РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 627/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Г.К.Н.

П.Т.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 4.12.2018г.

2

АНД No 239/2018

КАТ

Х.В.Х.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.12.2018г.
НП-изменено

3

Гражданско дело No 680/2018

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

ЕТ А.-И.П.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.12.2018г.

4

Гражданско дело No 815/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.12.2018г.

5

АНД No 237/2018

КАТ

С.И.И.

ОД МВР С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.12.2018г.
НП-отменено

6

АНД No 255/2018

КАТ

Р.С.Д.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.12.2018г.
НП-потвърдено

7

Гражданско дело No 680/2018

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

ЕТ А.-И.П.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.12.2018г.

8

Гражданско дело No 815/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 5.12.2018г.

9

Гражданско дело No 299/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Н.Т.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.12.2018г.

10

АНД No 280/2018

МВР

К.Й.Й.

09 РУ СДВР СОФИЯ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 10.12.2018г.

11

Гражданско дело No 826/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2018г.

12

Гражданско дело No 827/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2018г.

13

АНД No 193/2018

НАП

ВИКИ 5-ЕРЕООД КНЕЖА

НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.12.2018г.
НП-отменено

14

Гражданско дело No 831/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.12.2018г.
НАСТАНЯВА детето Е
. В. Хр., с ЕГН ********** в семейството на нейните баба Е. А. Ф., с ЕГН ********** и дядо Хр. Б. Ф., с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 26 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, с оглед най-добрия интерес на детето до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр.Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

15

Гражданско дело No 832/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.12.2018г.
НАСТАНЯВА детето И
. В. Хр., с ЕГН ********** в семейството на нейните баба Е. А. Ф., с ЕГН ********** и дядо Хр. Б. Ф., с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 26 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, с оглед най- добрия интерес на детето до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр.Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

16

Гражданско дело No 833/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.12.2018г.
НАСТАНЯВА детето Хр
. В. Хр., с ЕГН ********** в семейството на неговите баба Е. А. Ф., с ЕГН ********** и дядо Хр. Б. Ф., с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 26 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за закрила на детето, с оглед най- добрия интерес на детето до промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр.Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн..

17

ЧНД No 262/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Д.У.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.12.2018г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. И.Д.У., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, осъждан, с ЕГН: **********, наложени със Споразумение №185/12.11.2018 год. по НОХ дело №254/2018 год. по описа на РС – Кн
. и със Споразумение №180/06.11.2018 год. по НОХ дело №251/2018 год. по описа на РС – Кн., като ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Лишаване от свобода” в размер на 4 /четири/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определено общо наказание ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години. ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лева, наложено му по НОХ дело № 254/2018г. по описа на РС – Кн.. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
И.Д.У.

18

Гражданско дело No 555/2017

Искове, основани на неоснователно обогатяване

П.Б.И.

М.Т.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.12.2018г.

19

Гражданско дело No 543/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД СОФИЯ

М.А.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.12.2018г.

20

Гражданско дело No 604/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.И.Т.

И.Г.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.12.2018г.

21

ЧГД No 778/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

К.А.Д.,
Ц.К.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 13.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр. дело № 778/2018 г. по описа на РС – Кн., поради направен и вписан в Особената книга за отказ от наследство, водена в КжРС, отказ на наследника Ц.К.Д., ЕГН ********** от наследството, останало след смъртта на длъжника К.А.Д.,***, починал на 26.10.2018 г. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, за което се дължи д.т. в размер на 15 лв.

22

Гражданско дело No 484/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

З.П.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.12.2018г.

23

ЧГД No 755/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

В.Б.М.,
С.Б.М.,
Б.Б.М.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.12.2018г.
В законна сила на 14.12.2018г.

24

Гражданско дело No 485/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД

Е.С.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.12.2018г.

25

Гражданско дело No 563/2018

Делба

В.М.Н.

И.И.Н.,
Д.М.Н.,
Л.Ц.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.12.2018г.

26

Гражданско дело No 615/2018

Делба

А.П.Н.,
В.П.А.

Д.Х.Р.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.12.2018г.

27

ЧГД No 838/2018

Приемане и отказ от наследство

Б.В.Г.

В.В.Г.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 17.12.2018г.
В законна сила на 17.12.2018г.

28

ЧГД No 839/2018

Приемане и отказ от наследство

И.В.Г.

В.В.Г.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 17.12.2018г.
В законна сила на 17.12.2018г.

29

АНД No 123/2018

КАТ

С.К.Т.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.12.2018г.
НП-отменено

30

АНД No 196/2018

КАТ

В.Б.В.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.12.2018г.
НП-потвърдено

31

АНД No 176/2018

КАТ

И.К.С.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.12.2018г.

32

АНД No 265/2018

МВР

Д.Е.Й.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.12.2018г.
НП-изменено

33

Гражданско дело No 683/2018

Искове за развод и недействителност на брака

А.В.И.

А.Г.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.12.2018г.

34

Гражданско дело No 691/2018

Делба

Ц.И.А.

И.В.,
Т.И.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 19.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес 19.12.2018 год. в гр. Кнежа, съдебна спогодба между: 1. Ц.И.А., с ЕГН **********, с адрес: *** ; 2. И.В., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника - адв. С.Т.Ш., ПлАК, ЕГН **********,*** и 3. Т.И.Г., с ЕГН **********, с адрес: Република Чехия, гр. Св., ул. „Кр.” №***, чрез пълномощника - адв. С.Т.Ш., ПлАК, ЕГН **********,***, тримата, в качеството си на наследници на И.Т.Г.,***, починал на **.**.20** г. /акт за смърт №0017/04.02.2010г., съставен в гр. Кн./, съгласно Удостоверение за наследници №АО-08-546/18.05.2017 г., издадено от Община Кн., презаверено на 17.10.2018 г. и съсобственици по наследство на недвижим имот съгласно Нотариален акт за собственост №28, том І, дело №54/1986 г. на КжРС, находящ се в гр. Кн., обл. Пл., с административен адрес: гр. Кн., ул. „Ал. Ст.” №**, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 1 222 кв. м. /хиляда двеста двадесет и два/ квадратни метра, съставляващ поземлен имот с идентификатор – 37376.1001.1321, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, отразена в скица №15-695653/28.09.2018 г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Плевен, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, както и построената в него еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 76,00 /седемдесет и шест/ квадратни метра, с идентификатор – 37376.1001.1321.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, отразена в скица №15-695661/28.09.2018 г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Пл., както и други подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: 37376.1001.5037, 37376.1001.5049, 37376.1001.1320 и 37376.1001.1322, по силата на която, като страни по Гр.д. № 691 по описа за 2018 г. на КжРС се спогодяват за следното: Ц.И.А., ЕГН **********, гражданин на Р. Чехия, родена на *** г., притежаваща удостоверение за пребиваване №*********, изд. на 26.07.2017 г. от МВР-Пл., с постоянен адрес:***, получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. Кн., обл. Пл., ул. „А. Ст.“ №**, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 1 222 кв. м. /хиляда двеста двадесет и два/ квадратни метра, съставляващ поземлен имот с идентификатор – 37376.1001.1321, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, отразена в скица №15-695653/28.09.2018 г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Пл., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, както и построената в него еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 76,00 /седемдесет и шест/ квадратни метра, с идентификатор – 37376.1001.1321.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-1431/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, отразена в скица №15-695661/28.09.2018 г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Пл., както и други подобрения и трайни насаждения, при граници и съседи: 37376.1001.5037, 37376.1001.5049, 37376.1001.1320 и 37376.1001.1322. Данъчната оценка на недвижимия имот е 11 774,50 лв. /единадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лв. и 50 ст./, съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх.№6511011489/ 21.08.2018 г. на Община Кн.. И.В., ЕГН **********, гражданин на Р. Чехия, родена на *** г., притежаваща л. №************ и лична карта №********** изд. на 16.12.2015 г. от МВР В., с адрес: гр. В., ж.к. „В.”, бл. №**, вх. *, ет. *, ап.№***, действаща чрез пълномощника - адв. С.Т.Ш., ПлАК, не получава реален дял от описания по-горе недвижим имот, тъй като е парично уравнена от сестра си Ц. И. А. със сумата от 3 000 лв. /три хиляда лева/. Т.И.Г., ЕГН **********, гражданин на Р. Чехия, роден на *** г., с адрес: Република Чехия, гр. Св., ул. „Кр.” №***, действащ чрез пълномощника - адв. С.Т.Ш., ПлАК, ЕГН **********, със служебен адрес за призоваване: гр. Кн., ул. „М. Б.” №48, не получава реален дял от процесния имот, тъй като е парично уравнен от сестра си Ц. И. А. със сумата от 3 000 лв. /три хиляда лева/. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Ц. И. А., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по приходната сметка на РС – Кн. държавна такса в размер на 2% върху стойността на имота по данъчната му оценка /11 774,50 лв./, а именно сумата от 235,49 лв. /двеста тридесет и пет лева и 49 ст./. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК И.В., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника - адв. С.Ш. от ПлАК, да заплати по приходната сметка на РС – Кн. държавна такса в размер на 2% върху получената за уравняване на дяловете парична сума /3 000 лв./, а именно сумата от 60 лв. /шестдесет лева/. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Т.И.Г., ЕГН **********, с адрес: Република Чехия, гр. Св., ул. „Кр.” №***, чрез пълномощника - адв. С.Ш. от ПлАК, да заплати по приходната сметка на РС – Кн. държавна такса в размер на 2% върху получената за уравняване на дяловете парична сума /3 000 лв./, а именно сумата от 60 лв. /шестдесет лева/. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 691/2018 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните.

35

АНД No 215/2018

Други административни от наказателен характер дела

Н.И.Д.

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 19.12.2018г.
НП-потвърдено

36

Гражданско дело No 367/2015

Делба

И.П.Н.

С.Н.Н.,
П.Н.М.,
Ц.С.Л.,
П.С.Б.,
В.Ц.А.,
Н.Ч.К.,
Ц.Ч.Ц.,
Б.Ц.Д.,
И.И.Г.,
И.К.М.,
М.Г.Ф.П.,
Д.Б.Д.,
Й.Б.Д.,
Т.Б.Б.,
В.В.Н.,
Г.Ц.Ц.,
И.Ц.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.12.2018г.

37

АНД No 190/2018

КАТ

П.И.Р.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.12.2018г.
НП-отменено

38

ЧГД No 481/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

С.М.Л.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 21.12.2018г.
На основание чл.233 от ГПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Ч.Гр.д.№481/2018г. по описа на РС-Кн., поради липса на правен интерес от страна на „Банка ДСК“ ЕАД - гр.С. за продължаване на производството, изложено в молба с вх.№2927/13.12.2018г. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в 7-дневен срок от датата на получаването на съобщението за неявилите страни и в същия срок от днес за отв. Й.О..

39

ЧГД No 857/2018

Приемане и отказ от наследство

П.Р.С.

Н.И.Р.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.12.2018г.
В законна сила на 27.12.2018г.

40

ЧГД No 858/2018

Приемане и отказ от наследство

В.Д.В.

О.Д.В.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.12.2018г.
В законна сила на 27.12.2018г.

41

ЧНД No 292/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 27.12.2018г.
Приключва разпита по ЧН дело № 292/2018 година по описа на КжРС.
В законна сила на 27.12.2018г.

42

НОХД No 286/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Н.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 27.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор А. Т. и адвокат С.Ч. – служебен защитник на Г.Н.М.. Подсъдимият Г.Н.М., родена на *** ***, българка, българска гражданка, с начално образование, вдовица, безработна, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На неустановен ден в периода от 01.12.2017г. до 05.01.2018г. в гр.Кн., обл.Плевен, пред домът, находящ се на ул.О. **, чрез лице с неустановена по делото самоличност, посредством допълнително монтиран двужилен ел.проводник от жила на уличната мрежа за осветление към вътрешната инсталация на къщата е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на уличното осветление, собственост на Община Кн., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.II от НК. За това й деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“б“ от НК съдът НАЛАГА на подс. Г.Н.М. наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА; На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.Г.Н.М. по-лекото наказание „Глоба“, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. От престъплението няма причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА Г.Н.М., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски за съдебно-оценителна експертиза в размер на 64,52 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимата. ПРОКУРОР:.................. ЗАЩИТНИК: ............... / Ангел Танев/ /Адв.С.Ч./ ПОДСЪДИМА: ..................... / Г.Н.М./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Г.Н.М. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 286/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Г.Н.М. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата приобщеното по делото веществено доказателство: 3м. бял двужилен ел.проводник, подвързан в единият си край към двужилен ел.проводник с черна изолация с дължина 8 метра, понастоящем предаден на съхранение в Архив в РС- Кн..
Г.Н.М.
В законна сила на 27.12.2018г.

43

НОХД No 287/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Н.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 27.12.2018г.
Одобрява постигнатото на 19.12.2018г., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат С.Ч. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемата Г.Н.М., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №119/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №164/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемата Г.Н.М., родена на ***г***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, с начално образование, вдовица, пенсионер, неосъждана, с ЕГН ********** се признава за виновна в това, че: На неустановен ден в периода от 06.01.2018г. до 23.07.2018г. в гр.Кн., обл,Пл., пред дом, находящ се на ул.О. **, чрез лице с неустановена по делото самоличност, посредством допълнително монтиран двужилен ел.проводник от жила на уличната мрежа за осветление към вътрешната инсталация на къщата е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на уличното осветление, собственост на Община Кн., с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, нa основание чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемата Г.Н.М., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. Г.Н.М. по-лекото наказание Глоба, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. От престъплението няма причинени имуществени вреди. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът отнема в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 3 м. бял двужилен проводник, ПВВ - МБ 2x4 с дължина 26 метра, понастоящем на съхранение в РУ Кн., което да бъде унищожено. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Г.Н.М., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. сумата от 64.52 лв. (шестдесет и четири лева и 52 ст.) – разноски по досъдебното производство за съдебно-техническа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №119/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №164/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №287/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемата Г.Н.М., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Г.Н.М.
В законна сила на 27.12.2018г.

44

НОХД No 272/2018

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.К.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор А
. Т. и адв. Ш. - договорен защитник на подсъдимият Г.К.П., по смисъла на което: Г.К.П. роден на *** год. в с. Г., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На 13.08.2018 год. в гр.Кн., на кръстовището, образувано от улица „Г. *** управлявал МПС - лек автомобил Опел Астра с рама №WOL0000051S25025169, като си служи с контролни знаци - регистрационни табели с № *******, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил Ауди 80 - престъпление по чл.345, ал.1, пр. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 345, ал.1, пр.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК съдът НАЛАГА на подс. Г.К.П. наказание ,,ПРОБАЦИЯ” , изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. 2. На 13.08.2018 год. в гр.Кн., на кръстовището, образувано от улица „Г. *** управлявал МПС - лек автомобил Опел Астра с рама №WOL0000051S25025169, който не е регистриран по Закона за движение по пътищата и Наредба 1-45/24.03.2000 година за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета теглени от тях - престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК съдът НАЛАГА на подс. Г.К.П. наказание ,,ПРОБАЦИЯ” , изразяващо се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. Г.К.П. едно общо наказание между определените по – горе, в размер на най-тежкото от тях, а именно: наказание „ПРОБАЦИЯ”, изразяващо в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационния служител за срок от 6 /шест/ месеца. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв. С. Ш. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Г.К.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимия Г.К.П. по настоящото НОХ дело № 272/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Г.К.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Г.К.П.
В законна сила на 12.12.2018г.

45

НОХД No 224/2018

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Х.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.12.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 14.12.2018 год. в гр. Кнежа споразумение между Районна прокуратура - гр.Кн
., представлявана от прокурор М. М. и адвокат П.К. ***, в качеството му на упълномощен защитник на подсъдимия И.Х.И., с ЕГН **********,***, със съгласието на повереника на пострадалото от престъплението лице Е.С.С. - адв. Р.Б. от ПлАК, на основание чл. 384, ал.1 и ал.3 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХ дело №224/2018г. по описа на РС Кн. /досъдебно производство №63/2018г. по описа на РП – Кн./, по силата на което: Подсъдимият И.Х.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 13.05.2018 год. в гр. Кн., обл. Плевен, противозаконно унищожил чужда движима вещ - мобилен телефон Samsung Galaxy S8 64 GB G950F на стойност 880.00 лв., собственост на Е.С.С. ***, ползван от В. Е. Ст. от гр. Кн. – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 216, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът налага на подсъдимия И.Х.И., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. Флаш памет ADATA UV110/8GB, бяла на цвят, предадена с Протокол за доброволно предаване от 02.07.2018г., да бъде върнато на собственика Р. Г. Ц., с ЕГН ********** ***. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК И.Х.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пл. сумата от 114.13 лв. (сто и четиринадесет лева и 13 ст.) – разноски по досъдебното производство за експертизи. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 63/2018 год. по описа на РП – Кнежа /ЗМ №84/2018 год. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 224/2018 год. по описа на Районен съд - гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия И.Х.И., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адв. К.: Моля съда да бъде отменена наложената ми глоба за неявяването ми в предходното съдебно заседание, на 30.11.2018г., тъй като тогава не успях да се придвижа навреме поради влошената пътна обстановка, технически проблем на моя автомобил, както и ноторно известния факт за затрудненото движение при пътуване от гр. Ч. Бр., като едновременно с това бях забравил и мобилния си телефон, поради което нямах връзка и възможност да съобщя своевременно за проблемите си. Ето защо моля да бъде отменена глобата, която ми е наложена. Съдът намира, че следва да бъде отменена наложената на адв. П. К. с протоколно определение от 30.11.2018г. глоба в размер на 100 лв. и О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената с протоколно определение в с.з., проведено на 30.11.2018г., на адв. П.В.К. от ПлАК Глоба в размер на 100 /сто/ лева.
И.Х.И.
В законна сила на 14.12.2018г.