РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 150/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БЛОК ВИХРЕН КНЕЖА

В.А.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 1.3.2019г.

2

Гражданско дело No 173/2016

Делба

Г.В.Н.

Н.Н.В.,
Ц.Н.Г.,
И.К.Г.,
Ц.С.Г.,
И.С.Г.П.,
А.Й.Н.,
Е.Н.Т.,
Й.Н.В.,
В.С.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.3.2019г.

3

АНД No 230/2018

КАТ

Х.Д.Н.

ОД МВР С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.3.2019г.
НП-потвърдено

4

АНД No 36/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Е.Р.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.3.2019г.
М.Е.Р.
Мотиви от 5.3.2019г.

5

Гражданско дело No 490/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Ц.Г.И.

Р.Х.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.3.2019г.

6

Гражданско дело No 566/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

С.В.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.3.2019г.
На основание чл. 223 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по настоящето дело, поради оттегляне на предявените искове от ищцовата страна. Определението за прекратяване на делото може да се обжалва в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред ПлОС.

7

Гражданско дело No 769/2017

Делба

Л.И.Н.

Л.А.П.,
П.А.А.,
Д.Д.М.,
М.Д.М.,
Д.Ц.Н.,
М.И.И.,
Р.Й.М.,
Б.Й.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.3.2019г.

8

Гражданско дело No 893/2017

Делба

С.А.Х.

В.А.Д.,
Х.Т.К.,
Т.Т.Д.,
Е.Т.Д.,
В.И.Х.,
Т.И.М.,
А.С.А.,
В.А.Г.,
Л.В.К.,
П.В.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 7.3.2019г.

9

Гражданско дело No 828/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.Т.К.

С.П.К.,
Т.К.Т.,
В.К.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.3.2019г.

10

ЧГД No 4/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

К.А.Д.Б.,
П.Ц.П.,
Н.Ц.П.,
П.Ц.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.3.2019г.
Съдът счете делото за ИЗЯСНЕНО и на основание чл. 51 от ЗН и чл. 537, ал.1 от ГПК Р Е Ш И № 48/2019 г.: ДА СЕ ВПИШЕ в Особената книга за отричане от наследство, водена в Районен съд – гр. Кн., писменото волеизявление на наследника от следващ ред – П.Ц.П., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, ЗА ОТКАЗ от наследството на К.А.Д. /ЕГН **********/***, починал на **.**.2018 г., направено с декларация с рег.№4789/05.03.2019 г. на Н. Г., нотариус в района на РС С., с рег.№ 276 на Нотариалната камара. ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 4/2019 г. по описа на РС Кнежа по отношение на наследника от следващ ред – Н.Ц.П., ЕГН **********, с адрес: ***, поради направен и вписан в Особената книга за отричане от наследство, водена в КжРС, отказ от наследството, останало след смъртта на длъжника К.А.Д.,***, починал на **.**.2018 г. Настоящото решение не се ползва със сила на присъдено нещо. Решението с характер на определение, в частта относно прекратяване на производството по отношение на Н.Ц.П. подлежи на обжалване с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от получаването му от молителя. Решението в останалата му част, на основание чл. 537 ал.1 от ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.

11

ЧНД No 56/2019

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА,
Н.Б.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 8.3.2019г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетеля, като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 15:25 часа.
В законна сила на 8.3.2019г.

12

АНД No 5/2019

ДИТ

ИСАВ -1 ЕООД ПАЗАРДЖИК

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.3.2019г.
НП-отменено

13

Гражданско дело No 368/2017

Делба

Е.А.Г.,
К.А.С.,
А.Н.А.

Т.Н.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.3.2019г.

14

Гражданско дело No 849/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

М.С.Б.

Н.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.3.2019г.

15

АНД No 20/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.3.2019г.
НП-потвърдено

16

Гражданско дело No 368/2017

Делба

Е.А.Г.,
К.А.С.,
А.Н.А.

Т.Н.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.3.2019г.

17

Гражданско дело No 25/2018

Делба

Д.Б.Д.

Г.Б.Д.,
Ц.К.Г.,
В.Х.Г.,
Е.Х.П.,
Н.Ц.Й.,
И.Ц.И.П.,
И.Ц.И.,
Т.И.Н.,
М.И.И.,
Ц.И.И.,
Й.И.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.3.2019г.

18

Гражданско дело No 803/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

И.Г.М.

С.Г.Й.З.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.3.2019г.

19

АНД No 27/2019

КАТ

И.Б.И.

ОД МВР С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.3.2019г.
НП-отменено

20

Гражданско дело No 292/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТРУДОВЕЦ С.ТРУДОВЕЦ

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ АНДРЕЙ ЗДРАВКОВ КАЧАМАЧКОВ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 15.3.2019г.

21

Гражданско дело No 562/2018

Делба

Д.И.В.

Т.Й.Н.,
Н.Й.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.3.2019г.

22

Гражданско дело No 1/2019

Искове за развод и недействителност на брака

П.В.Б.

М.Н.Б.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.3.2019г.

23

ЧГД No 128/2019

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

ГРАДСКИ СЪД СОФИЯ

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 15.3.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.

24

Гражданско дело No 505/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ СОФИЯ

И.И.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.3.2019г.

25

АНД No 276/2018

КАТ

Ц.И.П.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.3.2019г.
НП-отменено

26

АНД No 49/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.3.2019г.
И.И.К.
Мотиви от 18.3.2019г.

27

АНД No 274/2018

БАБХ

М.Р.Г.

ДИРЕКТОРА НА ОД ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.3.2019г.
НП-потвърдено

28

Гражданско дело No 833/2017

Делба

С.Й.Х.

Х.Й.Х.,
В.А.Е.,
А.П.К.,
М.П.К.,
Я.П.К.,
Н.Ц.Х.,
А.П.М.,
И.П.М.,
Ц.С.Х.,
Х.С.Х.,
Д.П.Б.,
Р.П.П.,
Й.А.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.3.2019г.

29

НОХД No 44/2019

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.А.К.,
Й.З.Ш.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 1.3.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Д.А.К., роден на *** ***, от ромски произход, с българско гражданство, с начално образование, неженен, живущ на семейни начала, безработен, осъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На 26.12.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., в съучастие с лицето Й.З.Ш., ЕГН **********, двамата като съизвършители отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 250.00лв., от владението на С. М. Г., ЕГН ********** от с.гр., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като за това е употребил сила и заплашване - престъпление по чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъд. Д.А.К., с ЕГН ********** СЕ НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” за срок от 1 г. и 6 м. (една година и шест месеца), при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. Й.З.Ш., роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, живущ на семейни начала, безработен, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На 26.12.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., в съучастие с лицето Д.А.К., ЕГН **********, двамата като съизвършители отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 250.00лв., от владението на С. М. Г., ЕГН ********** от с.гр., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като за това е употребил сила и заплашване - престъпление по чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. На основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.55 ал.1, т.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Й.З.Ш., с ЕГН:********** СЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 г. и 6 м. (една година и шест месеца). На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години. Причинените от деянието материални щети са възстановени. На основание чл.381, ал.5, т.6 от НК веществените доказателства, намиращи се на съхранение в „Архива” на РС Кн., по ДП№198/18 г. по описа на РП Кн.: 1бр. мушама, 1бр. ел.фенер, цвят слонова кост, 1бр. кожен портфейл, 1бр. калъф за очила с надпис на него Polaroid и 2 бр. парчета син сезал СЕ ВРЪЩАТ на собственика С. М. Г.. На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държава 1бр. кухненски нож с лилава ръкохватка и острие. ОСЪЖДА подсъдимите: Д.А.К. и Й.З.Ш. да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР Пл. разноски по делото в размер на 70.38 лв. Към споразумението са представени декларации по чл.381, ал.6 от НПК, подписани от подсъдимите. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / Мирослава Митева/ / Адв. Й.Я. / Подсъдим:________ / Д.А.К. / Подсъдим:________ / Й.З.Ш. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимите: Д.А.К. и Й.З.Ш. със снети по-горе самоличности по НОХд №44/2019 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия Й.З.Ш., както и ЗАБРАНАТА за напускане пределите на страната. ОСТАВА взетата спрямо Д.А.К. на ДП МН „ Задържане под стража”в сила до привеждане в изпълнение на наложеното му наказание „ Лишаване от свобода“. Определението е окончателно.
Д.А.К.
Й.З.Ш.
В законна сила на 1.3.2019г.

30

НОХД No 55/2019

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Ц.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 13.3.2019г.
Одобрява постигнатото на 07.03.2019 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Р.М. от ПлАК – защитник на обвиняемия П.Ц. Д., ЕГН **********, за прекратяване на наказателното производство по бързо производство №17/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №31/2019 год. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият П.Ц.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен /във фактическо съпружеско съжителство/, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На неустановена дата в периода от 01.02.2019 год. до 23.02.2019 год. в с. Е., обл. Пл., ул. „Л. К.“ №*, посредством допълнително монтиран ел. проводник тип ПВА - 1, със сечение 10 кв.мм., с дължина 37 см., в единия си край подвързан към мрежа ниско напрежение, а в другия си край подвързан към изходящо фазово жило на ел. проводник на мрежа ниско напрежение, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК Съдът налага на обвиняемия П.Ц.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2 т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Ha основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1бр. ел.проводник тип ПВА1, 10 кв.мм., с дължина 37см., понастоящем на съхранение в РУ Кн.. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК П.Ц. Д., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 67.20 лв. /шестдесет и седем лева и 20 ст. / – разноски по делото за техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 17/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 31/2019 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 55/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия П.Ц. Д., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П.Ц.Д.
В законна сила на 13.3.2019г.

31

НОХД No 57/2019

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.П.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.3.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Г.Х. от ВрАК – договорен защитник на подсъдимият Н.П.Р., по смисъла на което: Подсъдимият Н.П.Р., роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ в „ИМТ Гърко в“ ЕООД, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 18-0285 - 000716/ 2018г. на Началника на РУ – Кн., управлява МПС без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 16.12.2018г., влязло в сила на 28.12,2018г., на 28.02.2019г. в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като по ул. „М. Б.“ пред дом № * е управлявал МПС - лек автомобил“Фолксваген Голф“, червен на цвят, с регистрационен номер ********, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН с бланков № 129479/28.02.2019г. по описа на РУ Кнежа - престъпление по чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 343в, ал. 2, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Н.П.Р. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба”. Разноски по делото не са направени. Имуществени вреди няма. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………… Защитник: …………………. / Ангел Танев / / Адв.Г.Х. / Подсъдим: ………………… / Н.П.Р. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Н.П.Р. по НОХ дело № 57/2019 год. по описа на РС Кн.. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Н.П.Р. мярка за неотклонение ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Н.П.Р.
В законна сила на 18.3.2019г.

32

НОХД No 58/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.Х.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.3.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Г.Х. от ВрАК – договорен защитник на подсъдимият Ц.Х.К., по смисъла на което: Подсъдимият Ц.Х.К.,роден на ***г***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, вдовец, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 03.03.2019Г., около 18.10 часа, в гр. Кн., по ул. „О.” пред дом № ** е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген, модел “Голф“, червен на цвят, с регистрационен номер ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно -1,71 на хиляда установено по надлежният ред с Техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“, с фабричен № ARBA 0160, констатирано с АУАН с бланков № 021277/03.03.2019г. по описана РУ Кн. - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл. 343б, ал.1 вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Ц.Х.К. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три / години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ Глоба”. На основание чл. 343г във вр. чл.37, ал.1 т.7 на подсъдимия Ц.Х.К. се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 6 / шест/ месеца, считано от фактическото отнемане на свидетелството за правоуправление. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: ……………… Защитник: …………………. / Ангел Танев / / Адв.Г.Х. / Подсъдим: ………………… / Ц.Х.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Ц.Х.К. по НОХ дело № 58/2019 год. по описа на РС Кнежа. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство спрямо подсъдимия Ц.Х.К. мярка за неотклонение ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Ц.Х.К.
В законна сила на 18.3.2019г.

33

АНД No 6/2019

КАТ

В.П.П.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ д. №6/2019 г. по описа на РС Кн. поради оттегляне на жалбата от жалбоподателя В. П.П. ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОС-Пл. в 7 дн. срок от съобщението, който за жалбоподателя тече от днес, а за въззивника от уведомяването му.

34

АНД No 22/2019

РДГ

В.М.В.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.3.2019г.
НП-отменено

35

Гражданско дело No 28/2016

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Г.А.Г.

Г.П.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.3.2019г.

36

Гражданско дело No 674/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

А.Й.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.3.2019г.

37

Гражданско дело No 204/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.3.2019г.
НАСТАНЯВА детето С
. П. А., с ЕГН: ********** в професионално приемно семейство – С. Д. Л., с ЕГН ********** и Ст. Хр. Л., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна в обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето С. П. А., с ЕГН: ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето С. П. А., с ЕГН ********** с майката П. А. Р., с ЕГН: ***********, с постоянен адрес: с.Г., ул.“Ц. С.“ №*, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел „Закрила на детето”, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн..

38

Гражданско дело No 760/2018

Искове за развод и недействителност на брака

К.Л.Б.

П.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.3.2019г.

39

Гражданско дело No 818/2018

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

О.И.К.

С.Я.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.3.2019г.

40

ЧНД No 35/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 26.3.2019г.
1. На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България Съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения Т.В.Т., с ЕГН **********, по влезлите в сила съдебни актове по НОХД № 604/2011 г. по описа на Районен съд град Пл., НОХД № 284/2010г. по описа на Районен съд град Кн., НОХД № 739/2011г. по описа на Районен съд град Пл. и НОХД № 102/2011 г. по описа на Районен съд град Кн., а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.25, ал.4 от НК да бъде търпяно при първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо най-тежко наказание по посочените дела ПРИСПАДА изтърпяното от Т.Т. наказание по НОХД 102/2011 г. в размер на три месеца лишаване от свобода. 2. На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал. 1 от Наказателния кодекс на Република България Съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на осъдения Т.В.Т., с ЕГН **********, по влезлите в сила съдебни актове по НОХД № 39/2013г. по описа на Районен съд град Кн., НОХД № 386/201 Зг. по описа на PC Ч. бр., НОХД № 190/2015г. по описа на Районен съд град Кн., а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, при първоначален строг режим на изтърпяване. На основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо най-тежко наказание по посочените дела ПРИСПАДА изтърпяното от Т.Т. наказание по НОХД 386/2013г. в размер на една година и два месеца лишаване от свобода. 3. На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България Съдът ОПРЕДЕЛЯ едно общо най- тежко наказание на осъдения Т.В.Т., с ЕГН **********, по влезлите в сила съдебни актове по ЧНД № 283/2018г. на ПлОС /с което е заменена неизтърпяната част от наказанието пробация по НОХД № 233/2012г. по описа на Районен съд град Ч. бр. /, НОХД № 513/2017г. по описа на Районен съд град Тр., НОХД № 587/2018г. по описа на Районен съд град Пл., НОХД № 272/2017г, по описа на PC Кн. и НОХД № 170/2018г. по описа на Районен съд град Кн., а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, при първоначален строг режим на изтърпяване. На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.2 от НК към така определеното общо най- тежко наказание ПРИСЪЕДИНЯВА и наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, наложено на осъдения по НОХД № 513/ 2017г. по описа на Районен съд град Тр.. На основание чл.24 от Наказателния кодекс на Република България така определеното общо наказание по съвкупността УВЕЛИЧАВА с ДВА МЕСЕЦА, предвид упоритата престъпна дейност на осъдения, като определеното общо най-тежко наказание по съвкупността стане ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване. 4. Наказанието ПРОБАЦИЯ, наложено на осъдения по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд град Кн. следва да бъде търпяно отделно. 5. Наказанието ПРОБАЦИЯ, наложено на осъдения по НОХД №243/2011 г. по описа на Районен съд град Кн. следва да бъде търпяно отделно. 6. Наказанието ПРОБАЦИЯ, наложено на осъдения по НОХД №32/2014г. по описа на Районен съд град Кн. следва да бъде търпяно отделно. На основание чл. 25 ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложените наказания. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Т.В.Т.

41

АНД No 47/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ч.Б.З.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.3.2019г.
Ч.Б.З.

42

Гражданско дело No 843/2017

Делба

С.П.Ц.

И.П.Ф.,
Ц.П.Ш.,
Б.П.Ш.,
И.Ц.Ц.,
П.Ц.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.3.2019г.

43

Гражданско дело No 678/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД СОФИЯ

И.И.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 29.3.2019г.

44

Гражданско дело No 864/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.Й.Й.

К.Ц.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.3.2019г.

45

Гражданско дело No 59/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.Д.Я.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.3.2019г.

46

НОХД No 65/2019

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.3.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат В.К. –служебен защитник на подсъдимия В.М.М.. Подсъдимият В.М.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН:********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1.3а това, че на 11.03.2019 г., около 01,15ч. в гр.Кн., обл.Пл., по ул. „Св.Св. К. и М.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с per. № ********, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишният срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 18-0285-000366/04.06.2018 год., издадено от Началник РУ Кн., за същото деяние, връчено му лично на 16.12.2018 год. и влязло в законна сила на 28.12.2018 год. - престъпление по чл.343в, ал. 2 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.бб, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъд. М. НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”. 2.По същото време и на същото място е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с peг. № ********, c концентрация на издухан алкохол над 1,2 промила, а именно - 1,48 промила, установено по надлежния ред, по Наредба № 1 / 19.07,2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, с техническо средство “Алкотест Дрегер7510“ с фабр. № ARBA 0160 - престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК. На основание чл. 3436, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК съдът налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. На основание чл.бб, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години. На основание чл.55, ал.3 от НК на подс.М. НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”. На основание чл.23, ал.1 от НК определя на подсъдимия В.М.М. ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.бб, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от три години. Подсъд. В.М.М. ЕГН ********** не притежава свидетелство за управление на МПС, поради което чл.343г от НК не се прилага. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР:....................... СЛ. ЗАЩИТНИК: ........................ /Мирослава Митева / /адв. В. К. / ПОДСЪДИМ: ....................... / В.М.М. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.М.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 65/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. В.М.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
В.М.М.
В законна сила на 27.3.2019г.

47

НОХД No 264/2018

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОРЯХОВО

И.Т.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 7.3.2019г.
Одобрява постигнатото днес, 07.03.2018г. в гр. Кн
. между РП – Кн., представлявана от прокурор М. М. и адвокат В.И. *** – сл. защитник на подсъдимия И.Т.А., споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХД №264/2018г. по описа на РС – гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият И.Т.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 25.08.2017г година, около 23:20 часа, в село Л., обл.Вр., в центъра на селото, пред сградата на Кметството, при провеждане на ежегодния традиционен събор на населеното място, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, установен в чл. 15 от Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото: „Не се разрешават на обществени места действия на гражданите, противоречащи на обществения ред“, като на обществено място е проявил оскърбително отношение към посетител на заведението – към А.Ю.Б. *** – отправял е на висок глас неприлични сексуални предложения, съблякъл се е гол до кръста и я е прегърнал през кръста, и е предизвикал масово сбиване, псувал е, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред – оказвал е съпротива на полицейските служители М.М.С. и на Г.Ц.Г., и двамата служители при РУ – Ор., като е спъвал полицаите при задържането му, буйствал, ритал вратата на патрулния автомобил, обиждал е и е заплашвал полицейските служители с думите: „палячовци“, „Какви сте вие бе, сега ще видите какво ще стане!“, „Ще ви уволня, от утре вече не сте полицаи, от утре сте овчари“ – престъпление по чл. 325, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 325, ал. 2 вр. ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. , т. 2, б. „б” от НК Съдът налага на подс. И.Т.А., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.1, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал. 3 от НПК И.Т.А., ЕГН: **********,***, понастоящем живущ ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Вр. направените в досъдебното производство разноски в размер на 445.00 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство, съдържащо прокурорска преписка №474/2017 г. по описа на РП – Ор. и НОХ дело №264/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Определението е окончателно.
И.Т.А.
В законна сила на 7.3.2019г.