РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 3
1.1.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.1.2019г.
НАСТАНЯВА детето И. И. В. с ЕГН ********** в семейството на нейната прабаба А. Цв. Д. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, за срок от три години или до промяна на обстоятелствата.

2

ЧНД No 289/2018

Производство по чл.24 от ЗБППМН

 

МКБППМН ОБЩИНА ИСКЪР,
С.Т.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.1.2019г.
В законна сила на 3.1.2019г.

3

Гражданско дело No 665/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД СОФИЯ

Ж.Б.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.1.2019г.

4

Гражданско дело No 682/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Г.М.М.

П.П.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.1.2019г.

5

Гражданско дело No 14/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д
. А. С., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство Е. и И. М. от с. Г., ул.“Тр.“ № *, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7- дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

6

Гражданско дело No 17/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Х
. А. С., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство М. Ж. и И. Ш. от гр. Г., ул.“Д.“ №*, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7- дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

7

Гражданско дело No 15/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.1.2019г.

8

Гражданско дело No 16/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето С
. А. С., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Б. Е. и И. С., с постоянен адрес: с. Г., общ. Г., обл. Пл., ул. „ Б. К. ” №*. поради промяна на мярката за закрила. Решението може да бъде на обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП – Кн..

9

ЧГД No 19/2019

Приемане и отказ от наследство

К.В.В.

В.К.В.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 9.1.2019г.
В законна сила на 9.1.2019г.

10

Гражданско дело No 511/2018

Делба

С.Г.Д.

М.Т.М.,
П.В.Д.,
Й.В.Г.,
М.Я.Д.,
М.Н.Н.,
И.Н.Е.,
П.И.М.,
Г.И.М.,
К.Т.А.,
Ц.Д.А.М.,
В.И.В.,
Т.И.Ц.,
Ц.Д.Д.,
Д.Ц.Д.,
Ц.Ц.Д.,
Р.П.И.,
Д.П.А.,
В.Г.И.,
Д.И.Т.,
Г.И.А.,
Т.В.Ц.,
И.Г.А.,
А.Г.А.,
М.Х.И.,
В.Х.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.1.2019г.

11

АНД No 295/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Е.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.1.2019г.

12

АНД No 295/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Е.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 10.1.2019г.
И.Е.М.
Мотиви от 10.1.2019г.

13

ЧНД No 1/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Н.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 10.1.2019г.

14

Гражданско дело No 23/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Г.Д.Б.П.,
В.С.Б.,
Р.Г.Д.В.,
С.Г.Д.

КОПЧАЛИЙСКИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УГ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 23/2018г. по описа на РС – Кн
. и го изпраща по компетентност на Окръжен съд – Пл. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок, който за ищците тече от днес, а за ответника - от датата на получаване на съобщението.

15

Гражданско дело No 162/2018

Делба

Д.Н.Д.

А.В.А.,
П.Г.Р.,
В.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
С.Д.Н.,
Т.Г.Н.,
Д.Т.Т.,
Н.К.Т.,
С.И.Л.,
Д.А.С.,
В.А.П.,
С.А.Л.,
В.А.Г.,
П.А.М.,
Ц.Г.Л.,
П.И.Н.,
Г.П.Н.,
А.М.Т.,
Л.М.А.,
Г.М.Д.,
Р.М.М.,
П.П.Й.,
Т.П.Х.,
Г.А.Л.,
В.А.П.,
Г.С.Г.,
В.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.1.2019г.

16

ЧГД No 23/2019

Приемане и отказ от наследство

Р.Н.И.

Т.И.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 11.1.2019г.
В законна сила на 11.1.2019г.

17

ЧГД No 24/2019

Приемане и отказ от наследство

Л.Т.Д.

Т.И.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 11.1.2019г.
В законна сила на 11.1.2019г.

18

ЧГД No 25/2019

Приемане и отказ от наследство

К.Т.Д.

Т.И.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 11.1.2019г.
В законна сила на 11.1.2019г.

19

АНД No 195/2018

КАТ

М.М.Д.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.1.2019г.
НП-отменено

20

Гражданско дело No 195/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

М.И.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 16.1.2019г.

21

АНД No 285/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.1.2019г.
К.А.К.

22

Гражданско дело No 844/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТ Х.М.В.-Ч.О.

Д.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.1.2019г.

23

АНД No 185/2018

НАП

Н.А.Д.

ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.1.2019г.
НП-изменено

24

Гражданско дело No 392/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Р.Г.М.

КООПЕРАЦИЯ ЗПУ ЗЛАТЕН КЛАС С.ПИСАРОВО,
Д.Г.И.,
Р.Д.Г.,
Г.Д.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 18.1.2019г.

25

НОХД No 256/2018

Неплащане на издръжка

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 18.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 248, ал.5, т.1 във вр. с чл. 248, ал.1, т.3 от НПК съдебното производство по НОХД № 256/2018 год. по описа на РС – Кн. и ВРЪЩА делото на РП – Кн. за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права както на обвиняемата – подсъдима в настоящото производство, така и на пострадалите от престъплението лица. Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба пред ПлОС, по реда на Гл. ХХІІ от НПК, в 7-дневен срок от днес.

26

НОХД No 267/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.К.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 18.1.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 18.01.2019 г. в гр.Кн
. споразумение между Районна прокуратура – Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева, от една страна, и, от друга, защитника на подсъдимия – адвокат Д. Гр. от ПлАК и подсъдимия Г.К.К. за решаване на делото в съдебното производство, по силата на което: Подсъдимият Г.К.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 21.05.2018 г. в землището на гр. Кн., обл. Пл., на път II - 13, на км. 76, посока гр. И., е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено“ модел „Лагуна“ с peг. № ********, след употреба на алкохол - с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила, а именно с концентрация на алкохол в кръвта 2,47 промила, установено по надлежния ред по Наредба № 30/ 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или други упойващи вещества от водачите на МПС, с протокол за химическо изследване № 211/25.05.2018 г. на CХЛ към ЦСМП – Пл., след като е осъден с присъда по НОХД № 2977/2004 г. на PC Плевен, влязла в сила на 15.04.2005 г. за деяние по чл.343б, ал.1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът НАЛАГА на подсъдимия Г.К.К., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 5 /пет/ месеца, което да изтърпи при първоначален Строг режим. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание Глоба, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. В случая разпоредбата на чл.343г от НК е неприложима, тъй като подсъдимият Г.К.К., ЕГН ********** е неправоспособен водач и не притежава СУМПС. От престъплението няма причинени имуществени вреди. По делото не са приобщени веществени доказателства. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК Г.К.К., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски в размер на 95 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 87/2018 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 103/2018 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 267/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо подсъдимия Г.К.К., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Г.К.К.
В законна сила на 18.1.2019г.

27

НОХД No 8/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.И.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 16.1.2019г.
Одобрява постигнатото на 14.01.2019 г. в гр. Кн
., на основание чл. 381, ал.1 от НПК, споразумение между Районна прокуратура –Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат С.Я. от ПлАК – защитник на обвиняемия Х.И.П., за прекратяване на наказателното производство по бързо производство №80/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №67/2018 г. по описа на РУ МВР – Д. Д.), по силата на което: Обвиняемият Х.И.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 25.12.2018 г. около 02:19 ч. в гр. И., обл. Пл., по ул. „ К. и М.” до номер **, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „ Алфа Ромео 146” с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,05 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол №538/28.12.2018 г. на ЦСМП – Пл. за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия Х.И.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. Х.И.П. по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „Глоба”. В случая разпоредбата на чл. 343г от НК е неприложима, тъй като обвиняемият е неправоспособен и не притежава СУМПС. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Х.И.П., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. сумата от 95 лв. (деветдесет и пет лева) – разноски по бързото производство за химическо изследване. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №80/2018 г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №467/2018 г. по описа на РУ – Д. Д.) и НОХ дело №8/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия Х.И.П., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Х.И.П.
В законна сила на 16.1.2019г.

28

АНД No 141/2018

КАТ

Б.А.И.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.1.2019г.
НП-потвърдено

29

Гражданско дело No 846/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

В-СПИРИТ ЕООД СОФИЯ

ГАБИ ТРАНС -2004 ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 22.1.2019г.

30

ЧГД No 759/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

А.Р.И.Б.,
З.А.З.,
А.А.М.,
Р.А.М.,
А.А.З.,
З.З.Л.,
О.З.Л.,
И.З.Л.,
Р.З.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.

31

Гражданско дело No 30/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.М.К.,
С.Х.К.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.

32

Гражданско дело No 42/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето П. И. Н., с ЕГН: ********** в семейството на И. Н. П., с ЕГН **********, адрес: ***, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП - гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

33

АНД No 211/2018

КАТ

С.С.К.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.1.2019г.
НП-отменено

34

Гражданско дело No 173/2016

Делба

Г.В.Н.

Н.Н.В.,
Ц.Н.Г.,
И.К.Г.,
Ц.С.Г.,
И.С.Г.П.,
А.Й.Н.,
Е.Н.Т.,
Й.Н.В.,
В.С.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 25.1.2019г.

35

Гражданско дело No 683/2016

Делба

Г.Ц.Н.

И.Й.И.П.,
С.Й.Н.,
М.А.П.,
Й.С.П.,
С.С.П.,
Н.Х.Р.,
Т.Н.Ц.П.,
Р.Й.Р.,
В.Й.П.,
Н.С.Р.,
В.С.Б.,
Р.С.И.,
Ц.Т.Ц.,
М.Т.Ц.,
Ц.Г.Ц.,
Я.Х.И.,
И.Х.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.1.2019г.

36

Гражданско дело No 455/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД

С.Е.Х.,
Т.И.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.1.2019г.
ОСЪЖДА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД, ЕИК 113012360, адрес на управление: гр. П., 2303, кв.“М.“, ТЕЦ „Р.“, да заплати на ответниците С.Е.Х. и Т.И.Х. направените деловодни разноски по заповедно производство по Ч.Гр.дело №256/2018г. по описа на РС – Кн. и по настоящото Гр.дело №455/2018г. по описа на РС – Кн. в общ размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева. ВРЪЩА исковата молба на ищцовата страна „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД, ЕИК 113012360, с адрес на управление: гр. П., 2303, кв.“М.“, ТЕЦ „Р.“, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ОБЕЗСИЛВА Заповед №228/04.05.2018г., постановена по Ч.Гр.дело №256/2018г. по описа на РС – Кн.. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д.№455/2018г. по описа на РС – Кн.. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7 –дневен срок от датата на получаване на съобщението.

37

ЧГД No 27/2019

Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа

ГРАДСКИ СЪД СОФИЯ

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.1.2019г.
Съдът като взе предвид, че съдебната поръчка е изпълнена, намира, че същата следва да бъде върната на делегиращия съд, поради което О П Р Е Д Е Л И: ИЗПРАЩА Ч.гр. дело № 27/2019 г. по описа на РС – Кн. на СГС, ГО, 1-20 състав, като изпълнена съдебна поръчка за прилагане към гр.д. №10539/2017 г. по описа на Софийски градски съд.

38

ЧНД No 7/2019

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

Й.И.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 28.1.2019г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №7/ 2019 г. по описа на РС Кн. поради оттегляне молбата от молителя. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест в 7 дневен срок от днес, което се съобщи на страните.

39

АНД No 23/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 31.1.2019г.

40

АНД No 23/2019

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.1.2019г.
И.Г.И.
Мотиви от 31.1.2019г.

41

НОХД No 31/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.В.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.1.2019г.
Одобрява постигнатото на 29.01.2019 г., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат В.К. от ПлАК – защитник на обвиняемия П.В.М., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №190/2018г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №223/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият П.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 16.11.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., на кръстовището, образувано от пресичане на ул.“Опълченска“ с ул.“М. Б.“ е управлявал моторно превозно средство – л.а. Фолксваген Голф с рег.№ ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а именно метамфетамин, установено по надлежния ред със съдебно химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза с изх.№ И-73/07.01.2019г. на специализираната химико-токсикологична лаборатория към Военномедицинска академия С., констатирано с АУАН с бланков № 135301/16.11.2018г. по описа на РУ – Кн. – престъпление по чл. 343б, ал. З от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия П.В.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. П.В.М. по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, Съдът налага на обв. П.В.М., ЕГН **********, наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 16.11.2018г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК П.В.М., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. сумата от 285.76 лв. (двеста осемдесет и пет лева и 76 ст.) – разноски по досъдебното производство за съдебно-химическа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №190/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №223/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №31/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия П.В.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
П.В.М.
В законна сила на 31.1.2019г.

42

НОХД No 10/2019

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.1.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: В.Д.В., роден на *** г. в гр. Б. Сл., живущ ***, българин, с българско гражданство, неграмотен, осъждан, безработен, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че: На 25/26.07.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., ул.“Ст. Ц." № ** чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбил катинар на врата на кокошарник, отнел чужди движими вещи – 4 бр. кокошки на стойност 32.00 лв. и 12 бр. пилета на стойност 60.00 лв., или всичко вещи на обща стойност 92.00 лв., от владението на собственика В. Ст. К., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл.197, т.З вр. чл.195, ал.1, т.З вр. чл. 194, ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. На основание чл.197, т.З вр. чл.195, ал.1, т. З вр. чл. 194, ал.1 от НК вр. чл. 55, ал.1, т.2 б.”б” във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК за извършеното престъпление и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъд. В.Д.В. СЕ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, изразяващо се в следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2 т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2 т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - по чл.42а, ал.2, т.6 - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО часа за ЕДНА календарна година. Причинените от деянието материални щети са възстановени. Приобщените по делото веществени доказателства са върнати на собственика. ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.В., с ЕГН ********** да заплати направените по ДП разноски за оценителна експертиза, в размер на 58.65 лв. по сметка на ОД на МВР Плевен. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / Мирослава Митева/ / Адв. Д.Г. / Подсъдим:________ / В.Д.В./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Д.В. със снета по-горе самоличност по НОХд №10/2019 г. по описа на КРС.
В.Д.В.
В законна сила на 21.1.2019г.

43

НОХД No 31/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.В.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.1.2019г.
Одобрява постигнатото на 29.01.2019 г., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат В.К. от ПлАК – защитник на обвиняемия П.В.М., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №190/2018г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №223/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият П.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 16.11.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., на кръстовището, образувано от пресичане на ул.“О.“ с ул.“М. Б.“ е управлявал моторно превозно средство – л.а. Фолксваген Голф с рег.№ ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а именно метамфетамин, установено по надлежния ред със съдебно химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза с изх.№ И-73/07.01.2019г. на специализираната химико-токсикологична лаборатория към Военномедицинска академия София, констатирано с АУАН с бланков № 135301/16.11.2018г. по описа на РУ – Кн. – престъпление по чл. 343б, ал. З от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия П.В.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. П.В.М. по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, Съдът налага на обв. П.В.М., ЕГН **********, наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 16.11.2018г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК П.В.М., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. сумата от 285.76 лв. (двеста осемдесет и пет лева и 76 ст.) – разноски по досъдебното производство за съдебно-химическа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №190/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №223/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №31/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия П.В.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
П.В.М.
В законна сила на 31.1.2019г.

44

НОХД No 14/2019

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.Н.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 24.1.2019г.
Одобрява постигнатото на 21.01.2019 г. споразумение на основание чл. 381 от НПК между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева, от една страна и, от друга, адвокат В.К. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемия Т.Н.П., ЕГН ********** за решаване на делото по бързо производство №2/2019 г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №6/2019г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият Т.Н.П., роден на ***г. в гр.Искър, с постоянен адрес:***7 и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: 1. Ha 09.01.2019г. в с.Л., обл.Пл., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“, с рама № WOLOOOO59N2670706, служейки си с регистрационни табели № ********, издадени за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Форд Скорпио“ с рама № WFOFXXGAGFSE59566 – престъпление по чл. 345, ал.1 от НК. 2. На 09.01.2019г. в с.Л., обл. Пл., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Астра“ с рама № WOLOOOO59N2670706, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45/24.03.2017г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях – престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Деянията са извършени при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал.1, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия Т.Н.П., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал.2 вр. ал.1, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия Т.Н.П., с ЕГН ********** наказание „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 23, ал.1 от НК Съдът определя на обвиняемия Т.Н.П., с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание измежду така наложените му по-горе наказания, а именно „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Съдът ОТНЕМА в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 2 броя регистрационни табели с № ********, понастоящем на съхранение в РУ – Кн., които да бъдат изпратени в Сектор ПП КАТ към ОД МВР – Пл.. От престъпленията няма причинени имуществени вреди. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №2/2019 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №6/2019г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №14/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия Т.Н.П., С ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Т.Н.П.
В законна сила на 24.1.2019г.

45

НОХД No 31/2019

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.В.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.1.2019г.
Одобрява постигнатото на 29.01.2019 г., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат В.К. от ПлАК – защитник на обвиняемия П.В.М., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №190/2018г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №223/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият П.В.М., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 16.11.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., на кръстовището, образувано от пресичане на ул.“О.“ с ул.“М. Б.“ е управлявал моторно превозно средство – л.а. Фолксваген Голф с рег.№ ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а именно метамфетамин, установено по надлежния ред със съдебно химико-токсикологична /токсикохимична/ експертиза с изх.№ И-73/07.01.2019г. на специализираната химико-токсикологична лаборатория към Военномедицинска академия София, констатирано с АУАН с бланков № 135301/16.11.2018г. по описа на РУ – Кн. – престъпление по чл. 343б, ал. З от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия П.В.М., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. П.В.М. по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 3 от НК наказание „Глоба”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, Съдът налага на обв. П.В.М., ЕГН **********, наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 16.11.2018г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК П.В.М., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. сумата от 285.76 лв. (двеста осемдесет и пет лева и 76 ст.) – разноски по досъдебното производство за съдебно-химическа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №190/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №223/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №31/2019 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия П.В.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
П.В.М.
В законна сила на 31.1.2019г.

46

НОХД No 170/2018

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 16.1.2019г.
Т.В.Т.
Мотиви от 16.1.2019г.
В законна сила на 1.2.2019г.

47

НОХД No 11/2019

Трафик на хора - чл.159б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.И.Б.,
М.Г.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 31.1.2019г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия И.И.Б., роден на *** ***, ромски произход, с българско гражданство, с основно образование, управитил в ЕТ „Тупрак“ – Кн., неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ : 1. В периода от 02.12.2014 г. до 05.11.2016 г., в град Кн., област Пл.,с.Б.,обл.Вр. Република България и в с.В., Кралство Швеция, в съучастие с М.Г.А., като съизвършители, набирали и транспортирали отделни лица, както следва: -за времето от 02.12.2014 г. до 09.12.2014 г.; А.Н.Н. ***, -за времето от неустановена дата през месец Януари 2016 г. до 12.01.2016 г.: К.А.Л. ***, и групи от лица както следва: -за времето от 21.12.2014 г. до 04.12.2015 г.: А.В.П. ***, Б.Х. ***; -за времето от неустановена дата през месец Ноември 2015 г. до 04.12.2015 г.: К.П.А. ***, И.Х.В. ***, Л.Т.А. ***, А.Н.Н. ***, М.Р.Л. ***, М.Н.Н. ***, като ги превели през границата на страната, с цел да бъдат използвани за просия, независимо от съгласието им, като деянието е извършено чрез използване на принуда по отношение на А.В.П., чрез използване на състояние на зависимост /без средства и транспорт/ по отношение на К.П.А., И.Х.В., Л.Т.А., А.Н.Н., М.Р.Л., М.Н.Н., К.А.Л., А.В.П. и Б.Х.В.,и като деянието е извършено спрямо лица: К.П.А. на 17 години и А.Н.Н. на 17 години от с. Бутан, обл.Враца, които не са били навършили 18 години - престъпление по чл.159 б, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.159а, ал.2, т.1 и т.4 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. 2. През периода: На неустановен ден в началото на месец декември 2014 год., в края на месец Ю. 2016 г. в с.В., с.А., с.К., с.Ш. и гр.Вестерос Кралство Швеция в съучастие, като съизвършители помежду си, използвали лицата: К.П.А. с ЕГН:********** ***, И.Х.В. с ЕГН:********** ***, Л.Т.А. с ЕГН:********** ***,А.Н.Н. с ЕГН:********** ***, К.А.Л. с, с ЕГН:********** ***, А.В.П. с ЕГН:********** ***, Б.Х.В. с ЕГН:********** ***, А.С.С. с ЕГН:********** ***, М.Р.Л. с ЕГН:********** ***, М.Н.Н. с ЕГН ********** *** пострадали от трафик на хора за просия, независимо от съгласието им - престъпление по чл.159в, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. 1. На основание чл.159б, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.159а, ал.2, т.1 и т.4 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК за извършеното престъпление и по споразумение между страните на подсъдимия И.И.Б. СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 3 / три/ години. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-леко кумулативно предвиденото наказание „ Глоба”. 2. На основание чл.159в, във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните СЕ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 2/две/ години. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-леко кумулативно предвидено наказание „ Глоба”. На основание чл.381, ал.8 от НПК във вр. с чл. 23, ал.1 от НК НАЛАГА едно общо най-тежко наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 / три/ години. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. Подсъдимата М.Г.А., родена на *** г. в гр. Б. Сл., живее в гр. Кн., ромски произход, с българско гражданство, с начално образование, по майчинство, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА В ТОВА, ЧЕ : 1. В периода от 02.12.2014 г. до 05.11.2016 г., в град Кн., област Пл.,с.Б.,обл.Вр. Република България и в с.В., Кралство Швеция, в съучастие с И.И.Б., като съизвършители, набирали и транспортирали отделни лица, както следва: -за времето от 02.12.2014 г. до 09.12.2014 г.: А.Н.Н. ***, -за времето от неустановена дата през месец Януари 2016 г. до 12.01.2016 г.: К.А.Л. ***, и групи от лица както следва: -за времето от 21.12.2014г. до 04.12,2015г.: А.В.П. ***, Б.Х. ***; -за времето от неустановена дата през месец Ноември 2015 г. до 04.12.2015 г.: К.П.А. ***, И.Х.В. ***, Л.Т.А. ***, А.Н.Н. ***, М.Р.Л. ***, М.Н.Н. ***, като ги превели през границата на страната, с цел да бъдат използвани за просия, независимо от съгласието им, като деянието е извършено чрез използване на принуда по отношение на А.В.П., чрез използване на състояние на зависимост /без средства и транспорт/ по отношение на К.П.А., И.Х.В., Л.Т.А., А.Н.Н., М.Р.Л., М.Н.Н., К.А.Л.,А.В.П. и Б.Х.В.,и като деянието е извършено спрямо лица: К.П.А. на 17 години и А.Н.Н. на 17 години от с. Бутан, обл.Враца, които не са били навършили 18 години - престъпление по чл.159б, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.159а, ал.2 т.1 и т.4 във вр. с ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. 2. През периода: На неустановен ден в началото на месец декември 2014 год., в края на месец Ю. 2016 г. в с.В., с.А., с.К., с.Ш. и гр.В. Кралство Швеция в съучастие, като съизвършители помежду си, използвали лицата: К.П.А. с ЕГН:********** ***, И.Х.В. с ЕГН:********** ***, Л.Т. А. с ЕГН:********** ***, А.Н.Н. с ЕГН:********** ***,К.А.Л. с ЕГН:********** ***, А.В.П. с ЕГН:********** ***, Б.Х.В. с ЕГН:********** ***, А.С.С. с ЕГН:********** ***, М.Р.Л. с ЕГН:********** ***, М.Н.Н. с ЕГН ********** *** пострадали от трафик на хора за просия,независимо от съгласието им - престъпление по чл.159в, във вр. с чл
И.И.Б.
М.Г.А.
В законна сила на 31.1.2019г.