РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 235/2011

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият Г.К.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.К.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.07.2011 год. в 21:01:54 часа от дома си в гр. И. е предал по мобилния си телефон с № 0887450192 до национална система ,,Телефон № 112” невярно повикване и заблуждаващ сигнал за помощ и злополука – стрелба с огнестрелно оръжие в дома му и пострадало лице нуждаещо се от медицинска помощ - престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК. На основание чл. 326, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.  ОСЪЖДА подс. Г.К.К. да заплати направени деловодни разноски в размер на 286 лв. по сметка на КРС.  Към споразумението е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………………   /A. T./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Г.К.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.К.К. по настоящото НОХ дело № 235/2011 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата в съдебно заседание проведено на 27.06.2012 год. спрямо подс. Г.К.К. МН ,,Парична гаранция” в размер на 300 лв.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Г.К.К.

2

НОХД No 66/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият Г.К.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.К.К. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,В
. Й.”№ , българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На неустановена дата придобил и до 11.09.2011 год. държал в гр. И., обл. Пл. боеприпаси за огнестрелно оръжие – 17 броя бойни патрони, калибър 8х56 К, заводско производство, без да имал за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година и 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 17 броя бойни патрони, калибър 8х56 К, заводско производство – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Д. Д.. 2. На 11.09.2011 год. около 100 метра от гр. И., обл. Пл., в посока с. Ст., обл. Пл., управлявал моторно превозно средство лек автомобил ,,Опел Кадет”, с рег. № ………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 2.4 на хиляда, установена по надлежен ред с Протокол за химическа експертиза № 569/16.09.2011 год. по описа на Специализирана химическа лаборатория към Центъра за спешна медицинска помощ – гр. - Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.   На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА най-тежкото от двете наказания, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година и 8 /осем/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК съдът ПРИСПАДА от така наложеното наказание ,,Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият е бил задържан по взетата му по НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС МН,,Задържане под стража” считано от 10.08.2012 год.  ОСЪЖДА подс. Г.К.К. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 290 лв.  Към споразумението е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ……………………   /A. T./ /адв. Р.М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Г.К.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  На основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК във връзка с чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА едно общо и най-тежкото наказание по НОХ дело № 235/2011 год. по описа на КРС и НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор, като на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК съдът ПРИСПАДА от така наложеното наказание ,,Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият е бил задържан по взетата му по НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС МН,,Задържане под стража” считано от 10.08.2012 год. Определението подлежи на протест и на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПлОС. Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.К.К. настоящото НОХ дело № 66/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ В СИЛА взетата в съдебно заседание проведено на 27.06.2012 год. спрямо подс. Г.К.К. МН ,,Задържане под стража” до влизане на присъдата в сила. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 2, б.,,а” от НК Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 17 броя бойни патрони, калибър 8х56 К, заводско производство – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Д. Д.. 
Г.К.К.

3

НОХД No 158/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.И.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 3.9.2012г., в законна сила от 3.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия С.И.И.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият С.И.И., роден на *** ***,българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата до 03.04.2012 год. в дома си, находящ се в с. Е., ул. "Партизанска" №2 е съхранявал незаконно добити от другиго половин кубически метър дървесина от акация на стойност 29 лева, като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.И.И. му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” от 100 /сто/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия С.И.И. да заплати разноски по делото в размер на 20 лв. по приходната сметка на КРС. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /A. T./ /адв. Св. Я./     ПОДСЪДИМ: ...................  / С.И.И. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.И.И. по НОХ дело № 158/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия С.И.И.. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия С.И.И.. Определението е окончателно.  
С.И.И.

4

НАХД No 164/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.Ц.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.9.2012г.
К.Ц.Г.
Мотиви от 3.9.2012г.

5

ЧНД No 176/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Н.Л.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.

6

НАХД No 211/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.И.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Н.И.Н.
Мотиви от 3.9.2012г.

7

Гражданско дело No 5/2009

Делби

П.С.С.

Л.С.Б.,
Н.С.С.,
Л.И.С.,
Г.С.С.П.,
Т.Б.С.,
Д.Б.С.,
З.Б.Д.,
Р.Б.Д.,
П.Г.Б.,
М.Г.М.П.,
С.Г.Б.,
М.С.С.,
З.С.Т.,
В.П.С.,
Б.Й.А.,
С.Й.Б.,
А.Й.А.,
А.В.С.,
В.В.Б.,
П.Д.С.,
Й.Д.С.,
В.Т.С.,
С.Г.Б.,
М.Г.Д.,
Й.Т.М.,
Д.М.Х.,
Г.М.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2012г.

8

Гражданско дело No 376/2011

Други дела

Т.В.К.

Б.Н.Б.,
М.С.Б.,
Р.И.Н.,
И.П.М.,
В.Т.Д.П.,
Б.И.Б.,
И.Б.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.9.2012г.

9

ЧНД No 166/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.А.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.9.2012г.
Д.А.К.

10

НОХД No 168/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Л.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 4.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимия Н.Л.В.. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Н.Л.В. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, начално образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На неустановена дата до 18.01.2012 г.пред дома си в гр. Кнежа, находящ се на ул. „Георги Михайлов”№165 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ”Електроразпределение България” АД, като посредством проводник със сечение 6 квадратни милиметра е свързал фазов проводник от въздушната електрическа мрежа с изхода на битовата електрическа инсталация на къщата, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената в дома му електрическа енергия - Престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.   На основание чл.234в, ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение между страните му се НАЛАГА наказание 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода и парична ГЛОБА в размер на 150 / сто и петдесет / лв. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание 3 три месеца лишаване от свобода за срок от 3 /ТРИ/ години.  РАЗНОСКИ по делото в размер на 35 лв. се възлагат на подсъдимия Н.Л.В..  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.  РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................  /A. T./ / адв. Св. Я. /     ПОДСЪДИМ: .................  / Н.Л.В. /  Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Л.В. по НОХ дело № 168/2012 год. по описа на КРС . На основание чл. 309 от НПК съдът    ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Н.Л.В.. Определението е окончателно.  
Н.Л.В.

11

НОХД No 172/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.В.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 4.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
И.В.Д.
Мотиви от 4.9.2012г.

12

НОХД No 214/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.П.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 5.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.В. роден на *** ***,,Хр. Б.”№ 6, бл.,,В
.”, ет. ., ап. , българин, български гражданин, с висше образование, женен, учител в ОУ,,В. Л.” – с. Е., неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата придобил и държал до 14.06.2010 год. в гр. Кнежа, обл. Пл., ул.,,Хр. Б.”№ 6, бл.,,В.”, ет. ., ап. огнестрелно оръжие – 1 брой огнестрелно оръжие марка ,,BLOW-mini MOD 2003”, калибър 8 мм., с фабричен № 5-1834742, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подсъдимият В.П.В. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 9.15 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: …………………….. 
В.П.В.
Мотиви от 11.9.2012г.

13

НОХД No 144/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.Н.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 10.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Б.Н.В.
Мотиви от 10.9.2012г.

14

НОХД No 174/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.С.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 10.9.2012г., в законна сила от 10.9.2012г.
ПРИЕМА постигнатото устно споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана районен прокурор A. T. и адвокат Т. К. от ПАК – защитник на подсъдимия А.С.А., което бе обективирано в протокола.  ОДОБРЯВА постигнатото устно споразумение по смисъла на което:  А.С.А., роден на *** ***, българин, български гражданин,средно образование, безработен, неженен,осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 823/2011 г. на Началника на РУП - Д. Д. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 24.01.2012 г., в с. Д. Луковит, по ул."Георги Димитров" е управлявал лек автомобил Форд с per. №
……… без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 87/24.01.2012 г. по описа на РУП - Д. Д. -Престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. НА основание чл. 343”в”, ал.2, вр.чл. 55, ал.1, т.2, буква”б”, вр. чл. 42”а”, ал.2, т.1,2 и 6 от НК и по устно споразумение между страните на подсъдимия А.С.А. СЕ НАЛАГА наказание „ Пробация” със следните пробационни мерки, които да се изпълнят на територията на Община И.:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 2 / две / години;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 / две / години;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 150 / сто и петдесет/ часа годишно за 2 / две/ поредни години.   Разноски по делото не са направени.  Подсъдимия устно декларира съобразно изискванията по чл.381, ал.6 от НПК.     Районен прокурор:________ Защитник:________  / A. T. / / Адв. К. /    Подсъдим:________  /А.С.А. /  Съдът     ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.С.А. със снета по-горе самоличност по НОХд №174/2012 г. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка” от ДП спрямо подсъдимия А.С.А. .  Определението е окончателно. 
А.С.А.

15

НОХД No 136/2010

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
НА основание чл. 288 т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д. №136/2010 г. по описа на КРС и ИЗПРАЩА делото на РП Кнежа за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, който в досъдебното производство е бил обвиняем и на защитника му. Определението не подлежи на обжалване. 

16

НОХД No 171/2010

ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 11.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
А.Б.К.
Мотиви от 19.9.2012г.

17

НОХД No 78/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 11.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Ц.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 10.11.2011 год. около 15:30 часа в с. Е., обл. Пл., по ул.,,Г
. Д.” пред Дом № , управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Мерцедес”190 Е, с рег. № …………, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишнен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 106/28.02.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, в сила от 09.05.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Й.Ц.С.
Мотиви от 11.9.2012г.

18

НОХД No 136/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.И.Х.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.9.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Г. Х. от ВрАК - договорен защитник на подсъдимата В.И.Х. - лично, по смисъла на което: Подсъдимата В.И.Х. родена на *** в гр. Враца, с постоянен адрес:***,,Д. Бл
.”№ ., българка, българска гражданка, без образование, неомъжена с 2 малолетни деца, безработна, осъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: От неустановена дата преди 18.01.2012 год. в гр. Кнежа на ул.,,Г. М.”№ , чрез другиго е осъществила неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа, посредством два броя ел.проводника – тип ПВА 1, със сечение 1,5 кв.мм., с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. В.И.Х. да заплати направени деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 55 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата.   ПРОКУРОР: ............................ ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. Г. Х./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /В.И.Х./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата В.И.Х. по настоящото НОХ дело № 136/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.И.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
В.И.Х.

19

НОХД No 179/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 11.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Й.Ц.С. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 724/2011 год. на Началника на РУП – ГР. Кнежа, влязло в законна сила на 28.12.2011 год. за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 10.07.2012 год. по пътя гр. Кнежа – с. Гостиля е управлявал лек автомобил ВАЗ с рег. №
……….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, установено с АУАН № 440/2012 год. по описа на РУП – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
Й.Ц.С.
Мотиви от 11.9.2012г.

20

Гражданско дело No 189/2012

Вещни искове

С.П.И.

И.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2012г.

21

ЧНД No 206/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Н.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.

22

Гражданско дело No 313/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.

23

НОХД No 72/2012

ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Е.Х.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.9.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адвокат Г. Х. – защитник на подсъдимия В.Е.Х..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият В.Е.Х. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 25/26.10.2011 г. - нощем , като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, влязъл в чуждо жилище - частен дом, находящ се в гр. Кнежа, обл.Пл., ул." Върбица" №64, собственост на В.Х.Г. ***, като употребил за това сила- счупил стъкло на прозорец - престъпление по чл.170 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.4 от Наказателния кодекс. На основание чл.170 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК вр. с чл. 54 ал.1 вр. чл.66 ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия В.Е.Х. му се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ месеца.  На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подсъдимия В.Е.Х. да заплати 20 лв. разноски по сметка на КРС. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /A. T./ /мл.адв. Г. Х./     ПОДСЪДИМ: ...................  /В.Е.Х. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Е.Х. по НОХ дело № 72/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия В.Е.Х.. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН  „ Подписка” спрямо подсъдимия В.Е.Х.. Определението е окончателно.  
В.Е.Х.

24

НОХД No 105/2012

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Ц.А.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 13.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.
Признава подсъдимия Д.Ц.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че: В условията на продължавано престъпление извършил следните деяния: - На неустановен ден в края на месец декември на 2011 г. в гр.Кнежа с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Н.Ц.П. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 6 /шест/ лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това му причинил имотна вреда в размер на 6 /шест/ лева; - На неустановен ден в началото на месец януари на 2012 г. в гр.Кнежа, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у И.И.С. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 20 лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това му причинил имотна вреда в размер на 20 лева; - На неустановен ден в периода 05.01.2012г. - 15.01.2012 г. в гр.Кнежа с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у В.И.Г. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 15 лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това му причинил имотна вреда в размер на 15 лева; - На 19.01.2012г. в гр. Кнежа с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у З.А.В. ***, че е упълномощен устно от С.В.Г. от с.гр., да вземе в заем парична сума в размер на 40 лева, която С.Г. ще му върне в кратък срок и с това и причинил имотна вреда в размер на 40 лева, или всичко общо имотна вреда в размер на 81,00лв., като предвид общата стойност на причинените вреди, случаят е маловажен , поради което и на основание чл.209 ал.З вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК вр. с чл. 54 от Наказателния кодекс, го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:  По чл. 42а ал.2 т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 / шест/ месеца, два пъти седмично;  По чл. 42а , ал.2 т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца;  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати на основание чл. 45 ал.1 от ЗЗД на З.А.В. ***, с ЕГН ********** сумата от 40,00 / четиридесет / лв., представляващи причинени в резултат на деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.06.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Кнежа държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 / петдесет/ лв.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати на основание чл. 45 ал.1 от ЗЗД на И.И.С. ***, с ЕГН********** сумата от 20,00 / двадесет/ лв., представляващи причинени в резултат на деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.06.2012 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ц.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на РС Кнежа държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 / петдесет/ лв.  Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред Пл.ския окръжен съд.   
Д.Ц.А.
Мотиви от 21.9.2012г.

25

НОХД No 213/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.П.Р.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.
К.П.Р.

26

НАХД No 226/2012

Административни дела

И.Г.Р.

НАЧАЛНИКА НА ИАРА РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПЛ.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.9.2012г.

27

НОХД No 8/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.К.К.,
Т.А.Т.,
М.П.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 14.9.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
Р.К.К.
Т.А.Т.
М.П.М.
Мотиви от 18.9.2012г.

28

НОХД No 147/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.Б.Р.,
С.Р.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. С.Я. от ПлАК - договорен защитник на подсъдимите М.Б.Р. и С.Р.Б. - лично, по смисъла на което: ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.Р. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Б
.”№ , българин, български гражданин, с начално образование - грамотен, женен с 5 малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 21.09.2011 год. в гр. И., обл. Пл., в съучастие като извършител със С.Р.Б. ***, чрез използване на технически средства – нож и клещи, отнел чужди движими вещи – 2 броя акумулаторна батерия марка ,,ISKRA” 6V, 195 Ач., всяка на стойност 36 лв., или общо на стойност 72 лв.; 70 литра хидравлично масло марка МХЛ 46/32 на обща стойност 134.40 лв.; 20 литра дизелово гориво /нафта/ на обща  стойност 28.60 лв., или всичко вещи на обща стойност 235 лв., от владението на БКС – Община И., обл. Пл., без съгласие на представителния орган, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:*** - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, която ще се изпълнява на територията на Община Долна Митрополия;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител по настоящ адрес:*** - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, които ще изпълняват на територията на Община Д. М.; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа в рамките на 1 /една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Д. М.я. ПРИЗНАВА подсъдимият С.Р.Б. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Хр. Б.”№ 7, българин, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 21.09.2011 год. в гр. И., обл. Пл., в съучастие като извършител със М.Б.Р. ***, чрез използване на технически средства – нож и клещи, отнел чужди движими вещи – 2 броя акумулаторна батерия марка ,,ISKRA” 6V, 195 Ач., всяка на стойност 36 лв., или общо на стойност 72 лв.; 70 литра хидравлично масло марка МХЛ 46/32 на обща стойност 134.40 лв.; 20 литра дизелово гориво /нафта/ на обща стойност 28.60 лв., или всичко вещи на обща стойност 235 лв., от владението на БКС – Община И., обл. Пл., без съгласие на представителния орган, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Хр. Б.”№ 7 - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година, която ще се изпълнява на територията на Община Долна Митрополия;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител на адрес:***,,Хр. Б.”№ 7 - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година които ще изпълняват на територията на Община Долна Митрополия; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет часа/ часа в рамките на 1 /една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Долна Митрополия. ОСЪЖДА подсъдимите М.Б.Р. и С.Р.Б. да заплатят солидарно по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 35 лв. Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /С. В./ /адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: …………………….. ПОДСЪДИМ: ………………………….   /М.Б.Р./ /С.Р.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите М.Б.Р. и С.Р.Б. по настоящото НОХ дело № 147/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.Б.Р. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. С.Р.Б. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
М.Б.Р.
С.Р.Б.

29

НОХД No 159/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.Й.Г.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адвокат Св. Я. от ПлАК , защитник на подсъдимия Р.Й.Г., както и платежно нареждане на заплатени вреди. ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимият Р.Й.Г., роден на *** ***,българин, с българско гражданство, със средно образование,неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата до 03.04.2012 год. в дома си, находящ се в с. Е., ул. "Л
. СT." № е съхранявал незаконно добити от другиго един кубически метър дървесина от акация на стойност 58 лева, като предвид стойността случая е маловажен.  Престъпление по чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 във вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Р.Й.Г. му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” в размер на 150 / сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА подсъдимия Р.Й.Г. да заплати 20 лв. разноски по делото по приходната сметка на КРС. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /A. T./ /адв. Св. Я./   ПОДСЪДИМ: ...................  / Р.Й.Г. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.Й.Г. по НОХ дело № 159/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Р.Й.Г.. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Р.Й.Г.. Определението е окончателно.  
Р.Й.Г.

30

НОХД No 178/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.Р.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 14.9.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият П.Р.К. ***, живущ ***,,Ал.Ст
.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 16.03.2012 год. добил два кубически метра дървесина от цер, липа и айланд на стойност 140 лв., без редовно писмено позволително - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.    Районен съдия: ..................... 
П.Р.К.
Мотиви от 14.9.2012г.

31

НОХД No 181/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.Д.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор С. В. и адв. Р. М. – защитник на подсъдимият С.Д.К. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия С.Д.К. роден на *** год. в гр. Варна, живущ ***,,Д-р П.Б
.”№ .., българин, български гражданин, с основно образование, женен с 2 непълнолетни деца, работи в ЕТ,,П.-Ц. П.” – гр. София на длъжност пазач, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.01.2012 год. по пътя гр. Кнежа – с. БрЕ. е управлявал лек автомобил ,,Фолксваген Голф” с рег. № ………. след употреба на алкохол с концентрация 2.4 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол № 63/27.01.2012 год. на ЦСМП – гр. Пл. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.  На основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа – Кметство с. БрЕ.;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца – Кметство с. БрЕ.; - поправителен труд, който да се изпълни по местоработата на подсъдимия, а именно: ЕТ,,П.-Ц. П.” – гр. София на длъжност пазач и включва удръжки върху възнаграждението му 10% процента за срок от 3 /три/ месеца, което време да не се счита за трудов стаж. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 6/шест/ месеца, считано от 20.04.2012 год. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: …………………………..   /С. В./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /С.Д.К./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият С.Д.К. по настоящото НОХ дело № 181/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Д.К. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
С.Д.К.

32

НЧХД No 106/2011

НЧХД

Н.А.К.

Д.Р.Г.,
И.М.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.

33

ЧНД No 191/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.Б.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.9.2012г.
Р.Б.А.

34

Гражданско дело No 219/2012

Облигационни искове

И.Ц.И.

Д.Т.Г.,
Г.И.Г.,
И.Г.В.,
А.В.,
В.Е.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.9.2012г.

35

Гражданско дело No 373/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

36

ЧНД No 227/2012

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

Ф.Н.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ОСТАВЯ без уважение молбата за изменение на взетата с протоколно определение № 176/ 20.07.2012 год. по ЧН дело № 184/ 2012 год. на РС – Кнежа по отношение на обвиняемия Ф.Н.Б. по досъдебно производство № 154/ 2012 год. по описа на РП – Кнежа и № ЗМ-342/ 2012 год. по описа на РУ”Полиция” – гр.Д. Д. мярка за неотклонение „Домашен арест” в по-лека такава.  ОПРЕДЕЛЯ срок от 2 /два/ месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение, в който ново искане от обвиняемия и/или неговия защитник за изменение на мярката за неотклонение „Домашен арест” е недопустимо.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Пл.ски Окръжен съд в тридневен срок, считано от днес. В случай на жалба или протест насрочва делото за разглеждане пред ОС-Пл. в седмодневен срок от днес, на който съд делото да бъде изпратено по подсъдност. 
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

37

Гражданско дело No 374/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

38

Гражданско дело No 375/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

39

Гражданско дело No 376/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

40

Гражданско дело No 377/2012

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 29.9.2012г.

41

НОХД No 199/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.Й.Й.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 19.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Й.Й. ***, живущ ***,,П
. Х.”№ .., българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата през месец март до 14.03.2012 год. от гробищен парк в с. Писарово отнел от гроб на покойник метална ограда с размери 200 см. на 60 см. на стойност 50.40 лв., собственост на Н.А.В. ***- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  На основание чл. 195, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът го ОСЪЖДА на 1 година ,,Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подс. Й.Й.Й. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 25 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  
Й.Й.Й.
Мотиви от 19.9.2012г.

42

НОХД No 200/2012

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.М.В.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. С.Я. – служебен защитник на подсъдимият А.М.В. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият А.М.В. роден на *** ***, обл. Пл., ул.,,Н.Й.В
.”№ .., българин, български гражданин, със средно образование, женен с 2 непълнолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.05.2012 год. в с. П., обл. Пл., на ул.,,Г. Д.” пред Младежкия клуб нанесъл удар в областта на рамото на полицейски служител при РУП – Д. Д. – П.Д.Ц. при изпълнение на службата му по опазване на обществения ред, с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 130, ал. 2 от НК. На основание чл. 131, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 130, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Н.Й.Вапцаров”№ 4, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа за срок от 1 /една/ година.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /A. T./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /А.М.В./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.М.В. по настоящото НОХ дело № 200/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.М.В. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
А.М.В.

43

Гражданско дело No 324/2012

Развод по взаимно съгласие

Й.Г.Г.,
В.Д.Г.

 

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.

44

Гражданско дело No 378/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

А.П.Г.

Г.П.Г.,
Н- КА НА РУП- КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Заповед за защита от 20.9.2012г.

45

НАХД No 139/2012

По ЗД по пътищата

В.М.Д.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.9.2012г.
НП-отменено

46

НАХД No 165/2012

Административни дела

В.М.Н.

ДИРЕКТОРА НА ОД ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЛ.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.9.2012г.
НП-потвърдено

47

НОХД No 201/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Й.С.Ч.,
И.Ц.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. С.Я. - служебен защитник на подсъдимите Й.С.Ч. и И.Ц.С. - лично, по смисъла на което: ПРИЗНАВА подсъдимия Й.С.Ч. роден на *** год. в гр. Тетевен, живущ *** – по настоящем в Затвора – гр. Ловеч, изтърпява по присъда ,,Лишаване от свобода” на РС – гр. Луковит, българин, български гражданин, без образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отлагано по чл. 66 от НК, след предварително сговаряне с И.Ц.С. ***, като е използвал МПС лек автомобил ,,Опел” с неустановен модел и регистрационен номер и при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния: 1. На 19/20.10.2011 год. от гараж на частен дом, находящ се в с. Е., общ. Кнежа, ул.,,Г
. М.”№ ., отнел чужди движими вещи – самоделно изработен монофазен електрожен, на стойност – 150.00 лв. и неустановена марка и модел моторен трион /бензинова резачка за дърва/ в разглобено състояние, на стойност – 100.00 лв., вещи на обща стойност 250.00 лв., от владението на собственика Ц.З.И. ***, без негово съгласие и 2. На 19/20.10.2011 год. от частен дом, находящ се в с. Е., общ. Кнежа, ул.,,Малчика”№ 4, отнел чужди движими вещи – зимно яке, синьо на цвят с черна качулка и надпис на латиница ,,SOUTHPOLR” на стойност – 80.00 лв., електрическа готварска печка, марка ,,Кумтел”, на стойност – 72.00 лв., четири вилици, четири лъжици и два ножа от бял метал, на стойност 12.00 лв., вещи на обща стойност 164.00 лв., от владението на собственика Д.И.Л. ***, без нейно съгласие, или отнел чужди движими вещи на обща стойност – 414.00 лв., от владението на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и ,,б”, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б.,,а” и ,,б”, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор.  ПРИЗНАВА подсъдимият И.Ц.С. роден на *** *** – по настоящем в Затвора – гр. Ловеч, изтърпява по присъда ,,Лишаване от свобода” на РС – гр. Луковит, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: След предварително сговаряне с Й.С.Ч. ***, като е използвал МПС лек автомобил ,,Опел” с неустановен модел и регистрационен номер, в условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и в условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния: 1. На 19/20.10.2011 год. от гараж на частен дом, находящ се в с. Е., общ. Кнежа, ул.,,Г. М.”№ .., отнел чужди движими вещи – самоделно изработен монофазен електрожен, на стойност – 150.00 лв. и неустановена марка и модел моторен трион /бензинова резачка за дърва/ в разглобено състояние, на стойност – 100.00 лв., вещи на обща стойност 250.00 лв., от владението на собственика Ц.З.И. ***, без негово съгласие и 2. На 19/20.10.2011 год. от частен дом, находящ се в с. Е., общ. Кнежа, ул.,,М.”№ .., отнел чужди движими вещи – зимно яке, синьо на цвят с черна качулка и надпис на латиница ,,SOUTHPOLR” на стойност – 80.00 лв., електрическа готварска печка, марка ,,Кумтел”, на стойност – 72.00 лв., четири вилици, четири лъжици и два ножа от бял метал, на стойност 12.00 лв., вещи на обща стойност 164.00 лв., от владението на собственика Д.И.Л. ***, без нейно съгласие, или отнел чужди движими вещи на обща стойност – 414.00 лв., от владението на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, т. 5 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1, т. 5 и т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. ОСЪЖДА подсъдимите Й.С.Ч. и И.Ц.С. да заплатят солидарно по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 68 лв.  Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   ПРОКУРОР: .......................... СЛ. ЗАЩИТНИК: …………………….   /A. T./ /адв. С.Я./     ПОДСЪДИМ: …………………….. ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Й.С.Ч./ /И.Ц.С./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Й.С.Ч. и И.Ц.С. по настоящото НОХ дело № 201/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Й.С.Ч. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. И.Ц.С. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Й.С.Ч.
И.Ц.С.

48

Гражданско дело No 102/2012

Други дела

И.И.Х.

ОБЩИНА-КНЕЖА,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛ.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.9.2012г.
НА основание чл. 233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 102/2012 г. по описа на РС - Кнежа, поради отказ от иска от страна на ищцата.

49

НОХД No 57/2012

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ВРАЦА

Н.Х.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 57/2012 год. по описа на РС – гр. Кнежа, поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните права довело до ограничаване правата на обвиняемият, по настоящем подсъдим. ВРЪЩА делото на РП – гр. Вр
. за отстраняване на констатираното по-горе несъответствие в обстоятелствената и заключителната част на обвинителния акт. Определението не подлежи на въззивно обжалване. 

50

НОХД No 124/2012

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.В.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 24.9.2012г.
Ц.В.К.
Мотиви от 25.9.2012г.

51

Гражданско дело No 252/2012

Развод и недейств. на брака

Й.Г.М.

П.Н.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.9.2012г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА с развод на основание чл. 49, ал.1 от СК сключеният на 29.08.1982 год. с акт № 19 на ОНС – гр.П
., понастоящем Община гр.И., граждански брак между Й.Г.М., с ЕГН ********** и П.Н.М., с ЕГН **********, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, без да се произнася относно вината за разстройството му. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да носи бащиното си фамилно име ТОНКОВСКА.  ОСЪЖДА Й.Г.М., с ЕГН ********** *** и П.Н.М., с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на РС – Кнежа окончателна държавна такса върху иска за развод общо в размер на 25.00 лв. или по 12.50 лв. всеки от тях. Разноските остават така, както са направени от страните.  Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пл.ски окръжен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

52

ЧГД No 388/2012

Други ЧГД

Х.В.Д.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.

53

НАХД No 173/2012

Административни дела

И.К.К.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ - ОД"ПОЛИЦИЯ" ГР. ПЛ.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.9.2012г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в о.с.з., проведено на 12.09.2012 год., с което е даден ход за разглеждане на НАХД № 173/ 2012 год. по описа на РС – гр.Кнежа и определение от същата дата, с което е приключено съдебното следствие по делото и е даден ход по същество. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, производството по НАХД № 173/ 2012 год. по описа на Кнежански районен съд, като недопустимо. 

54

НОХД No 195/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Х.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. А.К. - защитник на подсъдимият Н.Х.Н. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Н.Х.Н. роден на *** в гр. И., живущ ***,,Хр. Н.”№ 18, българин, български гражданин, с висше образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 15.12.2011 год. пред дома си в гр. И., находящ се на ул.,,Хр. Н.”№ 18, посредством два проводника подвързани в единия си край към входящ предпазител под напрежение фаза посредством клема, а в другия край към изходящи проводници към битовата електрическа инсталация е подал напрежение към жилището си без потребената електрическа енергия да се отчита на уреда за търговско измерване - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното Наказание ,,Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години/.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /A. T./ /адв. А.К./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Н.Х.Н./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Н.Х.Н. по настоящото НОХ дело № 195/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.Х.Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Н.Х.Н.

55

НОХД No 196/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

П.М.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.9.2012г., в законна сила от 25.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият П.М.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият П.М.М. роден на *** в гр. И., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 15.12.2011 год. пред дома си в гр. И., находящ се на ул.,,Хр. Н
.”№ , механично е подвързал единия край на ел.меден проводник със сечение 4 кв.мм. към клема на входящ предпазител, а другия край свързал изходяща клема на предпазителя към битовата електрическа уредба, с което е осъществил подаване на електрическо захранване към жилището си без потребената електрическа енергия да се отчита на уреда за търговско измерване - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца и ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години/.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: ........................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /A. T./ /адв. С.Я./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /П.М.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият П.М.М. по настоящото НОХ дело № 196/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.М.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
П.М.М.

56

НОХД No 197/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Ц.П.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 25.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Ц.П.А. роден на *** ***,,М
. П.”№ .., българин, български гражданин, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.10.2011 год. по земен път в отдел 109, подотдел Ш-1 в землището на с. Писарово е транспортирал незаконно добита от другиго 2.0 кубически метра дървесина от акация на стойност 120 лв., като предвид стойността й случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв. ОСЪЖДА подс. Ц.П.А. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 85 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   
Ц.П.А.
Мотиви от 25.9.2012г.

57

ЧГД No 389/2012

Други ЧГД

М.К.В.

 

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.

58

Гражданско дело No 468/2010

Делби

А.И.Т.

И.П.Б.,
А.П.Т.П.,
З.И.О.,
Т.Й.Т.,
П.А.А.,
И.А.Т.,
П.Г.И.,
Г.Г.М.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2012г.

59

НОХД No 177/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.Д.М.,
Н.Б.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 27.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор A. T. и служебния защитник адв. Р. Д
. М. от ПлАК, по смисъла на което: Подсъдимият Д.Д.М., роден на ***г. в гр. Враца, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, не работи, не учи, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: За това че, при условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по - малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията не е отлагано по чл.66 от НК, в съучастие със съизвършителите Н.Б.Ц. и Г.М.Ф. ***, М. като подбудител - умишлено ги склонил към извършване на престъпление - кражба, и като помагач - умишлено улеснил извършването на престъплението чрез даване на съвети и разяснения -посочил обекта на престъпно посегателство и отстранил спънки -осигурил транспорт за превоз на отнетите вещи, на 27.01.2011 година от дом, находящ се в гр. Кнежа, ул. „С." № , чрез използване на техническо средство - клещи, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - срязване на отвор в огради а мрежа и счупване метална халка на катинар на помещение в селскостопанска постройка, отнел чужди движими вещи -1 брой меден казан за ракия, на стойност - 336,00 лева и едно медно котле с вместимост 30 литра, на стойност - 66,00 лева, вещи на обща стойност 402,00 лева, от владението на собственика В.И.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои -Престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр чл. 29, ал.1, б."А" и „Б" във вр. чл.20, ал.З и 4 от НК.  На основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2 във вр чл. 29, ал.1, б."А" и „Б" във вр. чл.20, ал.З и 4 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1 т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Д.Д.М. се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ Лишаване от свобода” за срок от 1/ една/ година и 8 / осем/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.   На основание чл. 53 ал.1 б.а предложение 2 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА държавата 1 бр. клещи с черни пластмасови ръкохватки , намиращи се на съхранение в РУП Кнежа. Останалите веществени доказателства, ако не са били върнати на собственика да се върнат по надлежния ред. ОСЪЖДА подсъдимия Д.Д.М. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 27 лв.   Към споразуменията са представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.  ПРОКУРОР: ..........................   /A. T./    СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………. ПОДСЪДИМ: …………… / Адв. Р. М. / / Д.Д.М. /   Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Д.Д.М. по НОХ дело № 177/2011 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Д.М. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 12 лв. Протокола се написа и приключи в съдебно заседание в 12.20 ч.    Районен съдия:    Съд. заседатели: 1………………………    2…………………………    Секретар с.з: 
Д.Д.М.
Н.Б.Ц.

60

Гражданско дело No 166/2012

Облигационни искове

НЕТ 1 ЕООД СОФИЯ

С.Н.Й.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.9.2012г.