд – гр.Кнежа, поради неотстраняване в законоустановения срок на нередовностите, посочени в разпореждане на същия съд от 02.01.2013 год., с което молбата е оставена без движение.  Исковата молба с приложенията да се върне на ищеца.   Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-мо дневен срок от съобщението до ищеца за изготвянето му.   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

49

Гражданско дело No 14/2013

Вещни искове по чл.7 от ЗС

Г.П.Б.

ТД БОЕВСКИ И БОЕВ ООД КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 31.1.2013г.

50

Гражданско дело No 26/2013

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Н.Й.Н.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 31.1.2013г.

51

НОХД No 289/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.К.Ф.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 31.1.2013г., в законна сила от 31.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. Н.М. – служебен защитник на подсъдимият С.К.Ф. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият С.К.Ф. роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен с 5 малолетни деца, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 12.02.2012 год. в гр. И
., обл. Плевен, от оставена без постоянен надзор общинска сграда ,,Автогара” – гр. И., обл. Плевен чрез използване на техническо средство – клещи, отнел чужди движими вещи: 15 метра кабел СВТ 4х4 кв.мм. на обща стойност 46.80 лв.; 5 метра кабел СВТ 3х4 кв.мм. на обща стойност 12.00 лв.; 10 метра кабел СВТ 2х4 кв.мм. на обща стойност 16.20 лв.; 30 метра кабел СВТ 2х2,5 кв.мм. на обща стойност 32.40 лв.; 30 метра кабел СВТ 2х1,5 кв.мм. на обща стойност 21.60 лв., или всичко вещи на обща стойност 129 лв. от владението на Община Искър, обл. Плевен, без съгласие на представителния орган – Кмета В. Й., с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие причинените щети бяха възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, пр. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/ година.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: ........................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………….  /А. Т./ /адв. Н.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.К.Ф./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.К.Ф. по настоящото НОХ дело № 289/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.К.Ф. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
С.К.Ф.

52

ЧНД No 303/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.П.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 31.1.2013г.
ВРЪЩА на З.И.С., с ЕГН: **********,***,,Д
. Д.”№ …. лек автомобил ,,Шкода Фелиция”, с рег. № ….., който по настоящем се намира на съхранение в двора на РУП – гр. Кнежа. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. След влизането му в сила препис от него да се даде на С., който да представи пред Началника на РУП – гр. Кнежа и да си получи автомобила.