РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 67/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Д.М.

К.Г.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 1.4.2019г.

2

АНД No 51/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.И.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.4.2019г.
С.И.С.
Мотиви от 1.4.2019г.

3

ЧНД No 72/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ НА МВР КНЕЖА

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.4.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.
В законна сила на 2.4.2019г.

4

АНД No 17/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.4.2019г.
НП-отменено

5

АНД No 18/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.4.2019г.
НП-отменено

6

Гражданско дело No 235/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Д.К.,
Й.А.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.4.2019г.
В законна сила на 5.4.2019г.

7

АНД No 21/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.4.2019г.
НП-отменено

8

АНД No 64/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.Д.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.4.2019г.
Н.Д.М.

9

Гражданско дело No 669/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

К.Й.К.

Й.А.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.4.2019г.

10

Гражданско дело No 787/2018

Делба

З.Т.М.,
М.С.А.,
А.С.К.

Ц.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.4.2019г.

11

Гражданско дело No 66/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Г.М.Ш.

ОБЩИНА- КНЕЖА-ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА-ИЛ. ЛАЧОВСКИ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.4.2019г.

12

Гражданско дело No 615/2018

Делба

А.П.Н.,
В.П.А.

Д.Х.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 09.04.2019 г. в гр. Кн. съдебна спогодба между: 1. А. П. Н. с ЕГН:********** чрез пълномощникът й – адв. С.П.Я. и Д. Х. Р. с ЕГН:**********, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр. дело № 615/2019 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: ДЯЛ ПЪРВИ за А. П. Н. с ЕГН:********** й се ВЪЗЛАГАТ изцяло в дял и става собственик на трите процесни имота представляващи: 1.Урегулиран поземлен имот с административен адрес с. Бр. , ул.,, Ц. “ № **, представляващ УПИ VIII- 1121 /осми –римско , хиляда сто двадесет и първи / в кв 107 /сто и седми по ЗРП на с.Бр. с площ от 641 кв.м./шестотин четиридесет и първи / по скица, а по нотариален акт с № 155 т I д. 325 /19.11.1990г. на СВ при КРС-Дворно място с площ от 610 кв.м (шестотин и десет кв.м. заедно с построените в жилищна сграда и други подобрения и приращения в поземленият имот ,като сградата е обозначена като МЖ на актуална скица с № 236 / 06.08.2018г. изд. от Община Кн. при граници и съседи на УПИ : УПИ VII-1122 , X-1121 IX-119 и улица, като съделителката Д. Х. Р. с ЕГН:********** безвъзмездно ще ползва до края на живота си този парцел, както и всички постройки находящи се в него . 2.Урегулиран поземлен имот с административен адрес с. Бр. , ул.,, Ц. “ № **, представляващ УПИ Х-1121 /десета-римско , хиляда сто двадесет и първи / в кв .107 /сто и седми по ЗРП на с.Бр. с площ от 605 кв.м. /шестотин и пет кв.м. /по скица, а по нотариален акт с № 155 т I д. 325 /19.11.1990г. на СВ при КРС-Дворно място с площ от 678 кв.м (шестотин и седемдесет и осем кв.м./ заедно с находящата се в него постройка по актуална скица с № 236 / 06.08.2018г. изд. от Община Кнежа при граници и съседи на УПИ : УПИ VII-1122 , X-1121 IX-119 и улица . 3.Нива с площ от 7.000дка (седем дка), втора категория в местността „ Тановски геран “, съставляващ имот № 029149 (нула, две, девет ,едно ,четри , девет ) по плана за земеразделяне на землището на с.Бреница при граници и съседи: имот № 029150 нива на ,,Сортови Семена –Вардим “ ЕАД ,с № 000144 –полски път на Общ. Кн. , с № 029105 нива на Св. И. Д., с № 029112 нива на Цв. Вл. П. и с № 029082 нива на Е. П. П. , като имота е образуван от имот с № 029106 и има вписан договор за аренда. Същата изразява съгласие майка й съделителката Д.Х.Р. да продължи да живее безвъзмездно в посочения в делът й имот в с. Бреница до края на живота си. Данъчната оценка на трите недвижими имота е в размер на 8 933,90лв. (осем хиляди деветстотин тридесет и три лв и деветдесет стотинки). ДЯЛ ВТОРИ за съделителката Д. Х.Р., с ЕГН: ********** заявява, че не желае да и се възлагат недвижими имоти в реален дял, а е съгласна да ползва безвъзмездно до края на живота си единият от имотите, представляващ: Урегулиран поземлен имот с административен адрес с. Бр. , ул.,, Ц. “ № **, представляващ УПИ VIII- 1121 /осми –римско , хиляда сто двадесет и първи / в кв. 107 /сто и седми по ЗРП на с.Бреница с площ от 641 кв.м./шестотин четиридесет и първи / по скица, а по нотариален акт с № 155 т I д. 325 /19.11.1990г. на СВ при КРС-Дворно място с площ от 610 кв.м (шестотин и десет кв.м. заедно с построените в жилищна сграда и други подобрения и приращения в поземленият имот ,като сградата е обозначена като МЖ на актуална скица с № 236 / 06.08.2018г. изд. от Община Кн. при граници и съседи на УПИ : УПИ VII-1122 , X-1121 IX-119 и улица. Стойността на гореописаните недвижим имот е в размер на 8 933,90лв (осем хиляди деветстотин тридесет и три лева и деветдесет стотинки ), съгласно удостоверение за данъчна оценка изх. № 6511010409 / 07.10.2016г на Общ. Кн. . Разноските по делото се възлагат изцяло на А. П. Н. с ЕГН:********** . ОСЪЖДА на основание чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК А. П. Н. с ЕГН:********** *** да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на 178,68 лв., както и сумата от 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 615/2019 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението е окончателно.

13

Гражданско дело No 859/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Т.З.Н.

Н.Н.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 9.4.2019г.

14

ЧНД No 247/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Й.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 9.4.2019г.
Съдът съобразявайки изложеното по - горе като взе предвид, че от образуваното на настоящето Ч. гр.д. № 247 /2018 г. по описа на РС Кн. от 02.11.2018 г. до днес са били проведени общо 7 бр. о.с.з., за които не е било възможно да бъде призовано, установено и включително доведено лицето по принудително действие Г.Й.Я. с постоянен известен адрес в с. Д. Л. , ул. „ Б.“ №** поради отсъствието й от този адрес. На второ място: От събраните по делото данни и доказателства вкл. последните такива е видно, че от края на 2018 г. до сега лицето по принудителното действие Г.Я. е с неустановено местонахождение в Р. България, била е обявена за ОДИ / установяване местонахождение и адрес/, но въпреки това все още не е установено местонахождението и адресът й, тъй като считано от месец ноември 2018 г. до днес лицето по принудителното действие Г.Я. отсъства от известния й по делото настоящ адрес и липсват данни да има друг настоящ адрес. На следващо място предвидения в разпоредбата на чл.158, ал.2 от Закона за здравето срок от 14 дни и извън него считано от образуването на делото до днес 09.04.2019 г. за съда е невъзможно по предвидените от закона способи да установи лицето по принудителното действие и да започне производство по делото, съобразно изискванията на чл. 158 ал.5 от Закона за здравето. Предвид изложеното съдът счита, че още при завеждането на делото на 02.11.2018 г. по него не са били налице предвидените обстоятелства по чл. 155 вр. с чл. 146, ал.1, т.1 и т. 2 от Закона за здравето, тъй като се установи, че лицето по принудителното действие Г.Й.Я. с последен известен настоящ адрес:*** не е пребивавало на този си адрес, поради което не могат да бъдат направени изводи, че подлежи на задължително настаняване и лечение. Съобразно изложеното съдът счита, че следва да прекрати производството по делото и ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Ч. Гр. д.№ 247/2018 г. по описа на РС Кн.. Определението подлежи на обжалване с ч. жалба пред ПлОС в 7 дн. срок от днес.

15

ЧНД No 48/2019

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Л.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.4.2019г.

16

Гражданско дело No 352/2016

Делба

В.Н.Ц.,
А.Г.Х.

С.Н.И.,
С.Д.Х.И.,
К.Т.М.,
Р.Г.Г.,
Ж.И.Г.,
М.Р.Г.,
Т.В.Г.,
Д.В.Г.,
И.Г.Г.,
Е.С.П.,
Д.С.П.,
Н.Н.З.,
В.Х.Г.,
Т.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.4.2019г.
Водим от горното и на осн. чл. 233 от ГПК. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 352/2016год. по описа на КРС, поради отказ от спорното право.

17

АНД No 29/2019

КАТ

И.П.Б.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.4.2019г.
НП-потвърдено

18

НОХД No 282/2018

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.П.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 1.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.П.П., родена на *** ***,българка, с българско гражданство, средно образование, неомъжена, безработна, осъждана, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВНА в това, че: На 20.03.2018 г., в гр. Кн., обл.Пл., в жилищен блок „ЗИМ“, находящ се на ул. „Св.Св. К. и М.“ №*, захапала лявата ръка в областта на предмищницата на Д.П.М. - полицейски орган - Мл.Полицейски инспектор при РУ Кн., при изпълнение на службата му, с което му причинила лека телесна повреда- изразяваща се в болка и страдание без разстройство на здравето - престъпление по чл.131, ал.2, т.4 във вр. с чл.130, ал.2 от Наказателния кодекс. На основание чл.131, ал.2, т.4 във вр. с чл.130, ал.2 във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б.”б” във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъд. Д.П.П. се НАЛАГА наказание ,,Пробация”, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност на срещите ДВА ПЪТИ седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година. Разноски по наказателното производство - няма направени Веществени доказателства по делото – няма. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / Ангел Танев/ / адв. С.Ш./ Подсъдима:________ / Д.П.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Д.П.П. със снета по-горе самоличност по НОХд. №282/2018 г. по описа на КРС.
Д.П.П.
В законна сила на 1.4.2019г.

19

НОХД No 68/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.Л.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 3.4.2019г.
Одобрява постигнатото на 27.03.2019 г., на основание чл. 381, ал.1 във вр. с чл. 357, ал.1, т.4 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Р.Х. от ВрАК – защитник на обвиняемия К.Л.П., с ЕГН **********, за прекратяване на наказателното производство по бързо производство №24/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №52/2019 г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият К.Л.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 16.03.2019 г. около 21.50 ч. в гр. Кн., обл. Пл., по ул. „Д. Б.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Хонда Сивик“ с рег.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,30 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 103/ 18.03.2019 г. на ЦСМП Пл. /съгласно Наредба № 1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози/ – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК Съдът налага на обвиняемия К.Л.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. К.Л.П. по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „Глоба”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, Съдът налага на обв. К.Л.П., ЕГН **********, наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС - 26.03.2019г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК К.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 95.00 лв. /деветдесет и пет лева / – разноски по делото за вземане на кръв и химическо изследване. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 24/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 52/2019 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 68/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия К.Л.П., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
К.Л.П.
В законна сила на 3.4.2019г.

20

НОХД No 77/2019

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

З.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Ж.Н.– договорен защитник на подсъдимия З.И.С.. Подсъдимият З.И.С., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 17-0285- 000501/2017 г. на Началник РУ – Кн., за това, че управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 09.04.2018 година, влязло в сила на 17.04.2018 година, на 26.08.2018 година в гр. Кнежа е извършил друго такова деяние, като по ул. „Р. Д.“ пред дом № *** е управлявал МПС - лек автомобил „Опел Астра“ черен на цвят с поставени регистрационни табели с № Е 4331 ВТ, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН с бланков № 562671/26.08,2018 г. по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК съдът му налага наказание “Лишаване от свобода” в размер на 6 (шест) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 200 лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Ж.Н./ ПОДСЪДИМ: ....................... / З.И.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия З.И.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 77/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. З.И.С. мярка за неотклонение ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
З.И.С.
В законна сила на 9.4.2019г.

21

НОХД No 78/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

З.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 9.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Ж.Н.– договорен защитник на подсъдимия З.И.С.. Подсъдимият З.И.С. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 26.08.2018 г., в гр. Кнежа, по ул. „Райко Даскалов", е управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел „Опел Астра“, черен на цвят, комби, с рама № W0L000052P2660416, като си служи с два броя табели с регистрационен номер „*******“, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил, марка и модел „ Опел Астра Караван“ с рама № W0I000051S2723252Q, констатирано с АУАН с бланков № 562671/26.08,2018 г. по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. На основание чл. 345, ал. 1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия З.И.С. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказанието за срок от 3 (три) години. На 26.08.2018 г., в гр. Кн., по ул. „Р. Д.", е управлявал МПС - лек автомобил, марка и модел „Опел Астра", черен на цвят, комби, с рама № WOL000052P2660416, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба Ns 1-45/24.03.2017 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, констатирано с АУАН с бланков № 562671/26.08.2018 г. по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл. 345, ал. 2 във вр. с ал.1 от НК, за което се предвижда наказание Лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева. На основание чл. 345, ал, 2 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение между страните НАЛАГА на подс. З.И.С. наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.381, ал.8 от НПК във вр. с чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подс. З.И.С. едно общо и най- тежко наказание “Лишаване от свобода” в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от 3 (три) години. Веществени доказателства не са иззети. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Ж.Н./ ПОДСЪДИМ: ....................... / З.И.С./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия З.И.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 78/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. З.И.С. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
З.И.С.
В законна сила на 9.4.2019г.

22

Гражданско дело No 695/2017

Делба

Н.П.Г.

Н.М.Г.,
Д.Т.Г.,
М.И.Г.,
И.И.З.,
Х.И.Г.,
П.И.К.,
Л.В.Х.,
К.Н.Х.,
Л.П.И.,
В.П.И.,
К.П.Н.,
П.В.П.,
Ц.Й.Р.,
А.Й.В.,
Д.К.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА за разделителен протокол съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3 /три/, с приложени към него 5 /пет/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се предостави на процесуалния представител на ищеца – адв. М., за изготвяне на проекто-скици от СГКК гр. Пл. съобразно заключението на вещото лице по първи вариант, разработен в справка №3.

23

Гражданско дело No 344/2018

Делба

П.П.И.,
П.П.Л.

Р.З.С.,
Г.П.С.,
С.Х.Н.,
Р.Х.К.,
Й.Б.Н.,
К.С.Н.С.,
Н.С.Н.,
В.К.Н.,
Н.С.П.,
И.Й.П.,
С.Й.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.4.2019г.

24

Гражданско дело No 667/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Н.И.П.

О.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 11.4.2019г.

25

Гражданско дело No 667/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Н.И.П.

О.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 11.4.2019г.

26

Гражданско дело No 78/2019

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Х.Г.Ч.

ПК"НАПРЕДЪК"-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.4.2019г.

27

Гражданско дело No 714/2018

Делба

Т.Д.Б.

И.Д.Н.,
Н.Д.К.,
Т.А.Н.,
З.А.К.,
Х.З.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.4.2019г.
Р Е Ш И R№72/2019 г. ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА за разделителен протокол съобразно ВАРИАНТ ЧЕТВЪРТИ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 6 /шест/, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за ищцата и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до останалите страни.

28

Гражданско дело No 862/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

Ф.А.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.4.2019г.

29

Гражданско дело No 80/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Е.Ц.

Ц.Д.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.4.2019г.

30

Гражданско дело No 154/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.С.Е.,
Е.М.Е.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.4.2019г.
В законна сила на 12.4.2019г.

31

Гражданско дело No 619/2017

Делба

П.Б.В.

З.А.М.,
П.И.М.,
Й.И.М.,
С.Б.К.,
Е.В.И.,
С.Б.Р.,
И.С.П.,
Ю.Д.П.,
В.Ю.П.,
Е.Ю.П.,
С.С.П.,
З.С.П.,
Н.С.П.,
И.С.П.,
Й.Г.М.П.,
М.П.М.,
П.В.М.,
В.П.М.,
Й.П.М.,
В.И.Н.,
Н.И.М.,
Ч.И.М.,
Н.В.И.,
С.В.Ш.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.4.2019г.

32

Гражданско дело No 877/2017

Делба

И.П.П.

Н.А.Б.,
Т.И.П.,
М.П.Р.,
Д.Б.Ц.,
К.Б.П.,
Н.В.П.,
В.Т.П.,
И.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.4.2019г.

33

Гражданско дело No 535/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЗДРАВЕЦ 99 АД ГР.ВРАЦА

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.4.2019г.

34

АНД No 46/2019

КАТ

А.Т.В.

РУ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.4.2019г.
НП-изменено

35

Гражданско дело No 290/2015

Делба

И.Н.И.

Д.Д.Н.,
И.Ц.Д.П.,
Ц.И.Д.,
Д.И.С.,
П.И.Ц.,
Д.Д.Ц.,
В.С.К.,
Т.Г.К.,
А.Б.К.,
И.Б.К.,
Х.Н.М.,
Т.Н.П.,
СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.4.2019г.

36

АНД No 16/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.4.2019г.
НП-отменено

37

Гражданско дело No 880/2017

Делба

Д.М.А.

М.К.А.,
Р.А.А.,
М.П.А.,
С.П.М.,
Н.И.А.,
Е.Б.А.,
И.Б.А.,
Б.К.К.,
Д.В.П.,
Д.Б.Д.,
М.М.А.,
Е.М.А.,
Е.И.А.,
Н.Я.Н.,
С.И.Д.,
Р.М.П.,
М.Д.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.4.2019г.

38

Гражданско дело No 89/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.М.Р.

П.Й.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.4.2019г.
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото и подписано между страните споразумение, както следва: Днес, 18.04.2019 г. в гр. Кн. между страните по гр.д. № 89/2019 г. на РС Кн., а именно: А.М.Р., с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на ищец и П.Й.Б., с ЕГН **********,***, като ответник, с настоящото се СПОРАЗУМЯХА за следното: 1. МАЛОЛЕТНОТО ДЕТЕ М. А. Р. с ЕГН ********** ще живее при баща си А.М.Р., с ЕГН **********, на адрес: ***. 2. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете М. А. Р. с ЕГН ********** ще се упражняват от бащата А.М.Р., ЕГН **********. 3.1. На майката П.Й.Б., с ЕГН ********** СЕ ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения с детето М. А. Р., с ЕГН **********, както следва: - всяка първа и трета събота от месеца от 10:00 часа до 17:00 часа; - десет дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на бащата; - всяка нечетна година за Коледните празници - от 10:00 часа на 23.12 до 17:00 часа на 26.12, без преспиване; - всяка четна година за Новогодишните празници - от 10:00 часа на 30.12 до 17:00 часа на 02.01, без преспиване; - всяка четна година за Великденските празници от 10:00 часа в петък до 17.00 ч. в неделя, без преспиване. 3.2. Майката П.Й.Б., с ЕГН ********** е длъжна да взема детето М. А. Р., с ЕГН ********** от дома на бащата, на адрес: *** и да го връща отново там, като спазва уговорените дни и часове за срещи с детето. 3.3. При промяна адреса на местоживеене бащата на детето е длъжен в едноседмичен срок да уведомени майката на детето, ако същата не може да бъде намерена и уведомена по постоянния й адрес по регистрация в Р. България, то това задължение на бащата отпада. 3.4. Определеният режим на лични отношения между родителите на малолетното дете влиза в сила от влизане в сила на съдебното решение, с което е утвърдено настоящето споразумение. 4. Майката П.Й.Б., с ЕГН ********** ще изплаща на малолетното си дете М. А. Р., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.М.Р., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, считано от дата на завеждане на исковата молба – 04.02.2019 г., за в бъдеще до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до окончателното й изплащане. а/ Дължимата издръжка ще се заплаща до 10-то число на месеца, за който се дължи по банков път или чрез пощенски запис; б/ Майката П.Й.Б., с ЕГН ********** не дължи издръжка за минало време до подаване на исковата молба. 5. Направените разноски по гр.д. № 89/2019 г. по описа на РС Кн. остават за сметка на страните така, както са направени. 6. Страните заявяват, че с така постигнатата спогодба напълно уреждат отношенията помежду си по повод образуваното гражданско дело №89/2019 г. по описа на РС Кн.. С П О ГО Д И Л И СЕ: ИЩЕЦ ………………………… ОТВЕТНИК:…………………… /А.М.Р./ /П.Й.Б./ ………………………………… /адв. Х.П./ Съдът счита, че са налице условията на чл. 234 ал.1 от ГПК и постигнатата спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, с оглед на което същата следва да бъде одобрена. Съдът указва на страните, че така постигнатата спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд. Водим от горното О П Р Е Д Е Л И : ОДОБРЯВА постигнатата днес, 18.04.2019 г. в гр. Кнежа съдебна спогодба между страните по гр.д. № 89/2019 г. на РС Кн., а именно: А.М.Р., с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството на ищец и П.Й.Б., с ЕГН **********,***, като ответник, с която същите уреждат всички спорни въпроси по делото, като непротиворечаща на закона и добрите нрави. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 89/2019 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК П.Й.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС гр. Кн. държавна такса по споразумението за издръжката в размер на 2% върху тригодишните платежи или сумата от 100.80 лв. /сто лева и осемдесет ст./, както и сумата от 5 /пет/ лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. На основание чл. 78, ал.9 от ГПК да се върне по банкова сметка *** А.М.Р., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 40 /четиридесет/ лева, представляваща половината от внесената д.т. за образуване на гражданско дело.

39

ЧНД No 89/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.4.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля.
В законна сила на 18.4.2019г.

40

Гражданско дело No 55/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

Ц.К.Я.

Г.И.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.4.2019г.

41

АНД No 15/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.4.2019г.

42

АНД No 80/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.4.2019г.

43

АНД No 80/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.4.2019г.
Д.М.М.
Мотиви от 23.4.2019г.

44

ЧНД No 81/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОРЯХОВО

И.Т.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 23.4.2019г.

45

Гражданско дело No 738/2018

Делба

Т.Х.Ш.,
И.С.Ш.,
Р.Т.Ш.,
С.Т.Ш.

Р.Т.Д.,
Е.И.Б.,
С.И.Ш.,
М.Й.К.,
Д.Р.Г.,
С.Р.Г.,
Н.В.С.,
С.В.М.,
Р.В.З.,
И.К.Ш.,
П.Х.З.,
Б.П.П.,
Н.С.З.,
С.В.З.,
М.Г.В.,
Р.Г.Б.,
Б.И.П.,
Д.И.З.,
Г.И.В.,
К.М.Ф.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.4.2019г.

46

ЧГД No 290/2019

Приемане и отказ от наследство

И.М.Х.

Г.Ц.Х.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.4.2019г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ДА СЕ ВПИШЕ В СПУЦИАЛНАТА КНИГА НА СЪДА

47

ЧНД No 83/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.И.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 24.4.2019г.
КУМУЛИРА наложените с НОХ дело № 77/2019 год. и НОХ дело № 78/2019 год. и двете по описа на РС-Кн. наказания на осъдения З.И.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, с едно непълнолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: **********, като на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23,ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА“, като на основание чл.66 ал 1 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от 3 (три) години , както налага и глоба в размер на 200 лв., която е платена видно от представеното извлечение от дата 22.04.2019г. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.

48

ЧНД No 109/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

Н.К.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 24.4.2019г.
Приключва разпитът на обвиняем по ЧН дело № 109 по описа за 2019 год. на Кнежански районен съд. Протоколът да се предаде за прилагането му по Досъдебно производство №71/2019 год. на РП – Кн. и ЗМ №77/2019 г. по описа на РУ – Кн., като препис от него се приложи по настоящото ЧН дело по описа на Районен съд – гр.Кн.. Протоколът написан в съдебна зала № 2 на Районен съд – гр.Кн. в присъствието на разследващия полицай, обвиняемия Н.К.М., съдията, съдебния секретар, като разпита приключи в 18:15 часа.
В законна сила на 24.4.2019г.

49

Гражданско дело No 85/2016

Делба

И.М.Н.,
Д.Т.Н.,
Н.Т.Н.Д.

Д.Н.Н.,
И.О.Ш.,
Д.О.Ш.,
А.Н.К.,
Г.Д.Н.,
В.Д.В.П.,
Е.Д.П.,
Р.Д.Ц.,
Л.Ц.Н.,
П.Ц.Н.,
В.Г.Д.,
Г.О.Б.,
И.О.Б.,
Н.Т.П.,
И.В.Р.,
П.Ц.Г.,
И.С.И.,
В.Х.Ц.,
Ц.И.Г.П.,
Л.Г.Г.,
В.Г.Г.С.,
И.Г.И.,
И.Д.И.,
Д.Д.И.,
П.Д.Н.,
Г.Н.Н.,
Р.Н.И.,
Л.Ц.Г.,
Ц.Х.Р.,
Р.Х.В.,
Е.Б.Н.,
Т.Б.Н.,
Д.Е.В.,
В.Е.В.,
Д.Е.В.,
Ж.Ц.В.,
Г.Н.Б.,
К.К.В.,
К.П.В.,
М.П.В.,
Д.М.М.,
М.И.П.,
Е.И.П.,
С.Г.К.П.,
Д.Г.Ш.,
Е.Й.С.,
В.В.Ч.,
С.В.П.,
Г.М.П.,
М.М.П.,
П.Й.К.П.,
Й.Н.К.,
Н.Н.К.,
В.Х.К.,
М.Х.И.,
М.П.Н.П.,
Р.П.С.,
Н.К.М.,
П.К.Н.,
Г.С.Г.,
Р.С.В.,
Н.Д.В.,
Д.В.Д.,
Л.В.Д.,
П.И.Д.,
Д.И.Д.,
Т.В.Т.,
Н.Т.Л.,
Ц.Т.В.,
Е.Ц.Д.,
А.Ц.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила същото да се връчи на процесуалния представител на страните адв. К. за започване по процедурата за получаване на идентификационните номера и проекто скици от СГКК-гр. Пл.. За икономия на време съдът насрочва следващото с.з. за разпределяне на имотите на 12.06.2019 год. от 10:15 часа

50

Гражданско дело No 237/2018

Делба

С.В.С.

И.Р.Д.,
Р.Ц.П.,
Т.А.Д.,
В.А.Д.,
С.С.И.,
Д.Й.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.4.2019г.

51

Гражданско дело No 29/2019

Искове за развод и недействителност на брака

Т.Д.Т.

Н.И.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 25.4.2019г.

52

ЧГД No 291/2019

Приемане и отказ от наследство

Н.П.Б.

П.Б.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 25.4.2019г.
В законна сила на 25.4.2019г.

53

АНД No 76/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ф.М.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.4.2019г.
Ф.М.А.

54

Гражданско дело No 819/2018

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

А.В.А.

С.Я.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.4.2019г.

55

Гражданско дело No 88/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

А.Т.Т.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.4.2019г.

56

ЧГД No 296/2019

Приемане и отказ от наследство

А.Л.К.

Л.А.К.Б.,
Ф.И.К.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.

57

ЧГД No 297/2019

Приемане и отказ от наследство

Ф.Л.К.

Л.А.К.Б.,
Ф.И.К.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.

58

Гражданско дело No 511/2018

Делба

С.Г.Д.

М.Т.М.,
П.В.Д.,
Й.В.Г.,
М.Я.Д.,
М.Н.Н.,
И.Н.Е.,
П.И.М.,
Г.И.М.,
К.Т.А.,
Ц.Д.А.М.,
В.И.В.,
Т.И.Ц.,
Ц.Д.Д.,
Д.Ц.Д.,
Ц.Ц.Д.,
Р.П.И.,
Д.П.А.,
В.Г.И.,
Д.И.Т.,
Г.И.А.,
Т.В.Ц.,
И.Г.А.,
А.Г.А.,
М.Х.И.,
В.Х.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници.

59

НОХД No 79/2019

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.С.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 10.4.2019г.
Д.С.Г.
Мотиви от 11.4.2019г.
В законна сила на 30.4.2019г.

60

НОХД No 284/2018

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Присъда от 19.4.2019г.
В.Д.В.
Мотиви от 23.4.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.

61

НОХД No 87/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 22.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: А.Г.Д., роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 07.04.2018г., в гр. Кн
., в домът си находящ се на ул. „Л. К.“ № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД гр. София, посредством допълнително монтиран ел. проводник тип ПВА 1 със сечение - 6 квадратни милиметра към фазов проводник на мрежа ниско напрежение в единия край и към вътрешната инсталация на къщата в другия им край, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. На основание чл. 234в, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1, т.2,б.”б”и ал.3 от НК във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК И ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия А.Г.Д. СЕ НАЛАГА наказание ,,ПРОБАЦИЯ” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 / шест/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служите два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 / шест/ месеца; - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа, за една календарна година. На основание чл.42а, ал.3, т.1 от НК пробационните мерки са за срок от 6 / шест/ месеца и ще се изпълняват по настоящ адрес на подсъдимия. На основание чл. 55, ал.3 от НК съдът НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба“. Имуществени вреди не са причинени. Разноски по делото - не са направени. ОТНЕМАТ в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ Кнежа, а именно: ел. проводник ПВА - 6 кв. мм. с дължина 7 м., дървена летва с дължина 4 м. и пластмасов профил с дължина 1 м. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор: …………. Защитник: ……………… / Ангел Танев / / Адв.Г.Х. / Подсъдим: …………………………… / А.Г.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.Г.Д. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №87/2019 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата МН ”Подписка”, взета спрямо подсъдимия А.Г.Д. от ДП.
А.Г.Д.
В законна сила на 22.4.2019г.

62

НОХД No 90/2019

Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.4.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Г.М.Б., роден на *** г. в гр. С
., живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.На 22.04.2018 г. в гр. И. противозаконно лишил от свобода непълнолетния Ст. Б. М. на 15 години, с ЕГН ********** от гр. И. – престъпление по чл. 142а, ал.3,т.1 предл. 3 във вр. с ал.1 от НК. На основание чл. 142а, ал.3,т.1 предл. 3 във вр. с ал.1 от НК във връзка с чл.55 ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните НАЛАГА на подсъдимия Г.М.Б. наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 1 / една/ година. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години. 2. На 22.04.2018 г. в гр. И. по хулигански подбуди нанесъл удари в областта на снагата на Ст. Б. М. с ЕГН ********** от гр. И., с което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдания – престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 от НК. На основание чл. 131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „Б”вр. с чл.42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните НАЛАГА на подсъдимия Г.М.Б. наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от шест месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимия Г.М.Б. се НАЛАГА едно общо и най-тежко наказание „ лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години. ОСЪЖДА подсъдимия Г.М.Б. да заплати по сметка на ОД МВР Плевен направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 58,65 лв., за изготвена експертиза по ДП. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК от подсъдимия. ПРОКУРОР:…………… СЛ. ЗАЩИТНИК:……………………. / Ангел Танев / /Адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМ:……………………. / Г.М.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Г.М.Б. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 90/2019 год. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК ОТМЕНЯВА взетата на ДП МН „Подписка“ на подс. Г.М.Б..
Г.М.Б.
В законна сила на 30.4.2019г.