РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 785/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

И.И.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 18.7.2019г.
В законна сила на 13.8.2019г.

2

ЧГД No 518/2019

Приемане и отказ от наследство

Н.А.И.

А.Ц.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 5.8.2019г.
В законна сила на 5.8.2019г.

3

ЧГД No 324/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Р.Г.И.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 6.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧГр. дело № 324/2019г. по описа на РС Кн., поради отразеното в съдържанието на социалния доклад становище на молителя Р.Г.И. и съжителката му Е. М. Л., че на този етап се отказват от сключване на граждански брак. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Пл. в 7-дневен срок от днес, което се съобщи на процесуалния представител на молителя и на представителя на ДПС – Кн..

4

ЧГД No 520/2019

Приемане и отказ от наследство

А.К.В.

А.Ц.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 6.8.2019г.
В законна сила на 6.8.2019г.

5

Гражданско дело No 733/2017

Делба

В.Д.Я.

Т.Д.В.,
А.С.К.,
Н.Ц.Х.,
П.Н.Б.,
Н.Н.О.,
М.Т.И.,
К.Т.И.П.,
И.П.И.Т.,
М.П.И.Ч.,
Ц.П.Т.,
Г.В.Н.,
М.И.Т.,
Т.Т.В.,
Т.К.Т.,
А.Т.В.,
В.В.К.,
М.В.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.8.2019г.

6

ЧГД No 521/2019

Приемане и отказ от наследство

М.И.Г.

Е.Ц.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 7.8.2019г.
В законна сила на 7.8.2019г.

7

ЧГД No 522/2019

Приемане и отказ от наследство

Г.Е.Ц.

Е.Ц.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 7.8.2019г.
В законна сила на 7.8.2019г.

8

АНД No 184/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.Й.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.8.2019г.
Д.Й.М.
Мотиви от 7.8.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.

9

ЧНД No 195/2019

Производство по искания към съда по ЗЕС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 16.8.2019г.
Уважава
В законна сила на 16.8.2019г.

10

ЧГД No 539/2019

Приемане и отказ от наследство

И.Л.Б.

А.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 20.8.2019г.
В законна сила на 20.8.2019г.

11

Гражданско дело No 540/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

К.М.И.,
И.М.И.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 540/ 2019 година по описа на Районен съд – гр. Кн. и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр. Пл..

12

ЧНД No 189/2019

Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела

РАЙОНЕН СЪД ЛИСАБОН-ПОРТУГАЛИЯ

Ж.В.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН. дело № 189/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн., тъй като не може да бъде изпълнена съдебната поръчка, тъй като не се явява адресатът. Определението е окончателно.
В законна сила на 20.8.2019г.

13

Гражданско дело No 203/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС"АД

М.Л.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 21.8.2019г.

14

ЧГД No 548/2019

Приемане и отказ от наследство

О.Н.М.

В.Ц.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 21.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.

15

Гражданско дело No 549/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.8.2019г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, ал.1 във вр. с чл. 25, ал. 1, т.3 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И № 147/2019 год.: НАСТАНЯВА детето З. Р. А. с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Б. Д. ДР., ЕГН ********** и К. Н. ДР., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 4 /четири/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Захари Радославов Асенов с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето З. Р. А., ЕГН ********** с бащата Р. Ф. А. с ЕГН ********** при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в „ДСП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила на 30.8.2019г.

16

Гражданско дело No 550/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.8.2019г.
Водим от горното, на основание чл. 28, ал.4 във вр. с чл. 26, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от ЗЗакр.Д и В ИМЕТО НА НАРОДА Съдът Р Е Ш И № 148/2019 год.: НАСТАНЯВА детето Н. Р.А. с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – А. А. М., ЕГН ********** и М. Н. М., ЕГН ********** двамата с адрес: *** Г, за срок от 4 /четири/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Н. Р. А. с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Н. Р. А., ЕГН **********, с бащата Р. Ф. А. с ЕГН ********** при изявено желание от негова страна и от страна на детето, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в „ДСП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила на 30.8.2019г.

17

Гражданско дело No 530/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Ц.Г.,
Д.Б.Г.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.8.2019г.
На основание чл. 232 от ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №530/2019г., поради оттегляне на молбата за развод на Г.Ц.Г. и Д.Б.Г.. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението за страните.

18

ЧНД No 149/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.8.2019г.

19

ЧНД No 176/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Х.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.8.2019г.

20

АНД No 187/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.И.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.8.2019г.
И.И.Г.

21

Гражданско дело No 559/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Ц.И.,
Е.Б.Р.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.8.2019г.
В законна сила на 29.8.2019г.

22

Гражданско дело No 153/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

В.Г.Д.,
Т.Г.Д.

АНИ ДЕСИ 2000 ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.8.2019г.

23

Гражданско дело No 169/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М.Р.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.8.2019г.

24

Гражданско дело No 514/2019

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.Г.Д.

Г.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.8.2019г.
В законна сила на 21.8.2019г.

25

АНД No 156/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.А.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.8.2019г.
П.А.Л.
Мотиви от 6.8.2019г.
В законна сила на 23.8.2019г.

26

НОХД No 175/2019

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

П.Д.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 6.8.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: П.Д.С., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, грамотен, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На 25.06.2019г в с. П
., обл. Пл. отнел следните чужди движими вещи: - 1 броя дамски шосеен велосипед марка „ Балкан“ на стойност 70 лева; - 3 броя тарелки с кюфтета на стойност 6.90 лева; - 1 кутия вафли марка „ Боровец“, 21 бр., 630 гр. на стойност 3.70 лева; - 1 пазарна платнена чанта на стойност 1 лев. Всичко на стойност 81,60 лева, от владението на собственика К.И.Т. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл му удари в областта на главата и снагата - престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. На основание чл. 198, ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия П.Д.С., с ЕГН ********** съдът НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода“ в размер на една година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът ОТЛАГА изпълнението на наказание за срок от ТРИ години. Имуществени вреди от престъплението – процесният велосипед е върнат на пострадалия и останалите 11,60 лв. са възстановени от страна на подсъдимия. Веществени доказателства – няма. ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.С. с ЕГН **********, да заплати направените по БП разноски за назначена експертиза, в размер на 100.30 лв., /58.60 лв. по сметка на ОД на МВР Пл. и 41.70 лв. по сметката на РС Кн./. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / Г. Б. / /Адв. Д.Г./ Подсъдим:________ /П.Д.С./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.Д.С. със снета по-горе самоличност по НОХд №175/2019 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от БП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия П.Д.С.. Определението е окончателно.
П.Д.С.
В законна сила на 6.8.2019г.

27

НОХД No 194/2019

Хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 15.8.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Владимир Радоев и адвокат Й. Я. – служебен защитник на И.И.М.. Подсъдимият И.И.М., роден на ***г***0а, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 16.04.2019 г. гр. Кн. в двора на Професионална гимназия по земеделие „ Ст. Ц.“ извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като отправил обидни думи, ругатни и цинизми „курво мръсна“, „ ти ли която ходиш да се ебеш в пансиона“, „ ще те пребия“, отправени към Цв. Хр. В. от гр. Кн., обл. Пл. - престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 325, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 вр. с ал.1, вр. чл.42б от НК съдът му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от 11/единадесет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 11 /единадесет/ месеца; Не са установени имуществени вреди, причинени с деянието. Веществени доказателства – 1 бр. Компакт диск марка VERBATION DVD R по описа на делото. Разноските по делото са внесени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Сл. защитник: ............... /Вл. Р./ /Адв.Й.Я./ Подсъдим: ......................... /И.И.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.И.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 194/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.И.М. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. Приложеното веществено доказателство 1 бр. Компакт диск марка VERBATION DVD R, да се приложи към делото и се архивира заедно с него.
И.И.М.
В законна сила на 15.8.2019г.

28

НОХД No 193/2019

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Ц.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.8.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Владимир Радоев и адв. Д.Г. - договорен защитник на подсъдимият А.Ц.Р. - лично, по смисъла на което: А.Ц.Р. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, женен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.07.2019 г. в с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., в дом находящ се на ул. „Ген. Вл. З.“ № ** е държал на склад акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, а именно 13,545 кг. годен за консумация /пушене/, нарязан тютюн, който потребителите могат да използват за направа на цигари и е тютюнево изделие съгласно параграф 1, т. 4д от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - съгласно заключение на физикохимична експертиза № Т-24/05.08.2019 г. на БНТЛ ОД МВР – Пл., на стойност 2709,00 лв., като причинената вреда на републиканския бюджет от невнесения акциз за тютюна е в размер на 2058,84 лв. и случаят не е маловажен – престъпление по чл. 234, ал. 1 НК. На основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 11 /единадесет/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Не налага кумулативно предвиденото наказание в чл.234, ал.1 от НК лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Разноски по делото в размер на 414.15 лв. са внесени. Веществени доказателства – тютюн в размер на 13.545 кг. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: ........................ ЗАЩИТНИК: …………………….. /Вл. Р. / /Адв. Д.Г./ ПОДСЪДИМ: ………………….. /А.Ц.Р./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият А.Ц.Р. по настоящото НОХ дело № 193/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.Ц.Р. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл. 234, ал. 5 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: тютюн в размер на 13.545 кг. намиращ се на съхранение в РУ – Кн.. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
А.Ц.Р.
В законна сила на 16.8.2019г.

29

НОХД No 200/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 28.8.2019г.
Одобрява постигнатото днес, 28.08.2019 г. в гр. Кнежа между РП – Кн
., представлявана от прокурор В. И. и адвокат Ал. М. от ВрАК – защитник на подсъдимия И.И.П. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХД №200/2019г. по описа на РС – гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият И.И.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че: На 17.08.2019г. в гр. Кн. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат“ с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 1,69 промила, установено по надлежен ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с фабр. № ARSM0009 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подсъдимия И.И.П., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК, Съдът не налага на подс. И.И.П. предвиденото в закона, наред с наказанието Лишаване от свобода, по-леко наказание Глоба. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. С деянието не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 57/2019 г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 63/2019г. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 200/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство спрямо обв. И.И.П. МН „Подписка”. Определението е окончателно.
И.И.П.
В законна сила на 28.8.2019г.