РАЙОНЕН СЪД - ГР.КНЕЖА
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2012г. до 31.5.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 438/2009

Делби

С.Д.Ц.,
Й.И.Ц.,
М.Б.Ш.

М.Ц.Т.,
И.Ц.Р.,
Е.Ц.Р.,
Г.Д.Б.,
Б.Д.Б.,
Р.П.Р.,
Т.П.Р.,
В.Р.В.З.,
Г.Ц.Б.П.,
И.П.Б.,
Р.П.В.,
Л.Н.Б.,
П.С.Б.,
Д.С.Б.,
М.П.В.,
В.Й.Ц.,
А.Й.Б.,
К.М.Б.,
М.П.Ш.,
С.П.Б.,
Ц.Г.С.,
С.Г.Ц.,
В.Г.Б.,
М.П.И.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.5.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.

2

Гражданско дело No 145/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.5.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.

3

Гражданско дело No 515/2011

Облигационни искове

Г.Т.С.

ЕТ КРИСМАРТИ - ЮЛИЯ ПЕТРОВА КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 3.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Днес на 03.05.2012г. /трети май две хиляди и дванадесета година / между долуподписаните :  1.Г.Т.С. с ЕГН **********, л.к.№
. издадена на 08.06.2011г. от МВР - Плевен, с постоянен адрес гр.Кнежа, ул. „Д. Б.” № .. чрез пълномощника си мл. адв. Г.С.Х.  2. Ю.П.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, като представител на ЕТ „Крисмарти - Ю.П.” със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. „О.” № 9 чрез пълномощника си адв. Р. И. Б., се сключи настоящата спогодба по гр.дело №515/2011г. по описа на КРС, при следните условия:  І.Г.Т.С. с ЕГН **********, л.к.№. издадена на 08.06.2011г. от МВР - Плевен, с постоянен адрес гр.Кнежа, ул. „Д. Б.” № 60 чрез пълномощника си мл. адв. Г.С.Х. ще получи дела си от неизплатения наем в размер на 57.70 лв., неизплатено количество ел.енергия - 73.70 лв., нотариална покана – 31.20 лв., държавна такса за завеждане на делото 27.50 лв., адвокатски хонорар по заповедно производство в размер на 50 лв. и адвокатски хонорар по настоящето гражданско дело в размер на 100 лв. или общо 339.70 лв. в пълен размер до 03.10.2012г. на 6 вноски, както следва : 5 бр.вноски по 60лв. и 1 бр.вноска 39.70лв., вносими по банкова сметка № Си Банк „АД”IBAN ***, BIC ***-то число на съответния месец.  ІІ.Ю.П.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, като представител на ЕТ „Крисмарти- Ю.П. със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. „О.” № .. чрез пълномощника си адв. Р. И. Б. заявява , че ще изплати цялата сума както е уговорена в пункт I-ви по-горе и при същите условия,срокове и размери. С настоящата спогодба окончателно се решава претенцията на ищеца към ответника.  ИЩЕЦ:…………………………………………………………………… / Г.Т.С. чрез мл. Адв. Г.Х. – пълномощник/      ОТВЕТНИК:……………………………………………………………… / ЕТ „Крисмарти – Ю.П.”*** чрез адв. Р. Б. – пълномощник/    Съдът счита постигната между страните спогодба за законосъобразна и непротиворечаща на морала предвид което   ОПРЕДЕЛИ:   ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба описана подробно по - горе и прекратява производството по Гр. д № 515 /2011г. по описа на РС – гр. Кнежа.  Определението е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване.  Протокола се написа в с.з. и приключи в 09 : 50 часа. 

4

ЧНД No 101/2012

Съдебни поръчки

ПРОКУРАТУРАНА ПЪРВОИНСТАЦИОНЕН СЪД ДРАМА ГЪРЦИЯ

Д.С.П.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Уважава

5

НОХД No 80/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.М.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 7.5.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
К.М.Т.
Мотиви от 10.5.2012г.

6

НОХД No 83/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.Т.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 7.5.2012г., в законна сила от 23.5.2012г.
А.Б.Т.
Мотиви от 10.5.2012г.

7

Гражданско дело No 82/2012

Искове по КТ

АСИГО ЕООД СОФИЯ

П.Б.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.5.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 82/2012г. по описа на РС – гр. Кнежа поради оттегляне на иска от страна на ищеца.  ОСЪЖДА „Асиго” - ЕООД гр. София, със седалище и адрес на управление бул. „Дондуков” № 5, вх. А ет. 5, ап. 13, ЕИК 121266279 представлявано от Р.Г. – управител, да заплати на П.Б.М. с ЕГН: ********** ***, деловодни разноски в размер на общо 350 лв. направени при разглеждането на делото пред предходните съдебни инстанции.  Определението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – гр. Плевен в 7 дневен срок от съобщението на страните от изготвянето му, който за ответника започва от днес, а за ищеца от уведомяването му. 

8

НАХД No 88/2012

Административни дела

Р.М.К.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.5.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
НП-отменено

9

НОХД No 63/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 10.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
А.Б.М.
Мотиви от 10.5.2012г.

10

Гражданско дело No 645/2011

Делби

М.Д.В.

Н.И.К.,
В.С.К.,
А.И.К.,
К.И.И.,
И.Ц.Л.,
П.Ц.С.,
С.Ц.Г.,
П.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.5.2012г.

11

НАХД No 230/2011

Административни дела

М.М.Т.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
НП-изменено

12

НАХД No 269/2011

Административни дела

Ц.П.С.

НАЧАЛНИКА НА РПУ - КНЕЖА

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
НП-отменено

13

Гражданско дело No 431/2011

Издръжка

К.В.Г.

К.А.А.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.

14

Гражданско дело No 49/2012

Облигационни искове

П.Ц.П.

ПК " НАПРЕДЪК " - ГР. КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.

15

Гражданско дело No 58/2012

Изменение на издръжка

Н.Г.М.

Г.С.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.

16

НАХД No 300/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Л.В.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
НП-отменено

17

НАХД No 39/2012

Административни дела

Г.Д.Ц.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КНЕЖА

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 1.6.2012г.
НП-потвърдено

18

НАХД No 50/2012

По ЗГ и ЗЛОД

К.Г.И.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
НП-отменено

19

НОХД No 76/2012

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.С.Й.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
Одобрява постигнатото на 15.05.2012 г. на основание чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение между Районна Прокуратура гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч. М., подсъдимия Д.С.Й. *** и неговия защитник мл.адвокат Х. от Врачанска Адвокатска колегия по силата на което:  Днес, 15.05.2012 год. в гр. Кнежа, между Ч. М. - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа и мл. адвокат Г. Х. от ВрАК като защитник на подсъдимият Д.С.Й. *** се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №76/2012г. по описа на РС Кнежа, съобразно разпоредбата на чл. 384, ал.1, вр. чл. 381 и сл. от НПК както следва:  Д.С. Й. роден на *** ***, ЕГН **********,***, българин, български гражданин,със средно образование, безработен, неженен, осъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 02.11.2011г. в гр. Кнежа, обл. Плевен в сградата на филиала за спешна медицинска помощ - гр.Кнежа, причинил на Н.И. Николова - В. от с. гр., в качеството й на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б.”Б” от НК - „Медицински специалист - Медицински фелдшер” при Центъра за спешна медицинска помощ - Плевен - Филиал за спешна медицинска помощ - Кнежа, лице което изпълнява работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице, при изпълнение на службата й, лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдания без разстройство на здравето, като извършил деянието по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК. С оглед предвиденото в чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381 от НПК във вр. с чл. 54 от НК, подсъдимият Д.С.Й. с ЕГН:********** приема да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: По чл.42а, ал.2, т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител три пъти седмично.  По чл. 42а, ал.2, т.2 НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.  По чл. 42а, ал.2, т.6 НК – Безвъзмезден труд в полза на обществото - 150 часа за срок от 1 /една/ година. Имуществени вреди с деянието не са причинени.  Подсъдимият Д.С. Й. приема да заплати по сметка на КРС направените по делото разноски за вещо лице в размер на 82 лв.  Прекратява наказателното производство по ДП № ЗМ 253/2011 г. по описа на РУП Кнежа, пр.преписка № 596/2011г. /ПД № 50/2012г./ по описа на РП Кнежа и НОХД № 76/2012 г. по описа на РС гр. Кнежа.  Определението на съда е окончателно.  
Д.С.Й.

20

НОХД No 97/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

В.Ц.И.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
Одобрява постигнатото на 15.05.2012 г. на основание чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение по чл. 381 ал. 5 от НПК между Районна Прокуратура гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч. М., подсъдимия В.Ц. *** и неговия защитник адвокат Александър Манчев от Врачанска Адвокатска колегия по силата на което:  В.Ц.И., българин, български гражданин, роден на *** ***, с настоящ адрес:***, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2012 год. в гр. Кнежа, обл. Плевен, по улица „Д. Б.”, пред дом №126 е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел-Вектра“, с рег.№
……, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.92 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 227/10.04.2012 год. на ЦСМП- гр. Плевен - престъпление по чл. 343”б”ал. 1 от НК.  С оглед предвиденото в чл. 343б, ал.1 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381, ал.4 от НПК във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, буква „б” от НК подсъдимият В.Ц.И. приема да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки, както следва : По чл. 42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години, два пъти седмично. По чл. 42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години.  По чл. 42а, ал.2, т.6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно, в рамките на 2 / две/ поредни години. С извършеното деяние имуществени вреди не са причинени. Подсъдимият В.Ц.И. с ЕГН:********** приема да заплати по сметка на КРС направените по делото разноски за химическа експертиза в размер на 5 лв.  Прекратява наказателното производство по БП № 83/2012г. по описа на РУП Кнежа, пр.преписка № 376/2012г. /ПД № 61/2012 г./ по описа на РП Кнежа и НОХД № 97/2012 г. по описа на РС гр. Кнежа.  Определението на съда е окончателно. 
В.Ц.И.

21

Гражданско дело No 618/2011

Облигационни искове

М.Ц.И.

ЕТ "ПЕРФЕКТА 6 - ГАЛЯ ДОЧОВСКА"

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.

22

НАХД No 247/2011

По ЗГ и ЗЛОД

С.Ш.С.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
НП-отменено

23

НАХД No 252/2011

По ЗГ и ЗЛОД

К.Н.Н.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
НП-отменено

24

НОХД No 113/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Г.П.К.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.5.2012г., в законна сила от 18.5.2012г.
На основание чл. 382 ал. 7 от НПК одобрява постигнатото на 08.05.2012 г. споразумение по чл. 381 ал. 5 от НПК между Районна Прокуратура гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч. М., подсъдимият Г.П.К. с ЕГН ********** и неговия защитник адвокат И.Х.Ц. от Плевенска адвокатска колегия по силата на което: Г.П.К.. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес *** , българин, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 17.03.2012г. в 22.15 часа в град И., по улица "Й
. Н." срещу дом №.., в посока центъра на града управлявал МПС - лек автомобил "Фолксваген голф" с per. № ……, c концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 3.30 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Палмо Алкомер 931" с фабр. № 2243409 - престъпление по чл.343б ал.1 НК. Деянието е извършено от обв. Г.П.К., ЕГН -**********. Извършено е виновно при форма на вината - пряк умисъл. Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.343б ал.1 НК. С деянието не са причинени имуществени вреди. II./ За извършеното престъпление Г.П.К., ЕГН ********** приема да изтърпи следните наказания: На основание чл.343б ал.1 НК наказание "лишаване от свобода" за срок от три месеца, като на основание чл.66 НК отлага изпълнението за срок от три години. На основание чл.343г във вр. чл.343б ал.1 във вр. чл.37 ал.1 т.7 НК на Г.П.К., ЕГН ********** се налага и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от шест месеца. Разноски по делото не са направени. Прекратява производството по НОХд. № 113/2012 г. по описа на КРС, ДП № ЗМ – 139/2012 г. по описа на РУ „Полиция” гр. Д. Дъбник и ДП № 80/2012 г. по описа на Районна Прокуратура гр. Кнежа 
Г.П.К.

25

Гражданско дело No 301/2011

Делби

С.Г.П.,
С.С.П.

И.Х.П.,
В.Ц.П.

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г.

26

НАХД No 245/2011

По ЗГ и ЗЛОД

С.Х.В.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
НП-отменено

27

НАХД No 246/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Т.М.Т.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
НП-отменено

28

НАХД No 248/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Н.И.Н.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
НП-отменено

29

НАХД No 249/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Б.К.П.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
НП-отменено

30

НАХД No 250/2011

По ЗГ и ЗЛОД

Д.Д.Й.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
НП-отменено

31

НАХД No 251/2011

По ЗГ и ЗЛОД

С.Й.Н.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.5.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
НП-отменено

32

НОХД No 116/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.Г.С.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.5.2012г., в законна сила от 21.5.2012г.
Одобрява постигнатото на 21.05.2012 г. на основание чл. 384 ал. 1, вр. чл. 381 ал. 5 от НПК споразумение между Районна Прокуратура гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч. М., подсъдимия И.Г.С. *** и неговия защитник адв.Митев от Плевенска Адвокатска колегия по силата на което:  И.Г.С. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно специално образование,безработен, неосъждан, с ЕГН:**********.  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.04.2012г. около 00.30 часа в с. Д
. Л., обл. Плевен, по ул.”Г. Д.” срещу № .., управлявал МПС лек автомобил „ Фолксваген” с рег. № ……., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.46 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № АКВА 0171 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. С оглед предвиденото в чл. 343б,ал.1 от НК наказание и като бе съобразена разпоредбата на чл. 381 от НПК във вр. с чл. 54 от НК на И.Г.С. с ЕГН:********** се налага да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от 3/три/месеца ,като на основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на същото за срок от 3/три/години.  На основание чл.343г вр.чл.37,ал.1,т.7 от НК на И.Г.С. с ЕГН-********** се налага лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/месеца. Имуществени вреди с деянието не са причинени.  Деловодни разноски не са направени.  Прекратява наказателното производство по БП № ЗМ 239/2012 г. по описа на РУП гр. Д. Дъбник, пр.преписка № 479/2012г. /ПД № 68/2012г./ по описа на РП Кнежа и НОХД № 116/2012 г. по описа на РС гр. Кнежа.  Определението на съда е окончателно.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  След като одобри споразумението съдът се занима и с мярката за неотклонение. При прочита на делото съдът констатира, че на досъдебно производство на подсъдимата е взета мярка за неотклонение „Подписка”. Като взе предвид, че одобри споразумение, по силата на което подсъдимият И.Г.С. прие да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА-УСЛОВНО съобразно разпоредбата на чл. 309 ал. 2, предл. 2 от НПК съдът прие, че взетата по отношение на него на досъдебно производство мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена. Водим от горното и на основание чл. 309 ал. 2, предл. 2 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И : Отменя взетата в хода на БП № ЗМ - 239/2012 г. по описа на РУП гр. Д. Дъбник, спрямо подсъдимият И.Г.С., с ЕГН:********** мярка за неотклонение „Подписка”. Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
И.Г.С.

33

Гражданско дело No 50/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ

А.Л.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 27.8.2012г.

34

Гражданско дело No 72/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ

А.С.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.

35

НАХД No 121/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

К.Г.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 28.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
К.Г.К.

36

НАХД No 122/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

А.Б.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 28.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
Р А З П О Р Е Д И :  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 122/ 2012 год. по описа на РС – Кнежа, поради това че не са налице основания за приложението на чл. 78а от НК. ВРЪЩА делото на наблюдаващия прокурор при РП-Кнежа на досъдебна фаза, на стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването”. Разпореждането е окончателно. 
А.Б.А.

37

НАХД No 123/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Е.А.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 28.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
Р А З П О Р Е Д И :  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 123/ 2012 год. по описа на РС – Кнежа, поради това че не са налице основания за приложението на чл. 78а от НК. ВРЪЩА делото на наблюдаващия прокурор при РП-Кнежа на досъдебна фаза, на стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването”. Разпореждането е окончателно.  
Е.А.С.

38

НАХД No 112/2012

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

М.И.Ц.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 29.5.2012г.
На основание чл. 378, ал. 3 от НК прекратява производството по НАХ дело № 112/2012 год. по описа на РС – Кнежа и връща делото на РП – Кнежа. Определението не подлежи на обжалване и е окончателно. 
М.И.Ц.

39

НОХД No 4/2012

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.Т.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.5.2012г., в законна сила от 30.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  Подсъдимият Б.Т.М., роден на ***г***, българин , български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  Като пълнолетен, в средата на месец декември 2009г. в дома си в с. П
., без да е сключил граждански брак заживял съпружески с ненавършилата 14 годишна възраст А.А.Н. с ЕГН:********** ***- престъпление по чл. 191,ал.3 във вр. с ал.1 от НК.   На основание чл. 191, ал. 3, вр. 191, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1, с чл.66, ал.1 от НК и по споразумение между страните, на подсъдимият Б.Т.М. СЕ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 3 /три/ МЕСЕЦА, като ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящето споразумение в сила.  Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор: Защитник:  /Ч. М./ /Адв. Д./    Подсъдим:  / Б.Т.М./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.Т.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №4/2012г. по описа на КРС.  Определението е окончателно.   
Б.Т.М.

40

НОХД No 9/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.С.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 30.5.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 111/30.05.2012г.,постановена по НОХД №9 /2012г. по описа на РС-гр.Кнежа   Против подсъдимия Б.С.М. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин , неженен, с основно образование, временно работещ, неосъждан, ЕГН:********** е повдигнато и се поддържа обвинение от РП-гр.Кнежа за престъпление по чл.234в,ал.1 от НК.  Повдигнатото против подсъдимия Б.М. обвинение е за това,че : в периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." В
. П. " № , сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.  Подсъдимият направи самопризнание по повдигнатото му обвинение,като се призна за виновен по същото и разясни,че е извършил престъплението ,поради липса на парични средства да си плаща тока като изрази искрено съжаление и разкаяние за деянието си.  Той даде съгласие да бъдат прочетени показанията на свидетелите П.Р.,П.С. и В.Б. от досъдебното производство,както и да бъдат прочетена експертизата на експерта А.С..  Беше прочетен и приет по делото Констативен протокол №3004202 от 09.05.2011г.  Въз основа на събраните по делото доказателства,съдът счита ,че престъплението е доказано от обективна и субективна страна.  Обект на престъплението е енергетиката на страната.  Предмет на престъплението е електроразпределението.  Субект на престъплението е подсъдимия Б.М. .   От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимия М. в периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." В. П. " № ..,като сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.  От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия Б.М. виновно при условията на пряк умисъл,тъй като е съзнавала общественоопасния му характер,предвиждала е неговите общественоопасни последици и е искала настъпването им.  При определянето на вида и размера на наказанието на подсъдимия Б.С.М.,съдът взе предвид,че по отношение на престъпното деяние и дееца следва да намери приложение нормата на чл.78а,ал.1 от НК,тъй като са налице законовите предпоставки за това.  Предвид изложеното на осн. 234в,ал.1 вр. чл.78а,ал.1 от НК освободи подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност от наказателна отговорност за повдигнатото му обвинение и му наложи административно наказание глоба към минимума в размер на 1000лв./хиляда лева/,платима по сметка на съда.  Освен това осъди подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност да заплати на съда разноски в размер на 80лв./осемдесет лева/.  Според съдът с така наложеното на подсъдимия Б.С.М. наказание се изпълняват повелите на наказателния закон за възпитателно-предупредително въздействие по отношение на него и на останалите неустойчиви към такива престъпления членове на обществото.   При тези мотиви ,съдът постанови присъдата си.    Районен съдия:.........................          
Б.С.М.
Мотиви от 5.6.2012г.
М О Т И В И по П Р И С Ъ Д А № 111/30.05.2012г.,постановена по НОХД №9 /2012г. по описа на РС-гр.Кнежа   Против подсъдимия Б.С.М. , роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин , неженен, с основно образование, временно работещ, неосъждан, ЕГН:********** е повдигнато и се поддържа обвинение от РП-гр.Кнежа за престъпление по чл.234в,ал.1 от НК.  Повдигнатото против подсъдимия Б.М. обвинение е за това,че : в периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." В. П. " №
.., сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.  Подсъдимият направи самопризнание по повдигнатото му обвинение,като се призна за виновен по същото и разясни,че е извършил престъплението ,поради липса на парични средства да си плаща тока като изрази искрено съжаление и разкаяние за деянието си.  Той даде съгласие да бъдат прочетени показанията на свидетелите П.Р.,П.С. и В.Б. от досъдебното производство,както и да бъдат прочетена експертизата на експерта А.С..  Беше прочетен и приет по делото Констативен протокол №3004202 от 09.05.2011г.  Въз основа на събраните по делото доказателства,съдът счита ,че престъплението е доказано от обективна и субективна страна.  Обект на престъплението е енергетиката на страната.  Предмет на престъплението е електроразпределението.  Субект на престъплението е подсъдимия Б.М. .   От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимия М. в периода от неустановена дата до 09.05.2011г. в гр. Кнежа, Обл.Плевен, ул." В. П. " № 23,като сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа - извършил директно присъединяване към уличната мрежа ниско напрежение на домакинството чрез сваляне /изваждане от клемата/ захранващата линия / проводник/ на нулата на средството за търговско измерване на електрическа енергия / електромер /, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.  От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия Б.М. виновно при условията на пряк умисъл,тъй като е съзнавала общественоопасния му характер,предвиждала е неговите общественоопасни последици и е искала настъпването им.  При определянето на вида и размера на наказанието на подсъдимия Б.С.М.,съдът взе предвид,че по отношение на престъпното деяние и дееца следва да намери приложение нормата на чл.78а,ал.1 от НК,тъй като са налице законовите предпоставки за това.  Предвид изложеното на осн. 234в,ал.1 вр. чл.78а,ал.1 от НК освободи подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност от наказателна отговорност за повдигнатото му обвинение и му наложи административно наказание глоба към минимума в размер на 1000лв./хиляда лева/,платима по сметка на съда.  Освен това осъди подсъдимия Б.С.М. със снета по-горе самоличност да заплати на съда разноски в размер на 80лв./осемдесет лева/.  Според съдът с така наложеното на подсъдимия Б.С.М. наказание се изпълняват повелите на наказателния закон за възпитателно-предупредително въздействие по отношение на него и на останалите неустойчиви към такива престъпления членове на обществото.   При тези мотиви ,съдът постанови присъдата си.    Районен съдия:.........................          

41

Гражданско дело No 73/2012

Облигационни искове

МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ

Х.П.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 31.5.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.

42

НОХД No 299/2011

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

И.В.С.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което:  подсъдимият И.В.С., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, студент, неосъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  На 18.08.2011г. в гр. И., обл. Плевен, ул.”В. Л.” пред дом № 44, в сак на задна седалка на лек автомобил „Опел Омега” с рег. №
….., държал акцизни стоки без бандерол, какъвто се изисква по закон – чл.2, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /Обн. ДВ. Бр.91 от 15 Ноември 2005г., в сила от 01.01.2006г., посл. Изм. ДВ. Бр. 94 от 30 Ноември 2010г. / - „чл.2. На облагане с акциз подлежат: т.2 тютюневи изделия” – 5 стека цигари с надпис „COOPER”, всеки – съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия – съдържаща по 20 бр. цигари – на стойност 4,50 лв. / бр. кутия – всички- на обща стойност 225 лв., общата стойност от 152,75лв., 5 стека цигари с надпис „ESTI SLIMS LIGHTS”, всеки – съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия съдържаща 20 бр. цигари на стойност 7,50 лв. / бр. кутия – всички – на обща стойност 375 лв., общата стойност от 187 лв., 5 стека цигари с надпис „WALTON ROYAL BLEND”, всеки съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия – съдържаща по 20 бр. цигари на стойност 7,50лв. / бр. кутия – всички – на обща стойност 375 лв., общата стойност от 187 лв., 10 стека цигари с надпис „JACKMAN VIRGINIA” всеки – съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия – съдържаща по 20 бр. цигари на стойност 7,50 лв. / бр. кутия – всички – на обща стойност 750 лв., общата стойност от 374 лв., или общо 25 стека цигари, съдържащи 250 кутии цигари – 5000 къса цигари, на обща стойност 1725,00лв., или с обща стойност от 900, 75 лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1,във вр. с чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.3 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от 3 месеца /три месеца/, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.  Разноски по делото в размер на 135 лв. се възлагат на подсъдимия, който следва да ги заплати по приходната сметка на РС – гр. Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор: Защитник:  /Ч. М./ /Адв. Митев/    Подсъдим:  / И. Вал. С./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.В.С. със снета по-горе самоличност по НОХд №299/2011г. по описа на КРС.  На осн.чл.53, ал.1 буква”а” от НК отнема в полза на държавата описаните веществени доказателства: 5 стека цигари с надпис „COOPER”, всеки – съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия – съдържаща по 20 бр. цигари – на стойност 4,50 лв. / бр. кутия – всички- на обща стойност 225 лв., общата стойност от 152,75лв., 5 стека цигари с надпис „ESTI SLIMS LIGHTS”, всеки – съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия съдържаща 20 бр. цигари на стойност 7,50 лв. / бр. кутия – всички – на обща стойност 375 лв., общата стойност от 187 лв., 5 стека цигари с надпис „WALTON ROYAL BLEND”, всеки съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия – съдържаща по 20 бр. цигари на стойност 7,50лв. / бр. кутия – всички – на обща стойност 375 лв., както и 10 стека цигари с надпис „JACKMAN VIRGINIA” всеки – съдържащ по 10 кутии цигари, всяка кутия – съдържаща по 20 бр. цигари на стойност 7,50 лв. / бр. кутия – всички – на обща стойност 750 лв., общата стойност 374 лв., или общо 25 стека цигари, съдържащи 250 кутии цигари – 5000 къса цигари, на обща стойност 1725,00лв.  Определението е окончателно. 
И.В.С.

43

НОХД No 1/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Б.П.Б.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото устно споразумение по смисъла на което:  Подсъдимият Б.П.Б., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  На 30.05.2011г. по земен път в отдел 109 в землището на гр. И. е транспортирал незаконно добита от другиго 2,5 куб.метра дървесина от цер на стойност 120 лв., като предвид стойността й случая е маловажен.  На осн. чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 вр. чл. 54 от НК налага на подсъдимия Б.П.Б. наказание „Глоба” в р-р на 100лв., платима по приходната сметка на съда.  Разноски по делото в размер на 25 лв. се възлагат на подсъдимия Б.Б., който следва да ги заплати по приходната сметка на РС – гр. Кнежа. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор: Защитник:  /Ч. М./ /Адв. Д.Д./    Подсъдим:  / Б. Пл. Б./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.П.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд №1/2012г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Б.П.Б.

44

НОХД No 2/2012

Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Н.Ш.М.

Председател и докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото устно споразумение по смисъла на което:   Подсъдимият Н.Ш.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се признава за ВИНОВЕН в това, че:  На 30.05.2011г. по земен път в отдел 109 в землището на гр. И. е транспортирал незаконно добита от другиго 2,5 куб.метра дървесина от цер на стойност 120 лв., като предвид стойността й случая е маловажен.  На осн. чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 вр. чл. 54 от НК налага на подсъдимия Н.Ш.М. наказание „Глоба” в р-р на 100лв., платима по приходната сметка на съда.  Разноски по делото в размер на 25 лв. се възлагат на подсъдимия Н.Ш.М., който следва да ги заплати по приходната сметка на РС – гр. Кнежа. Към споразумението се заяви декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия.     Районен прокурор: Защитник:  /Ч. М./ /Адв. Д.Д./    Подсъдим:  / Н. Ш. М./   Съдът  ОПРЕДЕЛИ:   ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Ш.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №2/2012г. по описа на КРС.  Определението е окончателно. 
Н.Ш.М.

45

НОХД No 111/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

З.М.Г.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
Одобрява постигнатото на 31.05.2012 год. на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч. М., подсъдимия З.М.Г. *** и неговия защитник адв. Я. от Плевенска Адвокатска колегия, по силата на което: З.М.Г. роден на *** год. в гр. Кнежа, с постоянен адрес ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 366/2010 год. на Началника на РУ,,Полиция” – Гулянци за управление на МПС без да притежава съответно свидетелство за управление, влязло в сила на 19.10.2010 год., на 29.09.2011 год., около 14:15 часа, в гр. Кнежа, на кръстовището образувано от пресичането на ул,,Стефан Цанов” и ул.,,Д. Б.” управлявал МПС – лек автомобил ,,Опел Астра” с рег. №
……., без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН № 833/29.09.2011 год. по описа на РУ,,Полиция” – гр. Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от Наказателния кодекс. С оглед предвиденото в чл. 343в, ал.2 от НК наказание във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК, на З.М.Г., с ЕГН: ********** се налага наказание “Пробация” с пробационни мерки, както следва: - по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца, два пъти седмично; - по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК задължителни пeриодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; - по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото 100 /сто/ часа в рамките на 1 /една/ година.  Имуществени вреди с деянието не са причинени.  Деловодни разноски не са направени.  Прекратява наказателното производство по ДП № ЗМ 31/2012 год. по описа на РУ,,П” - гр. Кнежа, пр.преписка № 150/2012 год. /ПД № 65/2012 год./ по описа на РП – гр. Кнежа и НОХ дело № 111/2012 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................. 
З.М.Г.

46

НОХД No 114/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

Д.В.Б.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 31.5.2012г., в законна сила от 18.6.2012г.
Признава подсъдимия Д.В.Б. роден на *** год. в гр. Червен бряг, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в ,,Палфингер България”АД – гр. Червен бряг, неосъждан, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 05.05.2012 год. около 23:17 часа в с. Д. Луковит, обл. Плевен, на ул.,,Хр. Б.” пред сградата на Кметството в посока изхода на с. Гостиля управлявал МПС лек автомобил ,,Ланчия Дедра” с рег. № ЕН 28-62 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.72 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Палмо Алкомер 931” с фабричен № 2243409, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във вр. с чл. 54 от Наказателния кодекс, го осъжда на 3 /три/ месеца ,,Лишаване от свобода”. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание 3 /три/ месеца ,,Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава подсъдимия Д.В.Б., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред /с изземване на СУМПС/, считано от 05.05.2012 год. Осъжда подс. Д.В.Б., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност да заплати по сметка на КРС направените по делото разноски в размер на 35 лв.  Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Д.В.Б.
Мотиви от 1.6.2012г.

47

НОХД No 115/2012

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. КНЕЖА

С.З.М.

Председател и докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
Одобрява постигнатото на 31.05.2012 год. на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381 от НПК споразумение между Районна Прокуратура - гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ч. М., подсъдимия С.З.М. *** и неговия защитник адв. М. К. от Плевенска Адвокатска колегия, по силата на което: С.З.М. роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 07.05.2012 год. в с. Д. Луковит, обл. Плевен, по ул.,,А
. Ст.” управлявал МПС лек автомобил ,,Пежо 106” с рег. № ….., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда – 1.45 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство ,,Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № АКВА0171 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс. С оглед предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.,,б” от НК, на С.З.М., с ЕГН: ********** се налага наказание “Пробация” с пробационни мерки, както следва:  а. По 42а, ал.ІІ, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6-шест месеца, при периодичност 2 пъти седмично и   б. По 42а, ал.ІІ, т.2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6-шест месеца,  На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, лишава подсъдимият С.З.М. от право да управлява МПС за срок от 4-четири месеца, считано от датата на фактическото изземване на СУМПС - 07.05.2012 г. Имуществени вреди с деянието не са причинени.  Деловодни разноски не са направени. Прекратява наказателното производство по БП № ЗМ – 270/2012 год. по описа на РУ„Полиция” - гр. Д. Дъбник, респективно ПД № 67/2012 год. по описа на Районна Прокуратура - гр. Кнежа и НОХ дело № 115/2012 год. по описа на РС - гр. Кнежа. Определението на съда е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................. 
С.З.М.