РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 706/2011

Вещни искове по чл.7 от ЗС

И.С.П.

В.С.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.12.2012г.

2

Гражданско дело No 487/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.

3

Гражданско дело No 490/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.

4

НОХД No 281/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.И.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 4.12.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. С.Я. – служебен защитник на подсъдимият П.И.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия П.И.Г. роден на *** год. в гр. Плевен, живущ ***,,М
.”, ул.,,В.”№ .., българин, български гражданин, без образование, неженен с 3 малолетни деца, пенсионер по болест, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  При условията на продължавано престъпление, на 18.02.2012 год. в гр. Кнежа е извършил следните деяния: 1. На 18.02.2012 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, от частен дом, находящ се на ул.,,О. П.”№ .., отнел от владението на собственика М. Н. З. от същия град, чужди движими вещи – моден котел с вместимост 25 литра на стойност 90.00 лв., две кокошки на стойност всяка по 6.00 лв., или вещи на обща стойност 102.00 лв., без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, и 2. На 18.02.2012 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, от частен дом, находящ се на ул.,,Ф. Т.”№ .., отнел от владението на собственика Кр. Ц. К. от същия град, чужди движиме вещи – меден казан за варене на ракия, на стойност 364.00 лв.; 6 броя кокошки, всяка на стойност 6.00 лв.; 2 кг. кромид лук на стойност 1.50 лв.; 1 кг. сухи чушки на стойност 20.00 лв. и 1 литър слънчогледово олио на стойност 2.59 лв., или вещи на обща стойност 424.09 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, или е отнел чужди движими вещи на обща стойност 526.09 лв. от владението на собствениците, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собствениците - престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,М.”, ул.,,В.”№ .., 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /A. T./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.И.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.И.Г. по настоящото НОХ дело № 281/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.И.Г. МН,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.И.Г.

5

Гражданско дело No 595/2011

Облигационни искове

Г.И.М.

С.С.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.12.2012г.

6

Гражданско дело No 379/2012

Издръжка

Е.В.А.

В.М.А.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.12.2012г., в законна сила от 5.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по настоящето дело по силата на която: Бащата В.М.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес : гр. С
. , ж.к. „ З. П.” бл. ., вх. ., ап.., се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за отглеждане на непълнолетното си дете Е.В.А. с ЕГН ********** и постоянен адрес: с. Д. Л. обл. Пл., ул. „ Ц. О.” №.., в размер на 80 / осемдесет / лв. месечно, считано от 05.12.2012 г. до настъпване на законни причини за нейното прекратяване или изменяване, ведно с лихва за забава, начиная от падежа на всяка дължима вноска до окончателното изплащане на сумата. Издръжката ще бъде заплащана лично на детето Е.В.А. с ЕГН ********** или чрез законния му представител - неговата майка Л. Й. П. с ЕГН **********.  ОСЪЖДА В.М.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес : гр. София , ж.к. „ З. П.” бл. ., вх. .., ап.. да заплати по сметка на Районен съд Кнежа окончателна държавната такса в размер на 57,60 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №379/2012 г. по описа на РС Кнежа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и е окончателно. 

7

Гражданско дело No 384/2012

Делби

Т.П.У.

А.П.Х.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.12.2012г., в законна сила от 5.12.2012г.
Т.П.У. ***, ЕГН **********, и А.П.Х. ***, ЕГН **********, спогодба за делба на съсобствените имоти - предмет на настоящото дело , по силата на която: Страните се споразумяха за следното: Съделителката Т.П.У. получава в дял и става собственик на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО от 620 кв.м, съставляващо УПИ ХХ-212 в кв.68 по плана на с.Ст
., ул."Л.", № .., община И., обл.Пл., заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при съседи на имота: запад - улица, от север- УПИ III-212, от изток - УПИ XIX-214 на н-ци на Цв. Г. П., от юг - УПИ П-213 на Я. Ц. А. и Ц. Я. Ц. - имот по нот.акт № .., том, дело № К-1184/93 г. на Нотариус при Плевенски районен съд В. П.Съделителят А.П.Х. получава в дял и става собственик на следния недвижим имот: ДВОРНО МЯСТО от 770 кв.м , съставляващо УПИ Ш-212 в кв.68 по плана на с.Ст., ул."Л.", №, община И., обл.Пл., заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ И ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, при съседи на имота - от север – УПИ…… на К. Г. П., от изток - УПИ на Кр. Т. Кр., от юг – УПИ……….., от запад - улица - имот по Протокол от 27.10.1999 г. на Плевенски районен съд по гр.д. № 2057/1997 г. С настоящата спогодба се прекратява съсобствеността на съделителите върху процесиите имоти и в бъдеще нито една от страните няма да има каквито и да било претенции към друга във връзка с имотите. СЪДЪТ на основание чл. 234 ал.3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба. ОСЪЖДА Т.П.У. , ЕГН **********, с настоящ адрес: с.Ст., община И., обл.Пл. да заплати по приходната сметка на Районен съд Кнежа окончателна държавна такса в размер на 43,78 лв. / четиридест и три лв. и седемдесет и осем стотинки/. ОСЪЖДА А.П.Х. ***, с ЕГН ********** да заплати по приходната сметка на Районен съд Кнежа окончателна държавна такса в размер на 54,85 лв. / петдесет и четири лв. и осемдесет и пет стотинки /.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 384/2012 г. по описа на РС гр. Кнежа. 

8

Гражданско дело No 314/2012

Вещни искове по чл.7 от ЗС

Е.А.В.

Н.А.Н.,
В.А.П.,
М.К.Ц.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.12.2012г.

9

Гражданско дело No 382/2012

Облигационни искове

М.А.Ф.

В.М.В.,
М.Ф.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.12.2012г.

10

НОХД No 182/2012

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Д.Х.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.12.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по настоящото НОХ дело № 182/2012 год. по описа на КРС. Делото да се изпрати на РП – гр. Б
. Слатина за отстраняване на горните нарушения. 

11

НОХД No 314/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.М.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 7.12.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. М.К. от ПАК, защитник на подсъдимия В.М.Ц..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: В.М.Ц., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, неосъждан с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25.11.2012 год. около 00.15 часа в с. Бреница по ул."Ст
. Кр." е управлявал лек автомобил „Сеат Толедо” с peг. №……… след употреба на алкохол с концентрация 2.6 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол №806/27.11.2012 г. на ЦСМП – Плевен - престъпление по чл.343 б., ал.1 от НК.  НА основание чл.343 б., ал.1 от НК във вр. с чл. 55 ал.I т. 2 , буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия В.М.Ц. МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки , съгласно чл. 42 А , ал.2 т. 1, 2 и 5 от НК, които да се изпълнят на територията на гр. Плевен:   - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 / осем/ месеца с периодичност два пъти седмично ;  - задължителни месечни периодични срещи със пробационен служител за срок от 8 / осем/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа, за една календарна година.   Разноски по делото не са направени.    Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Районен прокурор:___________ Защитник:_____________  / Анг.T. / /Адв. М.К./   Подсъдим:_____________  /В.М.Ц. /  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият В.М.Ц. със снета по-горе самоличност по НОХд №314/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.М.Ц. МН „ Подписка” от досъдебното производство.  Определението е окончателно. 
В.М.Ц.

12

ЧГД No 516/2012

Отказ от наследство

К.В.Н.

Д.К.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.

13

НАХД No 126/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.К.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2012г.
С.К.К.
Мотиви от 10.12.2012г.

14

НАХД No 257/2012

Административни дела

АРТКОМЕРС ООД

ДЪРЖАВНА А-ЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР-СОФИЯ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2012г.
НП-изменено

15

НОХД No 267/2012

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Н.Х.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
СЪДЪТ съобразявайки изразеното становище от прокурора, като взе предвид обстоятелството, че настоящето дело с предходния си №57/2012 г.- по описа на РС Кнежа е приключило с връщане до РП гр.Враца за отстраняване на допуснато съществено - отстранимо процесуално нарушение съобразявайки обстоятелството ,че настоящия ОА по ДП №18/2004 г. по описа на РП гр.Враца въз основа на което е било образувано настоящото НОХд 267/20102 г. по описа на РС Кнежа е постъпило директно до последния съд без да е налице хипотезата на чл. 43 т.1 от НПК, при което отново същото съдебно производство да е било изпратено от ВКС на настоящия първоинстанционен съд счита, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл. 248 ал.2 т.1 от НПК, а именно: На РС Кнежа е изпратено неподсъдно му дело от РП гр. Враца без да е налице изрична законова хипотеза за това. Предвид горното съдът счита, че за него е налице императивното законово задължение по смисъла на чл. 249 ал.1 вр. с чл. 248 ал.2 т.1 от НПК да прекрати съдебното производство и да го изпрати на РП гр. Враца с оглед да бъде внесено по надлежния ред на компетентен първоинстанционен съд по подсъдност. Според настоящи съдия докладчик, евентуалното разглеждане на така изпратения му ОА би довело до съществено и неотстранимо процесуално нарушение, касаещо стабилността на крайния съдебен акт. Съобразно горното съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д. №267/2012 г. по описа на РС Кнежа. ИЗПРАЩА делото на РП гр.Враца за съобразяване на процесуалните изисквани за подсъдност . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на въззивно обжалване и на протест. 

16

НОХД No 290/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.Е.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 10.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
С.Е.А.
Мотиви от 10.12.2012г.

17

Гражданско дело No 519/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.

18

НОХД No 243/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Е.Н.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.12.2012г., в законна сила от 11.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. С.Я. - служебен защитник на подсъдимата Е.Н.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимата Е.Н.М. родена на *** в гр. Враца, живуща ***,,Р
. Д.”№ .., българка, българска гражданка, неграмотна, неомъжена с 2 малолетни деца, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 17.01.2012 год. привечер от съседен дом, находящ се в гр. Кн. на ул.,,Р. Д.”№ е отнела чужда движима вещ – 1 брой трифазен електродвигател на стойност 256.90 лв., собственост на И.С.В. ***, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лева.  ОСЪЖДА подс. Е.Н.М. да заплати по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 30 лв.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимата декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: ......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /A. T./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Е.Н.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата Е.Н.М. по настоящото НОХ дело № 243/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.Н.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. Веществени доказателства по ЗМ № 25/2012 год., които са на съхранение в РУП – гр. Кнежа да бъдат върнати на И.С.В.,***. Определението в тази му част може да се обжалва в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. Копие от определението да се изпрати на РУП – гр. Кнежа за изпълнение. 
Е.Н.М.

19

НАХД No 293/2012

Административни дела

Д.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.12.2012г.
НП-отменено

20

ЧНД No 297/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.М.Л.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното по НОХ дело № 105/2009 год. по описа на РС – гр. Кнежа Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 2 години, при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 

21

Гражданско дело No 199/2012

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

Н.П.Н.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.12.2012г.

22

Гражданско дело No 510/2012

Облигационни искове

КООПЕРАЦИЯ "ИЗГРЕВ-М ЧЕРВЕН БРЯГ

М.Ц.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 12.12.2012г.

23

ЧГД No 527/2012

Отказ от наследство

П.С.И.

Е.С.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 12.12.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.

24

НОХД No 262/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.И.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.12.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. Г. Х. - защитник на подсъдимият М.И.П. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият М.И.П. роден на *** в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан – по НАХ дело № 46/2005 год. по описа на РС – гр. Н
., в сила на 19.10.2005 год., има наложено адм. наказание по чл. 78а от НК, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 646/01.09.2011 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа за това, че управлява МПС, без да притежава свидетелство за правоуправление на МПС, на 21.05.2012 год. в гр. Кнежа, Плевенска област, по ул.,,Д. Б.” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Крайслер Лебарон” с регистрационен № …….., без да притежава съответното свидетелство за правоуправление на МПС, констатирано с АУАН № 313/21.05.2012 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /A. T./ /адв. Г. Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /М.И.П./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.И.П. по настоящото НОХ дело № 262/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.И.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.И.П.

25

НОХД No 306/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.С.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 12.12.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
О П Р Е Д Е Л И :  Вписва в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение:  Долуподписаните: С. В. - Прокурор при Районна Прокуратура гр. Кнежа - от една страна и от друга: Ц.С.К., с ЕГН ********** ***, придружен от упълномощен защитник – адв. Н. М. - АК гр.Плевен, сключиха настоящето споразумение за решаване на досъдебно производство № 217/2012г. по описа на Районна прокуратура - гр.Кнежа, в следния смисъл: С настоящето споразумение страните се съгласяват делото да бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред. I./ Обвиняемият Ц.С.К., ЕГН – ********** е извършил престъпление от общ характер и се признава за виновен в това, че:На 31.08.2012 година в град Кнежа, област Плевенска, на изхода на път 3 306, в посока от гр.Кнежа, към гр.Оряхово, в управляван от него бус марка „Ситроен", модел „Джъмпер" с ДКН
………, държал акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия, когато такъв се изисква по закон - Закона за акцизите и данъчните складове, както следва: 1. „Мерилин слимс" /Merilin slims/ - 500 бр. кутии, 2. Корсар /Corsair/ - 2000 бр. кутии на обща стойност 17 150, 00лв. /седемнадесет хиляди сто и петдесет лева/, като случаят е немаловажен и невнесеният акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 8994,00лв. /осем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева/ - престъпление по чл.234, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България. Деянието е извършено от Ц.С.К., с ЕГН - **********. Извършено е виновно при форма на вината - пряк умисъл. Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.234, ал.1 от НК. Страните се съгласяват на обвиняемият да бъде наложено наказание при условията на чл.381, ал.ІV от Наказателно- процесуалния кодекс. Предвид горното, страните се съгласяват на обвиняемият Ц.С.К., на основание чл.234, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така определеното наказание бъде отложено с изпитателен срок от три години. Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.Ш от НК на обвиняемият К. да не бъде налагано по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Страните се съгласяват, на основание чл.234, ал.ІІІ от НК предметът на престъплението - „Мерилин слимс" /Merilin slims/ - 500 бр. кутии цигари и Корсар /Corsair/ - 2000 бр. кутии цигари, всичките без бандерол, понастоящем на съхранение в ОД на МВР – Плевен, да се отнеме в полза на държавата.  Разноски по делото в размер на 50 лв. се възлагат на подсъдимия.   С П О Р А З У М Е Л И С Е:  ПРОКУРОР:…….. ЗАЩИТНИК:………….   /С. В. / /Адв. Н. М./     ПОДСЪДИМ: …………   / Ц.С.К. /    Съдът счита, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени като доказателства по делото всички такива събрани до този момент, приложени по ДП № ЗМБОП – 37/12 г. по описа на ТЗБОП – гр. Плевен и ДП № 217/2012 г. по описа на Районна Прокуратура гр. Кнежа. Водим от горното съдът  О П Р Е Д Е Л И :  На основание чл. 283 от НПК присъединява като доказателства по делото писмените материали по ДП № ЗМБОП – 37/2012 г. по описа на ТЗБОП – гр. Плевен и ДП № 217/2012 г. по описа на Районна Прокуратура гр. Кнежа. Съдът счита, че постигнатото по реда на чл. 381 ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В., подсъдимият Ц.С.К. и неговия защитник адвокат Н. М. от Плевенска Адвокатска колегия е допустимо – не са налице доказателства за наличието на основанията по чл. 381 ал.2 и 3 от НПК да не се допуска споразумение; съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. 5 от НПК; не противоречи на Закона и морала; определеното от страните наказание на подсъдимия отговаря на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, поради което ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК.  С оглед на изложеното така представеното от страните споразумение следва да бъде одобрено.  Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, с оглед постигнатото между страните споразумение. Водим от горното от НПК съдът  О П Р Е Д Е Л И :  На основание чл. 382 ал. 7 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото на 13.11.2012 г. споразумение по чл. 381 ал. 5 от НПК между Районна Прокуратура гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В., подсъдимия Ц.С.К. и неговия защитник адвокат Н. М. от Плевенска адвокатска колегия по силата на което:  Подсъдимият Ц.С.К., ЕГН – ********** е извършил престъпление от общ характер и се признава за виновен в това, че: На 31.08.2012 година в град Кнежа, област Плевенска, на изхода на път 3 306, в посока от гр.Кнежа, към гр.Оряхово, в управляван от него бус марка „Ситроен", модел „Джъмпер" с ДКН …………, държал акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия, когато такъв се изисква по закон - Закона за акцизите и данъчните складове, както следва:  1.„Мерилин слимс" /Merilin slims/ - 500 бр. кутии,  2. Корсар /Corsair/ - 2000 бр. кутии на обща стойност 17 150, 00лв. /седемнадесет хиляди сто и петдесет лева/, като случаят е немаловажен и невнесеният акциз в полза на републиканския бюджет е на стойност 8994,00лв. /осем хиляди деветстотин деветдесет и четири лева/ - престъпление по чл.234, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България. Деянието е извършено от Ц.С.К., с ЕГН - **********. Извършено е виновно при форма на вината - пряк умисъл. Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.234, ал.1 от НК. Страните се съгласяват на подсъдимия да бъде наложено наказание при условията на чл.381, ал.ІV от НПК, а именно:  По споразумение на страните на подсъдимия Ц.С.К., на основание чл.234, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА„ ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от три години. Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.Ш от НК на подсъдимия К. да не бъде налагано по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.234, ал.ІІІ от НК предметът на престъплението - „Мерилин слимс" /Merilin slims/ - 500 бр. кутии цигари и Корсар /Corsair/ - 2000 бр. кутии цигари, всичките без бандерол, понастоящем на съхранение в ОД на МВР – Плевен, се отнема в полза на държавата.  ОСЪЖДА подсъдимия Ц.С.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС Кнежа направените разноски по делото в размер на 50 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХд. № 306/2012 г. по описа на КРС, ДП № ЗМБОП – 37/2012 г. по описа на ТЗБОП – гр. Плевен и ДП № 217/2012 г. по описа на Районна Прокуратура гр. Кнежа Определението на съда е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………. 
Ц.С.К.

26

Гражданско дело No 645/2011

Делби

М.Д.В.

Н.И.К.,
В.С.К.,
А.И.К.,
К.И.И.,
И.Ц.Л.,
П.Ц.С.,
С.Ц.Г.,
П.П.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.12.2012г.

27

НАХД No 245/2012

По ЗД по пътищата

В.С.Т.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.12.2012г.
НП-потвърдено

28

НОХД No 69/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Л.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 14.12.2012г.
Мотиви от 17.12.2012г.

29

Гражданско дело No 181/2012

Вещни искове по ЗСПЗЗ

М.Д.Т.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.12.2012г.

30

НАХД No 291/2012

Административни дела

И.Б.М.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ - ОД"ПОЛИЦИЯ" ГР. ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.12.2012г.
НП-отменено

31

Гражданско дело No 200/2012

Вещни искове

Н.А.Ф.

Г.М.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.12.2012г.

32

Гражданско дело No 525/2012

Вещни искове

КИН ООД ПЛЕВЕН

М.П.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.12.2012г.

33

НЧХД No 217/2012

НЧХД

А.М.М.

А.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 17.12.2012г.
А.Т.Т.
Мотиви от 18.12.2012г.

34

Гражданско дело No 650/2011

Делби

Г.И.Д.,
К.С.С.,
П.П.И.,
Н.К.К.,
Т.К.К.,
Р.К.Ц.,
С.П.Г.,
Т.В.З.,
П.В.Г.

А.Г.Н.,
В.Г.П.,
И.Б.Б.,
М.Б.Б.,
В.П.М.,
И.П.Х.,
П.П.Х.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.12.2012г.

35

Гражданско дело No 507/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Н.И.Д.

П.Т.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.

36

Гражданско дело No 507/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

Н.И.Д.

П.Т.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Заповед за защита от 18.12.2012г.

37

Гражданско дело No 514/2012

Облигационни искове

ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ АД СОФИЯ

Т.Д.К.,
Й.Д.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.12.2012г.

38

Гражданско дело No 515/2012

Вещни искове

В.К.Ч.

Н.А.Н.,
Е.А.В.,
М.К.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.12.2012г.

39

НОХД No 268/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.Е.Н.,
Б.Е.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.12.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и служебния защитник от ДП адв. С.Я. на подсъдимите: Б.Е.Н. и Б.Е.И. по смисъла на което:  Б.Е.Н., роден на *** ***, българин,с българско гражданство, с начално образование, неженен, не работещ, осъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че:  Макар и непълнолетен, но като е разбирал , свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие помежду си, като съизвършители с непълнолетния Б.Е.И. ***, от частен дом, на ул. „ П
. Я.” №…., отнел чужда движима вещ - медна гръбна лозепръскачка, на стойност 36.00 лв. от владението на собственика Д.И.А. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като предвид стойността на отнетата вещ, случая е маловажен.  Престъпление по чл. 194, ал.3 вр. ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 във вр. с чл.20, ал.2 от НК   На основание чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. с чл. 63 ал.1 т.4 във вр. с чл.20 ал.2 от НК вр. с чл вр. с чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” вр. с чл. 42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ” ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки по чл.42 А, ал.2, т.1 и т.2 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с периодичност два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца от съответната пробационна служба по настоящ адрес ***.  И Б.Е.И., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работещ, осъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  Макар и непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие помежду си, като съизвършители с непълнолетния Б. ***, на 18.04.2012 г. в гр. Кнежа, от частен дом, на ул. „ П. Я.” № отнел чужда движима вещ - медна гръдна лозепръскачка, на стойност 36.00 лв. от владението на собственика Д.И.А. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като предвид стойността на отнетата вещ, случая е маловажен.  Престъпление по чл. 194, ал.3 вр. ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.4 във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  На основание чл.194 ал.3 вр. ал.1 вр. с чл. 63 ал.1 т.4 във вр. с чл.20 ал.2 от НК вр. с чл вр. с чл. 55 ал.1 т.2 б.”б” вр. с чл. 42 а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ” ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки по чл.42 А, ал.2, т.1 и т.2 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** с периодичност два пъти седмично за срок от 6 / шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца от съответната пробационна служба по настоящ адрес ***.   Разноски по делото в размер на 30 лв. се възлагат солидарно да се заплатят от подсъдимите: Б.Е.Н. и Б.Е.И..     Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Прокурор:________ Сл. Защитник:________ / С. В. / / Адв.С.Я. /    Подсъдим:________ Подсъдим:_________ / Б.Е.Н. / / Б.Е.И./  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Б.Е.Н. и Б.Е.И. със снета по-горе самоличност по НОХд №268/2012 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл.309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата МН „ НАДЗОР НА ИДПС” спрямо двамата подсъдими Б.Е.Н. и Б.Е.И., взета на досъдебното следствие. 
Б.Е.Н.
Б.Е.И.

40

НОХД No 321/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.А.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 18.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.

41

ЧНД No 309/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Й.Й.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.12.2012г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Й.Й.Й. роден на *** в с. П
., живущ ***,,П. Х.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 244/2011 год. и НОХ дело № 199/2012 год. и двете по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 3 от НК приспада от така определеното Наказание ,,Лишаване от свобода” изтърпяната част от Наказанието ,,Пробация” по НОХ дело № 244/2011 год. по описа на РС – гр. Кнежа в размер на 6 /шест/ месеца и 10 /десет/ дни, уведомени с Писмо рег. № 4275/30.11.2012 год. на ОС,,ИН” – гр. Плевен, Сектор,,Пробационно звено” – гр. Кнежа, като 2 /два/ дни ,,Пробация” зачита за 1 /един/ ден ,,Лишаване от свобода”.  Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Й.Й.Й.

42

ЧНД No 313/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.А.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.12.2012г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. А.А.А. роден на *** в гр. Т
., живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 3 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 267/2011 год. и НОХ дело № 229/2012 год. и двете по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 3 /три/ години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
А.А.А.

43

НАХД No 110/2012

Административни дела

П.В.П.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.12.2012г.
НП-отменено

44

НОХД No 237/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.С.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.12.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият К.С.А. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият К.С.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 1025/2011 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 20.04.2012 год. в гр. Кнежа по ул.,,Марин боев” е управлявал лек автомобил ,,Опел Астра” с рег. №
………., без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 197/2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Н. В.”№ , 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/ година.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /A. T./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /К.С.А./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият К.С.А. по настоящото НОХ дело № 237/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата в съдебно заседание проведено на 30.11.2012 год. спрямо подс. К.С.А. МН,,Парична гаранция” в размер на 100 лв.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
К.С.А.

45

НАХД No 263/2012

Административни дела

Б.П.Л.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.12.2012г.
НП-отменено

46

ЧНД No 307/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Е.П.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.

47

НОХД No 322/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.М.Г.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.12.2012г., в законна сила от 20.12.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. Р.М. - защитник на подсъдимия П.М.Г. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият П.М.Г. роден на *** ***, българин, българска гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.12.2012 год. около 04:00 часа в гр. Искър, по ул.,,Малчика” е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с рег. №
…………, след употреба на алкохол с концентрация 1.6 на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 826/11.12.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му налага наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от 08.12.2012 год.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: ......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /A. T./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.М.Г./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия П.М.Г. по настоящото НОХ дело № 322/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.М.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.М.Г.

48

Гражданско дело No 292/2012

Вещни искове по ЗСПЗЗ

Д.Д.С.,
Д.Д.Ш.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.12.2012г.

49

НАХД No 258/2012

Административни дела

АРТКОМЕРС ООД

ДЪРЖАВНА А-ЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХ. НАДЗОР-СОФИЯ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.12.2012г.
НП-потвърдено

50

НАХД No 284/2012

Административни дела

Д.З.С.

НАЧАЛНИКА НА ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.12.2012г.
НП-потвърдено

51

Гражданско дело No 79/2012

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.Г.Ф.

В.Ц.П.,
М.Г.Й.,
С.И.Ц.,
И.П.Л.,
М.П.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.12.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Гражданско дело № 79/2012

52

Гражданско дело No 130/2012

Облигационни искове

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

Т.Д.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.12.2012г.