РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 168/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

В.К.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 3.6.2019г.
Водим от горното и на основание чл. 232 от ГПК , съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 168/2019г. по описа на КРС, поради ОТТЕГЛЯНЕ на исковата молба. Определението не подлежи на обжалване, тъй като е направено до приключване на първото заседание по делото, като преписи от него се изпратят на страните за сведение .
В законна сила на 3.6.2019г.

2

АНД No 115/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.С.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.6.2019г.
В.С.Т.
Мотиви от 3.6.2019г.

3

АНД No 104/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.О.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.6.2019г.
Р.О.Р.
Мотиви от 5.6.2019г.

4

АНД No 111/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Г.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.6.2019г.
В.Г.П.
Мотиви от 5.6.2019г.

5

ЧНД No 116/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.6.2019г.

6

Гражданско дело No 13/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

А.К.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2019г.

7

ЧГД No 385/2019

Приемане и отказ от наследство

Е.Р.К.

Ф.И.К.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 6.6.2019г.
В законна сила на 6.6.2019г.

8

Гражданско дело No 466/2018

Делба

Р.В.К.,
Ц.М.К.

И.В.К.П.,
В.Д.Б.,
Г.Г.Е.,
Д.Г.Е.,
Р.В.И.,
Г.В.С.,
Д.В.С.,
К.Д.С.,
М.Ч.Ц.,
М.И.Т.,
А.Д.С.,
К.М.М.,
Ц.Ц.Ц.,
В.И.Т.,
И.С.С.,
Е.С.С.,
Л.Н.Л.,
К.Н.В.,
Т.И.И.,
М.И.В.,
В.Г.Р.,
А.Т.Т.,
АГРОПРОДЮС АНД СЕЛ ООД,
Г.Д.Б.,
С.П.К.,
Ц.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.6.2019г.

9

Гражданско дело No 79/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Г.Х.Ч.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.6.2019г.

10

НОХД No 107/2019

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Д.М.,
К.Ц.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 3.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.Ц.Л., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, осъждан, неженен, безработен, с постоянен адрес и адрес за призоваване в страната: гр.
. ул. „Р.” № *, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Л.Д.М. с ЕГН ********** ***, като съизвършители, и в условията на повторност, след като е бил осъждан за друго такова престъпление - кражба с влязла в сила присъда по НОХД № 464/2018 год. по описа на PC – Б. Сл., за времето от 16.00 часа да 19.50 часа на 31.01.2019 година от обособен паркинг на Опорен пункт гр. Кн., към „Новако строй“ - ПСТ - Гр. Пл., находящ се в имот № 37376.1002.3764 от кадастъра на гр. Кн. на 200 метра от табелата за край на населено място – гр. Кн. чрез използване на технически средства - гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил Опел Астра (комби) с peг. № ******** , собственост на К.Ц.Л., са отнели от владението на отговорно длъжностно лице, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - 2 броя акумулаторни батерии, марка и модел „Евростар Веста“ по 140 амперчаса всеки на стойност от по 120.00 лева от специален автомобил „Даф" с peг. № ********, 2 броя акумулаторни батерии марка и модел „ Крафт“ по 225 амперчаса, всеки на стойност от по 198.00 лева от специален автомобил „Мерцедес“ с регистрационен Ns ******** и 2 броя акумулаторни батерии марка и модел „Евростар Веста" по 180 амперчаса, всеки на стойност от по 152.50 лева от специален автомобил „Фоден“ с peг. № ********, или всичко вещи на обща стойност 941.00 лева - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и 2, и т.7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и 2, и т.7 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните съдът НАЛАГА на подсъдимия К.Ц.Л. наказание “Лишаване от свобода” в размер на 11 (единадесет) месеца, което да се изтърпи в затвор при първоначален „Общ“ режим на изтърпяване. Л.Д.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, осъждан, неженен, безработен, ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за призоваване в страната: гр. Ор., ул. „И. В.” № ** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с К.Ц.Л. с ЕГН ********** ***, като съизвършители, за времето от 16.00 часа до 19.50 часа на 31.01.2019 година от обособен паркинг на Опорен пункт гр. Кн., към „Новако строй“ - ПСТ - Гр. Пл., находящ се в имот № 37376.1002.3764 от кадастъра на гр. Кн. на 200 метра от табелата за край на населено място - гр. Кн. чрез използване на технически средства - гаечни ключове и чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил Опел Астра (комби) с peг. № ******** , собственост на К.Ц.Л., са отнели от владението на отговорно длъжностно лице, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - 2 броя акумулаторни батерии, марка и модел „Евростар Веста“ по 140 амперчаса всеки на стойност от по 120.00 лева от специален автомобил „Даф“ с peг. № ********, 2 броя акумулаторни батерии марка и модел „ Крафт“ по 225 амперчаса, всеки на стойност от по 198.00 лева от специален автомобил „Мерцедес“ с регистрационен № ******** и 2 броя акумулаторни батерии марка и модел „Евростар Веста“ по 180 амперчаса, всеки на стойност от по 152.50 лева от специален автомобил „Фоден“ с peг. № *********, или всичко вещи на обща стойност 941.00 лева - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. До приключване на съдебното производство отнетите вещи са възстановени на собственика им. На основание чл.197, т.2 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 1 и 2, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните съдът НАЛАГА на подсъдимия Л.Д.М. наказание “Пробация“ в размер 3 (три) години, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 3 (три) години; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 (три) години; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на по 200 (двеста) часа за всяка една година. ОСЪЖДА подсъдимите: К.Ц.Л. и Л.Д.М. да заплатят солидарно разноски по ДП в размер на 246,27 лв., по сметка на ОДМВР – Пл.. Веществени доказателства по делото: 1.Лек автомобил Опел Астра (комби) с peг. № ******** собственост на К.Ц.Л., на основание чл. 53, ал.1, б.“а“, изр.1 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. 2.Мобилен телефон марка и модел „ HUAWEI „ L7AL21, златист на цвят с IMEI ********* с поставена сим карта на DIGI mobil с № 200726377 и СИМ карта на А1 с № 006750131 СЕ ВРЪЩАТ на собственика К.Ц.Л.. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимите. Прокурор: ……………….. Сл. Защитник: …………………. / Ангел Танев / /Адв. Й.Я. / Подсъдим: ……………….. / К.Ц.Л. / Сл. Защитник: …………………. / Адв. Д.Г. / Подсъдим: ……………….. / Л.Д.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите К.Ц.Л. и Л.Д.М. със снети по-горе самоличности по НОХ дело № 107/2019 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Л.Д.М.
К.Ц.Л.
В законна сила на 3.6.2019г.

11

НОХД No 130/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Б.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 4.6.2019г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: И.Б.Н., роден на *** ***, живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, живущ на семейни начала, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 14.05.2019 год. в гр.Кн
., обл.Пл., ул. „П. Я.“ № **, чрез директно свързван към фазово жило на въздушната захранваща електроразпределителна мрежа за ниско напрежение на ЧЕЗ Разпределение България АД, един брой ел. проводник тип СВТ 3x4 кв. мм. с дължина7,50м., удължен с проводник Си 1х6 кв.мм. с дължина 8,00м., захванат към едната чашка на допълнителен дървен стълб, монтиран в двора на къщата, продължен до фасадата на къщата и присъединен към старо рекордоманно отклонение захранващо къщата с ел. енергия и посредством проводник тип AC/R - 1х16кв.мм. с дължина 24,00м., захванат в единият си край за водопроводна тръба на външна чешма и в другият си край захванат към едната чашка на допълнителен дървен стълб, монтиран в двора на къщата, продължен до фасадата на къщата и присъединен към старо рекордоманно отклонение захранващо къщата с ел. енергия, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от от Наказателния кодекс. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2,б.”Б” от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК И ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните съдът НАЛАГА на подсъдимия И.Б.Н. наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца. На основание чл. 55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА на подс. И.Б.Н. по-лекото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подсъдимия И.Б.Н. да заплати по сметка на ОД МВР Пл. разноски по ДП в размер на 84,00 лв. На основание чл.53, ал.1, б.А от НК веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн.: един брой ел. проводник тип СВТ 3x4 кв. мм. с дължина7,50м.; един проводник Си 1х6 кв.мм. с дължина 8,00м. и един проводник тип AC/R - 1х16кв.мм. с дължина 24,00м. СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: …………. Защитник: ……………… / Ангел Танев / / Адв.С.Я. / Подсъдим: ……………… / И.Б.Н. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Б.Н. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №130/2019 г. по описа на КРС. Определението е окончателно=
И.Б.Н.
В законна сила на 4.6.2019г.

12

НОХД No 131/2019

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.А.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 4.6.2019г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Р.А.Д. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, женен, неосъждан, пенсионер, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Без да има за това надлежно разрешение, на неустановен ден придобил и до 13.11.2018 г. в дома си в гр. И
., на ул.“В. Й.“ № ** държал огнестрелно оръжие - една пневматична пушка, пригодена за стрелба с малокалибрени патрони - калибър 22 и боеприпаси - 48 броя патрони калибър 22 „Лонг райфъл“ - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на подсъдимия Р.А.Д. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК съдът НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 / три / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 години. ОСЪЖДА подсъдимия Р.А.Д. ДА ЗАПЛАТИ разноски по делото в размер на 120,83 лв. по сметка на ОД МВР Пл.. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ Д. Д.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. СЛ.ЗАЩИТНИК: .................. /Ангел Танев/ /адв. С.Ш. / ПОДСЪДИМ: ................... / Р.А.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.А.Д. по НОХ дело № 131/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от досъдебното производство МН „Подписка” спрямо подсъдимия Р.А.Д.. Определението е окончателно.
Р.А.Д.
В законна сила на 4.6.2019г.

13

Гражданско дело No 881/2017

Делба

Р.Д.К.

С.Д.Р.,
М.Д.К.,
Д.И.Д.,
И.П.И.,
Г.П.И.,
М.И.М.,
Е.Ц.Г.,
И.Ц.И.,
П.Ц.М.,
Л.С.Й.,
С.Н.Й.,
Д.Х.Н.,
А.С.Н.,
Х.С.Н.,
П.М.А.,
С.Н.Н.,
Н.С.Н.,
К.Н.Н.,
Л.М.Д.,
П.М.Л.,
Т.А.Х.,
А.Т.Х.,
В.Т.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.6.2019г.

14

Гражданско дело No 56/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД-СОФИЯ

Н.И.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.6.2019г.

15

Гражданско дело No 391/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.6.2019г.
Р Е Ш И №115/2019 г. : НАСТАНЯВА детето Ф
. А. Н., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Г. Й. Д., с ЕГН ********** и И. В. Д. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Ф. А. Н., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Ф. А. Н., с ЕГН: ********** с майката А. Н. Щ., с ЕГН:********** с постоянен адрес: гр. К., общ. Ч. Бр., ул.“Др.“ №*, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

16

Гражданско дело No 392/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.6.2019г.
НАСТАНЯВА детето А
. А. Н., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – В. И. Ст., с ЕГН********** и Ст. Тр. Ст. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето А. А. Н., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето А. А. Н., с ЕГН ********** с майката А. Н. Щ., с ЕГН:********** с постоянен адрес: гр. К., общ. Ч. Бр., ул.“Др.“ №*, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

17

Гражданско дело No 393/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.6.2019г.
НАСТАНЯВА детето ЗДР
. А. Н., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Е. М. Л., с ЕГН *********** и М. М. Кр. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Здр. А. Н., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Здр. А. Н., с ЕГН ********** с майката А. Н. Щ., с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр. К., общ. Ч. Бр., ул.“Др.“ №*, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

18

Гражданско дело No 249/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Д.С.И.

Т.К.М.С.,
Н.В.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.6.2019г.

19

Гражданско дело No 188/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Б.К.

К.Т.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2019г.

20

Гражданско дело No 203/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС"АД

М.Л.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2019г.

21

Гражданско дело No 670/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

Ж.А.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.6.2019г.

22

Гражданско дело No 693/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

Т.С.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.6.2019г.

23

НОХД No 132/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.В.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Д.Г. – служебен защитник на подсъдимият М.В.В.. Подсъдимият М.В.В. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На 14.02.2019 г., в гр.Кн
., обл.Пл., по ул. „В.“, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, е управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Пиаджо“, нерегистриран по съответният ред съгласно Наредба №1-45/24.03.2000г.за регистриране, отчет, пускане в движение и регистриране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях. 2. На 21.02.2019 г., в гр.Кн., обл.Пл., по ул. „Р. Д.“, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, е управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Пиаджо“, нерегистриран по съответният ред съгласно Наредба № 1-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и регистриране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях - престъпление по чл.345, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.4 и т.5 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до две години, но не повече от предвиденото в закона или с обществено порицание. На основание чл. 345, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.63, ал.1, т.4 и т.5 във вр. с чл.26, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК да му бъде наложено наказание “Обществено порицание” , което да се изпълни чрез прочитане на съдебния акт по местния радио възел. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Д.Г./ ПОДСЪДИМ: ....................... /М.В.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият М.В.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 132/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.В.В. МН ,,Надзор на родител”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.В.В.
В законна сила на 10.6.2019г.

24

НОХД No 134/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.Г.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. С.Ч. - служебен защитник на подс. Х.Г.Х. - лично, по смисъла на което: Х.Г.Х. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.05.2019 г. в гр. И
. по ул. „Х. Б.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Рено Канго“ с per. № ******** след употреба на алкохол с концентрация 1.27 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно „Наредба № 1 от 19.07.2017 год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози“ с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен №0171. -престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. На основание чл. 343бг ал. 1 във вр. чл. 55 ал. 1, т.1 от НК на обвиняемия Х.Г.Х. НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ в размер на ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.З от НК на обвиняемия Х.Г.Х. НЕ НАЛАГА по - лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК подс. Х.Г.Х. ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев / /Адв. С.Ч. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Х.Г.Х. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият Х.Г.Х. по настоящото НОХ дело № 134/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Х.Г.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Х.Г.Х.
В законна сила на 10.6.2019г.

25

НОХД No 135/2019

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Л.Л.,
М.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев, адвокат Л.Г. за подсъдимият П.Л.Л. и адв. Г.Х. за подсъдимият М.М.Б.. Подсъдимият П.Л.Л. роден на *** год. в с. Ст
., живущ ***,,Я. С.” №*, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На 07.04.2018 година в гр. Кн., в смесен хранителен магазин „Р. 71“ ЕООД гр. Кн., находящ се на ул. „Д. Б.“ № **, нанесъл удар с дървена дръжка областта на лицето на К.Е. М. ***, с което му причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в натъртване /контузия/ в областта на дясното око с разкъсно контузна рана на челото, веждата, клепачите, оток и кръвонасядане на клепачите и очната лигавица, спукване /руптура/ на очната ябълка с разкъсване на роговицата и склерата, пролабиране, изпадане на вътреочни тъкани, състояние довело до постоянна слепота с едното /дясното/ око, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, във вр. с чл. 128, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от три до петнадесет години. На основание чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, във вр. с чл. 128, ал. 2, вр. с ал. 1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на подс. П.Л.Л. НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) години. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 5 (пет) години. 2.На 07.04.2018 година в гр. Кн. на ул. „Д. Б.“ № **, пред смесен магазин „Роска 71“ ЕООД в съучастие, като извършител с М.М.Б. с ЕГН ********** *** нанесъл удари с дървена дръжка по главата и тялото на П.А.П. ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в натъртвания /контузии/ по цялото тяло, счупване на десния страничен израстък на трети поясен прешлен, натървтания на левите раменна и гривнена става, състояние довело до трайно затрудняване на движението на снагата, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. с чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от две до десет години. На основание чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. с чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на страните на подс. П.Л.Л. НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 2 (две) години. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 5 (пет) години. На основание чл.381, ал.8 от НПК във вр. с чл.23, ал.1 от НК на подс. П.Л.Л. НАЛАГА едно общо и най-тежко наказание “Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) години. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 5 (пет) години. Подсъдимият М.М.Б. роден на *** год. в гр. Кн., живущ ***,,Д. Д.” №*, българин, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 07.04.2018 година в гр. Кн. на ул. „Д. Б.“ № 45, пред смесен магазин „Роска 71“ ЕООД в съучастие, като извършител с П.Л.Л. с ЕГН ********** *** нанесъл удари с дървена дръжка по главата и тялото на П.А.П. *** с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в натъртвания /контузии/ по цялото тяло, счупване на десния страничен израстък на трети поясен прешлен, натървтания на левите раменна и гривнена става, състояние довело до трайно затрудняване на движението на снагата, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. с чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от две до десет години. На основание чл. 131, ал. 1, т. 12, пр. 1, вр. с чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на страните НАЛАГА на подс. М.М.Б. наказание “Лишаване от свобода” в размер на 2 (две) години. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 5 (пет) години. ОСЪЖДА подс. П.Л.Л. и М.М.Б. да заплатят солидарно по сметка на ОДМВР - Плевен разноски от ДП в размер на 551.48 лева за експертизи. Към споразумението е представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписани от подсъдимите. ПРОКУРОР:........................ ЗАЩИТНИК: ..................... /Ангел Танев/ /Адв. Л.Г./ ПОДСЪДИМ:……………………. /П.Л.Л./ ЗАЩИТНИК:…………………… /Адв. Г.Х./ ПОДСЪДИМ:…………………. /М.М.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите П.Л.Л. и М.М.Б. със снети по-горе самоличности по настоящото НОХ дело № 135/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. П.Л.Л. МН ,,Парична гаранция”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.М.Б. МН ,,Парична гаранция”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал.1, б.Б от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства, намиращи се на съхранение в РУ – Кн., а именно: една дървена дръжка с дължина 94 сантиметра и диаметър 4 сантиметра. Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране пред ПлОС в 15 дневен срок от днес. На основание чл. 382, ал.10 от НПК настоящето определение, с което е одобрено споразумението, да се съобщи на пострадалите лица – П.А.П. и К.Е.М. с указания, че могат да предявът граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд в случай, че имат претенции към подсъдимите.
П.Л.Л.
М.М.Б.
В законна сила на 10.6.2019г.

26

НОХД No 137/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.В.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 10.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат С.Ш. – служебен защитник на подс. В.В.В.. Подсъдимата В.В.В., родена на ***г***, българка, българска гражданка, не се посочва - грамотна, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На неустановена дата в периода от 19.10.2018год. до 22.02.2019год. в гр.Кн
., обл.Пл., пред дом на ул. И. В. **, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, като е променила схемата на свързване, състояща се в присъединяване, чрез директно свързване на два броя проводници ПВО 1x6 кв.мм. посредством два броя куки към фазово и нулевото жило на въздушната захранваща електроразпределителна мрежа за ниско напрежение на ЧЕЗ Електроразпределение България АД, като в другия край проводниците са монтирани към два броя проводници ПВА 1x6, захранващи инсталацията на къщата и по този начин е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината- пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.Н от НК. На основание чл.234в ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.2, б.“б“ във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимата В.В.В. НАЛАГА наказание „Пробация“, като съвкупност от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. В.В.В. по - лекото наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА подс. В.В.В. да заплати направените по ДП разноски по делото в размер на 84.00лв. по сметка на ОДМВР – Пл.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ........................ / Мирослава Митева/ /Адв.С.Ш. / Подсъдима: ......................... /В.В.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата В.В.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 137/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.В.В. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
В.В.В.
В законна сила на 10.6.2019г.

27

НОХД No 139/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 10.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: М.М.Г., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 18.05.2019 г. в гр. И
. по ул. „Хр. Б.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес Е270“ с peг. № ******** след употреба на алкохол с концентрация 2.19 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017 год. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“, с фабричен №0171 - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. На основание чл. 343б, ал.1, във връзка с чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия М.М.Г. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“. На основание чл.343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.М.Г. от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Ангел Танев / / адв. Д.Д. / Подсъдим:________ / М.М.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.М.Г. със снета по-горе самоличност по НОХд. №139/2019 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия М.М.Г..
М.М.Г.
В законна сила на 10.6.2019г.

28

НОХД No 145/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.М.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 12.6.2019г.
Одобрява постигнатото на 11.06.2019 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Д
. Гр. от ПлАК – упълномощен защитник на обвиняемия Г.М.И., с ЕГН ********** за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 57/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 62/2019 год. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемия Г.М.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На неустановена дата в периода от 11.01.2019 год. до 26.02.2019 год. в гр.Кн., обл.Пл., пред дом на ул. „Д. Д.” № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством допълнително монтирани ел.проводници тип СВТ със сечение 2x6 квадратни милиметра към фазов проводник на мрежа ниско напрежение в единия край и към вътрешната инсталация на къщата в другия им край, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Съдът налага на обвиняемия Г.М.И., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на обвиняемия Г.М.И., с ЕГН ********** по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Г.М.И., ЕГН **********,***, понастоящем живущ ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 84 лв. /осемдесет и четири лева / – разноски по делото за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 57/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 62/2019 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 145/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия Г.М.И., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Г.М.И.
В законна сила на 12.6.2019г.

29

Гражданско дело No 695/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

С.Т.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 17.6.2019г.

30

АНД No 85/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Б.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.6.2019г.
П.Б.Г.
Мотиви от 17.6.2019г.

31

Гражданско дело No 634/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА

Л.Т.К.,
Д.П.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.6.2019г.

32

АНД No 110/2019

КАТ

В.Ю.Т.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.6.2019г.
НП-потвърдено

33

Гражданско дело No 407/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2019г.
Р Е Ш И № 127/2019 г.: НАСТАНЯВА детето А
. А. Б., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – И. М. Хр., с ЕГН ********** и Й. Н. Хр. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето А. А. Б., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето А. А. Б., с ЕГН: **********, с родителите Д. Ст. Тр., с ЕГН: ********** и А. И. Б. с ЕГН **********, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн..

34

Гражданско дело No 408/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2019г.
Р Е Ш И № 128 /2019 г. : НАСТАНЯВА детето Д
. А. Б., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – М. А. С., с ЕГН ********** и Р. Е. С. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Д. А. Б., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Д. А. Б., с ЕГН:**********, с родителите Д. Ст. Тр., с ЕГН:********** и А. И. Б. с ЕГН **********, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн..

35

АНД No 128/2019

КАТ

М.М.С.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2019г.
НП-отменено

36

Гражданско дело No 809/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М.С.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.6.2019г.

37

Гражданско дело No 810/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

О.Т.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.6.2019г.

38

Гражданско дело No 234/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

С.Г.Й.З.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.6.2019г.

39

Гражданско дело No 234/2019

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

С.Г.Й.З.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.6.2019г.

40

Гражданско дело No 751/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД

А.К.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.6.2019г.

41

АНД No 28/2019

МВР

Р.Д.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.6.2019г.
НП-отменено

42

АНД No 126/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.П.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.6.2019г.
Ц.П.Н.

43

АНД No 136/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.6.2019г.
Б.Г.Т.
Мотиви от 25.6.2019г.

44

Гражданско дело No 60/2019

Искове за развод и недействителност на брака

П.Г.Н.

А.Й.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2019г.
В законна сила на 26.6.2019г.

45

Гражданско дело No 237/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Е.О.М.

А.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2019г.

46

ЧГД No 239/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

А.Х.К.Б.,
М.Г.М.Б.,
Н.М.А.,
М.М.Б.,
П.М.Г.,
В.И.М.,
Д.М.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.6.2019г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 51 от ЗН и чл. 537, ал.1 от ГПК, Кнежанският Районен съд Р Е Ш И № 131/2019 г.: ДА СЕ ВПИШЕ в Особената книга за приемане и отричане от наследство, водена в Районен съд – гр. Кн
., че съгласно чл. 51, ал. 2 във вр. с ал.1 от Закона за наследството В.И.М., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***, е ЗАГУБИЛА ПРАВОТО да приеме наследството, оставено след смъртта на М.Г.М. /ЕГН **********/***, починал на **.12.2018г., Акт за смърт № ****/**.12.2018г., съставен в гр. И., обл. Пл. – кредитополучател. Настоящото решение не се ползва със сила на пресъдено нещо. Решението, на основание чл. 537 ал.1 от ГПК не подлежи на обжалване и е окончателно. Препис от същото да се връчи на страните.

47

Гражданско дело No 390/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Х.Д.,
Д.И.Д.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.6.2019г.
Водим от горното и на осн. чл. 330 от ГПК СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. 390/2019г. по описа на КРС поради неявяване на някои от съпрузите по уважителни причина. Определението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд с частна жалба в 7 дневен срок от днес.

48

АНД No 119/2019

КАТ

В.Ю.Т.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.6.2019г.
НП-изменено

49

АНД No 124/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.О.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.6.2019г.
Е.О.Д.
Мотиви от 26.6.2019г.

50

АНД No 142/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Х.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2019г.
С.Х.И.
Мотиви от 26.6.2019г.

51

АНД No 144/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.К.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2019г.
В.К.В.
Мотиви от 26.6.2019г.

52

Гражданско дело No 760/2018

Искове за развод и недействителност на брака

К.Л.Б.

П.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.6.2019г.

53

Гражданско дело No 54/2016

Делба

Т.С.Ц.,
Н.В.П.,
В.П.Н.,
З.П.Ц.,
Г.П.Ф.,
А.Д.Х.,
Е.Д.Х.,
Г.П.М.,
Ю.Г.Д.,
М.Г.П.

Х.Н.К.,
Л.Н.П.,
А.Н.Н.,
И.И.А.,
И.С.Г.,
И.С.П.,
С.С.М.,
И.С.Г.,
Р.Т.Н.,
Т.С.Д.,
М.С.К.,
А.М.А.,
С.М.А.,
Д.Д.М.,
М.Б.М.,
А.С.Г.,
Д.Д.Ц.,
Л.Д.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.6.2019г.

54

Гражданско дело No 735/2018

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

В.М.П.

И.М.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.6.2019г.

55

НОХД No 146/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Б.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 18.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. С.Я. - защитник на подсъдимия И.Б.Н. - лично, по смисъла на което: И.Б.Н. роден на *** год. в гр. Вр., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, с две малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата за периода от 11.01.2019 год. до 26.02.2019 год. в гр.Кн., обл.Пл., ул. „П. Я.“ № **, посредством два проводника ПВА 1x6 кв. мм. сам е осъществил неправомерно присъединяване на електрическата мрежа на къщата към фазово и нулево жило на въздушната захранваща електроразпределителна мрежа за ниско напрежение на ЧЕЗ Разпределение България АД, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. Не са установени имуществени вреди, причинени с деянието. На основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му НАЛАГА Наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, състоящо се от следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 (шест) месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 (шест) месеца. На основание чл. 55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. И.Б.Н. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на ОД МВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 84.03 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв. С.Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / И.Б.Н. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият И.Б.Н. по настоящото НОХ дело № 146/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Б.Н. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
И.Б.Н.
В законна сила на 18.6.2019г.

56

НОХД No 147/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.К.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв. Й.Я. - защитник на подсъдимия В.К.А. - лично, по смисъла на което: В.К.А. роден на *** ***, българин, български гражданин, със основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От 01.01.2019 год., до 20.02.2019 год. в гр. Кн., в частен дом на ул. „Р. Д.” № **, сам е осъществил, като е променил схемата на свързване, състояща се в присъединяване, чрез директно свързване, посредством проводник СВТ 2x6 кв.мм., прикачен към фазово и нулево жила от въздушната мрежа за ниско напрежение на ЧЕЗ „Електроразпределение България” АД гр. С., като другия край на проводниците са прикачени към два броя проводници, захранващи инсталацията на къщата и по този начин е осъществил неправомерно присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в ал. 1 от НК. На основание чл.234в ал. 1 във връзка с чл.54 ал.1 от НК, на подс. В.К.А. НАЛАГА наказание ’’Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ месеца, като изтърпяването му се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, на основание чл.66 ал. 1 от НК. На подс. В.К.А. НАЛАГА наказание ГЛОБА в размер на 100/сто/ лева. Имуществени щети от престъплението - не са причинени. Веществени доказателства по делото - няма иззети. ОСЪЖДА подс. В.К.А. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по приходната сметка на ОД МВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 84.00 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ………………………… /В.К.А./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимият В.К.А. по настоящото НОХ дело № 147/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.К.А. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.К.А.
В законна сила на 19.6.2019г.

57

НОХД No 151/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.С.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 19.6.2019г.
Одобрява постигнатото на 17.06.2019 год., на основание чл. 381, ал.1 вр. чл. 357, ал.1 т.4 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Р.М. от ПлАК – упълномощен защитник на обвиняемия Б.С.М., с ЕГН ********** за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 44/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 107/2019 год. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият Б.С.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На неустановена дата в периода от 28.11.2011 год. до 06.06.2019 год. в гр.Кн., обл.Пл., в дома си на ул. „О.” № **, сам е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, като към захранващата имота с питейна вода поцинкована тръба ? цола, посредством муфа ? цола е монтирал спирателен кран ? цола, нипел ? цола, като на мястото на сваления от служителите на ВиК водомер е монтирал механичен водомер № 0626454, неотговарящ на изискванията на Наредба № 4/2004г., свързан с нипел ? цола, монтиран към захранващата имота ? цола поцинкована водопроводна тръба, захранваща имота с питейна вода от водопроводната система на ВиК Пл. ЕООД, с което е създал условия за потребление на питейна вода, без нейното отчитане – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Съдът налага на обвиняемия Б.С.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на обвиняемия Б.С.М. с ЕГН ********** по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”. От престъплението няма причинени имуществени вреди. На основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НК, Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство - 1 бр. механичен водомер, син на цвят, с надпис „Беласица”, с фабричен номер 0626454. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Б.С.М., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 84 лв. /осемдесет и четири лева / – разноски по делото за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 44/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 107/2019 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 151/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия Б.С.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Б.С.М.
В законна сила на 19.6.2019г.

58

НОХД No 127/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.В.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 24.6.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, по смисъла на което: С.В.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: След, като е бил осъждан с влязла в сила присъда на 13.06.2018г. по НОХ дело№ 138/2018г. на РС – Кн. за управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 1,2 промила – престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, на 13.05.2019г около 15:25 часа в с. Лазарово, обл. Пл., на ул. „ Ал. Ст.“ пред дом № *, управлявал МПС - лек автомобил „ Орел корса“ с рег. № ********, след употреба на алкохол с концентрация 3,11 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство „ дрегер 7410+“ с фабричен номер ARSM0009. На основание чл. 343б, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия С.В.И. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца при първоначален общ режим на основание чл. 57, ал.1 ,т.3 от ЗИНЗС. На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъд. С.В.И. с ЕГН ********** НЕ СЕ НАЛАГА по - лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда наред с наказание „Лишаване от свобода“. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 2 вр. чл. 37, ал. 1 т. 7 от НК страните се съгласяват на подсъд. С.В.И. с ЕГН ********** да бъде наложено наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане на споразумение в сила. От престъпление няма причинени имуществени вреди. По делото не са приобщени веществени доказателства. По делото няма направени разноски. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на подсъдимия С.В.И. роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН **********, със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 138/2018г. по описа на РС – Кн. „Лишаване от свобода“ в размер на 6 /шест / месеца при първоначален общ режим на основание чл. 57, ал.1 ,т.3 от ЗИНЗС. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ……………….. ЗАЩИТНИК: ………………………… /Мирослава Митева/ /адв. В.К./ ПОДСЪДИМ: ……………………….. /С.В.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.В.И. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №127/2019 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
С.В.И.
В законна сила на 24.6.2019г.

59

НОХД No 157/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.И.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 26.6.2019г.
Одобрява постигнатото на 25.06.2019г. споразумение на основание чл. 381 от НПК между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Г.Х. от ВрАК – защитник на обвиняемия В.И.М., за решаване на делото по досъдебно производство № 72/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №82/2019г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият В.И.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, с начално образование, женен, пенсионер по болест, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На неустановена дата в периода от 04.01.2019 год. до 20.03.2019 год. в гр. Кн., обл. Пл., в дом, находящ се на ул. „Г. М.“ № ***, чрез другиго – неустановени по делото лица, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД гр. С., като от изходящата клема на входящия предпазител ЛР 63А е отсъединил /премахнал/ захранващата линия за СТИ /средство за търговско измерване/, като по този начин е изключил захранването към електромера и на нейно място допълнително е присъединил ел.проводник тип ПВ-А1 със сечение 10 квадратни милиметра към изходящата фазова линия за къщата, с което създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 234в, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия В.И.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: -по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; -по чл. 42а, ал. 2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага по - лекото наказание Глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото няма приобщени веществени доказателства. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК В.И.М., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски за техническа експертиза в размер на 84.00 лв. /осемдесет и четири лева/. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 72/2019г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 82/2019г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 157/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия В.И.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.И.М.
В законна сила на 26.6.2019г.