РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2019г. до
31.10.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 714/2018

Делба

Т.Д.Б.

И.Д.Н.,
Н.Д.К.,
Т.А.Н.,
З.А.К.,
Х.З.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.10.2019г.

2

Гражданско дело No 10/2019

Делба

М.Й.С.Б.

И.Н.Т.,
П.Н.И.,
М.Д.Д.,
З.Д.К.,
Д.Т.Н.,
М.Т.Н.,
С.Х.Н.,
Ц.Х.Н.,
К.Х.Н.,
П.Т.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.10.2019г.
Р Е Ш И R№ 180/2019 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА за разделителен протокол съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3 /три/, с приложени към него 2 бр. /два/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес за ищцата, чрез процесуалния й представител и в двуседмичен срок от получаване на съобщението – за неявилите се страни.

3

АНД No 52/2019

МВР

Г.П.Д.

РУ МВР-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.10.2019г.
НП-отменено

4

АНД No 120/2019

КАТ

Т.С.Д.

ОД МВР С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.10.2019г.
НП-отменено

5

Гражданско дело No 715/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

АНИ -ДЕСИ 2000 ЕООД КНЕЖА

Т.Г.Д.,
В.Г.Д.,
С.С.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.10.2019г.

6

Гражданско дело No 637/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.10.2019г.

7

АНД No 215/2018

Други административни от наказателен характер дела

Н.И.Д.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.10.2019г.
НП-потвърдено

8

Гражданско дело No 733/2017

Делба

В.Д.Я.

Т.Д.В.,
А.С.К.,
Н.Ц.Х.,
П.Н.Б.,
Н.Н.О.,
М.Т.И.,
К.Т.И.П.,
И.П.И.Т.,
М.П.И.Ч.,
Ц.П.Т.,
Г.В.Н.,
М.И.Т.,
Т.Т.В.,
Т.К.Т.,
А.Т.В.,
В.В.К.,
М.В.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.10.2019г.

9

АНД No 108/2019

КАТ

А.Д.М.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.10.2019г.
НП-потвърдено

10

Гражданско дело No 750/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Н.А.Ш.

М.Д.Ш.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.10.2019г.

11

Гражданско дело No 472/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.Г.Д.

Г.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 8.10.2019г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба така както е обективирана по – горе и ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради постигната спогодба между страните. ОСЪЖДА Г.Д.Г. с ЕГН: ********** *** да заплати окончателна държавна такса по определената за едното му дете издръжка в размер на общо 100,80 лв. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.10.2019г.

12

Гражданско дело No 498/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

К.П.С.,
Г.П.С.

И.С.Д.,
П.Й.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.10.2019г.

13

Гражданско дело No 563/2018

Делба

В.М.Н.

И.И.М.,
Д.М.Н.,
Л.Ц.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.10.2019г.

14

Гражданско дело No 695/2017

Делба

Н.П.Г.

Н.М.Г.,
Д.Т.Г.,
М.И.Г.,
И.И.З.,
Х.И.Г.,
П.И.К.,
Л.В.Х.,
К.Н.Х.,
Л.П.И.,
В.П.И.,
К.П.Н.,
П.В.П.,
Ц.Й.Р.,
А.Й.В.,
Д.К.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.10.2019г.

15

Гражданско дело No 652/2019

Искове по ЗЗПотр.

ЕТ А.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.10.2019г.

16

Гражданско дело No 487/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Ц.Г.М.,
В.Г.М.

АНИ ДЕСИ 2000 ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.10.2019г.

17

Гражданско дело No 789/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Д.В.

Д.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.10.2019г.

18

ЧГД No 643/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

С.И.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.10.2019г.
В законна сила на 14.10.2019г.

19

Гражданско дело No 190/2019

Делба

С.Т.К.

В.Т.Р.,
И.М.Ф.,
П.М.Д.,
М.Д.Л.,
С.Г.Л.,
Д.Г.Л.,
Г.П.Ц.,
Л.Ж.Р.,
П.Г.Р.,
Е.Г.Р.,
Г.Г.Р.,
В.И.А.,
К.И.А.,
Х.П.Г.,
Г.П.Г.,
М.И.К.,
И.П.Ф.,
Б.П.Д.,
Г.П.Р.,
Т.И.Р.,
И.Ц.Ф.,
Т.И.Ф.,
И.М.Ф.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.10.2019г.

20

Гражданско дело No 644/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.М.П.,
Ф.Ю.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.10.2019г.
В законна сила на 15.10.2019г.

21

Гражданско дело No 244/2018

Делба

П.Г.Т.

М.А.А.,
П.А.А.,
И.Г.Л.,
М.М.Т.,
М.И.Т.,
В.И.Т.,
М.Х.В.,
А.И.М.,
М.И.В.,
П.И.В.,
И.И.В.,
Т.А.И.,
М.В.С.П.,
Т.С.И.,
Б.С.И.,
Ц.И.Т.,
П.И.Р.,
В.Л.Т.,
П.Д.Т.,
Л.Д.П.,
Б.Т.Г.,
С.А.А.,
И.С.А.,
В.В.К.,
Р.В.К.,
Р.И.Г.,
В.С.Т.,
Л.С.Т.,
Р.Д.Ч.,
С.Д.Т.,
Н.С.С.,
В.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.10.2019г.
Р Е Ш И R№ 198/2019 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ВТОРИ, от заключението на вещото лице, разработен в справка № 4 /четири/, с приложени към него 6 /шест/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за представляваните и явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се съделители. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се предостави на процесуалния представител на ищеца - адв. С.Ш. от ПлАК, за изготвяне на проекто-скици от СГКК гр. Пл. съобразно заключението на вещото лице по втори вариант, разработен в справка № 4.

22

Гражданско дело No 276/2018

Делба

И.Г.Т.

С.С.И.,
П.С.К.,
И.А.В.,
Д.Д.В.,
С.Д.А.,
Г.И.Т.,
Д.Й.И.,
Т.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.10.2019г.
Р Е Ш И R№ 197/2019 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 4 /четири/, с приложени към него 8 /осем/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за представляваните и явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се съделители. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се предостави на процесуалния представител на ищеца - адв. В.К. от ПлАК, за изготвяне на проекто-скици от СГКК гр. Пл. съобразно заключението на вещото лице по първи вариант, разработен в справка № 4.

23

ЧГД No 660/2019

Приемане и отказ от наследство

А.С.К.

М.Й.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

24

ЧГД No 661/2019

Приемане и отказ от наследство

А.С.К.

С.К.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.10.2019г.
В законна сила на 16.10.2019г.

25

Гражданско дело No 488/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МИТКОВ Е ТРАНС ЕООД

ДЕО ВОЛЕНТЕ КАР ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.10.2019г.
В законна сила на 17.10.2019г.

26

АНД No 141/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 17.10.2019г.

27

АНД No 141/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.10.2019г.
Н.С.С.
Мотиви от 17.10.2019г.

28

Гражданско дело No 637/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

И.Н.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.10.2019г.

29

Гражданско дело No 511/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

В.П.В.

И.З.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.10.2019г.

30

АНД No 215/2019

БАБХ

П.Х.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.10.2019г.
НП-потвърдено

31

ЧНД No 243/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ Д.ДЪБНИК

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.10.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях.
В законна сила на 21.10.2019г.

32

Гражданско дело No 634/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА

Л.Т.К.,
Д.П.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.10.2019г.

33

Гражданско дело No 277/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Г.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.10.2019г.

34

Гражданско дело No 516/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Г.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.

35

Гражданско дело No 533/2019

Делба

Д.С.П.

Р.С.П.,
М.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 23.10.2019г.
Водим от горното О П Р Е Д Е Л И: ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба, както и молба с вх. №2665/22.10.2019 г. от адв. Р.М. от ПлАК, като пълномощник на Д.С.П.. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. Д.С. СТ
. ЕГН ********** с постоянен адрес *** чрез адв.Р.Д.М. ПлАК с адрес ***, 2. Р.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** и 3. М.И.П. с ЕГН ********** с адрес *** се постигна следната спогодба за доброволно уреждане на спора, а именно: Съсобственият недвижим имот находящ се в гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл. ул.“ Ст. К.“ № * обект на делбата, а именно: СГРАДА с идентификатор 37376.1002.901.1 в гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл., по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД -18-1431/07.08.2018г. изд. от Изпълнителен Директор на АГКК, Адрес на сградата : гр.Кн. ул.“ Ст. К.“ № *, Застроена площ 88кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), Брой етажи: 2(два), Предназначение : Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, като сградата е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.1002.901 гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл., по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД -18-1431/07.08.2018г. изд. от Изпълнителен Директор на АГКК, Адрес на поземления имот : гр.Кн. ул.“ Ст. К.“ № *, площ 786 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 901, квартал: 50, парцел: ІV при съседи: 37376.1002.900, 37376.1002.899, 37376.1002.902, 37376.1002.5122, който поземлен имот е на Б. П. Б. да се постави в дял на ищцата: Д.С. СТЕФАНОВА ЕГН ********** *** чрез адв.Р.Д.М. ПлАК с адрес *** и същата става изключителен собственик на цялата сграда. Данъчна оценка на процесния имот е 9471,20 лв., като сега прехвърлените на Д.С. Ст. идеални части от имота 7103,40 лв. Другите двама съделители: Р.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** и М.И.П. с ЕГН ********** с адрес *** не желаят да получат дял от горепосочения наследствен имот, а за уравнение на делът си са получили други активи от наследството.
В законна сила на 23.10.2019г.

36

ЧГД No 553/2019

Производство по приемане на наследство по опис и др.

М.С.О.

С.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.

37

ЧГД No 554/2019

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Н.С.А.

С.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.

38

ЧГД No 580/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

М.П.Г.Б.,
Г.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.10.2019г.
В законна сила на 23.10.2019г.

39

Гражданско дело No 654/2019

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.Б.Р.

Б.А.У.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.10.2019г.
Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатата днес, 23.10.2019 г. спогодба между страните: М.Б.Р., с ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и Б.А.У., с ЕГН ********** и адрес: ***, по силата на която: Ответникът Б.А.У. се задължава да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо молителката М.Б.Р.; да не посещава жилището, което тя обитава, находящо се в гр.Кн
., ул. „И.“ №* и местоработата й в същия град – ОУ „Отец Паисий”, както и да не отправя по отношение на нея обидни думи и закани за физическа саморазправа. Деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени до момента. ОСЪЖДА на основание чл. 16 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, във връзка с чл. 78, ал.9 от ГПК Б.А.У., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати по сметка на РС гр. Кн. държавна такса в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и 0,50 ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 654/2019 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

40

Гражданско дело No 376/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

И.К.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.10.2019г.

41

Гражданско дело No 299/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М.И.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.10.2019г.

42

Гражданско дело No 300/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М.И.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.10.2019г.

43

НОХД No 227/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Ю.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 3.10.2019г.
Одобрява постигнатото днес, 03.10.2019 г. в гр. Кн. между РП Кн., представлявана от прокурор И. И. /командирован/, защитника на подсъдимата – адв. М. Д. от АК гр. Вр. и подсъдимата К.Ю.С. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХД №227/2019г. по описа на РС – гр. Кн., по силата на което: Подсъдимата К.Ю.С., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На 21.09.2019 год. в 22.37 часа в гр. Кн., на кръстовището образувано от пресичането на ул.“Ст. Ц.“ с ул.“К. и М.“ е управлявала МПС - лек автомобил „Тойота Авенсис“ с регистрационен № ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си на 1.2 на хиляда, а именно 1.28 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7510, с фабр.№ ARBA 0160, констатирано с АУАН с бланков № 459071/21.09.2019 год. по описа на РУ-Кн. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подсъдимата К.Ю.С., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.3 от НК не налага на подсъдимата К.Ю.С. предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наред с наказанието Лишаване от свобода по-леко наказание Глоба. На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК Съдът налага на подсъдимата К.Ю.С. с ЕГН ********** наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС по административен ред – 21.09.2019 г. С престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № ЗМ 188/2019г. по описа на РУ – Кн., БП № 60/2019г. по описа на РП – Кн. и НОХ дело № 227/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на бързото производство спрямо К.Ю.С. с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
К.Ю.С.
В законна сила на 3.10.2019г.

44

НОХД No 234/2019

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Н.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.10.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор А. Т. и адв. М.Д. - защитник на подсъдимия Д.Н.П. - лично, по смисъла на което: Д.Н.П. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.09.2019г., около 06.30ч. в гр. Кн., обл. Пл., по ул. „Г. М.“ е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Камаз“ с рег. № ******** с прикачено за него ремарке с рег. № ********, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС , в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 17-0248-001059/11.10.2017 год, издадено от Началник група при РУ Б. Сл., връчено му лично на 09.10.2018 год. и влязло в законна сила на 17.10.2018 год – престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК. На основание чл.343в, ал. 2 във връзка с чл.55 ал.1, т.1 от НК, на подс. Д.Н.П. НАЛАГА наказание ’’Лишаване от свобода“ за срок от ШЕСТ месеца, като изтърпяването му се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, на основание чл.66 ал. 1 от НК. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Д.Н.П. кумулативно предвиденото по-лекото наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. М.Д./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / Д.Н.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Д.Н.П. по настоящото НОХ дело № 234/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Н.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно
Д.Н.П.
В законна сила на 16.10.2019г.

45

НОХД No 235/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.10.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор А. Т. и адв. Д.Г. - защитник на подсъдимия П.В.М. - лично, по смисъла на което: П.В.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен,неженен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.09.2019г. в дома си в гр. Кн., находящ се на ул. „О.“ № **, без надлежно разрешително и в нарушение на чл. 30, от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растения, наркотични вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 „ и съгласно Списък № 1 на Единната конвенция за наркотичните вещества като наркотични, според които конопът /канабисът, хашишът/ и амфетаминът /солите и препаратите му/ имат наркотично действие, нямат легална употреба, пазар и производство и са поставени под контрол /забрана/ съгласно Списък № 1 на Единната конвенция на ООН за наркотични средства от 1961 г. и съгласно чл.3 ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ е държал високорискови наркотични вещества – бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло – 0,167 грама, поставено в 3 броя хартиени свивки с размери 2см/1см; бяло кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло – 0,244 грама, поставено в хартиена свивка с размери 7см/7см и бледожълто кристалообразно вещество – метамфетамин с тегло 0, 381 грама, поставено в прозрачен пластмасов контейнер с бутало, или метамфетамин с общо тегло – 0,792 грама, на стойност – 19,80 лева, като случая не е маловажен - престъпление по чл.354а, ал. 3, т.1 от НК. На основание чл.354а, ал. 3, т.1 във връзка с чл.55 ал.1 т.1 от НК, на подс. П.В.М. НАЛАГА наказание ’’Лишаване от свобода“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален общ режим на изтърпяване. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. П.В.М. кумулативно предвиденото по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл. 53, ал.2, б.”а” от НК, веществените доказателства: описани в приемо – предавателния протокол, намиращи се на съхранение в РС Кн. и високорисково вещество – метамфетамин с общо тегло - 0.678 грама намиращо се на съхранение в Централно митническо управление отдел „МРР-НОП“ гр. С. се ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА подс. П.В.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОДМВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 315,33 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /А. Т./ /Адв. Д.Г./ ПОДСЪДИМ: ………………………… /П.В.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия П.В.М. по настоящото НОХ дело № 235/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ в сила взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.В.М. МН ,,Задържане под стража”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 68 ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на П.В.М. с ЕГН ********** по споразумение № 16 от 31.01.2019г. по НОХД № 31/2019г. по описа на РС Кн. в размер на ТРИ месеца, което следва да изтърпи изцяло и отделно от днес наложеното наказание, при първоначален общ режим на изтърпяване.
П.В.М.
В законна сила на 16.10.2019г.

46

ЧНД No 229/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Я.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.10.2019г.

47

Гражданско дело No 694/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.10.2019г.

48

Гражданско дело No 695/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.10.2019г.
Р Е Ш И : R№ 204/2019 г. НАСТАНЯВА детето А
. А. Б., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство на Г. Й. Д., с ЕГН: ********** и И. В. Д., с ЕГН: ********** с адрес: ***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето А. А. Б., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето А. А. Б., с ЕГН: ********** със неговите родители - майка Д. Ст. Тр., с ЕГН: ********** *** и баща А. И. Б., с ЕГН: ********** от гр. С., кв. Вр., „********“ №** при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

49

АНД No 225/2019

БАБХ

А.В.А.

ДИРЕКТОРА НА ОД ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.10.2019г.
НП-потвърдено