РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до
30.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 178/2018

Производство по чл. 243 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА,
В.А.К.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.7.2018г.
Уважава

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 19.9.2018
Наказателно дело № 867/2018
В законна сила на 19.9.2018г.

2

ЧНД No 227/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.А.О.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 2.11.2018г.
КУМУЛИРА наложените наказания на осъд. Д.А.О., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, управител на ЕТ, осъждан, с ЕГН **********, наложени със Споразумение №158/21.09.2018 год. по НОХ дело №216/2018 год. по описа на РС – гр. Кн. и със Споразумение №70/18.04.2018 год. по НОХ дело №55/2018 год. по описа на РС – Кн., като определя едно общо най-тежко наказание, а именно ,,Пробация” в размер на 10 /десет/ месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:***, 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца; На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА фактически изтърпяната част от наложеното Наказание ,,Пробация” на осъд.Д.А.О. по НОХ дело №55/2018 год. по описа на РС – Кн.. Определението може да се обжалва или протестира пред ПлОС в 15 дневен срок от днес.
Д.А.О.

3

Гражданско дело No 454/2018

Искове за развод и недействителност на брака

А.Н.Й.

К.М.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.11.2018г.
В законна сила на 5.11.2018г.

4

ЧНД No 242/2018

Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.11.2018г.
Уважава

5

ЧГД No 744/2018

Приемане и отказ от наследство

Ц.Т.П.

Т.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 8.11.2018г.
В законна сила на 8.11.2018г.

6

АНД No 150/2018

НАП

ЕТ Д.Х.Ц.П.

НАП- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 8.11.2018г.
НП-отменено

7

АНД No 161/2018

КАТ

И.А.Б.

РУ Д.ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.11.2018г.
НП-изменено

8

ЧГД No 748/2018

Приемане и отказ от наследство

Г.В.С.

В.В.Г.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 9.11.2018г.
В законна сила на 9.11.2018г.

9

АНД No 238/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.11.2018г.
А.И.К.
Мотиви от 9.11.2018г.

10

АНД No 238/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.И.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 9.11.2018г.

11

Гражданско дело No 286/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

Ц.В.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 12.11.2018г.

12

Гражданско дело No 487/2018

Делба

И.М.А.

М.М.Ш.,
К.М.Ш.,
В.М.Й.,
Е.П.Й.,
А.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 13.11.2018г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представеното в с.з. скица на поземлен имот, както и проект за съдебна спогодба между страните, а именно: Днес 13.11.2018 г. в гр. Кн. по гр.д. № 487/2018 г. по описа на РС Кн. между съделителите И.М.А. с ЕГН ********** ***, М.М.Ш., с ЕГН ********** ***, К.М.Ш. с ЕГН ********** ***, В.М.Й. с ЕГН **********,***, Е.П.Й. с ЕГН ********** *** и А.М.А. с ЕГН ********** ***, всички съсобственици на недвижим имот, предмет на договор за покупко - продажба на частна общинска собственост №305/18.06.2018 г. , вписан в СВ при КРС акт №83 том ІV вх. рег.№1498 от 19.06.2018 г. придобит в законов режим на общност за съделителите, а именно: НИВА с площ от 15.002 дка. /петнадесет декара и два квадратни метра/, ТРЕТА категория, находяща се в местност „УЧИЛИЩЕН ФОНД”, съставляващ имот с номер №37376.231.19 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, двеста тридесет и едно, точка, деветнадесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралния регистър, одобрен със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК. Номер по предходен план: 231019. Имота е при граници и съседи: 37376.231.152, 37376.231.27, 37376.231.26, 37376.231.25, 37376.231.20 и 37376.230.204 се сключи следната спогодба, съобразно която страните се съгласяват и получават в дялове както следва: ДЯЛ ПЪРВИ се ПРЕДОСТАВЯ на И.М.А. с ЕГН********** *** и същата се съгласява да я получи, а именно : НИВА с площ от 15.002 дка. /петнадесет декара и два квадратни метра/, ТРЕТА категория, находяща се в местност „УЧИЛИЩЕН ФОНД”, съставляващ имот с номер №37376.231.19 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, точка, двеста тридесет и едно, точка, деветнадесет/, съгласно кадастралната карта и кадастралния регистър, одобрен със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК. Номер по предходен план: 231019. Имота е при граници и съседи: 37376.231.152, 37376.231.27, 37376.231.26, 37376.231.25, 37376.231.20 и 37376.230.204 съгласно скица на поземлен имот №15-838670-13.11.2018 г.- при данъчна оценка 1764 лв. Дял ВТОРИ: М.М.Ш. с ЕГН **********,***, чрез пълномощникът си адвокат С.Т.Ш., която се съгласява да не получи реален дял от тази земя, защото е била уравнена парично от сестра си И.М.А. със сумата от 100 лв. Дял ТРЕТИ: К.М.Ш. с ЕГН **********,***, чрез пълномощникът си адвокат С.Т.Ш. се съгласява да не получи реален дял от тази земеделска земя, тъй като е бил уравнен парично от балдъзата си И.М.А. със сумата от 100 лева(сто лева). Дял ЧЕТВЪРТИ: В.М.Й. с ЕГН **********,***, чрез пълномощникът си адвокат С.Т.Ш. се съгласява с така направената спогодба да не получи реален дял от тази земеделска земя, тъй като е бил уравнена парично от сестра си И.М.А. със сумата от 100 лева(сто лева). Дял ПЕТИ: Е.П.Й. с ЕГН **********,***, чрез пълномощникът си адвокат С.Т.Ш. се съгласява да не получи реален дял от тази земеделска земя, тъй като е бил уравнен парично от балдъзата си И.М.А. със сумата от 100 лева(сто лева). Дял ШЕСТИ: А.М.А. с ЕГН **********,***, чрез пълномощникът си адвокат С.Т.Ш. се съгласява с така направената спогодба да не получи реален дял от тази земеделска земя, тъй като е била парично уравнена от дъщеря си е И.М.А. със сумата от 100 лева(сто лева). Страните заявяват, че са напълно удовлетворени от постигната спогодба, за прекратяване на съсобствеността между тях и същите нямат помежду си каквито и да било претенции по отношение на описаният подробно по-горе недвижим имот-земеделска земя, а направените разноски по делото остават за ищцата. СПОГОДИЛИ СЕ: 1………………………………………………… / Изабел М.А./ 2………………………………………………………… / За М.М.Ш. - адв. С.Ш. - пълномощник/ 3………………………………………………………… / За К.М.Ш. - адв. С.Ш. - пълномощник/ 4……………………………………………………….. / За В.М.Й. - адв. С.Ш. - пълномощник/ 5………………………………………………………. / За Е.П.Й. - адв. С.Ш. - пълномощник/ 6……………………………………………………….. / За А.М.А.- адв. С.Ш. - пълномощник/ Съдът счита, че следва да одобри така постигнатата между съделителите спогодба и ОПРЕДЕЛИ: ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба, която счита за непротиворечива на закона и морала и я ОДОБРЯВА , така както е описана по-горе. Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ищцата И.М.А., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса върху цялата сума на получения имот в размер на 35,28 лв. НАПРАВЕНИТЕ по делото разноски остават както са направени за ищцата. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 487/2018 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила на 13.11.2018г.

13

АНД No 228/2018

КАТ

А.Г.П.

ОД МВР С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.11.2018г.
НП-отменено

14

НОХД No 251/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Д.У.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 6.11.2018г.
Одобрява постигнатото на 05.11.2018г., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор М. М. и адвокат Р.М. от Пл. АК – защитник на обвиняемия И.Д.У., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №122/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №155/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият И.Д.У., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 07.07.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., по ул.“Ст. Ц.“ пред дом № * е управлявал моторно превозно средство – л.а. Опел Астра с рег.№ ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози, а именно тетрахидроканабинол и амфетамин, установени с Протокол за химико-токсилогично изследване за установяване употреба на наркотични вещества или техни аналози, лаб.№ 4354/01.08.2018г. на Военномедицинска академия гр.С. – престъпление по чл. 343б, ал.З от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия И.Д.У., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 4 (четири) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не налага на обв. И.Д.У. по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 3 от НК наказание „глоба”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.3 във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, Съдът налага на обв. И.Д.У., ЕГН: **********, наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 (пет) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 07.07.2018г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК И.Д.У., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. сумата от 165.00 лв. (сто шестдесет и пет лева и 0 ст.) – разноски по досъдебното производство за съдебно-химическа експертиза. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №122/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №155/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №251/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия И.Д.У., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
И.Д.У.
В законна сила на 6.11.2018г.

15

НОХД No 250/2018

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.С.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 12.11.2018г.
Одобрява постигнатото на 05.11.2018 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор М. М. и адвокат С.Ш. от ПлАК – служебен защитник на обвиняемата С.С.А., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №51/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №119/2018 г. по описа на РУ – Д. Д.), по силата на което: С.С.А., родена на *** г. в гр. Л., с постоянен адрес:***, понастоящем живуща ***, от турски произход, с българско гражданство, с начално образование, неомъжена, не работи, осъждана, с ЕГН **********, се признава за виновна в това, че: На 14.04.2018 г. в с. П., обл. Пл., отнела чужди движими вещи - сумата от 20.00 лв., от владението на собственика Н.Ц.В. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребила за това сила – престъпление по чл. 198, ал.1 от НК. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление нa основание чл. 198, ал.1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемата С.С.А., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание Лишаване от свобода в размер на 9 (девет) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. кухненски нож с дървена дръжка, с обща дължина 32 см. и дължина на острието 19,5 см., да се върне на собственика Н.Ц.В., ЕГН ********** ***. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.С.А., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. сумата от 95.61 лв. (деветдесет и пет лева и шестдесет и една ст.) – разноски по досъдебното производство за съдебно-медицинска и съдебно-биологическа експертизи. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №51/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №119/2018 г. по описа на РУ – Д. Д.) и НОХ дело №250/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемата С.С.А., с ЕГН:********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
С.С.А.
В законна сила на 12.11.2018г.

16

НОХД No 253/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.М.Ч.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор А. Т. и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия М.М.Ч.. Подсъдимият М.М.Ч. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, с едно малолетно дете, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 15.08.2018 година в гр. Кн., по ул. „М. Б.“ № ***, е управлявал лек автомобил, марка и модел „Вауксхал Зафира“ с регистрационен № ******* в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със заповед №17-0938-001455/18.06.2017 година на Началника на Сектор „Пътна полиция“-ОДМВР-Пл., връчена на 22.10.2017 година, констатирано с АУАН с бланков № 562771/15.08.2018 година по описа на РУ – Кн. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал.1 във връзка с чл.54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА на подс. М.М.Ч. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА“ в размер на 200 /двеста/ лева. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / М.М.Ч./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия М.М.Ч. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 253/2018 год. по описа на КРС.
М.М.Ч.
В законна сила на 12.11.2018г.

17

НОХД No 254/2018

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

И.Д.У.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 12.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия И.Д.У.. Подсъдимият И.Д.У. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, с едно малолетно дете, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: 1. На 27.08.2018г., в гр. Кн., обл.Пл., без надлежно разрешително, каквото се изисква по чл.7 от ЗКНВП придобил и държал, високорискови наркотични вещества, установени с Протокол за физико - химическа експертиза № Н-252/30.08.2018 год. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Пл., а именно: 1,623 гр. метамфетамин, на стойност 40,53лв. съгласно изготвен протокол по Приложение №2 от постановление на Министерски съвет №23 от 29.01.1998 г., като случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.З, т.1 от НК. За това му деяние и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.З, т.1 във връзка с чл.54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА на подс. И.Д.У. наказание ,,ГЛОБА“ в размер на 300 (триста) лева. 2. На 27.08.2018 г. в гр. Кн., обл.Пл., на кръстовище от ул.„Ц. Ц.” и ул.„Опълченска“, управлява МПС-лек автомобил Опел Астра с peг. № ********, в срока на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, съгласно Заповед № 18-0285-000201/17.07.2018г. на Началника на РУ Кн., връчено лично на 11.07.2018г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 във връзка с чл.54, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА на подс. И.Д.У. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. И.Д.У. по-лекото наказание „Глоба“ . На основание чл.381, ал.8 от НПК във вр. с чл.23, ал.1 от НК Съдът НАЛАГА на подс. И.Д.У. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 (три) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, като към него ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието „ГЛОБА“ в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА подс. И.Д.У. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените по досъдебното производство разноски в размер на 81,96 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.Д.У. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Д.У. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 254/2018 год. по описа на КРС.
И.Д.У.
В законна сила на 12.11.2018г.

18

Гражданско дело No 626/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.Д.М.

А.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №626/2018г. по описа на КРС и изпраща същото на РС – Ч. бр., по компетентност. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

19

Гражданско дело No 489/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

М.М.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.11.2018г.

20

Гражданско дело No 366/2018

Делба

А.В.Д.

Ц.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.11.2018г.

21

ЧГД No 758/2018

Приемане и отказ от наследство

П.В.И.

В.В.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 16.11.2018г.
В законна сила на 16.11.2018г.

22

Гражданско дело No 499/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД СОФИЯ

Е.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.11.2018г.

23

Гражданско дело No 761/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.11.2018г.
Р Е Ш И : R№187/2018 г. ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д. Б. ДЖ., с ЕГН ********** в семейството на О. А. М., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, поради промяна на мярката за закрила. Решението може да бъде на обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП - Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

24

Гражданско дело No 762/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.11.2018г.
НАСТАНЯВА детето Д. Б. ДЖ., с ЕГН ********** в семейството на неговата близка – Е. Д. И., с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. П., общ. И., ул. „В.“ № ** и настоящ адрес: с. П., ул. „Г. Д.” №***, за срок до навършване на пълнолетие от детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до промяна на обстоятелствата. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.

25

ЧГД No 763/2018

Приемане и отказ от наследство

Ж.В.З.

В.В.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 19.11.2018г.
В законна сила на 19.11.2018г.

26

АНД No 244/2018

КАТ

М.К.М.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.11.2018г.
НП-отменено

27

Гражданско дело No 629/2018

Делба

В.Ц.Б.,
В.В.Б.

И.Б.Б.,
А.Б.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 20.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес – 20.11.2018 год., съдебна спогодба между В.Ц.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** и В.В.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, действащи чрез пълномощника си адвокат С
. Ш. от ПлАК, от една страна и, от друга, И.Б.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** и А.Б.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, по силата на която: В общ дял на съделителите В.Ц.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** и В.В.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, се поставя и те стават изключителни собственици на следния недвижим имот, находящ се в гр. Кн., обл. Пл., ул. „Я. С.“ №**, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 625,00 /шестстотин двадесет и пет/ квадратни метра, съставляващ поземлен имот с идентификатор - 37376.1002.3449 /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест, хиляда и две, три хиляди четиристотин четиридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кн., одобрени със Заповед №РД-18-1431/ 07.08.2018г на Изпълнителния директор на АГКК. Трайно предназначение – Урбанизирана територия, с адрес на поземления имот: гр. Кн., ул. „Я. С.” №**, оставащ до съседи: 37376.1002.630, 37376.1002.5007, 37376.1002.161, 37376.1002.3450. Номер по предходен план: 3449 /три хиляди четиристотин четиридесет и девет/, квартал 24 /двадесет и четири/, парцел №Х /десет римско/, съгласно скица на поземлен имот №15-703198-01.10.2018 г. издадена от АГКК – гр. Пл., както и построените в имота: - Сграда с трайно предназначение – Гараж с идентификатор 37376.1002.3449. 1, съгласно скица на поземлен имот №15-703236-01.10.2018 г. издадена от АГКК – гр. Пл., със застроена площ от 28,00 /двадесет и осем/ квадратни метра; - Сграда с трайно предназначение – Жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 37376.1002.3449. 2, съгласно скица на поземлен имот №15-703241-01.10.2018 г. издадена от АГКК – гр. Пл., със застроена площ от 61,00 /шестдесет и един/ квадратни метра; - Сграда с трайно предназначение – Друг вид сграда за обитаване с идентификатор 37376.1002.3449. 3, съгласно скица на поземлен имот №15-703244-01.10.2018 г. издадена от АГКК – гр. Пл., със застроена площ от 42,00 /четиридесет и два/ квадратни метра и - Сграда с трайно предназначение – Друг вид сграда за обитаване с идентификатор 37376.1002.3449. 3, съгласно скица на поземлен имот №15-703247-01.10.2018 г. издадена от АГКК – гр. Пл., със застроена площ от 37,00 /тридесет и седем/ квадратни метра. Данъчната оценка на недвижимия имот е 11 784,10 лв. /единадесет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева и 10 ст./, съгласно удостоверение за данъчна оценка изх.№**********/***. И.Б.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, не получава реален дял от описания по-горе имот, тъй като е парично уравнена от В.Ц.Б. със сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/. А.Б.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, не получава реален дял от процесния имот, тъй като е парично уравнена от В.Ц.Б. със сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК В.Ц.Б., ЕГН ********** и В.В.Б., ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на РС гр. Кн. държавна такса в размер на 2% върху стойността на имота по данъчната му оценка, а именно сумата от 235.68 лв. /двеста тридесет и пет лева и 68 ст./. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК И.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС – Кн. държавна такса в размер на 2% върху получената за уравняване на дяловете парична сума от 1000 лв., а именно сумата от 20 /двадесет/ лева. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК А.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС – Кн. държавна такса в размер на 2% върху получената за уравняване на дяловете парична сума от 1000 лв., а именно сумата от 20 /двадесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 629/2018 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

28

Гражданско дело No 754/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Д.Д.,
М.Д.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.11.2018г.
В законна сила на 20.11.2018г.

29

Гражданско дело No 765/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Г
. Кр. Сп., с ЕГН ********** в професионалното приемно семейството на М. Г. Цв., с ЕГН ********** и Д. Б. Цв., с ЕГН ********** ***. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр. Кн. и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн.

30

Гражданско дело No 351/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД СОФИЯ

М.Х.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 20.11.2018г.
ВНАСЯ Гражданско дело №351/2018г. в Архив на РС – Кн
., поради невнесен депозит за особен представител. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от датата на получаване на съобщението за ищеца.

31

ЧНД No 240/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Л.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 240 / 2018 г. по описа на РС Кн. Предоставя възможност на освид. лице Г.Л.Б. при спазване на изписаните в епикризата лечебни процедури и медикаменти да осъществява лечението си в домашни условия, като оказва на брата на същата М.Л.П. да съдейства на сестра си в съответната насока. Определението подлежи на обжалване с ч. жалба и протест в 3 дн. срок пред ОС Пл
., което се съобщи на страните.

32

Гражданско дело No 764/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.11.2018г.

33

АНД No 189/2018

КАТ

В.Ю.Т.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 22.11.2018г.
НП-отменено

34

Гражданско дело No 219/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

А.Ц.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.11.2018г.

35

Гражданско дело No 225/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ

Д.Г.Е.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 23.11.2018г.

36

АНД No 188/2018

КАТ

Д.В.Д.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.11.2018г.
НП-отменено

37

Гражданско дело No 739/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Ю.В.

Ю.Р.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.11.2018г.

38

ЧГД No 792/2018

Приемане и отказ от наследство

К.Н.Ц.

Н.Ц.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 26.11.2018г.
В законна сила на 26.11.2018г.

39

ЧГД No 793/2018

Приемане и отказ от наследство

Б.Н.П.

Н.Ц.М.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 26.11.2018г.
В законна сила на 26.11.2018г.

40

АНД No 246/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Б.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 26.11.2018г.
А.Б.Н.
Мотиви от 26.11.2018г.

41

ЧГД No 231/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

Н.Ц.Н.Б.,
И.Н.Б.,
Т.Н.Ц.,
Ц.Н.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.11.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по Ч. гр. дело №231/2018 г. по описа на РС Кн. поради отпаднал правен интерес за молителя от воденето му. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от съобщението.

42

Гражданско дело No 612/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

З.Ц.Б.

С.Ц.Б.,
Х.Й.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.11.2018г.

43

ЧГД No 800/2018

Приемане и отказ от наследство

Ц.К.Д.

К.А.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 27.11.2018г.
В законна сила на 27.11.2018г.

44

НОХД No 95/2018

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.С.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.11.2018г.
Водим от горното и на основание чл.414, ал.1, т.1 от НПК, Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОПРЕДЕЛЯ по Присъда №151/12.09.2018г. по НОХ дело №95/2018г. по описа на РС-Кн., влязло в законна сила на 28.09.2018г., на подсъдимия Н.С.Н., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, с ЕГН: **********, пробационната мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 10 месеца“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „Задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност 2 /два/ пъти седмично за срок от 10 месеца“, съгласно чл.42а, ал.2, т.1 от НК. Определението подлежи на въззивно обжалване и протест пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Н.С.Н.

45

Гражданско дело No 664/2016

Делба

Р.В.В.

Т.Г.Н.,
Д.Г.Т.,
Е.Г.С.,
Б.И.Б.,
Е.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение (второ) от 28.11.2018г.

46

ЧНД No 249/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОРЯХОВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.С.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 28.11.2018г.
Ц.С.К.

47

АНД No 152/2018

БАБХ

В.С.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.11.2018г.

48

Гражданско дело No 222/2018

Делба

В.И.Ш.

Д.П.В.,
П.П.Л.,
В.Д.В.,
Д.И.П.,
В.И.В.,
Г.Г.И.,
Н.Ц.Х.,
Ц.К.В.,
Л.К.В.,
А.Ц.С.,
Ц.С.С.,
Т.С.К.,
Л.К.Ш.,
П.О.Ш.,
Д.О.С.,
П.И.М.,
Ц.Н.Г.,
К.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.11.2018г.

49

Гражданско дело No 639/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Н.Х.Д.,
П.Д.И.

Н.В.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.11.2018г.

50

ЧНД No 261/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.С.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.11.2018г.
С.С.А.

51

НОХД No 263/2018

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Х.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 16.11.2018г.
Одобрява постигнатото на 14.11.2018 год., на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Р.М. от ПлАК – защитник на обвиняемия Б.Х.А., за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №101/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №№ 131/2018 год.и 132/2018 год. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият Б.Х.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, от ромски произход, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: 1. На 14.07.2018 г. около 02.40 ч. в с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., по ул.“Й. Н.“, без да има за това редовно писмено позволително, като използвал лек автомобил марка и модел „Мерцедес МБ 100Д“ с поставени регистрационни табели, издадени за друго МПС, а именно табели с рег.№ ********, е транспортирал незаконно добит от другиго дървен материал - три кубически метра пространствени дърва за огрев от цер и дъб, на обща стойност 210.00 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 235 ал.6 във вр. с ал.2 от НК. 2. На 14.07.2018 г. около 02.40 ч. в с. Бр., общ. Кн., обл. Пл., по ул.“Й. Н.“ е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МБ 100Д“ с рама № VSA63134413096843, собственост на И.В. ***, като си служил с два броя регистрационни табели, с регистрационен номер ********, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка и модел „Опел Астра“, собственост на Б. П. Х. *** – престъпление по чл. 345 ал.1 от НК. Деянията са извършени при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, за извършеното престъпление по чл. 235, ал.6 вр. ал.2 НК, нa основание чл. 235, ал.6 във вр. с ал.2, във връзка с чл. 54, ал.1 от НК Съдът налага на обвиняемия Б.Х.А., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: -по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, два пъти седмично; -по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; -по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ часа за ЕДНА календарна година. По споразумение на страните, за извършеното престъпление по чл. 345, ал.1 НК, на основание чл. 345, ал.1 във вр. с чл. 54, ал.1 от НК Съдът налага на обвиняемия Б.Х.А., ЕГН ********** наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл. 23, ал.1 от НК Съдът определя на обвиняемия Б.Х.А., ЕГН ********** едно общо най-тежко измежду така наложените му наказания, а именно наказание ПРОБАЦИЯ, като съвкупност от следните пробационни мерки: -по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, два пъти седмично; -по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА; -по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО И ПЕТДЕСЕТ часа за ЕДНА календарна година. На основание чл. 23, ал.З от НК, към определеното общо най-тежко наказание присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. По отношение на приобщените по делото веществени доказателства: Ha основание чл. 235, ал.7 от НК Съдът отнема в полза на държавата предмета на престъплението по чл. 235, ал.6 вр. ал.2 от НК, а именно 3 /три/ пространствени кубически метра дърва за огрев от цер и дъб, понастоящем на съхранение в РУ – Кн.. Връща на собственика И.В.В., ЕГН ********** ***, иззетия при огледа на местопроизшествието лек автомобил, марка и модел „Мерцедес МБ 100Д“ с рама № VSA63134413096843, понастоящем на съхранение в РУ – Кн.. Отнема иззетите при огледа с лекия автомобил 2 броя регистрационни табели с номер ********, които да бъдат изпратени на Сектор „ПП-КАТ” при ОД на МВР град Пл., за унищожаване. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Б.Х.А., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. сумата от 155.94 лв. /сто петдесет и пет лева и 0.94 ст./ – разноски по делото за съдебно-стокова и дактилоскопна експертизи. Прекратява на основание чл. 24, ал.3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № 101/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №№ 131/2018 г. и 132/2018 г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 263/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия Б.Х.А., ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Б.Х.А.
В законна сила на 16.11.2018г.

52

НОХД No 266/2018

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.В.,
И.Г.В.,
А.М.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 22.11.2018г.
Одобрява постигнатото на 16.11.2018г. в гр.Кн
., на основание чл. 381 от НПК споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева, от една страна и, от друга, адвокат Д.И.Г. при ПлАК, в качеството му на служебен защитник на обвиняемия А.М.Н., ЕГН **********; адвокат С.П.Я. при ПлАК, в качеството му на служебен защитник на И.Г.В., ЕГН **********, и адвокат С.А.Ч. от ПлАК в качеството й на служебен защитник на В.Д.В., ЕГН **********, за решаване на делото по бързо производство №73/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №216/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият А.М.Н., роден на ***г. в гр.Л., с постоянен адрес: ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, ученик в седми клас в ОУ“О. П.“ гр.Кн., неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 02.11.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., ул.“Г. М.“ №*, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с лицата В.Д.В. и И.Г.В., и тримата като извършители, отнел чужди движими вещи - три броя метални тръби, всяка с дължина по 7,80м., Ф - 60мм и дебелина на стената - 2мм, на обща стойност 118,80 лв., от владението на собственика „Стъкопластик“ АД гр.Кн., без съгласието на отговорното длъжностно лице Р. Т. П., с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1, т.3 НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия А.М.Н., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез обявяването му по местния радио възел. Обвиняемият И.Г.В., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, без образование - неграмотен, вдовец, пенсионер по болест, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 02.11.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., ул.“Г. М.“ № *, в съучастие с лицата В.Д.В. и А.М.Н., последният като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, и тримата като извършители, отнел чужди движими вещи - три броя метални тръби, всяка с дължина по 7,80м., Ф -60мм и дебелина на стената - 2мм, на обща стойност 118,80 лв., от владението на собственика „Стъкопластик“ АД гр.Кн., без съгласието на отговорното длъжностно лице Р. Т. П., с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия И.Г.В., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; -по чл.42а, ал.2, т.6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО часа за ЕДНА календарна година. Обвиняемият В.Д.В., роден на ***г. в гр.Б. Сл., с постоянен адрес:***, понастоящем живущ ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, разведен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 02.11.2018г. в гр.Кн., обл.Пл., ул.“Г. М.“ № *, в съучастие с лицата И.Г.В. и А.М.Н., последният като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, и тримата като извършители, отнел чужди движими вещи - три броя метални тръби, всяка с дължина по 7,80м., Ф -60мм и дебелина на стената - 2мм, на обща стойност 118,80 лв., от владението на собственика „Стъкопластик“ АД гр.Кн., без съгласието на отговорното длъжностно лице Р. Т. П., с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 194, ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия В.Д.В., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ПРОБАЦИЯ“, като съвкупност от следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от Нк - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; -по чл.42а, ал.2, т.6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на СТО часа за ЕДНА календарна година. Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени. Приобщените по делото веществени доказателства са върнати на собственика. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК, И.Г.В., с ЕГН ********** и В.Д.В., с ЕГН **********,***, да заплатят по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по бързото производство разноски в размер на 46.92 лв. /четиридесет и шест лева и 92 ст./, от които 31.28 лв. - И.Г.В. и 15.64 лв. - В.Д.В.. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №73/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №216/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №266/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия И.Г.В., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Отменя взетата спрямо обвиняемия В.Д.В., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Отменя взетата спрямо обвиняемия А.М.Н., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „Надзор от ИДПС – Пл. Н. Зл.”. Определението е окончателно.
В.Д.В.
И.Г.В.
А.М.Н.
В законна сила на 22.11.2018г.

53

НОХД No 270/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.А.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 28.11.2018г.
Одобрява постигнатото на 23.11.2018г. в гр. Кн
. споразумение на основание чл. 381 от НПК между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева, от една страна и, от друга, адвокат Й.Я. от Плевенска АК – служебен защитник на обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН **********, за решаване на делото по бързо производство №75/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №413/2018г. и № 422/2018г. по описа на РУ – Д. Д.), по силата на което: Обвиняемият Д.А.Д., роден на *** г. в гр.Кн., с постоянен адрес:***9, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен /във фактическо съпружеско съжителство с три деца/, работи, неосъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: 1. На 13.11.2018 г. около 21.50 ч. в гр. И., обл. Пл., по ул.”Хр. Б.”, до църквата е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Рено Лагуна“ без регистрационни табели, с рама № VF1BG0G0626460340, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,32 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест 7410 Дрегер“ с фабричен номер 0091 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. 2. На 13.11.2018 г. около 21.50 ч. в гр. И., обл. Пл., по ул.”Хр. Б.”, до църквата е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Рено Лагуна“ без регистрационни табели, с рама № VF1BG0G0626460340, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Закон за движение по пътищата и Наредба №I-45/24.03.2017г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях – престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК. Деянията са извършени при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Страните се съгласяват, на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага по-лекото наказание Глоба, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал. 2 вр. ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН ********** наказание „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност два пъти седмично; - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 23, ал. 1 от НК Съдът определя на обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание измежду така наложените му по-горе, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание за срок от 3 /ТРИ/ГОДИНИ. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. По делото няма направени разноски. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №75/2018 г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №413/2018г. и ЗМ № 422/2018г. по описа на РУ – Долни Дъбник) и НОХ дело № 270/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кнежа. Отменя взетата спрямо обвиняемия Д.А.Д., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Д.А.Д.
В законна сила на 28.11.2018г.