РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2012г. до
30.6.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 670/2011

Вещни искове

Ц.А.Л.П.,
Б.Ц.И.,
М.Ц.В.,
Р.Ц.Т.

М.В.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 670/2011 год. по описа на РС – гр. Кнежа поради отказ от иск от страна на останалата ищца Б.Ц.И. против М.В.П.. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от днес, за което се съобщи на ищцата, а този срок за ответника тече от съобщението му. 

2

Гражданско дело No 173/2012

Облигационни искове

С.Н.И.

БРЕПС АГРО -ЕООД СЛИВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.6.2012г.

3

Гражданско дело No 178/2012

Облигационни искове

С.Н.И.,
Н.Й.Н.

Г.Х.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.6.2012г.

4

ЧГД No 190/2012

Други ЧГД

Д.Л.А.

 

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.

5

НОХД No 260/2011

Гл.V. Измама - чл.209-211 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Д.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.6.2012г.

6

ЧНД No 103/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.С.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.6.2012г.
НАЛОЖЕНОТО на осъдения Р.С.И. наказание пробационна мярка „ Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 ч. ДА СЕ СЧИТА, че е за срок от 8 месеца, считано от одобряване на постигнатото между защитника му и представителя на РП Кнежа споразумение. По отношение на изпълнението на наложените на осъдения Р.С.И. пробационни мерки същите ДА СЕ считат, че следва да бъдат изпълнявани по настоящ адрес на осъдения. Определението подлежи на въззивно обжалване или частен протест пред ПлОС в 7 дневен срок от днес.

7

Гражданско дело No 551/2011

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

Ц.Д.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.6.2012г.

8

Гражданско дело No 183/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

С.Г.С.

В.Д.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2012г.

9

Гражданско дело No 183/2012

Дела по Закона срещу домашното насилие

С.Г.С.

В.Д.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Заповед за защита от 6.6.2012г.

10

ЧГД No 198/2012

Отказ от наследство

П.И.В.

С.Г.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.

11

Гражданско дело No 513/2011

Облигационни искове

АСЕ КОНСУЛТ ООД СОФИЯ

БОМАР ТРЕЙД ЕООД КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.6.2012г.

12

Гражданско дело No 624/2011

Облигационни искове

В.Г.Г.,
Т.С.А.

З.П.К.,
П.И.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.6.2012г.

13

НАХД No 106/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Г.М.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.6.2012г.
Г.М.Б.
Мотиви от 7.6.2012г.

14

Гражданско дело No 647/2010

Делби

М.Н.З.З.,
В.Н.З.З.,
И.Б.И.

М.Т.Я.П.,
М.Д.Х.З.,
В.С.Х.З.,
В.С.Я.,
Р.С.Я.,
С.Б.Д.З.,
И.Р.П.З.,
Б.Р.З.З.,
Т.Е.З.З.,
В.Я.З.З.,
И.М.Я.З.,
Е.М.Я.З.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.6.2012г.

15

Гражданско дело No 111/2011

Делби

М.Б.К.

Т.Б.М.,
Т.А.К.,
Е.А.К.,
Е.В.К.,
Т.Е.К.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.6.2012г.

16

Гражданско дело No 174/2011

Делби

П.В.Б.

П.И.И.,
В.Ц.Б.,
Ц.В.П.,
П.В.П.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.6.2012г.

17

Гражданско дело No 713/2011

Развод и недейств. на брака

А.К.К.

Ц.В.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.6.2012г.

18

Гражданско дело No 719/2011

Облигационни искове

С.М.С.

К.Б.Т.,
Т.Б.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д №719/2011 г. на РС Кнежа поради отказ от иска на основание чл. 233 от ГПК от страна на ищцата чрез процесуалния й представител против двамата ответници.

19

Гражданско дело No 28/2012

Облигационни искове

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ С.ЗЛАТНА ПАНЕГА

ЕТ ТРЪНСКИ ГЕОРГИ ТРЪНСКИ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№28/2012 год. по описа на РС Кнежа поради оттегляне на иска от ищцовата страна против ответника на основание чл. 232 от ГПК.

20

Гражданско дело No 112/2012

Развод и недейств. на брака

Д.П.Д.

В.Д.Д.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.6.2012г.

21

Гражданско дело No 114/2012

Изменение на издръжка

Ю.П.Г.К.

Й.А.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.6.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
ПРИЕМА и прилага представените с ИМ писмени доказателства по опис както и постъпили в срок писмен отговор от ответната страна и представеното в днешното съдебно заседание Удостоверение за доходи на ответника. Адв.Я
. – Принципно е възможно и сме готови с насрещната страна да обективираме съдържанието на спогодбата в настоящия протокол. Адв.Б. – Считам, че това би могло да стане и сега. Съдът констатира, че между страните се постига съдебна спогодба относно предмета на настоящето дело със следното съдържание: Днес 08.06.2012 г. в гр. Кнежа между Ю.П.Г. – К. с ЕГН ********** *** като майка и законен представител на Хр. Й. К. с ЕГН********** представляван от адв.Р.Б. от ПАК и Й.А.К. с ЕГН ********** *** представляван от адв. Св. Я. от ПАК се постигна следната        С П О Г О Д Б А :  1. Й.А.К. с ЕГН ********** *** ще ЗАПЛАЩА на малолетния си син Хр. Й. К. с ЕГН********** чрез неговата майка и законна представителка Ю.П.Г. – К. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 80 лв., считано от 27.03.2012 г. до промяна на обстоятелствата.  Въз основа на горното първоначално определената издръжка, която Й.А.К. с ЕГН ********** *** е бил осъден да заплаща на малолетния си син Хр. Й. К. с ЕГН********** чрез неговата майка и законна представителка Ю.П.Г. – К. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 30 лв. с Решение №18 от 02.04.2003 г. постановено по гр.д. №212/2002 г. по описа на КРС се УВЕЛИЧАВА с 50 лв., считано от 27.03.2012 г. занапред до промяна на обстоятелствата. Й.А.К. с ЕГН ********** *** поема ангажимента до края на настоящия месец юни 2012 г. да заплати на малолетния си син Хр. Й. К. с ЕГН********** чрез неговата майка и законна представителка Ю.П.Г. – К. с ЕГН ********** *** разликата между заплатената вече от него стара издръжка и увеличената такава, а именно за периода от 27.03.2012 г. до днес 08.06.2012 г. , общо сумата от 160 лв.  Ю.П.Г. – К. с ЕГН ********** *** като процесуален представител на Хр. Й. К. с ЕГН********** се съгласява с описаните по – горе клаузи. Разноските между страните остават както са направени по делото. Държавните такси се поделят по равно, размера на същите е общо 61 лв. или по 30,50 лв. за всяка от страните, вносими в 7 дневен срок от днес по набирателната сметка на съда.   С П О Г О Д И Л И СЕ:   Ищца:………………… За ответника:………………………. /Ю.П.Г./ / Адв. Св.Я. /  Съдът счита постигнатата между страните съдебна спогодба за непротиворечаща на закона и морала предвид което следва да одобри същата и да прекрати производството по настоящето дело. Съобразно горното съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОДОБРЯВА постигнатата и записана по горе съдебна спогодба между страните по настоящето дело. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№114/2012 г. на РС Кнежа. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

22

Гражданско дело No 188/2012

Делби

Л.Т.Т.,
Й.Р.Я.,
М.Р.А.,
К.Н.П.,
Е.И.В.,
Н.В.Н.,
И.В.Х.

М.Г.П.,
И.Т.А.,
С.Х.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.6.2012г.

23

Гражданско дело No 197/2012

Други дела

С.Н.И.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.6.2012г.

24

Гражданско дело No 201/2012

Други дела

Г.Д.Г.

РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.6.2012г.

25

НОХД No 213/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Н.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
Н.Т.Т.

26

НОХД No 243/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Т.В.Т.,
В.В.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 13.6.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатите окончателни споразумения сключени между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Т.К. - защитник на подсъдимият Т. В.Т. и адв. Р.М. – служебен защитник на подс. В.В.А. - лично, по смисъла, на което: Подсъдимия Т.В.Т. роден на *** год. в гр. Червен бряг, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 1 малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за времето от началото на месец май 2011 год. до 22.05.2011 год. в с. Долни Луковит от дом, находящ се на ул.,,Кл. О.”№ , след предварително сговаряне с В.В.А. *** е отнел от владението на собственика и без негово съгласи с намерение противозаконно да ги присвои следните чужди движими вещи: 27 инчов телевизор ЕЛ ДЖИ с дистанционно управление на стойност 240 лв. и четири тонколони от система за домашно кино ЕЛ ДЖИ на стойност 96 лв., собственост на Б.С.И., като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот – разбил входна врата на къщата и използвал оригинален или подправен ключ – отключил две врати на стаи, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, предл. 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, предл. 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години, която ще се изпълнява на територията на с. Долни Луковит;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за 3 /три/ поредни години, който ще се упражнява на територията на с. Долни Луковит.   Подсъдимият В.В.А. роден на *** год. в с. Писарово, с постоянен адрес ***,,М. Б.”№ 40, ет. 6, ап. 21 и с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** в това, че: На неустановена дата за времето от началото на месец май 2011 год. до 22.05.2011 год. в с. Д. Л. от дом, находящ се на ул.,,Кл. О.”№ …., след предварително сговаряне с Т.В.Т. *** е отнел от владението на собственика и без негово съгласи с намерение противозаконно да ги присвои следните чужди движими вещи: 27 инчов телевизор ЕЛ ДЖИ с дистанционно управление на стойност 240 лв. и четири тонколони от система за домашно кино ЕЛ ДЖИ на стойност 96 лв., собственост на Б.С.И., като за целта разрушил прегради, здраво направени за защита на имот – разбил входна врата на къщата и използвал оригинален или подправен ключ – отключил две врати на стаи, като до приключване на съдебното следствие вредите са възстановени - престъпление по чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, предл. 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК. На основание чл. 197, т. 3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, 4, предл. 2 и т. 5, във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 3 /три/ години, която ще се изпълнява на територията на с. Долни Луковит  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 300 /триста/ часа за 3 /три/ поредни години, който ще се упражнява на територията на с. Д. Л.   ОСЪЖДА подсъдимите Т.В.Т. и В.В.А. да заплатят по сметка на КРС направени деловодни разноски в размер на 70 лв.  Към споразуменията са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите.   ПРОКУРОР: ..........................   /Ангел Танев/   ЗАЩИТНИК: ……………………… ПОДСЪДИМ: ……………………..  /адв. Т.К./ /Т.В.Т./     СЛ.ЗАЩИТНИК: ………………… ПОДСЪДИМ: ………………………   /адв. Р.М./ /В.В.А./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите Т.В.Т. и В.В.А. по настоящото НОХ дело № 243/2011 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Т.В.Т. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. В.В.А. на досъдебното производство МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Т.В.Т.
В.В.А.

27

НОХД No 255/2011

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Н.Т.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор Ч
. М. и адвокат Ж.Н. от ПАК – защитник на подсъдимия Н.Т.Т..  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Н.Т.Т., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан , с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  1. В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 156/2011 г. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 04.09.2011 г, в гр. Кнежа е управлявал лек автомобил Фолксваген Пасат с рег. № ………. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 739/2011 г. по описа на РУП Кнежа -Престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. 2. В едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 156/2011 г. на Началника на РУП - Кнежа за управление на МПС без да притежава свидетелство за управление, на 18.09.2011 г, в гр. Кнежа е управлявал лек автомобил Фолксваген Пасат с рег. № ……….. без да притежава свидетелство за управление на МПС, констатирано с АКТ № 782/2011 г. по описа на РУП – Кнежа - Престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.   НА основание чл. 343 в, ал. 2 във вр. чл. 66 ал.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимия Н.Т.Т. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като изтърпяването на наказанието бъде отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години.   Разноски по делото не са направени.  Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.    Прокурор:________ Защитник:_________ /Ч. М. / / Адв.Ж.Н. /    Подсъдим:________  / Н.Т.Т. /  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Т.Т. със снета по-горе самоличност по НОХд №255/2011 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.  На основание чл. 309 от НПК  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия Н.Т.Т..  Определението е окончателно. 
Н.Т.Т.

28

НОХД No 264/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.Б.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 12.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Б.Д. роден на *** год. в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата до 04.09.2011 год. в гр. Кнежа е държал без да има за това надлежно разрешение самоделно изработено огнестрелно оръжие калибър 9 мм. с форма на пистолет – престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 /четири/ години.  ОСЪЖДА подс. И.Б.Д. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 105 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
И.Б.Д.
Мотиви от 12.6.2012г.

28

НОХД No 302/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Н.Л.В.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.6.2012г., в законна сила от 11.6.2012г.
Н.Л.В.

30

НОХД No 19/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

И.П.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.6.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от и.ф. районен прокурор Ч
. М. и адв. Р. М. - защитник на подсъдимият И.П.И. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия И.П.И. ***, живущ ***,, Г. Д.”№ , българин, български гражданин, със средно образование, женен, барман в ЕТ, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От неустановена дата до 25.10.2011 год. в дома си, находящ се в с. Еница, ул.,,Г. Д.”№ съхранявал незаконно добити от другиго десет кубически метра дървесина от дъб и ясен на стойност 580 лв. - престъпление по чл. 235, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. И.П.И. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 75 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /Ч. М./ /адв. Р. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /И.П.И./ Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.П.И. по настоящото НОХ дело № 19/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.П.И. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
И.П.И.

31

НОХД No 34/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.Г.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 13.6.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Ал. М. - защитник на подсъдимият Б.Г.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Б.Г.Б. роден на *** год. в с. Долна Бешовица, обл. Враца, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с 2 малолетни деца, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.05.2011 год. около 13:50 часа на пътя гр. Искър, обл. Плевен – с. Писарово, обл. Плевен, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Фолксваген” с рег. № ОВ 74-67 АТ, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 1243/08.11.2010 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Бяла Слатина, в сила от 01.12.2010 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. Б.Г.Б. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 40 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Ал. М./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Б.Г.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.Г.Б. по настоящото НОХ дело № 34/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Г.Б. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  КУМУЛИРА така наложеното наказание с Наказанието ,,Лишаване от свобода” наложено със Споразумение № 92/12.08.2011 год. по НОХ дело № 318/2011 год. по описа на РС – гр. Б. Сл., като му НАЛАГА едно общо и най-тежко Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
Б.Г.Б.

32

НОХД No 42/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 12.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.М. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата в периода 08.10.11.2011 год. в гр. Искър, обл. Плевен, от частен дом, находящ се на ул.,,В
. К.”№ 5, отнел от владението и без съгласието на М.Д.П. *** 1 брой употребявана емайлирана отоплителна печка с гюм на твърдо гориво, турско производство марка ,,SOVA” на стойност 70 лв. и 2 броя лири с по 4 ребра на стойност по 7 лв./бр. – двете на обща стойност 14 лв., всички вещи на обща стойност 84 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява маловажен случай – престъпление по чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК. На основание чл. 194, ал. 3 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 300 /триста/ лв., като на основание чл. 58а, ал. 1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание с 1/3 и ОПРЕДЕЛЯ едно окончателно наказание - ,,Глоба” в размер на 200 /двеста/ лв. ОСЪЖДА подс. С.С.М. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 120 лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.   Районен съдия: ..................... 
С.С.М.
Мотиви от 12.6.2012г.

33

НОХД No 52/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.Г.А.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 13.6.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Д.С. - договорен защитник на подсъдимият Б.Г.А. - лично, по смисъла на което: Подсъдимият Б.Г.А. роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неграмотен, неженен с 4 непълнолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.11.2011 год. на земен път в землището на с. Староселци, обл. Плевен, Отдел 124,,Л”, транспортирал незаконно добита от другиго 1 кубически метър дървесина от бряст на стойност 51 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 200 лв.  ОСЪЖДА подс. Б.Г.А. да заплати по сметка на КРС направените деловодни разноски в размер на 70 лв.   ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: …………………………   /А. Т./ /адв. Д.С./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Б.Г.А./  Съдът ОПРЕДЕЛИ :  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Б.Г.А. по НОХ дело № 52/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Б.Г.А. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. 
Б.Г.А.

34

НАХД No 53/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.И.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.6.2012г.
Б.И.И.

35

НАХД No 85/2012

Административни дела

В.Ц.К.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.6.2012г.
НП-изменено

36

НАХД No 86/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Б.С.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.6.2012г.
Б.С.С.

37

ЧНД No 100/2012

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Ц.Д.Ц.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.6.2012г.
Ц.Д.Ц.

38

НОХД No 120/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.Р.И.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
Одобрява постигнатото на 14.06.2012 год. на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч
. М., подсъдимия В.Р.И.,*** и неговия защитник адв. Д.М. от Варненска адвокатска колегия, по силата на което:  В.Р.И. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование - грамотен, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.03.2012г. в 21.34 часа в с.Писарово, обл.Плевен, на улица ”Г. Д.” пред дом №55, управлявал МПС - лек автомобил ”Фолксваген” с рег. № ……………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда – 1.32 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ”Палмо Алкомер ” с фабр. № 2243409 – престъпление по чл.343б ал.1 НК. Деянието е извършено от обв. В.Р.И., ЕГН – **********. Извършено е виновно при форма на вината - пряк умисъл. Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.343б ал.1 НК.   С оглед предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК, на В.Р.И., с ЕГН ********** се НАЛАГА наказание “Пробация” с пробационни мерки, както следва:  - По 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 / една / година, при периодичност 2 пъти седмично и   - По 42а, ал.2, т.2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 / една / година ,  - По чл. 42 ал.2 т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 / сто/ часа за срок от 1 / една/ година.  Имуществени вреди с деянието не са причинени.  Деловодни разноски не са направени.  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП№ЗМ-137/2012 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Долни Дъбник, респективно ПД № 71/2012 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кнежа и НОХ дело № 120/2012 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.   
В.Р.И.

39

ЧНД No 128/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Е.П.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.6.2012г., в законна сила от 18.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНд128/2012 г. по описа на КРС , на основание чл. 161 ал.1 , предл. 1 от ЗЗ.

40

НОХД No 140/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

М.И.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.6.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адвокат Св. Я. – защитник на подсъдимият М.И.Б..  Подсъдимият М.И.Б. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, женен с две малолетни деца, с основно образование, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 04.06.2012 год. около 19:20 часа в с. Еница, общ. Кнежа, без да има за това редовно писмено позволително, извършвал сеч с моторен трион, марка ,,КТК”, модел ,,С8 5203”, от горския фонд, находящ се в землището на с. Еница, на 1 кубически метра пространствени дървесина от цер на стойност 60.00 лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Глоба” в размер на 150 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.  Прокурор:........................ Защитник: ..........................  /А. Т./ /Адв. Св. Я./    Подсъдим: .........................  /М.И.Б./   Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.И.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 140/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.И.Б. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата: 1 брой моторен трион, марка ,,КТК”, модел ,,С8 5203” – собственост на подсъдимия, който му е послужил за извършване на престъплението. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. 
М.И.Б.

41

НАХД No 141/2012

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА,
Й.Д.Я.

А.Т.Т.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
НП-потвърдено
А.Т.Т.

42

Гражданско дело No 400/2010

Делби

В.Т.И.

М.Т.К.,
Л.И.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.6.2012г.

43

НАХД No 48/2012

По ЗГ и ЗЛОД

И.В.Г.

НАЧАЛНИКА НА ИАРА РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.6.2012г.
НП-изменено

44

ЧНД No 109/2012

Други дела

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Р.И.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.6.2012г.
На основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК определената на осъд. Р.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** в Определение № 51/04.04.2012 год. постановено по ЧН дело № 37/2012 год. по описа на РС – Кнежа пробационна мярка: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 18 месеца да се счита, че е с периодичност 2 пъти седмично. Определението подлежи на въззивно обжалване и на протест пред ПлОС в 7 дневен срок от днес, което се съобщи на страните. 

45

Гражданско дело No 260/2011

Облигационни искове

В.Г.Д.

Е.М.Б.,
И.К.К.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.6.2012г.

46

Гражданско дело No 367/2011

Искове по КТ

М.Г.П.

ЕТ НОРА ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА С.БОХОТ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.6.2012г.

47

ЧНД No 59/2012

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Е.Б.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.6.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 161 от Закона за здравето Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото ЧН дело № 59/2012 год. по описа на КРС. Определението може да се обжалва или протестира в 3 дневен срок от днес с частна жалба или протест пред ПлОС. 

48

НАХД No 219/2011

Административни дела

Г.Ц.Г.

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.6.2012г.
НП-изменено

49

НАХД No 220/2011

Административни дела

Г.Ц.Г.

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.6.2012г.
НП-изменено

50

НОХД No 117/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

П.Н.Г.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Одобрява постигнатото на 20.06.2012 год. на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч
. М., подсъдимия П.Н.Г. живущ *** и неговия защитник адв. Р. М. от ПАК, по силата на което: П.Н.Г. роден на *** ***, от ромски произход, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:   На 16.02.2012год. , около 12,10 часа в гр.Кнежа пред дом №1, при управление на МПС - лек автомобил „Форд Ескорт" с рег.№ …………, след като виновно е нарушил следните разпоредби на ЗдВП, а именно: чл.16 ал.1 „на пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено: 1.когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне.  чл.20 ал.1 „водачите са длъжни непрекъснато да контрилират пътните превозни средства, които управляват" и ал.2 „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост за да бъдат в състояние да спрат пред всяко видимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението", е допуснал настъпването на ПТП и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на лицата: 1. Б.С.М. ***, изразяваща се в счупване на втората лява дланна кост, състояние довело до трайно затрудняване движението на левия горен крайник и на 2.П.Д.Д. ***, изразяваща се в счупване на дясната лъчева кост, състояние довело до трайно затрудняване на движението на десен горен крайник –  престъпление по чл.343 ал.З б"а" пр.2 във вр. чл.342 ал.1 НК.  С оглед предвиденото в чл. 343, ал. 3 б.”а” предл. 2 във вр. с чл. 342 ал.1 от НК наказание във вр. с чл. 54 от НК на П.Н.Г. *** с ЕГН: ********** се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 / осем/ месеца. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години.  На основание чл. 343 г във вр. с чл. 37, ал. 1, т.7 от НК ЛИШАВА П.Н.Г. с ЕГН ********** от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.  Имуществени вреди с деянието не са причинени.   ОСЪЖДА П.Н.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на КРС направените по делото разноски общо в размер на 320 лв ./ триста и двадесет лв./.  Прекратява наказателното производство по ЗМ – 39/2012 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Кнежа, респективно ПД № 69/2012 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кнежа и НОХ дело № 117/2012 год. по описа на РС - гр. Кнежа.  Определението на съда е окончателно.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
П.Н.Г.

51

НОХД No 119/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Т.И.В.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Одобрява постигнатото на 20.06.2012 год. на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч
. М., подсъдимия Т.И.В. живущ в с. Ясен и неговия защитник адв. П.Е. от Плевенска Адвокатска колегия, по силата на което: Т.И.В. роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:*** българин, български гражданин, с основно образование, неженен, във фактическо съпружеско съжителство, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.03.2012 г. около 23.54 часа в с.Долни Луковит, обл.Плевен, на ул."Ал. Ст." пред сградата на Кметството управлявал МПС лек автомобил "Рено" с per. № …………, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда -1.3 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №175/23.03.2012 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. С оглед предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК, на Т.И.В., с ЕГН: ********** се НАЛАГА наказание “Пробация” с пробационни мерки, както следва:  - Задължителна регистрация по настоящия адрес на ПОДСЪДИМИЯ Т.И.В. *** за срок от 6 / ШЕСТ / МЕСЕЦА, два пъти седмично .  -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / ШЕСТ / МЕСЕЦА .  На основание чл.343Г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА ПОДСЪДИМИЯ Т.И.В. ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 4 / ЧЕТИРИ / МЕСЕЦА , като приспада времето през което същият е бил лишен от това право с изземването на СУМПС със съставянето на АУАН, считано от 16.03.2012 год.   Имуществени вреди с деянието не са причинени.   Деловодни разноски не са направени. Прекратява наказателното производство по ДП № ЗМ – 138/2012 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Долни Дъбник, респективно ПД № 70/2012 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кнежа и НОХ дело № 119/2012 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.  
Т.И.В.

52

Гражданско дело No 622/2011

Вещни искове

З.Б.Б.

Н.Д.И.,
Д.Д.Б.П.,
И.П.Б.,
Д.П.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.6.2012г.

53

НОХД No 241/2011

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

К.А.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 21.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият К.А.Н. роден на *** год. в гр. Тетевен, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен с едно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: Като пълнолетен, на неустановена дата през месец октомври 2010 год. в с. Долни Луковит, без да е сключил граждански брак заживял съпружески с ненавършилата 16 годишна възраст Диляна Лефтерова Андреева с ЕГН: ********** ***- престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, като на основание чл. 191, ал. 4 от НК НЕ МУ НАЛАГА наказание поради последвал брак между него и Диляна Лефтерова Андреева. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.     Районен съдия: ..................... 
К.А.Н.
Мотиви от 21.6.2012г.

54

НЧХД No 149/2012

НЧХД

А.С.С.

Г.С.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 21.6.2012г.

55

НОХД No 256/2011

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

С.И.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 22.6.2012г.
С.И.С.
Мотиви от 22.6.2012г.

56

НОХД No 54/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

В.П.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение сключено между РП – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адвокат Р. М. – защитник на подсъдимия В.П.А..  ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение:  Подсъдимият В.П.А. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование , безработен, неосъждан , ЕГН : ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 12.05.2011г. в землището на с.Староселци, обл.Плевен, Отдел 124, без редовно писмено позволително добил от горския фонд 2 кубически метър дървесина от бряст на стойност 60 лв. за кубически метър на обща стойност 120 лв., като предвид стойността на дървесината случаят е маловажен, -престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.1 от НК.   На основание чл. 235, ал. 6, вр. с ал. 1, във връзка с чл. 54, от НК и по споразумение на страните му се НАЛАГА наказание ,,ГЛОБА” в размер на 150 / сто и петдесет/ лева. Разноски по съдебното делото в размер на 30 лв. се ВЪЗЛАГАТ на подсъдимия. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимия.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: ...............  /А. Т./ /адв. Р. М./     ПОДСЪДИМ: ...................  /В.П.А./  Съдът  ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.П.А. по НОХ дело № 54/2012 год. по описа на КРС срещу подсъдимия Ивалин Ангелов Маринов. На основание чл. 309 от НПК съдът   ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „ Подписка” спрямо подсъдимия В.П.А.. Определението е окончателно.  
В.П.А.

57

НОХД No 67/2012

Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Г.И.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. И. Цв. - защитник на подсъдимият Г.И.Б. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.И.Б. роден на *** ***, с постоянен адрес:***,,Р. Д.”№ .., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 09.03.2012 год. около 17:30 часа, в гр. Кнежа, обл. Плевен, по ул.,,Я. С.” отнел чужда движима вещ – мобилен апарат марка ,,Нокиа”, модел ,,1209”, на стойност 56.25 лв., от владението и без съгласието на М.М.Ш. ***, с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила – нанесъл й побой - престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК.  На основание чл. 198, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години/.  ОСЪЖДА подс. Г.И.Б. да заплати деловодни разноски по сметка на КРС в размер на 60 лв.  Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. И. Цв./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Г.И.Б./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.И.Б. по настоящото НОХ дело № 67/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.И.Б. МН ,,Подписка”. Веществено доказателство: 1 брой мобилен апарат марка ,,Нокиа”, модел ,,1209” – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Кнежа, при поискване от страна на М.М. Шуменска да й бъде върнат. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Г.И.Б.

58

НОХД No 79/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ГР. КНЕЖА

Л.М.Б.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 22.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Л.М.Б. роден на *** ***, с постоянен адрес ***,,И
. В.”№ , българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че: На 26.09.2011 год. около 09:30 часа в гр. Кнежа, обл. Плевен, на кръстовището, образувано при пресичането на ул.,,Д. Б.” и ул.,,В.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Форд Ескорд” без регистрационни табели, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за подобно деяние с Наказателно постановление № 609/22.10.2010 год. по описа на ОДП – гр. Плевен, в сила от 25.01.2011 год. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът МУ НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.  Районен съдия: ..................... 
Л.М.Б.
Мотиви от 22.6.2012г.

59

НОХД No 148/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Р.Е.Р.,
М.Р.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 25.6.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Е.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен с 1 малолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие по между си като съизвършители с М.Р.С. ***, на 06.06.2012 год. около 19:30 часа, в с. Еница, общ. Кнежа, без да има за това редовно писмено позволително, извършвал сеч с брадва и транспортирал с конски впряг, от горския фонд находящ се в местността ,,Лъга” в землището на с. Еница – 1 /един/ кубически метра пространствени дърва от акация за огрев на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по така повдигнатото му обвинение чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лв.  ПРИЗНАВА подсъдимият М.Р.С. роден на *** ***,,К. П. В.”№ …., българин, български гражданин, със средно образование, неженен с 2 непълнолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие по между си като съизвършители с Р.Е.Р. ***, на 06.06.2012 год. около 19:30 часа, в с. Еница, общ. Кнежа, без да има за това редовно писмено позволително, извършвал сеч с брадва и транспортирал с конски впряг, от горския фонд находящ се в местността ,,Лъга” в землището на с. Еница – 1 /един/ кубически метра пространствени дърва от акация за огрев на стойност 60 лв., като предвид стойността на дървесината случая е маловажен - престъпление по чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност по така повдигнатото му обвинение чл. 235, ал. 6 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и му НАЛАГА Административно наказание ,,Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лв. Присъдата може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.     Районен съдия: …………………….. 
Р.Е.Р.
М.Р.С.
Мотиви от 25.6.2012г.

60

НОХД No 151/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Г.С.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Ц.А. – защитник на подсъдимият Н.Г.С., лично.  Подсъдимият Н.Г.С. роден на *** год. в гр. Кнежа, живущ ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 17.06.2012 год. в гр. Кнежа, по ул.,,Д. Б.” е управлявал лек автомобил ,,Хонда Сивик”, с рег. № …………. след употреба на алкохол с концентрация 2.8 на хиляда, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № 419/19.06.2012 год. на ЦСМП – гр. Плевен - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,Лишаване от правоуправление” на МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от 17.06.2012 год. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият.   Прокурор:........................ Защитник: ..........................  /А. Т./ /Адв. Ц.А./     Подсъдим: .........................  /Н.Г.С./   Съдът ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият Н.Г.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 151/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.Г.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Н.Г.С.

61

Гражданско дело No 83/2012

Издръжка

Е.И.О.

В.М.Х.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Днес 26.06.2012 г. в гр. Кнежа се постигна настоящата спогодба между Е.И.О. с ЕГН ********** ***, представляван от адв. Р.М. от ПлАК и В.М.Х. с ЕГН ********** *** по чл.127 ал.2 и чл.143 от СК по силата на която страните се споразумяват за следното: 1. Ненавършилото 18 г. дете М. Е. О. с ЕГН ********** ще има следното местоживеене:***; 2. Родителските права по отношение на роденото от съвместното съжителство дете М. Е. О. с ЕГН ********** се предоставят на бащата Е.И.О. с ЕГН ********** ***; 3. Определя се следния режим на лични отношения на майката В.М.Х. с ЕГН ********** с детето М. Е. О. с ЕГН **********: Същата има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 9.00 ч. до 20.00 ч. , както и един календарен месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата ; 4. Майката В.М.Х. с ЕГН ********** от с.   Коларово Община Главиница, обл. Силистра се задължава да   плаща чрез бащата Е.И.О. с ЕГН   ********** месечна издръжка за детето М. Е.   О. с ЕГН ********** в размер на 72,50 лв. до   навършване на пълнолетие на детето или до промяна на   обстоятелства ; 5. Разноските по делото остават за сметка на всяка една от  страните, така както са направени до момента.   6. Държавната такса в размер на 52,20 лв. се поема от ищеца Е.И.О. с ЕГН ********** и същият се задължава да внесе сумата в 7 дневен срок от днес по приходната сметка на КРС.   С П О Г О Д И Л И С Е:  1. Ищец :……….. Адв. Р. М.:………. Ответничка:………….. / Е.О./ / В.М.Х. /   СЪДЪТ счита постигнатата между страните съдебна спогодба за непротиворечаща на закона и морала поради което намира че същата следва да бъде одобрена и производството по настоящето дело да бъде прекратено. Водим от горното  О П Р Е Д Е Л И:  ОДОБРЯВА така постигнатата и подробно описана по-горе съдебна спогодба между страните по настоящето дело. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №83/2012 г. по описа на КРС.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. 

62

НАХД No 194/2011

Административни дела

П.А.В.

ДИРЕКТОРА НА ГД ПБЗНС ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2012г.
НП-отменено

63

НОХД No 292/2011

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.И.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А. Т. и адв. И. Цв. - защитник на подсъдимият Г.И.Б. - лично, по смисъла на което:  Г.И.Б. , роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН : ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:  На 18.10.2011Г. в гр. Кнежа, обл.Плевен, в дворно място, прилежащо към частен дом, находящ се на ул." К. и М." №23, причинил на Н.И.Н. *** средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на горния ляв крайник / счупване на лакътната кост с оздравителен период 3-4 месеца/- престъпление по чл.129 ал.2 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.  На основание чл.129 ал.2 вр. ал.1 от НК във връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му се НАЛАГА наказание ,,Лишаване от свобода”, за срок от 3 / три/ месеца.  На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението натака наложеното наказание за срок от 3 / три/ години.   ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Б. да заплати разноски по делото в размер на 80 лв.   Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор:________ Защитник:________ / А. Т. / / Адв.Ил.Цв. /    Подсъдим:________  / Г.И.Б. /  Съдът   ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Г.И.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд №292/2011 г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Г.И.Б.

64

НОХД No 95/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.С.М.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор А
. Т. и адв. Г.А. - защитник на подсъдимият Г.С.М. - лично, по смисъла на което: Подсъдимия Г.С.М. роден на *** ***, обл. Плевен, ул…………”№ ……, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /има налагано административно наказание по чл. 78а от НК/, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 766/08.12.2010 год. на Началника на РУ,,Полиция” – гр. Карнобат за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, влязло в сила на 16.05.2011 год., на 05.09.2011 год., около 14:15 часа, в гр. Кнежа, по ул.,,О.” управлявал МПС – мотопед ,,ВТМ” с рег. № PRD 575, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 742/2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.  На основание чл. 343в, ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б”, във връзка чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,Пробация”, състоящо се от следните пробационни мерки:  – задължителна регистрация по настоящ адрес 2 /два/ пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца, която ще се изпълнява на територията на Община Божурище, обл. София, ул.,,Р.”№ ……;  - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.  По чл. 381, ал. 6 от НПК подсъдимият декларира, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.   ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: ………………………….   /А. Т./ /адв. Г.А./      ПОДСЪДИМ: ………………………….  /Г.С.М./  Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Г.С.М. по настоящото НОХ дело № 95/2012 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Г.С.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. 
Г.С.М.

65

Гражданско дело No 318/2011

Делби

В.А.Г.

Н.И.В.,
А.И.В.,
Д.И.Т.,
Х.И.Х.,
М.С.Г.,
В.С.А.,
П.П.П.,
Х.П.Б.,
Х.Т.К.,
С.И.Н.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.6.2012г.
На основание чл. 232 от ГПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Гр. дело № 318/2011 год. по описа на КРС поради оттегляне на исковата молба до приключване на първото съдебно заседание. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ПлОС. 

66

Гражданско дело No 146/2012

Облигационни искове

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Г.М.И.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.6.2012г.

67

Гражданско дело No 74/2012

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС СОФИЯ

Ю.П.Г.К.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.6.2012г.

68

НОХД No 70/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.Д.Д.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.6.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 343, ал. 2 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 70/2012 год. по описа на КРС по искане на пострадалият. Определението може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест в 7 дневен срок от днес пред ПлОС. На основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ:  Веществени доказателства: парче от преден ляв еърбег с петна от засъхнала кафява материя и тампон със засъхнала кафява материя – на съхранение в РУ,,Полиция” – гр. Долни Дъбник, да се върнат на В.Г.Н. при поискване, като за целта му се издаде препис от настоящият протокол. 

69

НАХД No 77/2012

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ ЕНЧО ЦОНКОВ КНЕЖА

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.6.2012г.
НП-потвърдено