РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до
15.9.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 833/2017

Делба

С.Й.Х.

Х.Й.Х.,
В.А.Е.,
А.П.К.,
М.П.К.,
Я.П.К.,
Н.Ц.Х.,
А.П.М.,
И.П.М.,
Ц.С.Х.,
Х.С.Х.,
Д.П.Б.,
Р.П.П.,
Й.А.Н.П.,
А.А.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И R№ 151/2019 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ЧЕТВЪРТИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се представи на адв. Р.М. за изготвяне на проекто - скици от Кадастъра – гр. Пл
., съобразно ЧЕТВЪРТИ вариант от заключението на вещото лице.

2

Гражданско дело No 738/2018

Делба

Т.Х.Ш.,
И.С.Ш.,
Р.Т.Ш.,
С.Т.Ш.

Р.Т.Д.,
Е.И.Б.,
С.И.Ш.,
М.Й.К.,
Д.Р.Г.,
С.Р.Г.,
Н.В.С.,
С.В.М.,
Р.В.З.,
И.К.Ш.,
П.Х.З.,
Б.П.П.,
Н.С.З.,
С.В.З.,
М.Г.В.,
Р.Г.Б.,
Б.И.П.,
Д.И.З.,
Г.И.В.,
К.М.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И R№ 150 /2019 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се представи на адв. Ш. за изготвяне на проекто-скици от Кадастъра – гр. Пл
., съобразно ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице.

3

Гражданско дело No 573/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 153 /2019 г. НАСТАНЯВА детето Б
. С. А., с ЕГН: ********** в семейството на Ст. С. Кр., с ЕГН: ********** и А. С. Кр., с ЕГН: ********** /баба и дядо по майчина линия/ с адрес: с. Д. Л., ул. „ В. Л.” № *, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 /три/ години. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

4

Гражданско дело No 574/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 154/2019 г. НАСТАНЯВА детето В
. С. А., с ЕГН: ********** в семейството на Ст. С. Кр., с ЕГН: ********** и А. С. Кр., с ЕГН: ********** /баба и дядо по майчина линия/ с адрес: с. Д. Л., ул. „ В. Л.” № *, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 /три/ години. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

5

ЧГД No 497/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

С.И.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.

6

ЧГД No 575/2019

Приемане и отказ от наследство

Р.И.П.

И.П.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 4.9.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.

7

Гражданско дело No 577/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 156 /2019 г. ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Ст
. З. А., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство на Л. А. К., с ЕГН: ********** и Ф. Й. К., с ЕГН: ********** ***, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

8

Гражданско дело No 578/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 157 /2019 г. НАСТАНЯВА детето Ст
. З. А., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство В. Г. И., с ЕГН: **********, с адрес: ***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Ст. З. А., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Ст. З. А., с ЕГН: ********** с нейните родители Л. И. М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Л., обл. Пл., ул. „ В. Л.“ № ** и З. А. М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кнежа.

9

ЧНД No 172/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Н.Ж.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2019г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.Н.Ж. родена на *** ***,,Кн
. Ал. Б.” №**, вх. *, ет. *, ап. *, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, пенсионер, осъждана, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение по №28/20.02.2019 год. по НОХ дело №39/2019 год. по описа на РС – гр. Кн. и със споразумение № 126/03.07.2019 г. по НОХ дело №160/2019 г. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, измежду наложените по НОХ дело № 39/2019 г., и по НОХ дело № 160/2019 г., двете по описа на РС- Кн., а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи изпълнението на наложеното му наказание за срок от 3 /три / години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Д.Н.Ж.

10

Гражданско дело No 422/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.А.В.,
П.Ц.В.

С.А.С.,
И.А.С.,
М.Ц.В.,
С.Ц.Д.,
И.Ц.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.9.2019г.

11

НОХД No 91/2019

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Н.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.9.2019г.
С.Н.Г.

12

ЧНД No 203/2019

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.9.2019г.
Оставя без уважение
Д.С.М.

13

Гражданско дело No 422/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.А.В.,
П.Ц.В.

С.А.С.,
И.А.С.,
М.Ц.В.,
С.Ц.Д.,
И.Ц.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.9.2019г.

14

Гражданско дело No 275/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

КЕРПИ ЕООД ПАВЛИКЕНИ

С.Г.Й.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.

15

Гражданско дело No 348/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Д.О.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.

16

Гражданско дело No 377/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

Л.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.

17

АНД No 190/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2019г.
А.П.И.
Мотиви от 11.9.2019г.

18

ЧГД No 597/2019

Приемане и отказ от наследство

М.Л.М.

Л.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 12.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

19

Гражданско дело No 812/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

С.Т.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2019г.