РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 705/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

П.И.П.

Д.М.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 1.2.2019г.

2

ЧГД No 81/2019

Заявления по чл. 410 ГПК

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

К.В.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 1.2.2019г.

3

Гражданско дело No 366/2018

Делба

А.В.Д.

Ц.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.2.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба заявена сега в съдебно заседание по смисъла, на която: 1.А.В.Д., с ЕГН: **********,***, и 2. Ц.И.Д., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. Р.Б. от ПлАК, като съсобственици на недвижим имот, КРАВАРНИК №24 , находящ се в землището на с.Д. Л., община И., област Пл. за 80 глави, построен във втори стопански двор, а по скица № К08935 от 29.07.2015г., презаверена на 21.05.2018г. на ОСЗ – гр.Кн., краварник с площ от 956 кв.м. , построен в поземлен имот № 502021, държавна собственост по плана за земеразделяне на землището на с.Д. Л., общ.И., обл. Пл., с площ от 6,399 дка, трета категория, местността „Стопански дворове“ с пазарна цена от 13 500 лева, при граници и съседи : №502512- метен път на община Искър, № 502020 – стопански двор на И. В. Г. – Б.; № 502361 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ; № 502022 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ : № 502513 - на Община И.. Данъчната оценка на имота е 8 598,30 лева. ПОСТИГНАХА НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: І. А.В.Д., с ЕГН: **********,***, получава в дял и става изключителен собственик на недвижим имот, КРАВАРНИК №** , находящ се в землището на с.Д. Л., община И., област Пл. за 80 глави, построен във втори стопански двор, а по скица № К08935 от 29.07.2015г., презаверена на 21.05.2018г. на ОСЗ – гр.Кн., краварник с площ от 956 кв.м. , построен в поземлен имот № 502021, държавна собственост по плана за земеразделяне на землището на с.Д. Л., общ.И., обл. Пл., с площ от 6,399 дка, трета категория, местността „Стопански дворове“ с пазарна цена от 13 500 лева, при граници и съседи : №502512- местен път на община И., № 502020 – стопански двор на И. В. Г. – Б.; № 502361 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ; № 502022 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ : № 502513 - на Община И.. Данъчната оценка на имота е 8 598,30 лева. II. Ц.И.Д., с ЕГН: **********,***, представлявана от адв. Р.Б. от ПлАК, за уравняване на своя дял получава сумата от 6 750 /шест хиляди седемстотин и петдесет/ лева, както и сумата от 800 лева деловодни разноски по делото, които следва да бъдат платени в едномесечен срок от днес. Ц.И.Д., с ЕГН: **********, чрез своя процесуален представител адв.Р.Б. от ПлАК, заявява, че нямат претенциите, заявени в отговора си по чл. 131 от ГПК, представен на 10.09.2018г. за обезщетение за ползване от А.В.Д. на целия процесен имот, считано от датата на получаване на отговора по чл. 131 от ГПК в размер на средния пазарен наем за ? от делбения имот. Останалите разноски остават така, както са направени от страните. С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват съсобствеността на описания по-горе имот и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другия по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. ……………………………….. 2. …………………………… / А.В.Д./ /Ц.И.Д., чрез пълномощник – адв.Р.Б. от ПлАК / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ищцата А.В.Д., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса в размер на 135 лв. и 135 лева на Община – гр.И., представляващи 2 % местен данък. ОСЪЖДА Ц.И.Д., с ЕГН: **********,***, да заплати на РС – Кн. 2 % от получената сума: 135 лева държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №366/2018 год. по описа на РС – Кн. като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2019г.

4

Гражданско дело No 714/2018

Делба

Т.Д.Б.

И.Д.Н.,
Н.Д.К.,
Т.А.Н.,
З.А.К.,
Х.З.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.2.2019г.

5

Гражданско дело No 737/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Д.К.А.

В.А.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.2.2019г.

6

Гражданско дело No 757/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

И.Т.Х.

Н.П.Г.,
П.Х.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.2.2019г.

7

ЧНД No 247/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Й.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.2.2019г.
НЕ ДАВА ход на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД№ 247/2018 г. по описа на РС Кн. поради липса на законова възможност производството да се установи дали РС Кн. е районния съд по настоящия адрес на лицето по принудителното действие Г. Й.Я. с последен известен адрес в с. Д. Л., ул. „ Б.“ №**, както и поради невъзможност да се започне или проведе производството по задължително настаняване и лечение по отношение на това лице и да се прецени наличието или отсъствието на предвидените в разпоредбата на чл. 155 вр. чл. 146, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за здравето основания за това. Определението, съгласно чл. 161, ал.1 от Закона за здравето подлежи на ч. жалба или протест пред ПлОС в 3 дн. срок от днес, което се съобщи на процесуалните представители на страните.

8

Гражданско дело No 733/2017

Делба

В.Д.Я.

Т.Д.В.,
А.С.К.,
Н.Ц.Х.,
П.Н.Б.,
Н.Н.О.,
М.Т.И.,
К.Т.И.П.,
И.П.И.Т.,
М.П.И.Ч.,
Ц.П.Т.,
Г.В.Н.,
М.И.Т.,
Т.Т.В.,
Т.К.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 6.2.2019г.

9

Гражданско дело No 694/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

Д.Н.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2019г.
В законна сила на 6.2.2019г.

10

Гражданско дело No 753/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.М.Ш.,
Р.М.М.,
В.М.Ш.

ОБЩИНА ИСКЪР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2019г.

11

Гражданско дело No 99/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето ТР. В. Р., с ЕГН ********** в семейството на близки – В. Бл. К. и Цв. Н. К., двамата от с.Л., поради промяна на мярката за закрила /реинтеграция на детето в семейна среда/. Решението може да бъде на обжалвано и протестирано пред Пл Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП – Кн..

12

Гражданско дело No 101/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.2.2019г.
НАСТАНЯВА детето Г. В. П., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – А. П. Г. и П. Й. Г., двамата с адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул.„Б.“ № **, за срок от 1 /една/ година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Г. В. П., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Г. В. П., с ЕГН **********, с родителите й – Г. А. К., с ЕГН ********** и В. А. П., с ЕГН **********, при изявено желание от тяхна страна, както следва: всеки втори и четвърти петък от месеца в Д“СП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между тях. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл.Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн..

13

АНД No 12/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.И.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.2.2019г.
И.И.М.

14

Гражданско дело No 673/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Г.Т.К.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЕРДИКА,
ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 7.2.2019г.

15

Гражданско дело No 635/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

КООПЕРАЦИЯ"ЗОРА" ГР.КНЕЖА

Л.Г.Д.,
Х.Г.К.,
Р.Х.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.2.2019г.

16

АНД No 248/2018

КАТ

Д.В.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.2.2019г.
НП-потвърдено

17

Гражданско дело No 368/2017

Делба

Е.А.Г.,
К.А.С.,
А.Н.А.

Т.Н.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.2.2019г.

18

Гражданско дело No 732/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Е.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.2.2019г.
В законна сила на 12.2.2019г.

19

Гражданско дело No 752/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

Й.С.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 12.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д.№752/2018г., поради оттегляне на исковата претенция от ищеца срещу ответника. Тъй като ищцовата страна е оттеглила исковата си молба без съгласие на ответника до приключване на първото заседание по делото, настоящото определение е необжалваемо и влиза в сила от днес.
В законна сила на 12.2.2019г.

20

АНД No 32/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.С.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.2.2019г.

21

АНД No 32/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.С.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.2.2019г.
К.С.Ц.
Мотиви от 13.2.2019г.

22

Гражданско дело No 804/2018

Искове за развод и недействителност на брака

А.Х.В.

В.И.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 14.2.2019г.

23

ЧНД No 38/2019

Производство по чл. 243 НПК

С.Ю.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.2.2019г.
Уважава

24

ЧНД No 252/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Д.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.2.2019г.
На основание чл. 159, ал.4 от Закона за здравето ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНд. №252/2018 г. по описа на РС Кн
., тъй като след изслушването на психиатъра д-р И.Н. не се установи наличието на предвидените от закона предпоставки, основаващи провеждане на амбулаторна съдебно психиатрична експертиза в производството във връзка с психичното разстройство на лицето по принудителното действие. На основание чл. 161, ал. 1 от Закона за здравето определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест в 3 дн. срок от днес пред ОС гр. Пл., което се съобщи на процесуалните представители на страните.

25

ЧГД No 129/2019

Приемане и отказ от наследство

Н.Ц.П.

К.А.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 19.2.2019г.
В законна сила на 19.2.2019г.

26

Гражданско дело No 236/2017

Делба

И.Т.И.

С.Д.Н.,
Г.Д.Т.,
С.С.И.,
Т.И.Т.,
И.И.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.2.2019г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се предостави на ищцовата страна с оглед изготвяне на съответните проекти за делба и проекто скици от СГКК. Указва на процесуалния представител на ищеца адв. П., че направените разходи във връзка с последното следва да бъдат представени заедно с проекта за делба и проекто скиците с оглед разпределението им между съделителите при приключването на съдебната делба. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилият се процесуален представител на ищеца адв. П., а за неявилите се от получаване на съобщението.

27

Гражданско дело No 480/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЛЕВЕН

М.Г.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 22.2.2019г.

28

Гражданско дело No 63/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.П.Ц.,
Ю.М.Ц.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 22.2.2019г.

29

Гражданско дело No 111/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Ц.И.,
Г.П.И.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.2.2019г.
В законна сила на 22.2.2019г.

30

Гражданско дело No 788/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.С.Й.

С.С.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.2.2019г.

31

ЧНД No 24/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 25.2.2019г.

32

Гражданско дело No 225/2017

Делба

Р.М.К.

В.Б.Ч.,
Я.П.Д.,
В.П.К.,
В.П.З.,
Б.П.Р.,
И.П.М.,
М.П.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.2.2019г.

33

Гражданско дело No 735/2017

Делба

Р.В.И.

С.Д.К.В.,
Ю.Д.К.,
М.С.Ц.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 26.2.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1. Р.В.И., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника адв. В.К. от ПлАК и 2. С.Д.К.-В., с ЕГН: **********,***; 3. Ю.Д.К., с ЕГН: **********,***; СЕ СПОГОДИХА, КАКТО СЛЕДВА: 1.Ответниците С.Д.К.-В., с ЕГН **********,*** и Ю.Д.К. с ЕГН **********,*** се отказват от претенцията си по фаза сметки в настоящето производство, което удостоверяват с подписа си. 2.Съобразно квотите, определени с влязло в законна сила Решение № 62 от 17.04.2017г. на Кнежанският районен съд по първата фаза на делбата - Р.В.И. - 4/8 ид.ч., С.Д.К.-В. - 2/8 ид.ч. и Ю.Д.К. -2/8 ид.ч., се съгласяват безусловно на следното: ВЪЗЛАГА в изключителен ДЯЛ на Р.В.И., с ЕГН **********, за квота - 4/8 ид.ч., както следва: 1)Нива с площ от 12868 кв.м., четвърта категория в местността „Криволя", ПИ с проектен идентификатор №37376.578.364 /съставляващ част от имот с № 578008 по КВС /, при граници и съседи - №37376.578.9; №37376.573.368; №37376.578.365; №37376.578.2; №37376.578.21, с пазарна стойност на земеделската земя 13407,41 лева. 2) Нива с площ от 5155 кв.м. , трета категория в местността „Бренишкия път", ПИ с идентификатор №37376.464.2 /имот с № 464002 по КВС/, при граници и съседи - №37376.464.23; №37376.464.13; №37376.464.3; №37376.464.145; №37376.464.1, с пазарна стойност на земеделската земя 5452,93 лева. 3) Изостав.тр.нас. с площ от 1340 кв.м., пета категория в местността „Сребрен", ПИ с идентификатор №37376.773.21 /имот с № 773021 по КВС/, при граници и съседи –№37376.873.85; №37376.773.51; №37376.773.18; №37376.773.20, с пазарна стойност на земеделската земя 309,77 лева. Общата пазарна стойност на трите имота е 19170,12 лева /деветнадесет хиляди сто и седемдесет лева и дванадесет стотинки/. ВЪЗЛАГА в изключителен ДЯЛ на С.Д.К.-В., с ЕГН **********, със адрес: *** за квота-2/8 ид.ч., както следва: 1)Нива с площ от 5363 кв.м., четвърта категория в местността „Криволя", ПИ с проектен идентификатор №37376.578.365 /съставляваща част от имот с № 578008 по КВС /, при граници и съседи - №37376.578.364 №37376.573.368; №37376.578.366; №37376.578.2, с пазарна стойност на земеделската земя 5587,20 лева. 2) Нива с площ от 3924 кв.м., четвърта категория в местността „Съсека", ПИ с проектен идентификатор №37376.618.610 /съставляващ част от имот с № 618005 по КВС/, при граници и съседи - №37376.618.611; №37376.616.447; №37376.618.4; №37376.618.17, №37376.618.13; №37376.618.12, с пазарна стойност на земеделската земя 3998,56 лева. Общата пазарна стойност на двата имота е 9585,41 лева /девет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки/. ВЪЗЛАГА в изключителен ДЯЛ на Ю.Д.К. , с ЕГН **********,*** за квота - 2/8 ид.ч. както следва: 1)Нива с площ от 5363 кв.м., четвърта категория в местността „Криволя", ПИ с проектен идентификатор №37376.578.366 /съставляваща част от имот с № 578008 по КВС /, при граници и съседи - №37376.578.365 №37376.573.368; №37376.578.19; №37376.578.2, с пазарна стойност на земеделската земя 5587,20 лева. 2)Нива с площ от 3924 кв.м., четвърта категория в местността „Съсека", ПИ с проектен идентификатор №37376.618.611 /съставляващ част от имот с № 618005 по КВС/, при граници и съседи - №37376.618.6; №37376.616.447; №37376.618.610; №37376.618.12, №37376.618.11, с пазарна стойност на земеделската земя 3998,56 лева. Общата пазарна стойност на двата имота е 9585,41 лева /девет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки/. Страните заявяват, че чрез постигнатата спогодба прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство недвижими имоти, описани по-горе и никой от съделителите не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. …………………….. /за Р.В.И. пълномощник адв.В.К./ 2. ……………………………………………………………. /С.Д.К.-В./ 3.…………………………………………………………..... /Ю.Д.К. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА Р.В.И., с ЕГН: **********,***, да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на Кнежанския районен съд държавна такса в размер на 383.42 лв. ОСЪЖДА С.Д.К.-В., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на Кнежанския районен съд държавна такса в размер на 191,71 лв. ОСЪЖДА Ю.Д.К., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на Кнежанския районен съд държавна такса в размер на 191,71 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 735 по описа за 2017 год. на Кнежанския районен съд. Определението е окончателно.
В законна сила на 26.2.2019г.

34

Гражданско дело No 894/2017

Делба

И.В.М.

Й.Ц.И.,
Л.Ц.Л.,
Л.П.П.,
Д.П.Д.,
Т.Х.П.П.,
Х.Г.Х.,
Ц.Г.Х.,
Т.Е.Г.,
Р.Е.Х.,
З.И.Г.,
Ц.В.Г.,
Ц.Т.Г.,
Н.Е.Н.,
П.Е.Н.,
П.И.К.,
К.П.Х.,
М.В.М.И.,
К.А.М.,
Н.А.И.,
Н.Н.Н.,
Ц.Н.Н.,
Е.Н.Н.,
Й.Х.Й.,
Ц.Т.Н.,
М.Г.Ч.,
Т.В.Ч.,
И.В.Ч.К.,
Д.Т.Ч.,
Б.Г.Б.,
М.В.Т.,
А.В.Ц.,
И.В.С.,
С.П.Х.,
М.Х.П.,
К.В.З.,
Р.В.Ц.,
В.Т.М.,
С.Т.Х.,
И.М.Х.,
И.В.П.,
С.Т.П.,
Й.Т.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.2.2019г.

35

Гражданско дело No 512/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД СОФИЯ

Р.Р.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 28.2.2019г.

36

Гражданско дело No 777/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Б.Р.Р.

П.В.Б.,
М.Б.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.2.2019г.

37

ЧГД No 3/2019

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

Н.Ц.Н.Б.,
Н.Ц.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 28.2.2019г.
В законна сила на 28.2.2019г.

38

АНД No 42/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Д.Ш.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.2.2019г.

39

АНД No 42/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Д.Ш.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.2.2019г.
И.Д.Ш.
Мотиви от 28.2.2019г.

40

НОХД No 37/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Х.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.2.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Д.Г. – договорен защитник на подсъдимия А.Х.Г.. Подсъдимият А.Х.Г. роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 29.01.2019 г. в гр. Кн., обл. Пл., на кръстовище от ул.„В.“ и ул. „Р. Кн., управлява МПС - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с peг. номер ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози - амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Дръг Чек 3000“, отразено в АУАН с бланков № 129364 от 29,01.2019 год. по описа на РУМВР – Кн. - престъпление по чл. 3436, ал. 3 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 3 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. А.Х.Г. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.А.Х.Г. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. А.Х.Г. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 29.01.2019г. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства по делото: Дръг Чек 3000, използван при извършване проверка на водача на МПС А.Х.Г. *** за употреба на наркотични вещества и приобщен към материалите по БП с протокол за оглед на ВД от 29.01.2019г., намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Д.Г./ ПОДСЪДИМ: ....................... / А.Х.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.Х.Г. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 37/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.А.Х.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: Дръг Чек 3000, използван при извършване проверка на водача на МПС А.Х.Г. *** за употреба на наркотични вещества и приобщен към материалите по БП с протокол за оглед на ВД от 29.01.2019г., намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн.. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
А.Х.Г.
В законна сила на 12.2.2019г.

41

НОХД No 39/2019

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.Н.Ж.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.2.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат С.Б. – договорен защитник на подсъдимата Д.Н.Ж.. Подсъдимата Д.Н.Ж. родена на *** ***, българка, българска гражданка, с висше образование, пенсионер, омъжена, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 31.01.2018г. в село Еница, в лек автомобил, марка и модел „Фолксваген Поло“ с регистрационен № ********, собственост на Е. С. Ж. от с. Е. и в дом, находящ се в с.Е., ул. „А. Ст.“ № **, в стайно помещение е държал акцизни стоки без акцизен бандерол, а именно - 21/двадесет и една/ броя кутии цигари, марка „MURATTI” /Мурати/ и 90 /деветдесет/ броя кутии цигари, марка „KARELIA’’/Карелия/, или общо 111 /сто и единадесет/ броя кутии с цигари, всички представляващи тютюневи изделия съгласно чл. 11 от ЗАДС, всичко на обща стойност 559,20 лева, като такъв бандерол се изисква по закон - съгласно чл. 28 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 64 от Закона за акцизите и данъчните складове с невнесен акциз в републиканския бюджет в размер на 381.78 лева, като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. С деянието не са причинени имуществени вреди. За това му деяние и на основание чл.234, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. Д.Н.Ж. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Д.Н.Ж. предвидените в чл. 234, ал.1 от НК по-леки наказания: „Глоба“ и „Лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.7 от НК. ОСЪЖДА подс. Д.Н.Ж. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. направените в досъдебното производство разноски в размер на 76,50 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. С.Б./ ПОДСЪДИМАТА: ....................... / Д.Н.Ж. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Д.Н.Ж. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 39/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.Н.Ж. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал.5, т.6, пр.1 от НПК във вр. с чл. 234, ал.3 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 21 /двадесет и един/ броя кутии цигари марка „MURATTI” /Мурати/ и 90 /деветдесет/ броя кутии цигари марка „KARELIA” /Карелия/, предмет на престъплението, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Кн.. Определението в тази му част подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Д.Н.Ж.
В законна сила на 20.2.2019г.

42

НОХД No 40/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Ц.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 22.2.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия М.Ц.В.. Подсъдимият М.Ц.В. роден на *** г. в гр.Б. Сл., с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи на длъжност механизатор в ЕТ“Н. Д.“ – с. Д. Л., неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.01.2019г., около 0.05ч. в гр.И., обл.Пл., по ул.„Хр. Б.“ в посока ул.“М.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Тойота Авенсис“ с рег.№********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,29 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 23/18.01.2019г. на ЦСМП Пл. - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. М.Ц.В. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. М.Ц.В. по-лекото наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. На основание чл.343г във вр. с чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК Съдът НАЛАГА на подс. М.Ц.В. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 4 /четири/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 15.01.2019г. От престъплението няма настъпили имуществени вреди. По делото не са приобщавани веществени доказателства. ОСЪЖДА подс. М.Ц.В. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР - гр.Пл. направените разноски по наказателното производство в размер на 105 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Мирослава Митева/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / М.Ц.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.Ц.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 40/2019 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. М.Ц.В. мярка за неотклонение ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
М.Ц.В.
В законна сила на 22.2.2019г.