РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до
31.7.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 178/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Н.Й.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.7.2019г.

2

Гражданско дело No 734/2018

Искове за недействителност на правни сделки

В.М.П.

И.М.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.7.2019г.

3

Гражданско дело No 811/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

В.Н.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.7.2019г.

4

Гражданско дело No 768/2017

Делба

Г.Г.М.

В.Г.Н.,
С.Г.Н.,
М.Г.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.7.2019г.

5

Гражданско дело No 262/2019

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Б.В.К.

А.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигната днес, 05.07.2019г. в гр. Кн. съдебна спогодба между Б.В.К., с ЕГН **********,***, в качеството му на ищец, от една страна и от друга, А.М.А., с ЕГН **********,***, като ответник, по силата на която страните по Гр. дело № 262/2019г. по описа на РС-Кн. се съгласяват да бъде развален сключения между тях договор за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в Нотариален акт № 154, том V, рег.№ 3613, дело №760/24.10.2018г. на В. Р. - нотариус с район на действие РС-Кн., рег.№550 на Нотариалната камара, вписан с вх.№2363, акт №188, том VI, дело №1178/24.10.2018г. на СВ – Кн., съгласно който Б.В.К., ЕГН **********, прехвърля на А.М.А., ЕГН **********, собствения си недвижим имот, находящ се в гр.Кн., общ.Кн., обл.Плевен, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37376.1002.2814 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, две хиляди осемстотин и четиринадесет/ в гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл., съгласно скица на поземлен имот №15-269364-28.03.2019г. на СГКК-Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Кн., ул.”Др.”№** /*****/, с площ от: 1331 кв.м. /хиляда триста тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 2814, квартал: 166, парцел: XVIII, при съседи: 37376.1002.2805, 37376.1002.5228, 37376.1002.3682, 37376.1002.2806, 37376.1002.3681, заедно с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 37376.1002.2814.1 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, две хиляди осемстотин и четиринадесет, точка, едно/ в гр.Кн., общ.Кн., обл.Пл., съгласно скица на сграда №15-269366-28.03.2019г. на СГКК-Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр.Кн., ул.”Др.”№** /******/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 37376.1002.2814 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, хиляда и две, точка, две хиляди осемстотин и четиринадесет/, със застроена площ: 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор и номер по предходен план: няма, срещу задължението на А.М.А. да поеме грижи по издръжката и гледането на прехвърлителя Б.В.К., като му осигури спокоен и нормален живот, като прехвърлителят си запазва правото да ползва и обитава недвижимият имот до края на живота си, безвъзмездно. Данъчната оценка на имота е 9970.90 лв. /девет хиляди деветстотин и седемдесет лева и деветдесет стотинки/, съгласно Удостоверение изх.№ 6511012689/ 21.03.2019г., издадено от Община Кн., а по НА – в размер на 9995.60 лв./ девет хиляди деветстотин и деветдесет и пет лева и шейсет стотинки/ Направените от страните до момента разноски остават в тежест на всяка от тях така, както са направени. ОСЪЖДА Б.В.К., ЕГН **********,***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса в размер на 99.96 лв. /деветдесет и девет лева и 96 ст./, представляващи половината от дължимата д.т. (в размер на 2% върху стойността на имота по данъчната му оценка, съгласно НА – 9995.60 лв.), както и сумата от 5 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН **********,***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса в размер на 99.96 лв. /деветдесет и девет лева и 96 ст./, представляващи половината от дължимата д.т. (в размер на 2% върху стойността на имота по данъчната му оценка, съгласно НА – 9995.60 лв.), както и сумата от 5 лв. /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 262/2019 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

6

Гражданско дело No 149/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ВИАУТО 46 ЕООД КНЕЖА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.7.2019г.

7

Гражданско дело No 387/2019

Искове за развод и недействителност на брака

П.Д.М.

Е.В.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 09.07.2019 г. в гр. Кн
. съдебна спогодба между: 1. П.Д.М. с ЕГН: **********,*** от една страна и от друга – Е.В.М., с ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, представляван от процесуалния си представител адв. С.Т.Ш., за упражняване на родителски права, лични отношения и фамилното име, по имуществените отношения, ползване на семейно жилище, издръжка на дете и издръжката между страните по смисъла на която: 1/ Страните се съгласяват бракът сключен между тях на 22.08.2004 год. в Република Гърция, за което е съставен акт за граждански брак №***/14.09.2005 г. от община К. да бъде ПРЕКРАТЕН, като след допускане на развода съдът не се произнася относно вината за разстройството на брака. 2/ Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Д. ЕМ. М. с ЕГН ********** се предоставят на майката П.Д.М. ЕГН **********. 3/ Бащата Е.В.М. с ЕГН ********** се задължава ДА ЗАПЛАЩА на детето Д. ЕМ. М. с ЕГН **********, чрез майката П.Д.М. с ЕГН **********, като негова законен представител, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), считано от датата на постановяване на съдебното решение, до промяна на обстоятелствата за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. 4/ Страните приемат режим на лични контакти на бащата Е.В.М. с ЕГН ********** с детето Д. ЕМ. М. с ЕГН **********, всяка първа и втора събота и неделя от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа с преспиване и един месец в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск. 5/ След прекратяване на брака ищцата П.Д.М., да запази фамилното име на съпруга си М.. 6/ След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг за в бъдеще време. 7/ Делбата на притежаваното от страните недвижимо и движимо имущество, което е придобито по време на брака и представлява съпружеска имуществена общност, не е предмет на настоящото производство. 8/ Дължимите разноски - съдебни такси са за сметка на двете страни по равно. Съдът ОПРЕДЕЛИ : ОСЪЖДА страните на заплатят на съда по 20 лв. държавна такса по приключилото производство. ОСЪЖДА Е.В.М., с ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, да заплати на съда окончателна държавна такса по приключилото производство в размер на 108 лв. /сто и осем лв./ ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 387/2019 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението е окончателно.

8

АНД No 33/2019

КАТ

А.И.К.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.7.2019г.
НП-отменено

9

АНД No 61/2019

НАП

ВИКИ 5-ЕРЕООД КНЕЖА,
П.И.С.

ТД НА НАП В.ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН,
ТД НАП-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.7.2019г.
НП-потвърдено

10

ЧНД No 154/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Б.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 9.7.2019г.
КУМУЛИРА наложените с НОХ дело № 146/2019 год. и НОХ дело № 130/2019 год. и двете по описа на РС-Кн
. наказания на осъдения И.Б.Н., роден на *** год. в гр. Вр., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен,с две малолетни деца, не работи, осъждан, с ЕГН: **********, като на основание чл. 25, ал. І във вр. с чл. 23, ал. І от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал. 2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2I т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
И.Б.Н.

11

Гражданско дело No 682/2016

Делба

Г.Ц.Н.

И.Й.И.П.,
С.Й.Н.,
М.А.П.,
Й.С.П.,
С.С.П.,
Н.Х.Р.,
Т.Н.Ц.П.,
Р.Й.Р.,
В.Й.П.,
Н.С.Р.,
В.С.Б.,
Р.С.И.,
Ц.Т.Ц.,
М.Т.Ц.,
Ц.Г.Ц.,
С.К.К.,
В.К.К.Р.,
И.Х.И.,
Я.Х.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.7.2019г.
Р Е Ш И № 136: ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на АГКК гр. Пл. за определяне на дължимите се от съделителите суми по вариант ВТОРИ от експертното заключение за проекто - скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 15 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилите се процесуални представители ищеца и отв. В.Б., а за останалите от съобщението.

12

АНД No 33/2019

КАТ

А.И.К.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.7.2019г.
НП-отменено

13

НЧХД No 150/2019

Лека телесна повреда

С.Т.А.,
Т.Р.А.

М.А.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение по смисъла на което подс. М.А.Т.,***, с ЕГН **********, българин , български гражданин, неженен- живущ на семейни начела, неосъждан/ реабилитиран по право/, живущ *** се признава за виновен в това че: На 15.09.2019г. около 09:30 часа в с. П., е причинил лека телесна повреда на непълнолетният С.Т.А. с ЕГН **********, като го е дърпал за дясната ръка, с което е причинил на същото оток на дясна раменна става и болки, с което е извършено престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК. Страните се помиряват помежду се за извършеното престъпно деяние да не се налага наказание на подсъдимият М.А.Т.,***, с ЕГН **********, българин , български гражданин, неженен - живущ на семейни начела, неосъждан/ реабилитиран по право/, живущ ***, като същият се извинява за извършеното по отношение на непълнолетното дете и обещава занапред да не се повтарят подобни неща. Подс. М.А.Т.,***, с ЕГН **********, българин , български гражданин, неженен- живущ на семейни начела, неосъждан/ реабилитиран по право/, живущ *** се задължава да заплати в три месечен срок на тъжителя Т.Р.А. с ЕГН **********,***, като баща и законен представител на непълнолетният С.Т.А. с ЕГН ********** сумата в размер на общо 600 лв. в която влизат направените разноски за лечение на детето и обещетение за извършеното деяние, която сума де се заплаща с пощенски запис. Подсъдим:……………………… Тъжител:……………………… /М.А.Т./ /Т.Р.А./ Поверенник:……………………. /адв. Н.Х./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: На осн. чл. 24, ал. 5, т. 3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 150/2019 год. по описа на РС Кн., поради постигане на помирение между страните. Определението не подлежи на обжалване.

14

Гражданско дело No 301/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.М.Д.

П.Б.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.7.2019г.

15

Гражданско дело No 345/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Т.Н.Р.,
Б.Н.Т.,
Ц.Г.Т.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.7.2019г.

16

ЧГД No 346/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

Б.Х.Б.,
П.П.Б.,
Д.Б.Б.,
Т.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.7.2019г.
Водим от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРИЛАГА към делото молба с вх. № 1842/09.07.2019г. от „БАНКА ДСК“ ЕАД – София, ЕИК 121830616, чрез пълномощника юрк. В. Х.. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по Ч.Гр.дело № 346/2019 г. по описа на РС – Кн., поради оттегляне на молбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните.

17

Гражданско дело No 452/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.7.2019г.

18

ЧГД No 456/2019

Приемане и отказ от наследство

П.И.П.

Д.В.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 10.7.2019г.
В законна сила на 10.7.2019г.

19

Гражданско дело No 457/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.7.2019г.
Съдът Р Е Ш И № 143/2019 год.: НАСТАНЯВА детето Ю. Г. В., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – М. Ст. Б. и И. Й. Хл., двамата с адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул. „Ст. Ц.“ № **, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Ю. Г. В. с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Ю. Г. В., ЕГН **********, с майката – Г. В. М., ЕГН **********, с адрес: гр. С., кв. Б. „В. Л.“ № ** *, ет. *, при изявено желание от нейна страна – всеки втори и четвърти петък от месеца в ДПС Кнежа в присъствието на социален работник от отдел „ Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между майката и детето. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кнежа.

10

ЧНД No 133/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.С.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2019г.

11

Гражданско дело No 553/2015

Делба

Ц.Г.Х.,
Р.В.И.

Т.П.К.,
Т.Й.В.,
Т.В.З.,
А.И.П.,
П.Ц.П.,
М.П.Ш.,
В.Н.И.П.,
М.Г.К.,
Л.Г.М.,
Б.Б.М.,
В.Б.Н.,
И.Т.Х.,
О.Г.Д.П.,
В.Г.К.П.,
Н.П.П.,
Й.П.Д.,
И.Н.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Л.Ф.В.,
С.Ф.А.,
Л.Д.Б.,
Л.П.Н.,
А.А.Н.,
М.А.К.,
С.Ц.И.,
Б.Ц.К.,
Й.М.К.,
С.И.П.,
Л.И.В.,
М.Б.К.,
Д.Б.В.,
Х.Р.И.,
Н.В.И.,
Р.В.И.,
М.Т.Д.,
Т.М.Д.,
В.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.7.2019г.

12

Гражданско дело No 276/2018

Делба

И.Г.Т.

С.С.И.,
П.С.К.,
И.А.В.,
Д.Д.В.,
С.Д.А.,
Г.И.Т.,
Д.Й.И.,
Т.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.7.2019г.

13

Гражданско дело No 458/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.7.2019г.

14

ЧГД No 459/2019

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Р.В.Б.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.7.2019г.
В законна сила на 11.7.2019г.

15

АНД No 153/2019

КАТ

Н.Х.Д.

ОД МВР-ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.7.2019г.
НП-отменено

16

АНД No 158/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Т.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.7.2019г.
Б.Т.Х.
Мотиви от 11.7.2019г.

17

ЧНД No 164/2019

Производство по молби за реабилитация

В.Г.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.7.2019г.

18

АНД No 92/2019

РДГ

М.С.М.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.7.2019г.
НП-отменено

19

АНД No 93/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.7.2019г.
НП-отменено

20

АНД No 96/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.7.2019г.
НП-отменено

21

НОХД No 159/2019

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.М.М.,
Н.К.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 3.7.2019г.
Одобрява постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Кн., представлявана от мл. прокурор Н. Т. /командирован/, от една страна и, от друга, адвокат Д.Г. от ПлАК – упълномощен защитник на обвиняемия С.М.М., ЕГН ********** и адвокат Й.Я. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия Н.К.М., ЕГН **********, по силата на което: Обвиняемият С.М.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, с основно образование, ученик в ПГМЕТ „Христо Смирненски“, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На неустановени дати в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. в гр.Кн., обл.Пл., като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, след предварителен сговор с Н.К.М., с ЕГН ********** ***, в немаловажен случай, при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство – метално шило, от частен дом, находящ се на ул.“С. Вр.“ № **, отнел чужди движими вещи на обща стойност от 1380 лв. от владението на собствениците А. А. Д. и Е. П. А., без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, както следва: 1. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. отнел чужди движими вещи - 1бр. LCD телевизор марка LG, модел 32LH2000ZA на стойност 250.00лв, 1бр.микровълнова фурна марка „Тека“ модел MWE 20SI, на стойност 300.00лв. или вещи на обща стойност 550.00лв., собственост на А. А. Д. и Е. П. А.; 2. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. отнел чужди движими вещи - 1бр. ел.бойлер с вместимост 80л. марка TESY, модел GSH804430B12TSR на стойност 200.00лв., собственост на А. А. Д. и Е. П. А.; 3. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. отнел чужди движими вещи - 1 бр. комбиниран фризер и хладилник марка „Уърлпул“ модел WBE31011A+W, на стойност 480.00лв., собственост на А. А. Д. и Е. П. А.; 4. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. отнел чужди движими вещи - 1 бр. озвучителна система марка AIWA модел СХ80-МЕ на стойност 150.00лв., собственост на А.А.Д. и Е.П.А., като откраднатите вещи са върнати и заместени до приключване на досъдебното производство – престъпление по чл.197, т.З вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.3, във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б,“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия С.М.М. наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез обявяването му по местния радио възел. Обвиняемият Н.К.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че: На неустановени дати в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. в гр.Кн., обл.Пл., след предварителен сговор с непълнолетния, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, С.М.М., в немаловажен случай, при условията на продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - метално шило, от частен дом, находящ се на ул.“С. Вр.“ № **, отнел чужди движими вещи на обща стойност от 1230 лв. от владението на собствениците А.А.Д. и Е.П.А., без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, както следва: 1. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. отнел чужди движими вещи – 1 бр. LCD телевизор марка LG, модел 32LH2000ZA на стойност 250,00лв., 1 бр. микровълнова фурна марка „Тека“ модел MWE 20SI, на стойност 300.00лв. или вещи на обща стойност 550,00лв., собственост на А.А.Д. и Е.П.А.; 2. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. до 18.04.2019г. отнел чужди недвижими вещи – 1 бр. ел. бойлер с вместимост 80л. марка TESY, модел GSH804430B12TSR на стойност 200.00лв., собственост на А.А.Д. и Е.П.А.; 3. на неустановена дата в периода от 10.04.2019г. и 18.04.2019г. отнел чужди недвижими вещи – 1 бр. комбиниран фризер и хладилник марка „ Уърпул“ модел WBE31011A+W, на стойност 480.00лв., собственост на А.А.Д. и Е.П.А., като откраднатите вещи са върнати и заместени до приключване на досъдебното производство – престъпление по чл. 197, т.3 вр. чл. 195, ал. 1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл.197, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.5 вр. чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.54, ал 1 от НК, Съдът налага на обвиняемия Н.К.М. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Приобщените по делото веществени доказателства са върнати на собствениците. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.М.М., ЕГН ********** ***1, да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. разноски по делото в размер на 139.51 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Н.К.М., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. разноски по делото в размер на 139.51лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №71/2019г. по описа на РП – Кн., /ДП №ЗМ-77/2019г. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 159/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетите спрямо обвиняемите С.М.М., ЕГН ********** и Н.К.М., ЕГН ********** Мерки за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
С.М.М.
Н.К.М.
В законна сила на 3.7.2019г.

22

НОХД No 161/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Г.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 5.7.2019г.
Одобрява постигнатото на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн.а, представлявана от мл. прокурор Неделчо Тончев и адвокат Д.Г. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемата М.Г.П., за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 46/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 122/2019г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемата М.Г.П., родена на ***г. в гр. Б. Сл., с постоянен адрес:***, понастоящем живуща ***1, българка, с българско гражданство, с основно образование, неомъжена, не работи, неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: През периода от неустановен ден на м. 06.2019 год. до 24.06.2019 год. в гр. Кн., в частен дом на ул. „Д. Бл.“ № ***, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на Община Кн., осъществено чрез директно свързване, посредством проводник тип ПВВ 2х2,5 кв.мм. с дължина 23 л.м., прикачен към фазово и нулево жила на въздушната мрежа за ниско напрежение, посредством направени две куки на проводника, като другият край на жилата на проводника е прикачен към два бр. проводници, захранващи електрическата инсталация на къщата, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК Съдът налага на обвиняемата М.Г.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години, както и наказание Глоба в размер на 200 (двеста) лева. От престъплението няма причинени имуществени вреди. На основание чл. 53, ал.1, б.“а“ от НК, Съдът отнема в полза на държавата прибщеното по делото веществено доказателство – кабел тип ПВВ, бял на цвят, със сечение 2х2,5 кв.мм. с дължина 23 л. м. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК М.Г.П., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. сумата от 84 лв. (осемдесет и четири лева) – разноски по бързото производство за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 46/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 122/2019г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 161/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемата М.Г.П., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
М.Г.П.
В законна сила на 5.7.2019г.

23

НОХД No 277/2018

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Снежа Георгиева и адвокат Р.М. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия М.А.М.. Подсъдимият М.А.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На неустановена дата в периода 23.02.2018г. – 30.03.2018г. в с. Е., обл. Пл. от телефонен номер 0897667912 се заканил с убийство спрямо лицето З.Р.С., ЕГН ********** – престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК. 2. На 04.09.2018г. в с. Е., обл. Пл., ул. „О.“ № **, чрез използване на запалителна течност – бензин противозаконно унищожил чужда движима вещ – лек автомобил марка Опел, модел Астра с рег. № *******, собственост на К.А.А. на стойност 1220 лв. – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. На основание чл. 144, ал.3 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок ДЕСЕТ месеца, като на основание чл.66, ал.І от НК изтърпяването на така определеното наказание да бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ години. На основание чл. 216, ал.1 във вр. с чл. 54, ал 1 от НК НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ДЕВЕТ месеца, като на основание чл.66, ал.І от НК изтърпяването на така определеното наказание да бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ години. На основание чл. 23, ал.I от НК съдът му НАЛАГА най-тежкото от определените му наказания, а именно наказанието ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, за срок от ДЕСЕТ месеца, като на основание чл. 66, ал.І от НК изтърпяването на така определеното наказание да бъде отложено с изпитателен срок от ТРИ години. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. На основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НПК приобщените по делото веществени доказателства – 1 бр. пластмасова туба с вместимост 5 литра, съдържаща 1,750 литра ЛЗВ – бензин, намираща се в РУ Кн., се отнемат в полза на държавата. ОСЪЖДА подс. М.А.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметката на ОД на МВР – Пл. направените разноски за извършени експертизи в размер на 70.38 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 384 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Снежа Георгиева / /Адв. Р.М. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / М.А.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият М.А.М. по настоящото НОХ дело № 277/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.А.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На съдебните заседатели определя възнаграждение от бюджетните средства на съда в размер от по 8,31 лв.
М.А.М.
В законна сила на 9.7.2019г.

24

НОХД No 170/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.К.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 11.7.2019г.
Одобрява постигнатото на 09.07.2019 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от мл. прокурор Снежа Георгиева и адв. С.Ч. ***, в качеството й на служебен защитник на обвиняемия П.К.П., ЕГН **********, за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №104/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 104/2019 год. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият П.К.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: 1. На 04.06.2019 г. в гр. Кн., обл. Пл., ул. „П. Х.“ № **, без надлежно разрешително, в нарушение на установените правила в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества, както следва: 12,041 гр. марихуана със съдържание на АК тетрахидроканабинол 19,1 % в 22 бр. станиолови обвивки, поставени в кутия от Нескафе, 1,649 гр. марихуана със съдържание на АК тетрахидроканабинол 14,7 % в 3 бр. станиолови обвивки, поставени в 1 бр. полиетиленов плик, 0,905 гр. марихуана със съдържание на АК тетрахидроканабинол 16,9 % в 2 бр. станиолови обвивки, поставени в 1 бр. полиетиленов плик, 0,126 гр. марихуана със съдържание на АК тетрахидроканабинол 2,4 % в цигарена заготовка, поставена в кутия от Нескафе, всичко на обща стойност 88,31 лв., съгласно Постановление на МС № 23 от 29.01.1998 г. – престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. 2. На 04.06.2019 г. в гр. Кн., обл. Пл., ул. „П. Х.“ № **, в нарушение на установените правила в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглеждал растения от рода на конопа / марихуана / - 0,546 гр. със съдържание на АК на действащото наркотично вещество тетрахидроканабинол – 0,5 %, на стойност 3,27 лв. съгласно Постановление на МС № 23/ 29.01.1998 г., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354в, ал. 5 във вр. с ал. 1 от НК. Деянията са извършени при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. По споразумение на страните за извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на основание чл.354а, ал.3, т.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК Съдът налага на обвиняемия П.К.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години. На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия П.К.П. по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. По споразумение на страните за извършеното престъпление по чл.354в, ал.5 вр. ал.1 от НК, на основание чл.354в, ал.5 вр. ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б.“б“ Съдът налага на обвиняемия П.К.П. с ЕГН ********** наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК, по споразумение на страните, съдът не налага на обвиняемия П.К.П. по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.23, ал.1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия П.К.П., ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание, измежду наложените му по-горе, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Ha основание чл. 354а, ал.6 вр. чл.53, ал.1, б.”б” от НК, Съдът отнема в полза на държавата останалите налични, след експертното изследване, веществени доказателства по делото, а именно: марихуана с нетно тегло 11,841 гр. с АК 19,1% тетрахидроканабинол; марихуана с нетно тегло 1,549 гр. с АК 14,7% тетрахидроканабинол; марихуана с нетно тегло 0,805 гр. с АК 16,9% тетрахидроканабинол и марихуана с нетно тегло 0,446 гр. с АК 0,5% тетрахидроканабинол, предадени за съхранение в Централно митническо управление – гр. С., отдел „МРР – НОП“, които следва да бъдат унищожени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК П.К.П., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 434,81 лв. /четиристотин тридесет и четири лева и 81 ст./ – разноски по досъдебното производство за физико - химична експертиза и съдебно - психиатрична експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 104/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 104/2019 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 170/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия П.К.П., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
П.К.П.
В законна сила на 11.7.2019г.

25

НОХД No 163/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Е.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 12.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: З.Е.М., родена на *** г. в гр. Б. Сл., живущ ***, българка, с българско гражданство, грамотна, омъжена, неосъждана, безработна, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновна в това, че: За това, че на неустановена дата през месец Януари на 2019 г. до 20.02.2019 г. в с. Е., в частен дом на ул. „Хр. М.” № * сама, като е променила схемата на свързване, като изходящият фазов проводник е удължила с проводник тип ПВА1 6 кв. мм. и е присъединила към изходящата клема на входящият автоматичен прекъсвач, като за нула се ползва линията на електромера и се прехвърля директно, като по този начин е създала условия за неотчитане консумацията на електрическа енергия от електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б „б” от НК за извършеното престъпление и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъд. З.Е.М. СЕ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2 т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2 т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъд. З.Е.М. НЕ СЕ НАЛАГА по - лекото наказание ГЛОБА, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. ОСЪЖДА подсъдимата З.Е.М., с ЕГН ********** да заплати направените по ДП разноски за съдебно – техническа експертиза, в размер на 84.00 лв. по сметка на ОД на МВР Пл.. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ /Снежа Георгиева/ /Адв. С.Ш./ Подсъдимата:________ / З.Е.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата З.Е.М. със снета по-горе самоличност по НОХд №163/2019 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимата З.Е.М.. Определението е окончателно.
З.Е.М.
В законна сила на 12.7.2019г.

26

НОХД No 165/2019

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Б.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. Й.Я. - защитник на подсъдимата Ц.Б.А. - лично, по смисъла на което: Ц.Б.А. родена на *** *** , българка, български гражданин, с полу висше образование, пенсионер, вдовица, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 27.06.2019г. в гр. Кн., в частен дом на ул. „Г. Д.“ № **, държи акцизни стоки 83 бр. кутии с цигари от марката REGINA blue на стойност шестстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки /622,50 лв./, без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи - престъпление по чл.234, ал. 1 от НК. На основание чл.234, ал. 1 във връзка с чл.55 ал.1, т.1 от НК, на подс. Ц.Б.А. НАЛАГА наказание ’’Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ месеца, като изтърпяването му се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, на основание чл.66 ал. 1 от НК. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Ц.Б.А. по-лекото наказание „Глоба“. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. На основание чл. 234, ал.3 от НК, веществени доказателства:83 бр. кутии с цигари от марката REGINA blue, намиращи се на съхранение в РУМВР – Кн. да се ОТНЕМАТ в полза на държавата. ОСЪЖДА подс. Ц.Б.А. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОДМВР – Пл. направените разноски от ДП в размер на 67.20 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Снежа Георгиева/ /Адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… /Ц.Б.А./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимата Ц.Б.А. по настоящото НОХ дело № 165/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц. Б. А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно
Ц.Б.А.
В законна сила на 12.7.2019г.

27

ЧГД No 386/2019

Производство по приемане на наследство по опис и др.

Р.И.П.

И.Д.И.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.

28

АНД No 290/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.К.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.7.2019г.
С.К.Г.

29

АНД No 125/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.К.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.7.2019г.
В.К.В.

30

АНД No 143/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.И.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.7.2019г.
Б.И.И.

31

АНД No 174/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.7.2019г.
Н.Г.Д.
Мотиви от 18.7.2019г.

32

ЧНД No 177/2019

Други производства по Глава 36 от НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ж.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.7.2019г.

33

Гражданско дело No 679/2018

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

ЕТ С.И.К.,
ЕТ А.-И.П.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.7.2019г.

34

АНД No 84/2019

КАТ

П.В.В.

РУ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.7.2019г.
НП-отменено

35

АНД No 114/2019

КАТ

Т.Д.Й.

РУ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.7.2019г.
НП-отменено

36

АНД No 97/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.7.2019г.
НП-отменено

37

АНД No 99/2019

РДГ

М.С.М.

ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.7.2019г.
НП-отменено

38

АНД No 30/2019

КАТ

Р.Д.Д.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.7.2019г.
НП-потвърдено

39

ЧНД No 86/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 25.7.2019г.
Съдът, след като изслуша експертизата и становищата на РП Кн
. и служебният защитник, счита че са налице осн. на чл. 159, ал. 4 от ЗЗ, тъй като не са налице обстоятелствата на чл. 155 от ЗЗ и делото следва да бъде прекратено, от заключението е видно, че освидетелстваната, страда от лека умствена изостаналост - минимално нарушение на поведението и същата не се нуждае от психиатрично лечение, а лечението може да се извърши при амбулаторни условия, насрочени от личният й лекар. Водим от горното и на осн. чл 159, ал. 4 от ЗЗ. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по делото ЧН дело № 86/2019г. Определението подлежи на протестиране и обжалване в 15 -дневен срок от днес.

40

АНД No 71/2019

КАТ

Н.Г.Д.

РУ - КНЕЖА КЪМ ОДМВР - ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.7.2019г.
НП-отменено

41

АНД No 140/2019

ИААА

Р.М.Б.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.7.2019г.
НП-потвърдено

42

Гражданско дело No 465/2019

Производства по Закона за защита от домашното насилие

З.М.Х.

С.Г.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 29.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 465/2019 г. по описа на РС Кн
., поради постигнато помирение между страните и оттегляне на молбата от З.М.Х.. УКАЗВА на ответника С.Г.Г., да се съобразява с казаното от него по - горе и да не посещава малолетното си дете Н. Ст. Г. в тъмната част на денонощието в нетрезво състояние. ОТМЕНЯ взетата в ЗСЗ от 15.07.2019 г. Заповед за незабавна защита по настоящето Гр. дело № 465/2019 г. по описа на РС Кн., за което обстоятелство да се съобщи на началника на РУ Кн. след влизане на определението в закона в сила. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ОС Пл. в 7- дневен срок от днес, което се съобщи на страните.

43

Гражданско дело No 61/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

С.М.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.7.2019г.

44

АНД No 180/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Б.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2019г.
Б.С.К.
Мотиви от 31.7.2019г.
В законна сила на 16.8.2019г.

45

АНД No 181/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.П.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 31.7.2019г.
В.П.Г.
Мотиви от 31.7.2019г.
В законна сила на 16.8.2019г.

46

НОХД No 169/2019

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Д.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 15.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: М.Д.Г., роден на *** г. в гр. Вр
., живущ ***, българин, с българско гражданство, грамотен, разведен, неосъждан, работи – „Петком 2002“ на длъжност – продавач консултант, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На неустановена дата придобил и до 22.03.2018 год. в дома си в гр. Кн., ул."Хр. Б.” № ***, държал боеприпаси за огнестрелно оръжие - 58 (петдесет и осем) броя патрони стандартно фабрично производство калибър 9x19 мм., от които 50 (петдесет) броя в картонена кутия с надпис „MAGTECH“; 3 (три) броя с обловърх бял куршум с надпис на дъното „9x19 10 86“ и 5 (пет) броя с обловърх медно червен куршум с надпис на дъното „LUGER 9mm GEKO“ без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от Наказателния кодекс. На основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия М.Д.Г. се НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 / ТРИ / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия М.Д.Г. наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 / ТРИ / месеца се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ години, считано от влизане на споразумението в сила. ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.Г., с ЕГН ********** да заплати направените по ДП разноски за балистична експертиза, в размер на 80.72 лв. по сметка на ОД на МВР Пл.. На основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК, веществените доказателства: 47 броя патрони в картонена кутия с надпис „MAGTECH" ; 2 броя патрони с обловърх бял куршум с надпис на дъното „9x19 10 86“ ; 3 броя патрони с обловърх медно червен куршум с надпис на дъното „LUGER 9mm GEKO“ и 3 броя гилзи от патрони калибър 9x19, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн. се отнемат в полза на държавата. Прокурор:________ Защитник:________ /С. В./ /Адв. В.К./ Подсъдим:________ /М.Д.Г./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Д.Г. със снета по-горе самоличност по НОХд №169/2019 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия М.Д.Г.. Определението е окончателно.
М.Д.Г.
В законна сила на 15.7.2019г.

47

НОХД No 167/2019

Престъпления против младежта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат С.Ч. – договорен защитник на подсъдимия Ц.А.М.. Подсъдимият Ц.А.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с две малолетни деца, осъждан, работи в „Ново строене“ ЕООД - София, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от 23.06.2018 год. до 12.10.2018 год. в дома си в с. Бр., обл.Пл., на ул. „Ген. Вл. З.“ № **, живял съпружески с ненавършилата 16 годишна възраст Б. И. Й. с ЕГН ********** *** - престъпление по чл. 191, ал. 1 от Наказателния кодекс. Не са установени имуществени вреди, причинени одеянието. За това му деяние и на основание чл. 191, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК съдът НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Съдът НАЛАГА и кумулативно предвиденото по - леко наказание „Обществено порицание“, чрез прочитане на съдебния акт по Радио възел гр. Кн.. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /С. В./ /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ....................... /Ц.А.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.А.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 167/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Ц.А.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Ц.А.М.
В законна сила на 16.7.2019г.

48

НОХД No 168/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 16.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Силвия Велизарова и адвокат С.Ч. – договорен защитник на подсъдимата Н.В.М.. Подсъдимата Н.В.М. родена на *** ***, настоящ адрес: „Ал. Ст.“ № ** българка, българска гражданка, с основно образование, омъжена, пенсионер, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: За времето от 11.01.2019 г. до 16.02.2019 г. в гр.Кн., в частен дом на ул. „П. Д. П.“ №*** сама, е променила схемата на свързване, състояща се в присъединяване, чрез директно свързване посредством проводник ППВМБ1 - 2х6 кв.мм. прикачени към фазово и нулево жила от мрежата за ниско напрежение, захранваща електрическото табло на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД, като в другият край на проводниците са монтирани два броя проводници ПВА 1x6 захранващи инсталацията на къщата и по този начин е създала условия за неотчитане на консумираната електрическа енергия от електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от Наказателния кодекс. Не са установени имуществени вреди, причинени с деянието. За това й деяние на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл.54, ал.1 от НК съдът й НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл.54, ал.1 във вр. с чл.47, ал.1 от НК на подсъдимата Н.В.М. НАЛАГА и кумулативно предвиденото наказание „Глоба“ в размер на 100 лева. Веществени доказателства не са иззети. ОСЪЖДА подс. Н.В.М. със снета по-горе самоличност да заплати по сметката на ОД МВР - Плевен направените разноски в размер на 84,00 лева за съдебно - техническа експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Силвия Велизарова/ /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМАТА: ....................... /Н.В.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Н.В.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 168/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Н.В.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.В.М.
В законна сила на 16.7.2019г.

49

НОХД No 179/2019

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

П.Д.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.7.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: П.Д.С., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образувание, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На 17.11.2018г. в с. П
., обл.Пл., причинил лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание на П. Д. Р. от с. П., като телесната повреда е причинена по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предл.1, вр. чл.130, ал.2 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.П от НК. На основание чл.131, ал.1, т.12, предл.1, вр. чл.130, ал.2 във вр. с чл.54, ал.1 от НК за извършеното престъпление и по споразумение между страните на подсъд. П.Д.С. СЕ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства няма ОСЪЖДА подсъдимата П.Д.С., с ЕГН: ********** да заплати възнаграждение на вещото лице д-р П. Тотев по изготвената съдебно- медицинска експертиза, в размер на 84.00 лв. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ /Б. А./ /Адв. В.К./ Подсъдимия:________ / П.Д.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия П.Д.С. със снета по-горе самоличност по НОХд №179/2019 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „ Подписка” спрямо подсъдимия П.Д.С.. Определението е окончателно.
П.Д.С.
В законна сила на 22.7.2019г.