РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2012г. до 30.11.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 276/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Ю.Н.Т. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 1.11.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Светослав Янчик - защитник на подсъдимият Ю.Н.Т. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Ю.Н.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работи в ЕТ,,Бисерка Стефанова Беновска”, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  След като е бил осъждан с влязла в сила присъда по НОХ дело № 80/2009 год. на РС – гр. Раднево и присъда по НОХ дело № 213/2009 год. по описа на РС – гр. Кнежа за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1.2 промила, на 12.10.2012 год. около 15:45 часа, в гр. Кнежа, по ул.,,Димитър Благоев”, е управлявал лек автомобил Рено Лагуна, с рег. № ЕН 46-12 ВМ, след употреба на алкохол с концентрация 2.3 на хиляда, установено с химическа експертиза № 721/16.10.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години;  - поправителен труд с продължителност 3 /три/ месеца включващ 10% удръжка в полза на Държавата от получаваното трудово възнаграждение на подсъдимия по неговата месторабота ЕТ,,Бисерка Стефанова Беновска”, със седалище и адрес ***,,Георги Димитров”№ 23, БУЛСТАТ: 200727998.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 1 /една/ година, считано от 12.10.2012 год.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ангел Танев/ /адв. Светослав Янчик/       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Ю.Н.Т./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ю.Н.Т. по настоящото НОХ дело № 276/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ю.Н.Т. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Ю.Н.Т.
2 НОХД No 278/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Г.П.М. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 1.11.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – защитник на подсъдимият Г.П.М. - лично, по смисъла на което:   Подсъдимият Г.П.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, управител на ,,О Макс Груп”ООД – гр. София, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 18.10.2012 год. около 16:00 часа, по ул.,,Г.Д.”***, е транспортирал с лек автомобил ,,Шкода Фелиция”, с рег. № НІА – 176, незаконно добита от другиго, 1 куб.м. дървесина за огрев – акация, черница и гледиция на стойност 60 /шестдесет/ лв., като в предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР:.......................... ЗАЩИТНИК: .........................   /Ангел Танев/ /Адв. Р.М./       ПОДСЪДИМ: .........................   /Г.П.М./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 278/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.П.М. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Г.П.М.
3 Гражданско дело No 518/2011 Делби В.Т.В. Л.П.Ч.,
В.П.М.,
Г.А.Д.,
П.А.В.,
И.З.М.,
М.М.Д.,
Д.М.Д.,
И.М.С.,
В.Г.С.,
А.И.Б.,
Ж.Г.Б.,
П.Д.С.,
К.Д.Б.,
К.Т.Т.,
Й.Ц.Т.,
К.Ц.Т.,
С.С.П.,
С.А.А.,
И.Н.А.,
В.Д.Д.,
А.В.Д.,
Д.В.Д.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 2.11.2012г.
4 Гражданско дело No 153/2012 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ П.В.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 5.11.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
5 Гражданско дело No 157/2012 Делби Н.Х.Д. Р.А.А.,
Л.А.П.,
П.А.А.,
Д.Д.М.,
М.Д.М.,
Д.Ц.Н.,
М.И.И.,
Л.И.Н.,
Б.Й.С.,
Р.Й.М.,
Х.М.Х.,
Ц.Б.И.,
Х.И.Н.,
Б.И.И.,
Т.Н.Н.,
К.Д.Й.,
Ц.Д.Ц.,
В.К.П.,
А.К.М.,
В.М.Й.,
Н.В.К.,
П.М.М.,
Д.М.К.,
М.Д.И.,
Н.И.А.,
М.И.Н.,
С.И.М.,
В.Г.М.,
И.С.Н.,
Г.С.Т.,
Г.Ц.Т.,
И.Ц.Т.,
А.С.К.,
С.А.С.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 5.11.2012г.
6 Гражданско дело No 186/2012 Делби Н.Г.Н. А.Х.К.П.,
Р.А.И.,
Д.А.Х.,
С.Г.Ц.,
М.Г.И.,
Х.И.Х.,
П.И.Х.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 5.11.2012г.
7 Гражданско дело No 284/2012 Вещни искове по ЗСПЗЗ К.Т.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ИСКЪР Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 5.11.2012г.
8 Гражданско дело No 407/2012 Вещни искове по ЗСПЗЗ Н.Й.Н.,
С.Й.С.,
С.Н.И.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 5.11.2012г.
9 Гражданско дело No 430/2012 Вещни искове по ЗСПЗЗ Н.Й.Н.,
С.Й.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 5.11.2012г.
10 НОХД No 280/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА А.П.В. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 5.11.2012г.
11 Гражданско дело No 48/2012 Облигационни искове А.М.И. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 6.11.2012г.
12 Гражданско дело No 447/2012 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.Н.Н. Н.Х.М.,
Ц.Н.Н.,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 6.11.2012г.
13 Гражданско дело No 448/2012 Вещни искове по ЗСПЗЗ Н.Й.Н.,
С.Й.С.,
С.Н.И.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 6.11.2012г.
14 НОХД No 125/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Г.А.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Присъда от 6.11.2012г., в законна сила от 22.11.2012г.
Г.А.Г.
Мотиви от 7.11.2012г.
15 ЧНД No 270/2012 Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА В.Г.С. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 6.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело № 270/2012 год. по описа на КРС поради оттегляне на предложението и при мотивите изложени по-горе.  Настоящото определение може да се обжалва и протестира в 7 дневен срок от днес пред ПлОС.  
16 НОХД No 277/2012 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Д.П.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 6.11.2012г., в законна сила от 6.11.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор Ангел Танев и адвокат Румен Митев от ПАК – защитник на подсъдимия Д.П.Н..   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.П.Н., роден на 01.11.2969 г. в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, пазач в „ Път Инженеринг”АД гр. Плевен, женен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.10.2012 г. на центъра на гр. Искър , обл Плевен по хулигански подбуди нанесъл удари по тялото на М.В.Т. ***, след като го вдигнал във въздуха и го ударил на земята, с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.2 от НК.   НА основание чл. 131 ал.1 т.12 вр. чл. 130 ал.2 от НК вр.чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1,2 и 5 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Д.П.Н. СЕ НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на гр. Искър, ул. „ Вапцаров „ № 1;   - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** два пъти седмично за срок от 1 / една/ година;   - задължителни срещи с пробационен служител за срок от 1 / една/ година;  - поправителен труд за срок от три месеца с 10% /десет процента/ удръжка от месечното му трудово възнаграждение като „пазач” в „ Пътинженеринг” АД гр. Плевен.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.      Районен прокурор:________ Защитник:________   / Ангел Танев / / Адв.Р.Митев /     Подсъдим:________   / Д.П.Н. /    Съдът     ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.П.Н. със снета по-горе самоличност по НОХд №277/2012 г. по описа на КРС.   Определението е окончателно.   На основание чл. 309 от НПК   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:     ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Д.П.Н..  
Д.П.Н.
17 Гражданско дело No 646/2010 Развод и недейств. на брака Р.В.Р. В.В.Р. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 7.11.2012г.
18 ЧГД No 459/2012 Отказ от наследство Н.Ф.Ч. Ф.М.Ч. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Разпореждане от 7.11.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
19 НЧХД No 236/2012 НЧХД Б.М.С. И.Д.М. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 8.11.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
ПРЕКРЯТАВА на основание чл. 24 ал.4 т.4 от НПК производството по НЧХ дело № 236 по описа за 2012 година на РС Кнежа образувано срещу И.Д.М. ***, поради оттегляне на тъжбата от частния тъжител Б.М.С. с ЕГН********** ***.  Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС.  
20 НОХД No 288/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА П.А.К. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 8.11.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Светослав Янчик - защитник на подсъдимият П.А.К. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият П.А.К. роден на *** ***,,Петко Д.Петков”№ 51, българин, български гражданин, със средно образование, женен с 2 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 24.10.2012 год. около 00:30 часа в гр. Кнежа по ул.,,Георги Михайлов” е управлявал лек автомобил ,,Опел Вектра” с рег. № ЕН 20-25 АР след употреба на алкохол с концентрация 1.8 на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 742/26.10.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от 24.10.2012 год.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ангел Танев/ /адв. Светослав Янчик/       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /П.А.К./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.А.К. по настоящото НОХ дело № 288/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.А.К. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
П.А.К.
21 ЧГД No 449/2012 Процедура по регламент 1206/2001 ОКРЪЖЕН СЪД ЗА ПРАГА 7 П.Ч. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 9.11.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
Съдът счита, че искането за правна помощ е изпълнено, поради което следва да се изпратят на молещия орган 2 броя протоколи от съдебно заседание от 09.11.2012 г. по ч.гр.д № 449/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Кнежа и следва да се прекрати производството по делото, поради изпълнението на Съдебната поръчка и     О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр.д.№ 449/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Кнежа.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.   На основание чл. 4, § 3 от Регламент № 1206/2001 г. да се извърши превод на чешки език на настоящия документ /протокол от съдебното заседание от 09.11.2012 г./, проведено по Ч.Гр.д. № 449/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Кнежа и на представената по делото медицинска документация.  
22 Гражданско дело No 462/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 9.11.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
23 ЧНД No 255/2012 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Д.Ц.Д. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 9.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
 КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.Ц.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 60/2012 год.; НОХ дело № 274/2011 год. и НОХ дело № 21/2012 год. всички по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението за срок от 3 /три/ години.  Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Д.Ц.Д.
24 НОХД No 169/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА П.Д.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 12.11.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение, сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат Светослав Янчик – защитник на подсъдимия П.Д.П..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което:  Подсъдимият П.Д.П. роден на *** г.в гр. Плевен, живущ ***, българин, с българско гражданство, средно образование,женен, безработен, осъждан, с ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 15.02.2012 г. по земен път в отдел 114 в землището на гр. Искър е транспортирал незаконно добита от другиго 0.8 кубически метра дървесина от бряст на стойност 52 лв., като предвид стойността и случая е маловажен – престъпление по чл.235 ал.6 във вр. ал.2 във вр. ал.1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” от 100 /сто/ лева.    Разноски по делото не са направени.  Към споразумението се направи декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия.      ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............   /Силвия Велизарова/ /адв. Светослав Янчик/         ПОДСЪДИМ: ...................   / П.Д.П. /      Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.Д.П. по НОХ дело № 169/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК съдът     ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство Мярка за неотклонение „ Подписка” спрямо подсъдимия П.Д.П..  Определението е окончателно.  
П.Д.П.
25 НОХД No 171/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Р.А.И. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 12.11.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат Светослав Янчик – защитник на подсъдимия Р.А.И..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Р.А.И. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На 15.02.2012 г. по земен път в отдел 114 в землището на гр. Искър е транспортирал незаконно добита от другиго 0.8 кубически метра дървесина от бряст на стойност 52 лева, като предвид стойността и случая е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр.ал.2 във вр. ал.1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл.54 ал. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Р.А.И. се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” от 100 /сто/ лева.    ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.И. да заплати разноски по съдебното делото в размер на 25 лв.    ЩЕТИ в размер на 52 лв. ВЪЗСТАНОВЕНИ от подсъдимия.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.      ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............   /Силвия Велизарова/ /адв.Светослав Янчик/         ПОДСЪДИМ: ...................   / Р.А.И. /    Съдът        ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.А.И. по НОХ дело № 171/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.А.И..  На основание чл. 309 от НПК съдът     ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Р.А.И..  Определението е окончателно.  
Р.А.И.
26 НОХД No 295/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА В.С.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 12.11.2012г., в законна сила от 12.11.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор Ангел Танев и адвокат Чавдар Латински от ПАК – защитник на подсъдимия В.С.М. и ОДОБРЯВА същото по смисъла на което: В.С.М., роден на *** г. в гр. Кнежа, живущ ***,българин, български гражданин, средно образование, женен, пенсионер, неосъждан с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 05.11.2012 год. в гр. Кнежа по ул."Димитър Бутански" е управлявал лек автомобил Опел Астра с per. № EH 7589 ВВ след употреба на алкохол с концентрация 1.37 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство "Алкотест - Дрегер" 7410+ с фабр. № 0009 ARSM - Престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.   На основание чл.343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 54, ал.1, от НК и по устно споразумение между страните на подсъдимият В.С.М. СЕ НАЛАГА наказание от 3 / три / месеца лишаване от свобода , като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 343 „г” от НК лишава от правоуправление подсъдимия В.С.М. за срок от 3 /три/ месеца, считано от 05.11.2012 г.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението се направи декларация по чл.381, ал.6 от НПК от подсъдимия.      Районен прокурор:________ Защитник:________   / Ангел Танев / / Адв.Ч.Латински /     Подсъдим:________   / В.С.М. /    Съдът     ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.С.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №295/2012 г. по описа на КРС.   Определението е окончателно.  
В.С.М.
27 Гражданско дело No 297/2012 Облигационни искове КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА К.П.К.,
П.Д.К.,
Ц.Г.К.,
Д.Г.К.,
Л.Г.Н.,
Д.Г.К.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 13.11.2012г.
28 НАХД No 221/2012 Административни дела П.Б.В. НАЧАЛНИКА НА ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 13.11.2012г.
НП-отменено
29 НАХД No 225/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.Р.А. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 13.11.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
М.Р.А.
Мотиви от 13.11.2012г.
30 НАХД No 261/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА С.Д.И. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 13.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
С.Д.И.
Мотиви от 13.11.2012г.
31 ЧНД No 264/2012 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Е.А.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 13.11.2012г.
Е.А.С.
32 НОХД No 241/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА А.С.М. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 14.11.2012г.
А.С.М.
33 НОХД No 294/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.Н.М. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 14.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Румен Митев - защитник на подсъдимият М.Н.М. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият М.Н.М. роден на *** в с. Полски Сеновец, живущ ***,,Иван Бонов”№ 66, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 586/2012 год. на Началника на РУП – гр. Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 05.11.2012 год., в гр. Кнежа, по ул.,,Стефан Цанов” е управлявал лек автомобил ,,Ауди”А-6 с рег. № ЕН 98-25 ВС без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 728/05.11.2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Иван Бонов”№ 66, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ангел Танев/ /адв. Румен Митев/       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /М.Н.М./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.Н.М. по настоящото НОХ дело № 294/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Н.М. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
М.Н.М.
34 Гражданско дело No 299/2012 Чл.19 ЗГР Й.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА-КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 15.11.2012г.
35 Гражданско дело No 455/2012 Развод по взаимно съгласие Б.Ц.Й.,
С.Т.Й.
Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 15.11.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
36 ЧНД No 296/2012 Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА,
Т.Б.М.
Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 15.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Уважава
37 Гражданско дело No 451/2012 Развод по взаимно съгласие И.П.Б.,
В.Г.Б.
Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 16.11.2012г., в законна сила от 16.11.2012г.
38 Гражданско дело No 462/2011 Развод и недейств. на брака Д.Т.Д. П.В.Д. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 19.11.2012г.
39 Гражданско дело No 438/2012 Развод по взаимно съгласие Н.И.Ф.,
М.П.Ф.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 19.11.2012г., в законна сила от 19.11.2012г.
40 НАХД No 207/2012 Административни дела Т.Б.М. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 19.11.2012г.
НП-отменено
41 НАХД No 214/2012 По ЗД по пътищата И.Й.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 19.11.2012г.
НП-изменено
42 НОХД No 168/2011 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.И.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Присъда от 20.11.2012г.
М.И.М.
Мотиви от 20.11.2012г.
43 НОХД No 153/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Д.Ц.А. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 20.11.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Ц.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи във фирма,,Ивавен-99”ООД – с. Дойренци, обл. Ловеч, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:  На 11.06.2012 год. в гр. Кнежа, в частен дом на ул.,,Огнян Михайлов”№ 26 е отнел от владението на собственика Г.К.Б., без неговото съгласие и с намерение противозаконно да я присвои паричната сума от четиристотин лева в купюри от по двадесет лева - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 58а, ал. 4, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация” в размер на 10 /десет/ месеца, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.     Районен съдия: .....................  
Д.Ц.А.
Мотиви от 21.11.2012г.
44 НОХД No 252/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Н.П.Р. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 20.11.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Чавдар Латински – защитник на подсъдимият Н.П.Р. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия Н.П.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 26.09.2012 год. около 22:50 часа в гр. Кнежа по ул.,,Димитър Бутански” е управлявал мотопед с неустановена марка и модел с рег. № ЕН 17-55 след употреба на алкохол с концентрация 1.5 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 691/02.10.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /Ангел Танев/ /адв. Чавдар Латински/       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Н.П.Р./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.П.Р. по настоящото НОХ дело № 252/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.П.Р. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Н.П.Р.
45 НОХД No 253/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Д.Ц.А. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 20.11.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Ц.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи във фирма ,,Ивавен-99”ООД – с. Дойренци, обл. Ловеч, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата през месец януари 2012 год. в гр. Кнежа от дом, находящ се на ул.,,Хаджи Д.”№ 29-А, отнел от владението на собственика Д.П.П. и без негово съгласие фотоапарат ,,Канон” на стойност 284.25 лв., като предвид стойността му случая е маловажен и до приключване на съдебното следствие вещта е върната на собственика й - престъпление по чл. 197, т. 2 във връзка с чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 197, т. 2 във връзка с чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Хаджи Д.”№ 31, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.  ОСЪЖДА подс. Д.Ц.А. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 60 лв.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Д.Ц.А.
Мотиви от 21.11.2012г.
46 НАХД No 273/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Й.Т.Д. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 20.11.2012г.
Й.Т.Д.
47 ЧНД No 279/2012 Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА И.И.Д. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 21.11.2012г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. И.И.Д. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Капитан Петко Войвода”№ 3, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание по присъдите по НОХ дело № 238/2012 год. и НОХ дело № 224/2012 год. всички по описа на РС – гр. Кнежа, а именно ,,Пробация” , изразяваща се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа за 1 /една/ година.  Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
И.И.Д.
48 НОХД No 304/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Ц.В.К. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 21.11.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Светослав Янчик - защитник на подсъдимият Ц.В.К. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Ц.В.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 09.11.2012 год. около 16:00 часа, от магазин ,,Пени Маркет България”ЕООД – гр. Кнежа, ул.,,Христо Ботев”№ 2-А, с управител Н.И.П. ***, отнел от владението на отговорното длъжностно лице, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи – 2 броя вакумиран, пушен кашкавал ,,Фивели”, всеки от по 400 грама, на обща стойност – 15.98 лв., бутилка уиски от 700 милилитра, марка,,Тичърс” на стойност – 12.89 лв., четири шоколада ,,Милка” в опаковки от по 100 грама всеки, на обща стойност – 5.16 лв., една сушеница ,,Орехите” в опаковка от 215 грама, на стойност – 4.69 лв., три луканки,,Орехите” в опаковки от по 215 грама всяка, на обща стойност – 13.77 лв. и две луканки ,,От ранчото”, в опаковки от по 250 грама всяка, на обща стойност – 5.98 лв., или всичко вещи на обща стойност – 58-47 лв., като предвид стойността на отнетите вещи, случая е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ангел Танев/ /адв. Светослав Янчик/       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Ц.В.К./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Ц.В.К. по настоящото НОХ дело № 304/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.В.К. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Ц.В.К.
49 НАХД No 234/2012 Административни дела К.К.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 22.11.2012г.
НП-отменено
50 НАХД No 265/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Л.Б.Л. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 22.11.2012г.
Л.Б.Л.
51 НАХД No 266/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА П.С.П. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 22.11.2012г.
П.С.П.
52 ЧНД No 286/2012 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.Р.А. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 22.11.2012г.
Уважава
53 Гражданско дело No 721/2011 Делби С.Г.Ц. Ц.А.П.,
Ц.И.П.,
А.Д.П.,
Х.А.П.,
А.Т.П.,
Т.Н.П.,
А.Е.П.,
М.Е.П.,
А.С.П.,
М.П.М.,
Т.В.Б.,
П.В.П.М.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 23.11.2012г.
54 Гражданско дело No 724/2011 Делби Г.Г.Т.,
И.Г.Г.,
Д.И.Т.,
Р.И.Г.,
В.П.К.
М.С.Т.,
Т.С.Б.,
С.С.Т.,
Н.Д.Н.,
Р.Т.Т.,
Й.П.Б.,
И.П.Б.,
В.Ц.Б.,
М.Ц.Б.,
С.П.Д.,
Ц.П.К.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 23.11.2012г.
55 Гражданско дело No 290/2012 Облигационни искове ЕТАЖНА СОВСТВЕНОСТ НА БЛ.ЗИМ Б.К.Д. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 23.11.2012г.
56 НАХД No 222/2012 По ЗД по пътищата А.И.П. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 23.11.2012г.
НП-потвърдено
57 НАХД No 272/2012 По ЗГ и ЗЛОД В.Н.П. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 26.11.2012г.
НП-изменено
58 НАХД No 287/2012 Административни дела В.Н.П. КМЕТА НА ОБЩИНА-КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 26.11.2012г.
НП-отменено
59 НАХД No 308/2012 По УБДХ НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА Д.М.М. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 26.11.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
НП-отменено
Д.М.М.
60 Гражданско дело No 482/2012 Други дела НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО С.Б.И. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
61 НОХД No 232/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Р.И.И. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Присъда от 27.11.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.И.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 09.09.2012 год. в гр. Кнежа, по ул.,,Димитър Бутански” е управлявал лек автомобил БМВ 318 с рег. № ЕН 34-66 ВС след употреба на алкохол с концентрация 1.34 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест – Дрегер”7410+ с фабр. № ARSM 0009 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на 8 /осем/ месеца ,,Лишаване от свобода” при първоначален ,,строг” режим на изтърпяване в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.  ОСЪЖДА подс. Р.И.И. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 40 лв.  Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.       Районен съдия: .....................  
Р.И.И.
Мотиви от 27.11.2012г.
62 Гражданско дело No 485/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 28.11.2012г.
63 Гражданско дело No 488/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 28.11.2012г.
64 НОХД No 229/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА А.А.А. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Д.К. - служебен защитник на подсъдимият А.А.А. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият А.А.А. роден на *** в гр. Тетевен, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 3 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата до 01.02.2012 год. пред дома си в с. Еница, находящ се на ул.,, Г.С.Раковски”№ 9, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, като посредством проводник 2.5 кв.мм., свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с фазов рекордоманен проводник към къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената в дома му електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа за 1 /една/ календарна година.    По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.        ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………….   /Ангел Танев/ /адв. Д.К./         ПОДСЪДИМ: ………………………….   /А.А.А./        Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.А.А. по настоящото НОХ дело № 229/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.А.А. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
А.А.А.
65 НОХД No 271/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Т.С.К. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 28.11.2012г., в законна сила от 28.11.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Т.К. - защитник на подсъдимият Т.С.К. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Т.С.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 29.02.2012 год. в с. Бреница, общ. Кнежа, в багажното отделение на собствения му лек автомобил ,,Опел Астра”, с регистрационен № ЕН 84-91 ВН, е държал акцизни стоки – 9,8 кг. Тютюн за пушене /за лула и цигари/, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, на стойност 1 715.00 лева, с дължим акциз в размер на 1 489.60 лв., без бандерол, който се изисква съгласно чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, като предвид стойността му случая е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.    По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ……………………........   /Ангел Танев/ /адв. Т.К./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Т.С.К./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Т.С.К. по настоящото НОХ дело № 271/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.С.К. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    Веществено доказателство: 9.8 кг. тютюн за пушене в полиетиленови пликове – на съхранение в РУП – гр. Кнежа СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.  Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Т.С.К.
66 Гражданско дело No 628/2011 Делби К.Б.Б.,
С.Х.Ц.
Н.Н.Г.,
Г.Н.П.,
Р.В.П.,
В.Б.Б.,
С.Х.К.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 29.11.2012г.
67 Гражданско дело No 227/2012 Вещни искове Д.А.И. С.Б.И.,
М.А.И.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 30.11.2012г.
68 Гражданско дело No 481/2012 Облигационни искове С.Н.И.,
Н.Й.Н.
Л.П.Х. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 30.11.2012г.
69 Гражданско дело No 486/2012 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 30.11.2012г.
70 Гражданско дело No 489/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 30.11.2012г.