РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 833/2017

Делба

С.Й.Х.

Х.Й.Х.,
В.А.Е.,
А.П.К.,
М.П.К.,
Я.П.К.,
Н.Ц.Х.,
А.П.М.,
И.П.М.,
Ц.С.Х.,
Х.С.Х.,
Д.П.Б.,
Р.П.П.,
Й.А.Н.П.,
А.А.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И R№ 151/2019 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ЧЕТВЪРТИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се представи на адв. Р.М. за изготвяне на проекто - скици от Кадастъра – гр. Пл
., съобразно ЧЕТВЪРТИ вариант от заключението на вещото лице.

2

Гражданско дело No 738/2018

Делба

Т.Х.Ш.,
И.С.Ш.,
Р.Т.Ш.,
С.Т.Ш.

Р.Т.Д.,
Е.И.Б.,
С.И.Ш.,
М.Й.К.,
Д.Р.Г.,
С.Р.Г.,
Н.В.С.,
С.В.М.,
Р.В.З.,
И.К.Ш.,
П.Х.З.,
Б.П.П.,
Н.С.З.,
С.В.З.,
М.Г.В.,
Р.Г.Б.,
Б.И.П.,
Д.И.З.,
Г.И.В.,
К.М.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И R№ 150 /2019 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се представи на адв. Ш. за изготвяне на проекто-скици от Кадастъра – гр. Пл
., съобразно ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице.

3

Гражданско дело No 573/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 153 /2019 г. НАСТАНЯВА детето Б
. С. А., с ЕГН: ********** в семейството на Ст. С. Кр., с ЕГН: ********** и А. С. Кр., с ЕГН: ********** /баба и дядо по майчина линия/ с адрес: с. Д. Л., ул. „ В. Л.” № *, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 /три/ години. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

4

Гражданско дело No 574/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 154/2019 г. НАСТАНЯВА детето В
. С. А., с ЕГН: ********** в семейството на Ст. С. Кр., с ЕГН: ********** и А. С. Кр., с ЕГН: ********** /баба и дядо по майчина линия/ с адрес: с. Д. Л., ул. „ В. Л.” № *, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 3 /три/ години. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

5

ЧГД No 497/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

С.И.П.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 4.9.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.

6

ЧГД No 575/2019

Приемане и отказ от наследство

Р.И.П.

И.П.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 4.9.2019г.
В законна сила на 4.9.2019г.

7

Гражданско дело No 577/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 156 /2019 г. ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Ст
. З. А., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство на Л. А. К., с ЕГН: ********** и Ф. Й. К., с ЕГН: ********** ***, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

8

Гражданско дело No 578/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2019г.
Р Е Ш И : R№ 157 /2019 г. НАСТАНЯВА детето Ст
. З. А., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство В. Г. И., с ЕГН: **********, с адрес: ***, с оглед най- добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Ст. З. А., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Ст. З. А., с ЕГН: ********** с нейните родители Л. И. М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Л., обл. Пл., ул. „ В. Л.“ № ** и З. А. М., с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кнежа.

9

ЧНД No 172/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Н.Ж.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2019г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.Н.Ж. родена на *** ***,,Кн
. Ал. Б.” №**, вх. *, ет. *, ап. *, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, пенсионер, осъждана, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение по №28/20.02.2019 год. по НОХ дело №39/2019 год. по описа на РС – гр. Кн. и със споразумение № 126/03.07.2019 г. по НОХ дело №160/2019 г. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, измежду наложените по НОХ дело № 39/2019 г., и по НОХ дело № 160/2019 г., двете по описа на РС- Кн., а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи изпълнението на наложеното му наказание за срок от 3 /три / години. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Д.Н.Ж.

10

Гражданско дело No 422/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.А.В.,
П.Ц.В.

С.А.С.,
И.А.С.,
М.Ц.В.,
С.Ц.Д.,
И.Ц.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.9.2019г.

11

НОХД No 91/2019

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Н.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.9.2019г.
С.Н.Г.

12

ЧНД No 203/2019

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.9.2019г.
Оставя без уважение
Д.С.М.

13

Гражданско дело No 422/2019

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.А.В.,
П.Ц.В.

С.А.С.,
И.А.С.,
М.Ц.В.,
С.Ц.Д.,
И.Ц.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 10.9.2019г.

14

Гражданско дело No 275/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

КЕРПИ ЕООД ПАВЛИКЕНИ

С.Г.Й.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.

15

Гражданско дело No 348/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. КЛОН БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Д.О.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.

16

Гражданско дело No 377/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

Л.Г.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2019г.
В законна сила на 11.9.2019г.

17

АНД No 190/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2019г.
А.П.И.
Мотиви от 11.9.2019г.

18

ЧГД No 597/2019

Приемане и отказ от наследство

М.Л.М.

Л.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 12.9.2019г.
В законна сила на 12.9.2019г.

19

Гражданско дело No 812/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

С.Т.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.9.2019г.

20

АНД No 190/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.П.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2019г.
А.П.И.
Мотиви от 11.9.2019г.

21

Гражданско дело No 236/2017

Делба

И.Т.И.

С.Д.Н.,
Г.Д.Т.,
Т.И.Т.,
И.И.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.9.2019г.

22

Гражданско дело No 434/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Р.Н.Х.Н.

С.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.9.2019г.

23

Гражданско дело No 445/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.П.К.

Й.Х.В.,
И.Н.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.9.2019г.

24

Гражданско дело No 529/2019

Искове за развод и недействителност на брака

С.М.М.

М.М.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.9.2019г.

25

ЧГД No 605/2019

Приемане и отказ от наследство

А.М.Р.

Е.М.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.

26

НОХД No 118/2019

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.И.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.1, т.9 от НПК във вр. с чл. 343, ал.2, т.1 от НК наказателното производство по НОХ дело №118/2019 год. по описа на РС – Кн., образувано по ОА на РП – Кн. срещу А.И.Н., с ЕГН ********** ***, за престъпление по чл. 343, ал.1, б.„а“ във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, поради направено искане от пострадалите от престъплението лица. Определението подлежи на жалба и протест пред ПлОС в 15-дневен срок от днес за РП Кн., подсъдимия и защитника и в 15-дневен срок от получаване на съобщението до пострадалите лица. ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП спрямо А.И.Н. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. Определението, с което е отменена МН може да бъде протестирано в 7-дневен срок от днес пред ПлОС.

27

ЧНД No 171/2019

Производство по чл.24а от ЗБППМН

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С/У ППМН ИСКЪР,
ОБЩИНА ИСКЪР

С.Т.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.9.2019г.
В законна сила на 18.9.2019г.

28

Гражданско дело No 619/2017

Делба

П.Б.В.

З.А.М.,
П.И.М.,
Й.И.М.,
С.Б.К.,
Е.В.И.,
С.Б.Р.,
И.С.П.,
Ю.Д.П.,
В.Ю.П.,
Е.Ю.П.,
С.С.П.,
З.С.П.,
Н.С.П.,
И.С.П.,
Й.Г.М.П.,
М.П.М.,
П.В.М.,
В.П.М.,
Й.П.М.,
В.И.Н.,
Н.И.М.,
Ч.И.М.,
Н.В.И.,
С.В.Ш.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.9.2019г.

29

Гражданско дело No 523/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.М.Б.,
А.П.Б.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.9.2019г.
В законна сила на 19.9.2019г.

30

АНД No 94/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.9.2019г.
НП-отменено

31

АНД No 95/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.9.2019г.
НП-отменено

32

АНД No 98/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.9.2019г.
НП-отменено

33

Гражданско дело No 427/2019

Искове за развод и недействителност на брака

К.Н.П.

Ю.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.9.2019г.

34

АНД No 173/2019

КАТ

А.И.Б.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.9.2019г.
НП-потвърдено

35

Гражданско дело No 384/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

БАНКА ДСК СОФИЯ

А.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.9.2019г.

39

АНД No 69/2019

ДИТ

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД СОФИЯ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.9.2019г.
НП-потвърдено

37

АНД No 70/2019

ДИТ

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД СОФИЯ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.9.2019г.
НП-потвърдено

38

Гражданско дело No 285/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Ю.Т.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.

39

Гражданско дело No 366/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.Д.Х.,
В.С.Х.,
Р.С.Я.

Ц.П.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.9.2019г.

40

Гражданско дело No 464/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ Р.-Н.Н.- К.

ДЕО ВОЛЕНТЕ КАР ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.9.2019г.
В законна сила на 25.9.2019г.

41

Гражданско дело No 448/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

О.М.К.

Ц.Г.К.,
АГРОКОНТРОЛ ООД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 26.9.2019г.

42

Гражданско дело No 787/2018

Делба

З.Т.М.,
М.С.А.,
А.С.К.

Ц.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.9.2019г.

43

ЧГД No 630/2019

Приемане и отказ от наследство

М.Г.Ц.

К.А.П.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 30.9.2019г.
В законна сила на 30.9.2019г.

44

НОХД No 207/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.С.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.9.2019г.
Одобрява постигнатото днес, 18.09.2019г. в гр. Кн. между РП – Кн., представлявана от прокурор Б. Д. /командирован/ и адвокат Добромир Грамов от АК гр. Пл. – защитник на подсъдимия К.С.Д. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХД №207/2019г. по описа на РС – гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият К.С.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, земеделски производител - животновъд, неосъждан /реабилитиран по право на осн. чл. 88а от НК/, ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: 1. На 31.08.2019 год. в гр. И., обл. Пл., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ Фолксваген“, модел „Голф“, без регистрационен номер и с номер на рама WVWZZZ1HZRW042171, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 от НК. 2. По същото време и място – на 31.08.2019 год. в гр. И., обл. Плевен, в едногодишен срок от наказанието му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление на Началник РУ – гр. Д. Д. с № 19-0257-000496/22.07.2019 год., влязло в сила на 23.08.2019 год., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, без табели с регистрационен номер и с номер на рама WVWZZZ1HZRW042171, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. ал. 1 от НК. Деянията са осъществени при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК, Съдът налага на подс. К.С.Д., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години. На основание чл. 343в ал.2 вр. ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1 т.1 от НК, налага на подс. К.С.Д., ЕГН: **********, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага с 3 /три/ -годишен изпитателен срок. По споразумение на страните, на основание чл. 55 ал.3 от НК Съдът не налага на подс. К.С.Д. по-лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал.1 от НК Съдът определя на подс. К.С.Д. с ЕГН: ********** едно общо най-тежко наказание измежду наложените му по-горе, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ години. С деянията не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №58/2019 г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 298/2019г. по описа на РУ – Д. Д./ и НОХ дело № 207/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство спрямо подс. К.С.Д. МН „Подписка”. Определението е окончателно.
К.С.Д.
В законна сила на 18.9.2019г.

45

НОХД No 152/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Н.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.9.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 19.09.2019 год. в гр. Кн. между Районна прокуратура – Кн., представлявана от прокурор Б. Д. /командирован/ и адвокат Л.Г. ***, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия А.Н.М., ЕГН: **********, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаването на НОХ дело №152/2019 г. по описа на КжРС, по силата на което: Подсъдимият А.Н.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 15.03.2019 г. в гр. Кн., обл. Пл., на ул.“М. Б.“ до №*, срещу завод „Олива“, управлявал моторно превозно средство /МПС/ - товарен автомобил марка „Ивеко“ с рег. № ********, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дръгчек 3000“ – престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 343б, ал.3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК Съдът налага на подсъдимия А.Н.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, налага на подс. А.Н.М., ЕГН **********, наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС с АУАН серия АА № 021285 от 15.03.2019 год. На основание чл. 55, ал. 3 от НК, Съдът не налага на подс. А.Н.М. по-лекото предвидено наказание Глоба, което Законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 59/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 51/2019г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 152/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо подсъдимия А.Н.М. с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА"
А.Н.М.
В законна сила на 19.9.2019г.

46

НОХД No 212/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Л.С.Е.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.9.2019г.
Одобрява постигнатото на 17.09.2019 г. в гр. Кнежа, на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Б. Д. /командирован/ и адвокат Й.Я. от ПлАК – защитник на обвиняемата Л. С. Е., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № Д -124/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 146/2019г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемата Л. САШЕВА ЕВТИМОВА, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, със средно образование, неомъжена, работи като продавач – консултант в „Димитрови“ ЕООД гр. Пл., неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На неустановена дата през периода от 22.04.2019г. до 29.07.2019г. в гр. Кн., обл. Пл., ул. „И. Б.“ № **, чрез премахване на пул /тапа/ един цол и пломба на ВиК ЕООД Пл. и изграждане на нова, допълнителна водопреносна инсталация на мястото на сваления водомер, както следва – към спирателен кран ? цола е монтиран холендър с редукция от ? цола на един цол, към него е монтиран редуктор от 1 цол на ? цола, бърза връзка от ? цола на Ф-20 мм., свързан с полипропиленова тръба с алуминиева вложка с дължина 8 см, свързана с подцинкована тръба ? цола, захранваща имота с питейна вода, сама е осъществила неправомерно присъединяване към водопреносната система, с което е създала условия за непълното отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът налага на обвиняемата Л. С. Е., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години, както и наказание Глоба в размер на 100 (сто) лева. От престъплението няма причинени имуществени вреди. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК, Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. метален намалител от ? цола на 1 цол, с подвързан към него накрайник Ф 20 на ? цола, с подвързана към него бяла тръба с дължина 8 см. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Л. САШЕВА ЕВТИМОВА, с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. сумата от 84 лв. (осемдесет и четири лева) – разноски по досъдебното производство за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № Д- 124/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 146/2019г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 212/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на ДП спрямо обвиняемата Л. С. Е. с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
Л.С.Е.
В законна сила на 19.9.2019г.

47

НОХД No 213/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.9.2019г.
Одобрява постигнатото на 17.09.2019 г. в гр. Кнежа, на основание чл. 381, ал.1, във вр. с чл. 382, ал. 1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Б. Д. /комнадирован/ и адвокат Й.Я. от ПлАК – защитник на обвиняемата С.М.А., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № Д -125/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 147/2019г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемата С.М.А., родена на *** г. в гр. Вр., с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, със средно образование, неомъжена, работи като санитар в МБАЛ – Кн.“ ЕООД – гр. Кн., неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На неустановена дата през периода от 28.09.2019г. до 29.07.2019г. в гр. Кн., обл. Пл., ул. „Л.“ № **, чрез премахване на пул /тапа/ един цол и пломба на ВиК ЕООД Пл. и изграждане на нова, допълнителна водопреносна инсталация на мястото на сваления водомер – към спирателен кран ? цола с монтирана полипропиленова тръба с алуминиева вложка ? цола, с дължина 5 см., с монтиран накрайник с редукция от 20 мм на ? цола, с монтиран холендер с редукция от ? цола, на 1 цол, с надянат в него маркуч ? цола с дължина 22 см, свързан с подцинкована тръба ? цола, захранваща имота с питейна вода, сама е осъществила неправомерно присъединяване към водопреносната система, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ във с чл. 42а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК Съдът налага на обвиняемата С.М.А., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: -задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице, с периодичност 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 55 ал. 3 от НК, не налага по-лекото предвидено наказание Глоба, което Законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК, Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1бр. сив маркуч с диаметър ? цола с дължина 22 см. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.М.А., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. сумата от 84 лв. (осемдесет и четири лева) – разноски по досъдебното производство за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д- 125/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 147/2019г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 213/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на ДП спрямо обвиняемата С.М.А. с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.
С.М.А.
В законна сила на 19.9.2019г.

48

НОХД No 224/2019

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Й.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 27.9.2019г.
Одобрява постигнатото на 27.09.2019 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Здр. Л. /командирован със Заповед № РД-04-102/28.08.2019 г. на Зам. Окръжен прокурор на ОП Пл./ и адвокат Д.Д. ***, упълномощен защитник на обвиняемия Г.Й.М. с ЕГН **********, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №Д-108/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №268/2018 год. и ЗМ №269/2018 г. по описа на РУ – Д. Д.), по силата на което: Обвиняемият Г.Й.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: 1. На 29.07.2018 г. в гр. И., обл. Пл., противозаконно повредил чужда движима вещ – стоманобетонен стълб за ниско напрежение, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на стойност 339 лв., като деянието е извършено по непредпазливост – престъпление по чл. 216, ал.6 от НК, за което се предвижда наказание Лишаване от свобода до 2 години или Глоба от 100 до 300 лв. 2. На 29.07.2018 г. в гр. И., обл. Пл., управлявал МПС – лек автомобил „Мерцедес“ с рег.№ *********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,99 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 319/30.07.2018г. на ЦСМП - Плевен – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание Лишаване от свобода от 1 до 3 години и Глоба от 200 до 1000 лв. По споразумение на страните, за извършеното престъпление по чл. 216, ал.6 НК, на основание чл. 216, ал.6 във вр. с чл. 54, ал.1 и чл. 57, ал.1 от НК Съдът налага на обвиняемия Г.Й.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева. За престъплението по чл. 343б, ал.1 НК, по споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал.1 във вр. чл. 54, ал.1 и чл. 57 ал.2 от НК налага на обвиняемия Г.Й.М. с ЕГН ********** наказание Лишаване от свобода в размер на 1 /една/ година, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години и наказание Глоба в размер на 200 /двеста/ лв. По споразумение на страните, на основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК налага на обвиняемия Г.Й.М., ЕГН **********, наказание Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година и 2 месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 29.07.2018 г. (съобразно акт за установяване на административно нарушение с бланков № 777936/29.07.2018г.) На основание чл. 23, ал.1 от НК Съдът определя на обвиняемия Г.Й.М. с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание измежду наложените му по-горе, а именно наказание Лишаване от свобода в размер на 1 /една/ година, като на основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното наказание за срок от 3 /три/ години и Глоба в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл. 23 ал.2 от НК, присъединява към определеното общо най-тежко наказание наложеното на обвиняемия Г.Й.М. наказание по чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК – „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 29.07.2018 г. (съобразно акт за установяване на административно нарушение с бланков № 777936/29.07.2018г.) Причинените с деянията имуществени вреди са възстановени и обезпечени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Г.Й.М., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен сумата от 415,19 лв. /четиристотин и петнадесет лева и 19 ст. / – разноски по делото за експертизи. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-108/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №268/2018 год. и ЗМ №269/2018 г. по описа на РУ – Д. Д.) и НОХ дело № 224/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на ДП спрямо обвиняемия Г.Й.М. с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Г.Й.М.
В законна сила на 27.9.2019г.