РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2012г. до 31.7.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 8/2009 Делби В.Н.Б. П.Б.Т.,
Ц.Б.К.,
Г.Б.Г.,
Д.С.Т.,
В.С.Т.,
А.Г.П.,
К.Г.Т.,
Г.Б.И.,
Г.И.Г.,
П.Н.Х.,
Д.Н.М.,
К.И.Т.,
И.П.Т.,
Ж.М.Т.,
С.М.Т.,
Н.Т.Т.,
П.Т.Т.,
М.И.Т.,
В.А.Т.,
Е.А.Т.,
И.В.Р.,
Т.Д.Б.,
Г.Ц.Т.,
М.Д.Й.,
Е.И.Г.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 18.7.2012г.
2 Гражданско дело No 56/2010 Делби М.П.Ш. Б.Ц.Т.,
Л.Ц.Т.,
Г.Д.Б.,
И.Г.Б.,
Д.Г.К.,
Ц.Г.Н.,
Н.Д.В.,
И.Д.П.,
Д.П.Г.,
Г.К.Г.,
К.Г.Г.,
С.Л.Р.,
П.С.Л.,
З.С.Д.,
П.И.В.,
Г.Ц.В.,
Н.Ц.А.,
В.Ц.В.,
З.Т.К.,
Д.Т.Ш.,
Д.П.Ш.,
С.П.Ш.,
Г.П.Ш.,
Д.Г.Ш.,
В.Ц.В.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 17.7.2012г.
3 Гражданско дело No 377/2010 Делби В.Т.В. Л.П.Ч.,
В.П.М.,
Г.А.Д.,
П.А.В.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 18.7.2012г.
4 Гражданско дело No 566/2010 Делби Й.П.М. Я.П.Б. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 20.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която Я.П.Б. ***, с ЕГН: ********** получава в дял гараж в УПИ ІV-2600, кв. 137 по ЗРП на гр. Кнежа, с площ от 41.41 кв.м. на стойност 3 652 лв.  За уравняване на дяловете Я.Б. следва да заплати на Й.П.М. ***, с ЕГН: ********** сумата от 3 000 лв. , като към момента са изплатени 1 000 лв. и до 02.08.2012 год. по банков път ще й бъдат преведени още 2 000 лв., като в случай, че не се спази този срок ищцата М. да бъде снабдена с изпълнителен лист за дължимата сума.      СПОГОДИЛИ СЕ :      …………………………………………………… …………………………………..  1. Й.П. 2. Я.П.   М. Б.      Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд.  ОСЪЖДА ищцата Й.П.М. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 120 лв.  ОСЪЖДА ответника Я.П.Б. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 180 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 566/2010 год. по описа на КРС като спогодено.  Определението е окончателно.  
5 Гражданско дело No 527/2011 Делби Н.Т.Р. К.Т.Р. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Определение от 24.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по смисъла, на която:  ДЯЛ ПЪРВИ:  На Н.Т.Р. с ЕГН: ********** се дава и тя получава в дял, и става изключителен собственик на следните недвижими имоти – земеделска земя находяща се в землището на гр. Кнежа с ЕКАТТЕ 37376 и с . Гостиля с ЕКАТТЕ: 17364, а именно:  1. Нива с площ от 10.000 дка, трета категория в местността ,,Динкови колиби”, съставляващ Имот № 013031 по плана за земеразделяне на землището на гр. Кнежа, с данъчна оценка 1 470.50 лв.  2. Нива с площ от 2.995 дка, четвърта категория, в местността ,,КВ 20”, Имот № 020011, по плана за земеразделяне на землището на с. Гостиля, общ. Долна Митрополия, с данъчна оценка 367.04 лв.  3. Нива с площ от 7.369 дка, четвърта категория, в местността ,,КВ 26А”, Имот № 076015, по плана за земеразделяне на землището на с. Гостиля, общ. Долна Митрополия с данъчна оценка 998.13 лв.  4. Нива с площ от 16.115 дка, четвърта категория, в местността ,,КВ 12”, Имот № 012021, по плана за земеразделяне на землището на с. Гостиля, общ. Долна Митрополия, с данъчна оценка 1 663.07 лв.  5. Изоставени трайни насаждения от 3.872 кв.м., четвърта категория, в местността ,,Върбишки дол”, Имот № 099020 по плана за земеразделяне землището на гр. Кнежа, с данъчна оценка 815.40 лв.  ДЯЛ ВТОРИ  На К.Т.Р. с ЕГН: ********** се дава и той получава в дял, и става изключителен собственик на недвижими имоти – земеделска земя находяща се в землището на гр. Кнежа с ЕКАТТЕ: 37376, и на целия УПИ ХХІV – 1286, находящ се в гр. Кнежа, а именно:  1. Нива с площ от 3.005 дка, трета категория, в местността ,,Динкови колиби”, съставляващ Имот № 013032 по плана за земеразделяне на землището на гр. Кнежа, с данъчна оценка 414.16 лв.  2. Нива с площ от 3.535 дка, трета категория, в местността ,,Динкова колиба”, Имот № 013006 по плана за земеразделяне на землището на гр. Кнежа, с данъчна оценка 519.60 лв.  3. Урегулиран поземлен имот ХХІV – 1286 в квартал 74 по ЗРП на гр. Кнежа, с площ от 1.301 кв.м., находящ се в гр. Кнежа, с административен адрес: гр. Кнежа, ул.,,Ал. Стамболийски”№ 24, в едно с находящите се в него ДВЕ МАСИВНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и ЕДНА СТОПАНСКА СГРАДА, с данъчна оценка 13 000.10 лв.    СПОГОДИЛИ СЕ :       …………………………………………….. .…………………………………………….  1. Н.Т.Р. 2. К.Т.Р.      Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд.  ОСЪЖДА ищцата Н.Т.Р. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 106.30 лв.  ОСЪЖДА ответника К.Т.Р. да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 278.70 лв.  След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните, които да бъдат представени в съответните ПК и за имота на ,,Динкови колиби” те да издадат нови скици с имената на новите собственици.  ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 527/2011 год. по описа на КРС като спогодено.  Определението е окончателно.  
6 Гражданско дело No 544/2011 Облигационни искове Ю.Я.М. Т.Г.Х. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 25.7.2012г.
7 Гражданско дело No 545/2011 Искове по КТ за отмяна на уволнение Ю.Я.М. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ-КНЕЖА Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 13.7.2012г.
8 Гражданско дело No 611/2011 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ П.К.С. СТЪКЛОПЛАСТИК АД КНЕЖА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 6.7.2012г.
9 Гражданско дело No 651/2011 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ Д.А.Р. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 25.7.2012г.
10 Гражданско дело No 705/2011 Делби Р.А.В. Ж.А.В.,
К.И.В.П.,
М.И.В.,
В.К.В.,
В.К.В.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 23.7.2012г.
11 Гражданско дело No 1/2012 Делби И.Т.Х.,
Г.Т.Ф.
Т.Ц.Д.,
Н.Ц.Д.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 10.7.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
На И.Т.Х. с ЕГН********** и се възлагат в неин дял следните недвижими имоти, всичките находящи се в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37 376, а именно :   1. 1. Нива с площ от 26.197 дка (двадесет и шест дка сто деветдесет и седем кв.м), трета категория, местност ,,Динкови имот ” имот N 011027 / нула ,едно , едно ,нула ,двадесет и седем / , при граници и съседи : Имот с № 011026- Нива на Т.Ц.Д. , имот с № 011017 -Нива на наследници на Пана Петков Попишки с № 011016 нива на Кооперация ,, Зора “ №011012 Нива на Ваня Цолова Хинова с №011011 Нива – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ , с № 011010 Нива на наследниците на Кръстьо Коцов Влаховски , с № 011009 Нива на наследниците на Петко Генков Бучелски с № 000027 - полски път на Община Кнежа ,като имота произлиза от имот с № 0111008 .    2. II Нива с площ от 19, 325 дка / деветнадесет дка, триста двадесет и пет кв.м), трета категория , в местността ,,Лехите ” имот с N207048 / ,две , нула ,седем ,нула ,четиридесет и осем / при граници и съседи имоти N 207007 нива наследници на Марин Денов Малкодански , N 207021 нива наследници на Лило Иванов Чиписки N 20702 2 нива наследници на братя Бр. Никола и Т. Вълови Занкови с N0 207045 нива Т.Ц.Д. , N0 500197 - полски път на Община Кнежа , като имота произлиза от имот с № 207014 .      III Изоставени трайни насаждения с площ от 1.466 дка (един дка и четиристотин шестдесет и шест кв.м), пета категория, местност Сребрен, имот N0 802028 /осем ,нула ,две ,нула ,две ,осем / при граници и съседи : имоти с N802029 Изоставени трайни насаждения наследници на Андрей Спасов К.Цанковски ,с N802043 изоставени трайни насаждения наследници на Иван Монов Петровски ,с N802027 Изоставени трайни насаждения наследници на Александър Гергов Бренишки ,с N500015 полски път на фонд"Кнежанска Община " парт.1173.  Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.    IV Изоставени трайни насаждения с площ от 1.889 дка (един дка и осемстотин осемдесет и девет ке.м), пета категория, местност Сребрен, имот N0 802342 /осем ,нула ,две ,три ,четири ,две /при граници и съседи : имоти с N802035 изоставени трайни насаждения наследници на Петко Нинов Марински ,с N802033 изоставени трайни насаждения на Иван Станчов Хлебарски ,сN802341 изоставени трайни насаждения наследници на Недялко Василев Горнишки и с N500017 Полски път на фонд"Кнежанска Община " парт.1173  Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.     Данъчната оценка на този дял е в размер на 6 939,50 лв.      II. На Т.Ц.Д. с ЕГН********** му се възлагат в негов дял следните недвижими имоти ,всичките находящи се в землището на гр. Кнежа ЕКАТТЕ 37 376 ,представляващи :   1 . Нива с площ от от 26.197 дка (двадесет и шест дка сто деведесет и седем кв.м), трета категория, местност ,,Динкови имот ” имот N 011026 / нула ,едно ,едно ,нула ,двадесет и шест / при граници и съседи : имот с №011005- нива на ,, Ладимекс Л “ ООД , с № 011024- Нива на Таня Михайлова Бенчева , имот с № 011025 -Нива на Н. Тодоров Руньовски с № 011023 нива на Радка Петрова Нетова и др., № 0110120 Нива на Пена Николова Писешка с №011019, Нива – на Марин Николов Кацаров и др., № 011022 Нива на наследници на Даниела Николаева Даскалова и др. с № 011018 Нива на Димитър Тодоров Горчев и др. с № 011017 Нива на наследници на Пано Петков Попишки с № 011027 Нива на И.Т.Х. и др. с № 000027 - полски път на Община Кнежа , 011007 Нива на Г. Илиева Кръстева , с 0110006 Нива на наследници на Никола Дамянов Влахов , като имота произлиза от имот с № 0111008 .     2 Нива с площ от 19, 325 дка / деветнадесет дка, триста двадесет и пет кв.м), трета категория , в местноста ,,Лехите ” имот с N207047 / две ,нула , седем ,нула ,четирдесет и седем / при граници и съседи имоти N 207048 нива на И.Т. Х. , с N0 500197 -полски път на Община Кнежа N 207015 нива на Кооперация ,, Зора “ и с N 20702 2 нива наследници на бр. Бр.Никола и Т. Вълови Занкови , като имота произлиза от имот с № 207014     Данъчната оценка на този дял е в размер на 6 396 лв.     Държавната такса в размер на 2 % от стойността на всички имоти - 13 335, 50 лв. , респективно за двата дяла се възлага да бъде заплатена от И.Т.Х. с ЕГН********** ,като тя е 266,70 лв. общо за двата дяла,  което остава за уравнение на дела на съделителя Т.Ц.Д. и ако има някакво неравенство, то се дължи на обстоятелство, че страните като роднини си правят отстъпки. Останалите разходи по делото остават така както са направени по делото от страните.  Повече претенции по този наследствен имот предмет на това дело страните заявяват, че нямат .     СПОГОДИЛИ СЕ:   1………………….  /За ищцата Ива Х. адв. С.П.Я./ Т   2…………………   / Ответник Т.Ц.Д. /  Съдът счита постигнатата спогодба за законосъобразна и непротиворечаща на морала и закона и     О П Р Е Д Е Л И :     ОДОБРЯВА постигната спогодба между И.Т.Х. , представлява от адв. С.Я. и Т.Ц.Д. с описаното по - горе съдържание.   ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №1/2012 г. по описа на РС - Кнежа като спогодено.   Определените е окончателно и има силата на влязло в законна сила съдебно решение.    
12 Гражданско дело No 59/2012 Облигационни искове С.К.Д. А.Б.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 9.8.2012г.
13 Гражданско дело No 71/2012 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ И.В.П. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 25.7.2012г.
14 Гражданско дело No 75/2012 Облигационни искове П.Н.М. А.Л.Б. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 23.7.2012г.
15 Гражданско дело No 122/2012 Облигационни искове П.А.В. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 5.7.2012г.
16 Гражданско дело No 129/2012 Облигационни искове С.В.К. К.Н.П.,
С.Н.В.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 23.7.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
17 Гражданско дело No 150/2012 Други дела В.Л.М. ОБЩИНА-КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА
Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 2.7.2012г., в законна сила от 31.7.2012г.
18 Гражданско дело No 151/2012 Вещни искове П.С.А. Д.С.Х.,
Т.М.Г.,
Ю.М.М.,
С.М.М.
Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 27.7.2012г.
19 Гражданско дело No 154/2012 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД СОФИЯ П.В.С. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
20 Гражданско дело No 160/2012 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ Г.Т.В. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 16.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
21 Гражданско дело No 161/2012 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ Г.Т.В. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 16.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
22 Гражданско дело No 164/2012 Развод и недейств. на брака И.А.Ц. Р.Г.Ц. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 3.7.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.
23 Гражданско дело No 165/2012 Развод и недейств. на брака П.П.Т. Т.Д.Т. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 2.7.2012г.
24 Гражданско дело No 169/2012 Облигационни искове П.Г.Ч. В.М.Й.,
Г.С.Ч.,
Д.В.П.,
П.В.Ц.
Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 27.7.2012г.
25 Гражданско дело No 184/2012 Облигационни искове Л.Д.М. Ц.З.С.,
П.З.С.
Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 27.7.2012г.
26 Гражданско дело No 233/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 2.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
27 Гражданско дело No 239/2012 Дела по Закона срещу домашното насилие В.С.Г. Г.Д.Г.,
НАЧАЛНИКА НА РУП ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК
Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 12.7.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
28 Гражданско дело No 250/2012 Искове по СК Б.М.Г. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
29 Гражданско дело No 266/2012 Други дела В.С.М.,
И.Н.В.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 25.7.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
30 Гражданско дело No 269/2012 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Решение от 20.7.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
31 Гражданско дело No 272/2012 Искове по СК Б.М.Г. Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 24.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
32 НОХД No 4/2011 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Н.В.Ц. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Танев и мл.адв. Г. Х. от ВрАК – защитник на подсъдимия Н.В.Ц..  ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Н. В.Ц. роден на *** ***, българин, български гражданин,със средно образование, продавач в ЕТ, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 22.09.2009 г. в гр. Кнежа, по хулигански подбуди нанесъл удари в областта на лицето на Е.М.А. *** , с което му  причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на носни кости с изкривяване на носната преграда и стеснение до непроходимост на въздушните ходове, състояние довело до постоянно разстройство на здравето без опасност за живота.  Престъпление по чл.131, ал.1, т.12,пр.2 във вр. с чл.129, ал.1 от НК.  На основание чл.129, ал.2 вр. с ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал. I, т. 2, буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.В.Ц. МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки - съгласно чл. 42 А, ал. 2, т. 1 и 2 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 1 год. и 2 месеца /една година и два месеца/, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа ;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 год. и 2 месеца /една година и два месеца /, които ще се упражняват на територията на Община Кнежа;  На основание чл. 25 ал.1 във вр. с чл. 23 ал.1 от НК ГРУПИРА / кумулира/ така наложеното наказание на подсъдимия Н.В.Ц. с наложените му наказания „ Пробация” по НОХд №154/2009 г. по описа на РС Кнежа и НОХ д. № 271/2009 г. по описа на РС Кнежа като му ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАЙ ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки:  - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от една година и два месеца;  - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и два месеца;  - Поправителен труд в ЕТ „Лъки – Ивка Т.”*** за срок от три месеца с 10% удръжка от трудовото му възнаграждение.  На основание чл. 25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо и най тежко наказание фактически изтърпяното наказание „ Пробация” по НОХ д. 154/2009 г. на РС Кнежа и по НОХ д. №271/2009 г. на РС Кнежа.     ОСЪЖДА подсъдимия Н.В.Ц. да заплати 135 лв. разноски по съдебното дело.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.    РАЙОНЕН ПРОКУРОР:______ ЗАЩИТНИК:___________   /А. Танев/ / Мл.адв. Г. Х. /     ПОДСЪДИМ:_________   / Н.В.Ц./    Съдът    ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.В.Ц. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 4/2011 год. по описа на КРС.     На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Н.В.Ц. МН „Парична гаранция ”, в размер на 100 лв. / сто лева / , която сума да се приспадне от дължимите от подсъдимия Н.В.Ц. деловодни разноски с общ размер 235 лв. и същия ОСТАВА да дължи деловодни разноски в размер на 135 лв.   Определението е окончателно.   На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджета на съда от по 5 лв.  
Н.В.Ц.
33 НОХД No 157/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА И.К.А.,
А.В.С.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и мл.адв. Х. - защитник на подсъдимите И.К.А. и А.В.С. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимия И.К.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 5 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 27/28.02.2011 год., в съучастие като съизвършители с А.В.С. ***, от дом, находящ се в гр. Кнежа, ул.,Баба Тонка"№14, чрез използване на техническо средство - гаечен ключ, отнел чужда движима вещ - 1 брой ел. двигател от фуражомелка с мощност 13 кw /тринадесет киловата/ на стойност 385.60 лв., от владението на собственика Ц.В.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК, като до приключване на съдебното следствие причинените щети бяха възстановени.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Ильо войвода”№ 83, 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 часа годишно за срок от 1 година, който ще се упражнява на територията на Община Кнежа.    Подсъдимата А.В.С. родена на *** ***, българка, българска гражданка, неграмотна, неженена с 5 малолетни деца, безработна, неосъждана /има наложена административна мярка по чл. 78а от НК/, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:  На 27/28.02.2011 год., в съучастие като съизвършители с И.К.А. ***, от дом, находящ се в гр. Кнежа, ул.,Баба Тонка"№ 14, чрез използване на техническо средство - гаечен ключ, отнел чужда движима вещ - 1 брой ел. двигател от фуражомелка с мощност 13 кw /тринадесет киловата/ на стойност 385.60 лв., от владението на собственика Ц.В.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК, като до приключване на съдебното следствие причинените щети бяха възстановени.  На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 2, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Ильо войвода”№ 83, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца.  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.    ОСЪЖДА подсъдимите И.К.А. и А.В.С. да заплатят по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 53 лв.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ангел Танев/ /Мл.адв. Г.Х./      ПОДСЪДИМ: …………………….. ПОДСЪДИМ: ………………………….   /И.К.А./ /А.В.С./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите И.К.А. и А.В.С. по настоящото НОХ дело № 157/2011 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. И.К.А. на досъдебното производство МН ,,Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. А.В.С. на досъдебното производство МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
И.К.А.
А.В.С.
34 НОХД No 158/2011 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Г.А.Г.,
П.А.Р.,
Б.С.С.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представените споразумения между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор Танев и адвокат Р.М. служебен защитник на тримата подсъдими.   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:   Г.А.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  При условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за тежки умишлени престъпления от общ характер, като за две от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, при условията на продължавано престъпление, е извършил следните деяния:  1. На неустановена дата в периода от 10.01.2011 г. до 13.03.2011 година, след предварително сговаряне с Б.С.С. и П.А.Р. ***, от необитаем дом в село Бреница, находящ се на ул. „Александър Стамболийски" №21, след като е разрушил прегради здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи - цветен телевизор „Панасоник" с дистанционно управление за него на стойност 48 лева, цветен телевизор „Бигстоун" на стойност 96 лева, портативен телевизор „Фотон - Враца" на стойност 72 лева, чифт обувки /тип боти/ на стойност 6 лева, моторна косачка за трева "Макинтош" на стойност 157,95 лева, радиокасетофон „Филипс" на стойност 78 лева, електрическо ренде „Биджет" на стойност 68 лева, електрически трион „Райдер" на стойност 144 лева, дъска за моторна резачка на стойност 52 лева, или чужди движими вещи на обща стойност 721,45 лева, собственост на Т.С. *** и  2. На неустановена дата през периода 01.03.2011 година до  13.03.2011 година, от необитаем дом в село Бреница, находящ се на ул. "Възраждане" № 5, след като е разрушил прегради здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи - електрически трион за рязане на дърва „Енхел" на стойност 158,40 лева и лозарска ножица на стойност 9,80 лева, или чужди движими вещи на обща стойност 168,20 лева, собственост на О.Г.Х. ***, или е отнел чужди движими на обща стойност 889,65 лева, без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.195 ал.1 т.2,т.З и т.5 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.29 ал.1 б."б" във вр. с чл.26 ал.1 от НК.   За това му деяние и на основание чл.196 ал.1 т.2 във вр. с чл.195 ал.1 т.2,т.З и т.5 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.29 ал.1 б."б" във вр. с чл.26 ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 1 / една /година и 2 / два/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.   На основание чл.25 ал.1 вр. с чл.23 ал.1 от НК КУМУЛИРА наложеното на подсъдимия Г.А.Г. по- горе наказание от 1 г. и 2 м.  / една година и два месеца/ „ Лишаване от свобода” с наложеното му наказание „ Лишаване от свобода” по споразумение №333/31.05.2012 г. постановено по НОХд№1396/2012 г. по описа на РС гр.-Плевен като му ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно общо най - тежко наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 1 г. и 2 м. / една година и два месеца/ при първоначален режим на изтърпяване в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.       Районен прокурор…………: Служебен защитник:…………..   /Ангел Танев/ /Адв.Р.М./     Подсъдим:…………………   /Г.А.Г. /     Подсъдимият Г.А.Г.: Признавам се за виновен, разбирам в какво съм обвинен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението и декларацията.    П.А.Р., роден на *** г. в гр. Враца, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  При условията на повторност, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда, за друго такова престъпление - кражба, на неустановена дата в периода от 10.01.2011 г. до 13.03.2011 година, след предварително сговаряне с Б.С.С. и Г.А.Г. ***, от необитаем дом в село Бреница, находящ се на ул. „Александър Стамболийски" № 21, след като е разрушил прегради здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи - цветен телевизор „Панасоник" с дистанционно управление за него на стойност 48 лева, цветен телевизор „Бигстоун" на стойност 96 лева, портативен телевизор „Фотон - Враца" на стойност 72 лева, чифт обувки /тип боти/ на стойност 6 лева, моторна косачка за трева "Макинтош" на стойност 157,95 лева, радиокасетофон „Филипс" на стойност 78 лева, електрическо ренде „Биджет" на стойност 68 лева, електрически трион „Райдер" на стойност 144 лева, дъска за моторна резачка на стойност 52 лева, или чужди движими вещи на обща стойност 721,45 лева, собственост на Т.С. ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.2,т.3,т.5 и т.7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.28 ал.1 от НК.    На основание чл.195 ал.1 т.2,т.3,т.5 и т.7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл.28 ал.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 8 /осем/ месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се ОТЛАГА за срок от 3 / три/ години;   Районен прокурор………..: Служебен защитник:……………..   /Ангел Танев/ /Адв.Р.М./     Подсъдим:…………….   / П.А.Р. /   Подсъдимият П.А.Р.: Признавам се за виновен, разбирам в какво съм обвинен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението и декларацията.    Б.С.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата в периода от 10.01.2011 г. до 13.03.2011 година, след предварително сговаряне с П.А.Р. и Г.А.Г. ***, от необитаем дом в село Бреница, находящ се на ул. „Александър Стамболийски" № 21, след като е разрушил прегради здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи - цветен телевизор „Панасоник" с дистанционно управление за него на стойност 48 лева, цветен телевизор „Бигстоун" на стойност 96 лева, портативен телевизор „Фотон - Враца" на стойност 72 лева, чифт обувки /тип боти/ на стойност 6 лева, моторна косачка за трева "Макинтош" на стойност 157,95 лева, радиокасетофон „Филипс" на стойност 78 лева, електрическо ренде „Биджет" на стойност 68 лева, електрически трион „Райдер" на стойност 144 лева, дъска за моторна резачка на стойност 52 лева, или чужди движими вещи на обща стойност 721,45 лева, собственост на Т.С. ***, без нейното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.2,т.З и т.5 във вр. с чл.194 ал.1 от НК.   На основание чл.195 ал.1 т.2,т.З и т.5 във вр. с чл.194 ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по споразумение между страните съдът му НАЛАГА Наказание ,, Лишаване от свобода” в размер на 6 / шест/ месеца, като на основание
Г.А.Г.
П.А.Р.
Б.С.С.
35 НАХД No 273/2011 Административни дела М.Р.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 5.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
НП-отменено
36 НАХД No 28/2012 По ЗГ и ЗЛОД М.С.М. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 23.7.2012г., в законна сила от 15.8.2012г.
НП-отменено
37 НЧХД No 30/2012 НЧХД К.Б.И.,
Л.К.Б.
Ю.С.И.,
С.Б.И.,
А.Д.Й.
Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 25.7.2012г.
Прекратява делото и изпраща за определяне на друг съд
38 НОХД No 58/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Г.И.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 9.7.2012г., в законна сила от 9.7.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение.  ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. – защитник на подсъдимият Г.И.П. по смисъла на което: Г.И.П. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, работи, неосъждан , ЕГН:********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че:  На неустановена дата преди 22.11.2011г. в гр. Искър, обл.Плевен, от дворно място, находящо се на ул."Христо Ботев" № 94, отнел от владението и без съгласието на Г.Л.В. *** саморъчно изработена ограда, състояща се от 5 секции с обща дължина 12 линейни метра, с височина 1, 20 метра, изработена от съчленени чамови капаци, без предпазна обработка, на стойност 54 лв. , с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата представлява маловажен случай - престъпление по чл.194 ал.З вр.ал.1 НК.   НА основание чл.194 ал.3 във вр. с ал.1 от НК вр. с чл. 54 ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Г.И.П. СЕ НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 100 лв. /Сто лева/    Разноски по делото в размер на 30 лв. се възлагат на подсъдимия Г.И.П..   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.       Районен прокурор:________ Защитник:________  / Ангел Танев / / Адв.Р.М. /       Подсъдим:________   / Г.И.П. /   Съдът     ОПРЕДЕЛИ:     ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Г.И.П. със снета по-горе самоличност по НОХд №58/2012 г. по описа на КРС.   Определението е окончателно.   На основание чл.309 от НПК съдът     ОПРЕДЕЛИ:     ОТМЕНЯ взетата МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Г.И.П., взета на досъдебното следствие.  
Г.И.П.
39 НОХД No 65/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Д.А.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. от ПАК – служебен защитник на подсъдимия Д.А.К..   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.А.К. , роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН :********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:     На 18.09.2011 г. около 01.30 часа в гр.Кнежа, обл.Плевен, на кръстовището, образувано от улица „ Георги Михайлов " и улица „ Христо Ботев", управлявал моторно превозно средство -лек автомобил „ Опел Вектра " с рег. № :ЕН 99 12 ВР, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 336/ 05.05.2011г. по описа на РУП-Кнежа , в сила от 06.06.2011г. - престъпление по чл.343 В, ал.2 от Наказателния кодекс.   НА основание чл. 343в, ал.2 , във вр. с чл. 55 ал.I т. 2 , буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Д.А.К. МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробациони мерки - съгласно чл. 42 А , ал.2 т. 1, 2 и 6 от НК:   - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 3 години /три години/, която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа ;   - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години / три години/, които ще се упражняват на територията на Община Кнежа;   - 320 / триста и двадесет часа/ безвъзмезден труд в полза на обществото за по 3 / три/ поредни години , който ще се упражнява на територията на Община гр. Кнежа, считано от влизането на настоящето споразумение в сила.  Разноски по делото не са направени.   Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.       Прокурор:___________ Сл. Защитник:_____________   / Анг.Танев…. / /Адв. Р.М./     Подсъдим:_____________   / Д.А.К. /     Съдът   ОПРЕДЕЛИ:       ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Д.А.К. със снета по-горе самоличност по НОХд №65/2012 г. по описа на КРС.   На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Д.А.К. МН „ Подписка” от досъдебното производство.   Определението е окончателно.  
Д.А.К.
40 НАХД No 68/2012 Административни дела В.В.П. НАЧАЛНИКА НА ОД "ПОЛИЦИЯ"-ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 9.7.2012г., в законна сила от 13.8.2012г.
НП-отменено
41 НАХД No 90/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Й.И.Б. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Решение от 2.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
Й.И.Б.
Мотиви от 2.7.2012г.
42 НОХД No 104/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Ц.Т.Х.,
Г.Д.Т.
Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 9.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ д №104/2012 г. по описа на РС Кнежа и ВРЪЩА делото на РП Кнежа за отстраняване на допуснато съществено процесуално нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите и техния защитник в която насока указва при следващо повдигане евентуално на обвинение на обвиняемите в него да се отрази размера на акциза, съобразно описаните в ОА количества цигари.
43 НОХД No 129/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.И.Ц. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. - служебен защитник на подсъдимата М.И.Ц. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимата М.И.Ц. родена на *** в гр. Червен бряг, с постоянен адрес ***,,Стефан Кратунски”№ 10, българка, българска гражданка, без образование, неомъжена с 6 деца – 4 малолетни и 2 непълнолетни, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:  На неустановена дата през месец януари преди 16.01.2012 год. в с. Бреница, с два броя ел. проводници със сечение 1 кв.мм., чрез другиго – неустановено лице, е осъществила неправомерно присъединяване на дома си на ул.,,Стефан Кратунски”№ 10, чрез директно свързване на фазов и нулев изход на битовата ел. инсталация към уличната разпределителна мрежа, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК й НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***,,Стефан Кратунски”№ 10, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА предвидената в чл. 234в, ал. 1 от НК - ,,Глоба”.    ОСЪЖДА подс. М.И.Ц. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 45 лв.    Към споразумението не е представена, но е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимата.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /Ангел Танев/ /адв. Р.М./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /М.И.Ц./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата М.И.Ц. по настоящото НОХ дело № 129/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.И.Ц. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
М.И.Ц.
44 НОХД No 130/2012 ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Е.А.С. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. – служебен защитник на подсъдимият Е.А.С. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Е.А.С. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование - грамотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  За периода от неустановена дата до 23.02.2012 год. в гр. Искър на ул.,,Септември”№ 5, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 8 /осем/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 /осем/ месеца;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за срок от 1 /една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Искър.  ОСЪЖДА подс. Е.А.С. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 15 лв.  Към споразумението не е представена, но е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия.    ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /Ангел Танев/ /адв. Р.М./     ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Е.А.С./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Е.А.С. по настоящото НОХ дело № 130/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.А.С. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Е.А.С.
45 НОХД No 131/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА И.И.С.,
М.А.К.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. – служебен защитник на подс. И.И.С. и подс. М.А.К. - лично, по смисъла, на което:  Подсъдимия И.И.С. роден на *** год. в гр. Враца, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие, като съизвършители с М.А.К. ***.12.2011 год. в гр. Кнежа, от дворно място на ул.,,Странджа”№ 10 отнел чужди движими вещи – 50 кг. Метални вещи за скраб на обща стойност 15 лв., собственост на В.Б.М. *** с намерението противозаконно да ги присвои, без съгласието на собственика им, като предвид стойността на вещите случаят е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв.    Подсъдимият М.А.К. роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие, като съизвършители с И.И.С. ***, на 18.12.2011 год. в гр. Кнежа, от дворно място на ул.,,Странджа”№ 10 отнел чужди движими вещи – 50 кг. Метални вещи за скраб на обща стойност 15 лв., собственост на В.Б.М. *** с намерението противозаконно да ги присвои, без съгласието на собственика им, като предвид стойността на вещите случаят е маловажен - престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връка с чл. 20, ал. 2 от НК.  На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв.    ОСЪЖДА подсъдимите И.И.С. и М.А.К. да заплатят по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 15 лв.    Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: …………………...   /Ангел Танев/ /адв. Р.М./       ПОДСЪДИМ: …………………….... ПОДСЪДИМ: ………………………...   /И.И.С./ /М.А.К./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите И.И.С. и М.А.К. по настоящото НОХ дело № 131/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. И.И.С. на досъдебното производство МН ,,Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. М.А.К. на досъдебното производство МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
И.И.С.
М.А.К.
46 НОХД No 135/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Л.Г.В. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 16.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. С.Я. - защитник на подсъдимият Л.Г.В. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият Л.Г.В. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Георги Михайлов”№ 82, българин, български гражданин, без образование, женен с едно непълнолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  От неустановена дата преди 18.01.2012 год. в гр. Кнежа на ул.,,Георги Михайлов”№ 82, сам е осъществил неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа, посредством директно свързване на фазов изход с ел.проводник със сечение 6 кв.мм., с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес *** - 2 /два/ пъти седмично за срок от 1 /една/ година;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година;  - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за срок от 1 /една/ година, който ще се упражнява на територията на Община Кнежа.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 3 от НК съдът НЕ МУ НАЛАГА Наказание ,,Глоба”.  ОСЪЖДА подс. Л.Г.В. да заплати направени деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 45 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ангел Танев/ /адв. С.Я./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Л.Г.В./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Л.Г.В. по настоящото НОХ дело № 135/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Л.Г.В. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Л.Г.В.
47 НОХД No 142/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА А.Б.А. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Дида Събева - защитник на подсъдимият А.Б.А. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимият А.Б.А. роден на *** в с. Горни Дъбник, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  За периода от неустановен ден до 14.02.2012 год. в гр. Искър на ул.,,Михаил Кочев”№ 39, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на ,,ЧЕЗ Разпределение България”АД, посредством проводник свързващ фазов изход след вътрешен предпазител на битовата ел.инсталация с разпределителната мрежа преди главния предпазител, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца.  На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.    Към споразумението не е представена, но е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      ПРОКУРОР: .......................... СЛ.ЗАЩИТНИК: ……………………   /Ангел Танев/ /адв. Дида Събева/       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /А.Б.А./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.Б.А. по настоящото НОХ дело № 142/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.Б.А. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
А.Б.А.
48 НОХД No 146/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Г.П.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 12.7.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Н.Н. от ПАК – защитник на подсъдимия Г.М..   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:   Г.П.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, Управител на ООД, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   В едногодишния срок от наказването му административен ред с НП №454/13.06.2011 г. на Началника на РУП – Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управления на 29.05.2012 г. в гр. Кнежа по ул. „ Р. Княгиня” е управлявал лек автовтомобил Фолксваген Голф с рег. № ЕН 8866 ВА без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ №341/29.05.2012 г. по описа на РУП – Кнежа – престъпление по чл.343в ал.2 от НК.  На основание чл. 343в, ал.2 , във вр. с чл. 55 ал.I т. 2 , буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Г.П.М. МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробациони мерки - съгласно чл. 42 А, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 3 /три/ години , която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа ;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години / три години/, които ще се упражняват на територията на Община Кнежа;  - безвъзмезден труд в полза на обществото по 320 / триста и двадесет/ часа годишно за срок от 3 / три/ поредни години , който ще се упражнява на територията на Община гр. Кнежа.   На основание чл. 25 ал.1 във вр. с чл. 23 ал.1 от НК ГРУПИРА / кумулира/ така наложеното наказание „Пробация” с наказанието „ Пробация” наложено на Г.П.М. със споразумение по НОХ д. №157/2012 г. по описа на РС Кнежа като му ОПРЕДЕЛЯ едно общо най - тежко наказание „Пробация” изразяваща се в следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 3 /три/ години , която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа ;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 години / три години/, които ще се упражняват на територията на Община Кнежа;  - безвъзмезден труд в полза на обществото по 320 / триста и двадесет/ часа годишно за срок от 3 / три/ поредни години , който ще се упражнява на територията на Община гр. Кнежа.     Разноски по делото не са направени.     Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият.     Районен прокурор:___________ Защитник:_____________     / Анг.Танев / /Адв.Н.Н./       Подсъдим:__________   /Г.П.М./   Съдът   ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №146/2012 г. по описа на КРС.   Определението е окончателно.  
Г.П.М.
49 НОХД No 154/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Ю.М.М. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 19.7.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Р.М. - защитник на подсъдимата Ю.М.М. - лично, по смисъла на което:  Подсъдимата Ю.М.М. родена на *** в гр. Плевен, с живуща ***, българка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че:  На неустановена дата до 01.06.2012 год. в дома си в с. Бреница, ул.,,Арда”№ 23, сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на ,,ЧЕЗ Електроразпределение България”АД, като посредством проводник 1х6 кв.мм., директно е свързала фазовият проводник, захранващ електромера и изходящият предпазител, с което e създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.  На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА предвидената в чл. 234в, ал. 1 от НК - ,,Глоба”.    Към споразумението не е представена, но е заявена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимата.      ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………   /Ангел Танев/ /адв. Р.М./       ПОДСЪДИМ: ………………………….   /Ю.М.М./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата Ю.М.М. по настоящото НОХ дело № 154/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ю.М.М. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК веществено доказателство: 60 см. меден проводник 1х6 кв.мм. да се унищожи с протокол в РС – гр. Кнежа при унищожаване на други веществени доказателства.  Настоящото определение подлежи на обжалване или протест пред ПлОС в 14 дневен срок от днес.  
Ю.М.М.
50 НАХД No 155/2012 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.И.М. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
М.И.М.
Мотиви от 7.8.2012г.
51 НОХД No 157/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Г.П.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Споразумение от 12.7.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Н. Найденов от ПАК – защитник на подсъдимия Г.П.М..  ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което:  Г. П.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, управител на ООД, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 454/13.06.2011 год. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 20.06.2012 г., в гр. Кнежа, по ул."Марин Боев" е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с per. № EH 3215 ВР без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 408/20.06.2012 год. по описа на РУП – Кнежа - Престъпление по чл. 343в ал.2 от НК.  На основание чл. 343в, ал.2 във връзка с чл. 55, ал. I, т. 2, буква ,, Б “ от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Г.П.М. МУ СЕ НАЛАГА наказание: „ПРОБАЦИЯ”, включващо следните пробационни мерки - съгласно чл. 42 А, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК:  - задължителна регистрация по настоящ адрес *** два пъти седмично за срок от 3 / три/ години , която ще се изпълнява на територията на Община Кнежа ;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 / три / години , които ще се упражняват на територията на Община Кнежа;  - безвъзмезден труд в полза на обществото по 320 / триста и двадесет/ часа годишно за срок от 3 / три/ поредни години , който ще се упражнява на територията на Община гр. Кнежа.    ОСЪЖДА подсъдимия Г.П.М. да заплати разноски по делото в размер на 20 лв. по сметка на КРС.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      РАЙОНЕН ПРОКУРОР:______ ЗАЩИТНИК:_________   /Ангел Танев/ / Адв. Н. Найденов /     ПОДСЪДИМ:_________   / Г.П.М./    Съдът    ОПРЕДЕЛИ:        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Г.П.М. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 157/2012 год. по описа на КРС.   На основание чл. 309 ал.1 от НПК ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Г.П.М. МН „Подписка” от досъдебното производство.   Определението е окончателно.  
Г.П.М.
52 НОХД No 177/2012 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА А.П.В. Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ
Определение от 17.7.2012г.
53 ЧНД No 184/2012 Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК Ф.Н.Б. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 20.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
ИЗМЕНЯВА мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” по отношение на Ф.Н.Б., роден на *** год. в гр. Искър, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, разведен с едно дете, осъждан, с ЕГН:**********, понастоящем в Следствения арест гр. Плевен , взета спрямо него с протоколно определение № 129 от 11.06.2012 год. по ЧН дело № 134/ 2012 год. по описа на КРС, в качеството му на обвиняем по ДП № 154/ 2012 год. по описа на РП – Кнежа и № ЗМ-342/ 2012 год. по описа на РУ”Полиция” – гр.Долни Дъбник в по-лека такава, а именно: МН „Домашен арест” .    Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Плевенски Окръжен съд в тридневен срок, считано от днес.  
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА
54 ЧНД No 188/2012 Разпит на свидетел - чл.223 НПК Р.Е.Д. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 19.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
Приключва разпита по ЧНД № 188/2012 г. по описа на Районен съд гр. Кнежа.  Прекратява производството по ЧНД № 188/2012 г. по описа на Районен съд гр. Кнежа.  Протоколът да се предаде за прилагането му по Полицейско производство ЗМ № 152/2012 г. по описа на РУ “Полиция” гр. Кнежа, като копие от него се приложи по настоящето ЧНД№188/2012 г. по описа на РС – гр. Кнежа.  
55 ЧНД No 189/2012 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК Р.Е.Д. Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА
Определение от 19.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
Съдът  О П Р Е Д Е Л И :    Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело№ 189 по описа за 2012 година на Кнежански районен съд.  Прекратява производството по ЧН дело№ 189 по описа за 2012 година на Кнежански районен съд.  Протоколът да се предаде за прилагането му по досъдебно производство № ЗМ -152/2012 година по описа на РУП – гр. Кнежа, като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кнежа.  Протоколът написан в съдебна зала №2 на Районен съд – гр.Кнежа в присъствието на разследващия полицай, обвиняемия, полицейски служител при РУП Кнежа - М. Маринов, съдията, съдебния секретар, като разпита приключи в 17.27 часа.  
56 НОХД No 194/2012 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА Б.С.Б. Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 26.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат С.Я. – защитник на подсъдимият Б.С.Б., лично.   Подсъдимият Б.С.Б. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, неженен, работи, със средно образование, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 24.07.2012 год. от дом, находящ се в гр. Искър на ул.,,Кънчо Илиев”№ 3 е отнел чужди движими вещи – парична сума от 4 400 лв. от владението на собственика Альоша Милков Туфешки, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие е възстановил вредата - престъпление по чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.    Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.      Прокурор:........................ Защитник: ..........................   /Ангел Танев/ /Адв. С.Я./       Подсъдим: .........................   /Б.С.Б./    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Б.С.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 194/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.С.Б. МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
Б.С.Б.
57 НОХД No 198/2012 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА М.Х.Д.,
Н.И.П.,
Д.П.А.,
М.Т.П.
Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ
Споразумение от 26.7.2012г., в законна сила от 26.7.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и мл. адвокат Г.Х. – защитник на подсъдимите М.Х.Д., Н.И.П., Д.П.А. и М.Т. Пискулийски, лично.   Подсъдимият М.Х.Д. роден на *** ***,,Любен Каравелов”№ 9, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен с две малолетни деца, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие с Н.И.П. ***, Д.П.А. *** и М.Т. ***, като съизвършители на 02.07.2012 год. около 07:30 часа в гр. Кнежа, в отдел 1-3 на държавен горски фонд, в района на Института по царевицата без да е имал редовно писмено позволително е извършил сеч с два моторни триона на 1 кубически метър дървесина от бряст на стойност 60 лв. и 1.5 кубически метра дървесина от акация на стойност 90 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.   Подсъдимият Н.И.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие с М.Х.Д. ***, Д.П.А. *** и М.Т. ***, като съизвършители на 02.07.2012 год. около 07:30 часа в гр. Кнежа, в отдел 1-3 на държавен горски фонд, в района на Института по царевицата без да е имал редовно писмено позволително е извършил сеч с два моторни триона на 1 кубически метър дървесина от бряст на стойност 60 лв. и 1.5 кубически метра дървесина от акация на стойност 90 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева.   Подсъдимият Д.П.А. роден на *** ***, обл. Плевен, ул.,,Христо Михайлов”№ 8, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие с М.Х.Д. и Н.И.П. ***, и М.Т. ***, като съизвършители на 02.07.2012 год. около 07:30 часа в гр. Кнежа, в отдел 1-3 на държавен горски фонд, в района на Института по царевицата без да е имал редовно писмено позволително е извършил сеч с два моторни триона на 1 кубически метър дървесина от бряст на стойност 60 лв. и 1.5 кубически метра дървесина от акация на стойност 90 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 200 /двеста/ лева.   Подсъдимият М.Т. Пискулийски роден на *** ***, обл. Враца, ул.,,Хан Аспарух”№ 3, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  В съучастие с М.Х.Д. и Н.И.П. *** и Д.П.А. ***, като съизвършители на 02.07.2012 год. около 07:30 часа в гр. Кнежа, в отдел 1-3 на държавен горски фонд, в района на Института по царевицата без да е имал редовно писмено позволително е извършил сеч с два моторни триона на 1 кубически метър дървесина от бряст на стойност 60 лв. и 1.5 кубически метра дървесина от акация на стойност 90 лв., като предвид стойността случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.  За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите.      Прокурор:........................ Защитник: ..........................   /Ангел Танев/ /мл.адв. Г.Х./       Подсъдим: ........................... Подсъдим: .........................   /М.Х.Д./ /Н.И.П./       Подсъдим: ........................... Подсъдим: .........................   /Д.П.А./ /М.Т. Пискулийски/    Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите М.Х.Д., Н.И.П., Д.П.А. и М.Т. Пискулийски със снети по-горе самоличности по настоящото НОХ дело № 198/2012 год. по описа на КРС.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:    ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Х.Д. МН ,,Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.И.П. МН ,,Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.П.А. и МН ,,Подписка”.  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Т. Пискулийски МН ,,Подписка”.  На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.  
М.Х.Д.
Н.И.П.
Д.П.А.
М.Т.П.