РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до
14.11.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 813/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

И.В.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 1.11.2019г.
В законна сила на 1.11.2019г.

2

Гражданско дело No 406/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД СОФИЯ

А.С.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.11.2019г.

3

Гражданско дело No 659/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Р.К.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 7.11.2019г.

4

Гражданско дело No 716/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.11.2019г.

5

Гражданско дело No 717/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.11.2019г.

6

ЧНД No 256/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.11.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила на 12.11.2019г.

7

ЧНД No 257/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.11.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелката, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила на 12.11.2019г.

8

ЧНД No 258/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.11.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила на 12.11.2019г.

9

ЧНД No 259/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.11.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила на 12.11.2019г.

10

АНД No 196/2019

КАТ

П.В.К.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.11.2019г.
НП-отменено

11

Гражданско дело No 881/2017

Делба

Р.Д.К.

С.Д.Р.,
М.Д.К.,
Д.И.Д.,
И.П.И.,
Г.П.И.,
М.И.М.,
Е.Ц.Г.,
И.Ц.И.,
П.Ц.М.,
Л.С.Й.,
С.Н.Й.,
Д.Х.Н.П.,
А.С.Н.,
Х.С.Н.,
П.М.А.,
С.Н.Н.,
Н.С.Н.,
К.Н.Н.,
Л.М.Д.,
П.М.Л.,
Т.А.Х.,
А.Т.Х.,
В.Т.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.11.2019г.
Р Е Ш И R№ 210/2019 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие“ – гр. Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице.

12

Гражданско дело No 733/2018

Делба

В.И.М.

М.Б.М.П.,
С.Б.Б.П.,
В.Г.Х.,
Ц.С.Т.,
Г.С.Х.,
Ю.Ц.Ц.,
И.В.Н.П.,
В.Д.Н.,
С.З.В.,
Д.З.В.,
С.С.И.,
Д.Й.И.,
Ц.Ц.Б.,
Б.С.Б.,
В.С.Б.,
Т.И.В.,
М.И.П.,
С.Х.Г.,
П.Т.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.11.2019г.
Р Е Ш И R№ 209/2019 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ТРЕТИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се предостави на адв. Р.М., който да го представи пред СГКК – гр. Пл. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ТРЕТИ вариант от заключението на вещото лице.

13

Гражданско дело No 718/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

А.М.Б.,
Д.Е.Б.

Р.Л.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 13.11.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. Адвокат С.Ч. от Адвокатска колегия – гр. Пл
., със служебен адрес: гр. Кн., ул. Н. П. **, ет. *, ст. *, процесуален представител на: А.М.Б., с ЕГН**********,*** и Д.Е.Б., с ЕГН**********,*** и 2. Р.Л.Т., с ЕГН********** *** и адрес за призоваване по делото: гр. Кн., ул. „Р.** се сключи настоящата съдебна спогодба на основание чл.78, ал. 9, изр. второ и чл. 234 от ГПК, с което страните уреждат отношенията си по следния начин и се съгласяват със следното: РС – Кн. ОБЯВЯВА на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за окончателен предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 01.07.2019 година между А.М.Б., с ЕГН********** и Д.Е.Б., с ЕГН**********, в качеството им на КУПУВАЧИ, от една страна и, от друга, Р.Л.Т., с ЕГН**********, като ПРОДАВАЧ, по смисъла на който: Р.Л.Т., с ЕГН********** ПРОДАВА на А.М.Б., с ЕГН********** и Д.Е.Б., с ЕГН********** следния свой собствен недвижим имот, който не е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, а именно: Поземлен имот целият от 747 кв. м. /седемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, съставляващ УПИ №II – 3988 /две – три хиляди деветстотин осемдесет и осем/, в квартал 203 /двеста и трети/ по ЗРП на гр. Кн., заедно с находящите се в същия имот сгради: Жилищна сграда със застроена площ от 41 /четиридесет и един/ кв. м.; Жилищна сграда със застроена площ от 37 /тридесет и седем/ кв. м. и Постройка на допълващо застрояване със застроена площ от 24 /двадесет и четири/ кв. м., при граници и съседи на имота: УПИ №I – 3987; УПИ №XXX – 4016; УПИ №III – 3989 и улица, а съгласно Скица на поземлен имот №15-770013-23.08.2019 г., издадена от СГКК – гр. Пл.: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.1002.3988 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, три хиляди деветстотин осемдесет и осем/ в гр. Кн., общ. Кн., обл. Пл., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Кн., ул. “Пр.“ №**, с площ: 771 кв. м. (седемстотин седемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3988, квартал 203, парцел II, при съседи: 37376.1002.4017; 37376.1002.4016; 37376.1002.4015; 37376.1002.3989; 37376.1002.5176 и 37376.1002.3987, заедно с построените в имота сгради, както следва: съгласно Скица на сграда №15-770014-23.08.2019 г., издадена от СГКК – гр. Пл.: СГРАДА с идентификатор 37376.1002.3988.1 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, три хиляди деветстотин осемдесет и осем точка едно/, в гр. Кн., общ. Кн., обл. Пл. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Кн., ул. “Пр.“ №**, със застроена площ: 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 - един, Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; съгласно Скица на сграда №15-770015-23.08.2019 г., издадена от СГКК – гр. Пл.: СГРАДА с идентификатор 37376.1002.3988.2 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, три хиляди деветстотин осемдесет и осем точка две/, в гр. Кн., общ. Кн., обл. Пл. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Кн., ул. “Пр.“ №**, със застроена площ: 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 - един, Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма и съгласно Скица на сграда №15-770016-23.08.2019 г., издадена от СГКК – гр. Пл.: СГРАДА с идентификатор 37376.1002.3988.3 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, три хиляди деветстотин осемдесет и осем точка три/, в гр. Кн., общ. Кн., обл. Пл. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Кн., ул. “Пр.“ №**, със застроена площ:24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 - един, Предназначение: Постройка на допълващо застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при договорена цена от 6200 лв. /шест хиляди и двеста лева/, платена изцяло от купувачите на продавача по предварителния договор. Данъчната оценка на имота е в размер на 6114,80 лв. /шест хиляди сто и четиринадесет лева и осемдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №6511013622/30.08.2019 г., издадена от Община Кн.. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. РС – Кн. ОСЪЖДА А.М.Б., с ЕГН********** и Д.Е.Б., с ЕГН********** *** местен данък в размер на 186 лв. (сто осемдесет и шест лева) представляващи 3% върху продажната цена на процесния имот. РС – Кн. НАРЕЖДА да се впише възбрана върху описания по-горе недвижим имот до изплащането на горепосочените разноски по прехвърлянето му. Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на съдията по вписванията при РС – Кн. за служебно вписване на възбраната. ДА НЕ СЕ ИЗДАВА препис от определението, докато ищците А.М.Б., с ЕГН********** и Д.Е.Б., с ЕГН********** не докажат, че са заплатени разноските по прехвърлянето. ДАВА ШЕСТМЕСЕЧЕН СРОК на ищците А.М.Б., с ЕГН********** и Д.Е.Б., с ЕГН********** да извършат отбелязване на определението, считано от влизането му в сила, като указва на същите, че след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си. С настоящата Спогодба подписалите го страни заявяват, че уреждат всички свои отношения и нямат други претенции един към друг. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. …………………………………… /А.М.Б./ 2. …………………………………… /Д.Е.Б./ 3. …………………………………… /Р.Л.Т./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 718/2019 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.

14

Гражданско дело No 284/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

К.Г.Ф.

С.И.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.11.2019г.

15

Гражданско дело No 599/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

В.М.Т.

С.Т.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.11.2019г.

16

Гражданско дело No 693/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Д.Г.,
П.В.Г.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.11.2019г.
В законна сила на 14.11.2019г.