РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до
31.5.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 26/2019

Искове, основани на неоснователно обогатяване

М.Г.И.

С.И.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 2.5.2019г.

2

АНД No 9/2019

КАТ

И.Б.И.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 2.5.2019г.
НП-потвърдено

3

Гражданско дело No 130/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Н.В.П.,
В.Н.П.

А.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.5.2019г.

4

АНД No 67/2019

НАП

ЕТ Д.Х.Ц.П.

НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 3.5.2019г.

5

Гражданско дело No 10/2019

Делба

М.Й.С.Б.

И.Н.Т.,
П.Н.И.,
М.Д.Д.,
З.Д.К.,
Д.Т.Н.,
М.Т.Н.,
С.Х.Н.,
Ц.Х.Н.,
К.Х.Н.,
П.Т.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.5.2019г.

6

АНД No 279/2018

БАБХ

И.К.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.5.2019г.
НП-отменено

7

АНД No 19/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.5.2019г.
НП-отменено

8

Гражданско дело No 244/2018

Делба

П.Г.Т.

М.А.А.,
П.А.А.,
И.Г.Л.,
М.М.Т.,
М.И.Т.,
В.И.Т.,
М.Х.В.,
А.И.М.,
М.И.В.,
П.И.В.,
И.И.В.,
Т.А.И.,
М.В.С.П.,
Т.С.И.,
Б.С.И.,
Ц.И.Т.,
П.И.Р.,
В.Л.Т.,
П.Д.Т.,
Л.Д.П.,
Б.Т.Г.,
С.А.А.,
И.С.А.,
В.В.К.,
Р.В.К.,
Р.И.Г.,
В.С.Т.,
Л.С.Т.,
Р.Д.Ч.,
С.Д.Т.,
Н.С.С.,
В.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.5.2019г.

9

Гражданско дело No 733/2018

Делба

В.И.М.,
Т.И.В.

М.Б.М.,
С.Б.Б.П.,
В.Г.Х.,
Ц.С.Т.,
Г.С.Х.,
Ю.Ц.Ц.,
И.В.Н.П.,
В.Д.Н.,
С.З.В.,
Д.З.В.,
С.С.И.,
Д.Й.И.,
Ц.Ц.Б.,
Б.С.Б.,
В.С.Б.,
М.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.5.2019г.

10

Гражданско дело No 837/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

П.Ц.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.

11

НОХД No 106/2019

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.Н.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 13.5.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Р.Н.В. родена на *** ***, българка, с българско гражданство, с основно образование, неомъжена, безработна, осъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновна в това, че: На 04.01.2019 година, от дом, находящ се в с. Бр
., ул. „В.” №*, е отнела от владението на собственика В. Д. К. с ЕГН ********** ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - парична сума в размер на 490.00 лева, като случая е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадната парична сума е върната на собственика - престъпление по чл. 197, т. 2 във вр. с чл. 194, ал.3 пр. 1 във вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „пробация” или „глоба” от сто до триста лева. На основание чл. 197, т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 3, пр. 1 във вр. с ал. 1 във вр. чл. 54, ал.1 вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимата Р.Н.В. се НАЛАГА наказание „Пробация“, изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 1 (една) година; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 (една) година; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 (сто) часа за една година. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимата. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / Ангел Танев / / Адв.Й.Я. / Подсъдима:________ / Р.Н.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Р.Н.В. със снета по-горе самоличност по НОХд. №106/2019 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Р.Н.В.
В законна сила на 13.5.2019г.

12

Гражданско дело No 789/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Д.В.

Д.И.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.5.2019г.

13

Гражданско дело No 65/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.П.Н.

Д.Ц.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 14.5.2019г.
Днес 14.05.2019 г. между: 1/ Р.П.Н. с ЕГН **********, с адрес *** и 2/ Д.Ц.Х. с ЕГН **********, с адрес ***, се сключи настоящата спогодба, с която страните уреждат основните въпроси, предмет на гр. дело №65 по описа на Районен съд – Кн. за 2019 г., а именно: Предоставяне упражняване на родителските права, дължими издръжки и режим на лични контакти по отношение на детето им ЦВ. Д. ХР. с ЕГН **********, както следва: 1/ Предоставя се упражняването на родителските права по отношение на детето ЦВ. Д. ХР. с ЕГН ********** на майката Р.П.Н. с ЕГН **********, и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето му при майката на адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул. „Д. Б.” №** по настоящ адрес; 2/ Определя режим на лични контакти на бащата Д.Ц.Х. с ЕГН ********** с детето ЦВ. Д. ХР. с ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа /събота/ до 17.00 часа /неделя/ с преспиване в дома по постоянен адрес на бащата и един месец в годината, когато майката не е в платен годишен отпуск. 3/ Бащата Д.Ц.Х. с ЕГН ********** ЩЕ ЗАПЛАЩА на детето ЦВ. Д. ХР. с ЕГН **********, чрез майката Р.П.Н. с ЕГН **********, като негов законен представител, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 150.00 лв.(сто и петдесет лева), считано от 08.12.2018 г., до промяна на обстоятелствата за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Разноските по делото са възложени съразмерно на двете страни. С така постигнатата спогодба страните заявяват, че са уредени всички лични и имуществени отношения помежду им. СПОГОДИЛИ СЕ : Ищцата: Р.П.Н. …………………. Ответника: Д.Ц.Х.:……………… Съдът счита представената съдебна спогодба за непротиворечаща на закона и мора и ОПРЕДЕЛИ: ОДОБРЯВА ПОСТИГНАТАТА между страните съдебна спогодба, описана подробно по-горе, като ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето гр. дело № 65/2019 г. по описа на РС Кн.. ОСЪЖДА Д.Ц.Х. с ЕГН********** да заплати окончателна държавна такса по определената издръжка в размер на 108 лв., платими по сметка на съда. Определението е окончателно и има значение на влязло в законна сила съдебно решение.
В законна сила на 14.5.2019г.

14

Гражданско дело No 261/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.В.К.,
В.Ц.К.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.

15

ЧГД No 327/2019

Приемане и отказ от наследство

Л.М.А.

М.С.Л.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.

16

ЧГД No 328/2019

Приемане и отказ от наследство

М.М.А.

М.С.Л.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 15.5.2019г.
В законна сила на 15.5.2019г.

17

Гражданско дело No 266/2017

Делба

В.Д.Т.

П.Г.В.,
И.Т.Т.,
М.Т.В.,
Ц.И.В.,
В.М.В.,
Д.Ц.В.,
Д.Ц.Д.,
С.Ц.С.,
И.Х.Б.,
Е.Х.Б.,
Т.Д.С.,
Т.Д.Т.,
А.Д.П.,
П.Д.П.,
С.Д.Х.,
С.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.5.2019г.

18

Гражданско дело No 790/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.П.Ц.

Б.Й.Д.,
К.Д.П.,
В.Д.П.,
Д.Л.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.5.2019г.

19

Гражданско дело No 619/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

С.В.М.

М.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.5.2019г.

20

Гражданско дело No 276/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Л.Н.,
Н.И.Н.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.5.2019г.
В законна сила на 21.5.2019г.

21

Гражданско дело No 292/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Т.И.С.,
П.В.С.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.

22

АНД No 105/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Л.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.5.2019г.

23

АНД No 105/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Л.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.5.2019г.
И.Л.К.
Мотиви от 22.5.2019г.

24

Гражданско дело No 845/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

А.П.И.,
П.П.П.

НАДЕЖДА БР.ГЪРКОВИ ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.5.2019г.

25

Гражданско дело No 222/2018

Делба

В.И.Ш.

Д.П.В.,
П.П.Л.,
В.Д.В.,
Д.И.П.,
В.И.В.,
Г.Г.И.,
Н.Ц.Х.,
Ц.К.В.,
Л.К.В.,
А.Ц.С.,
Ц.С.С.,
Т.С.К.,
Л.К.Ш.,
П.О.Ш.,
Д.О.С.,
П.И.М.,
Ц.Н.Г.,
К.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.5.2019г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Указва на процесуалния представител на ищеца адв. Б. след влизане на решението в законна сила да посети лицензиран геодезист в службата по Геодезия, картография и кадастър гр.Пл., като им предостави копие от експертното заключение на вещото лице З. и копие от протоколното решение по обявения вариант за изготвянето на съответните проекти за делба и проекто скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилите се процесуални представители на ищеца адв. Б. и на ответника Т.С.К. адв. Х., а за неявилите се от получаване на съобщението.

26

Гражданско дело No 290/2015

Делба

И.Н.И.

Д.Д.Н.,
И.Ц.Д.П.,
Ц.И.Д.,
Д.И.С.,
П.И.Ц.,
Д.Д.Ц.,
В.С.К.,
Т.Г.К.,
А.Б.К.,
И.Б.К.,
Х.Н.М.,
Т.Н.П.,
СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.5.2019г.

27

Гражданско дело No 64/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БЛОК ВИХРЕН КНЕЖА

Р.М.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.5.2019г.

28

Гражданско дело No 329/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

К.Т.П.,
В.И.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.5.2019г.
В законна сила на 29.5.2019г.

29

АНД No 82/2019

КАТ

Р.П.Ц.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.5.2019г.
НП-потвърдено

30

НОХД No 245/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.С.С.,
А.Ф.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 14.5.2019г.
С.С.С.
А.Ф.Н.
Мотиви от 17.5.2019г.
В законна сила на 30.5.2019г.

31

НОХД No 121/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Б.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 23.5.2019г.
Одобрява постигнатото на 21.05.2019 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат С.Ч. от ПлАК – защитник на обвиняемата В.Б.П., ЕГН**********, за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 34/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 91/2019 год. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемата В.Б.П., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена /живее на семейни начела/, не работи, неосъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На 08.05.2019 год. в гр.Кн., обл.Пл., ул. „Пр.“ № **, чрез директно свързване на два броя ел.проводници тип ПВО със сечение 10 кв.мм., към фазово и нулево жило на въздушната захранваща електроразпределителна мрежа за ниско напрежение на ЧЕЗ Разпределение България АД посредством кукички, които в другия си край са свързани към два броя проводници тип ПВА 1x6 в разпределителна кутия захранващи ел.инсталацията на къщата, сама е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Съдът налага на обвиняемата В.Б.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2 т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на обвиняемата В.Б.П., ЕГН ********** по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Ha основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1бр. дърво с дължина 113см. и диаметър Зсм. и 2бр. ел.проводник тип ПВА1, 10 кв.мм., с обща дължина 1590см. – понастоящем на съхранение в РУ Кн.. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК В.Б.П., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 84 лв. /осемдесет и четири лева / – разноски по делото за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 34/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 91/2019 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 121/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемата В.Б.П., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.Б.П.
В законна сила на 23.5.2019г.