РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 191/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.М.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.10.2018г.
А.М.М.
Мотиви от 1.10.2018г.

2

АНД No 192/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.И.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 1.10.2018г.
П.И.Д.
Мотиви от 1.10.2018г.

3

Гражданско дело No 30/2015

Делба

К.И.С.

Т.И.Г.,
В.И.С.,
Ц.Н.Б.,
Г.Д.Б.,
И.Д.Н.,
Й.Ц.Б.,
Р.Ц.С.,
Ц.В.С.,
Н.В.Х.,
И.Д.Ч.,
В.Д.М.,
В.Г.Д.,
Д.Г.Д.,
И.К.Д.,
В.П.М.,
П.Д.М.,
В.Д.М.,
Н.Д.М.,
С.Л.Д.,
И.М.Д.,
Х.М.Д.,
Н.М.Д.,
Н.Н.М.,
И.С.С.,
Б.И.П.,
И.П.К.,
Н.Г.К.,
П.Г.К.,
В.И.К.,
О.И.К.,
П.Т.С.,
М.Т.Н.,
В.Р.К.,
Е.И.К.,
Е.И.Ц.,
М.И.Р.,
Б.Ц.И.,
В.С.И.,
В.С.С.,
В.Д.Ц.,
Р.В.Д.,
Г.И.В.,
И.Ц.Н.,
С.С.И.,
Н.П.Н.,
Л.Г.Б.,
З.Н.С.,
Н.И.М.,
З.С.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.10.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ТРЕТИ от основното заключение и вариант ШЕСТИ от допълнителното експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизите след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от днес за ищеца и за ответника С.И. , а за неявилите се съделители от получаване на съобщението.

4

Гражданско дело No 370/2016

Делба

Й.Б.Б.,
Б.Б.Б.,
А.Б.Б.,
Й.Б.Б.

Л.Й.Б.,
В.П.Г.,
Г.П.Г.,
Н.Ц.Д.,
П.Ц.Г.П.,
С.С.И.,
Ц.Ц.Б.,
Ц.С.Г.,
И.П.К.,
Н.П.Г.,
Ц.П.Г.,
П.П.Ц.,
Ц.П.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.10.2018г.

5

Гражданско дело No 877/2017

Делба

И.П.П.

Н.А.Б.,
Т.И.П.,
М.П.Р.,
Д.Б.Ц.,
К.Б.П.,
Н.В.П.,
В.Т.П.,
И.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.10.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 3 /три/, от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 6 /шест/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ПЪРВИ вариант от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3, с приложени към него 6 бр. скици с новообразуваните имоти, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

6

Гражданско дело No 237/2018

Делба

С.В.С.

И.Р.Д.,
Р.Ц.П.,
Т.А.Д.,
В.А.Д.,
С.С.И.,
Д.Й.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.10.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ и ВТОРИ ВАРИАНТ, разработени в справки №№ 3 /три/ и 5 /пет/, от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 2 /два/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ПЪРВИ и ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице, разработени в справка № 3 и справка № 5, с приложени към него 2 бр. скици с новообразуваните имоти, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

7

Гражданско дело No 300/2018

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Т.С.Т.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛАМБИ КАНДЕВ - 1893"

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.10.2018г.

8

ЧГД No 452/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

ТЕКСИМ БАНК АД СОФИЯ

Т.Б.К.П.,
С.Т.С.,
Б.Т.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 3.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.Гр.д. № 452/2018 г. по описа на РС – Кн., поради направени и вписани в Особената книга за отказ от наследство, водена в КжРС, откази на наследниците С.Т.С., ЕГН ********** и Б.Т.К., ЕГН ********** от наследството, останало след смъртта на починалия длъжник Т.Б.К.,***. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, за което се дължи д.т. в размер на 15 лв.

9

Гражданско дело No 663/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.10.2018г.
НАСТАНЯВА детето А. М. Н., ЕГН ********** в семейството на неговия близък – И. Г. В., ЕГН **********, с адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие от детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до промяна на обстоятелствата. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн..

10

Гражданско дело No 638/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Х.Л.Х.,
П.Х.Х.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2018г.
В законна сила на 4.10.2018г.

11

Гражданско дело No 668/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2018г.
НАСТАНЯВА детето Г. М. М., с ЕГН ********** в семейството на нейната баба – Г. Б. А., ЕГН **********, с адрес: ***, за срок до навършване пълнолетие на детето или до промяна на обстоятелствата. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

12

АНД No 217/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 4.10.2018г.

13

АНД No 217/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.10.2018г.
С.Г.Б.
Мотиви от 4.10.2018г.

14

Гражданско дело No 553/2015

Делба

Ц.Г.Х.,
Р.В.И.

Т.П.К.,
Т.Й.В.,
Т.В.З.,
А.И.П.,
П.Ц.П.,
М.П.Ш.,
В.Н.И.П.,
М.Г.К.,
Л.Г.М.,
Б.Б.М.,
В.Б.Н.,
И.Т.Х.,
О.Г.Д.П.,
В.Г.К.П.,
Н.П.П.,
Й.П.Д.,
И.Н.П.,
П.И.П.,
Т.И.К.,
Л.Ф.В.,
С.Ф.А.,
Л.Д.Б.,
Л.П.Н.,
А.А.Н.,
М.А.К.,
С.Ц.И.,
Б.Ц.К.,
Й.М.К.,
С.И.П.,
Л.И.В.,
М.Б.К.,
Д.Б.В.,
Х.Р.И.,
Н.В.И.,
Р.В.И.,
М.Т.Д.,
Т.М.Д.,
В.М.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.10.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за процесуален представител на ищцата адв. Б., а за неявилите се от получаване на съобщението.

15

Гражданско дело No 841/2017

Делба

М.К.Б.

С.К.К.,
Д.Т.Д.,
С.Т.Д.,
С.И.Ц.,
Ц.И.Ц.,
Г.И.Ц.,
Д.Ц.Д.,
И.А.П.,
К.Т.К.,
П.К.А.,
СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.10.2018г.

16

Гражданско дело No 539/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

В.Й.К.

Д.П.Д.,
Г.Т.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.10.2018г.

17

Гражданско дело No 676/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.10.2018г.
НАСТАНЯВА детето С
. А. К., с ЕГН ********** в семейството на неговите близки – С. Д. Тр., с ЕГН ********** и Сл. И. Тр., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна на обстоятелствата. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн.

18

ЧНД No 233/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ Д.ДЪБНИК

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.10.2018г.
Приключва разпита по ЧНД № 233/2018 година по описа на Кнежанския районен съд
В законна сила на 11.10.2018г.

19

ЧНД No 234/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ Д.ДЪБНИК

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.10.2018г.
Приключва разпита по ЧН дело №234/2018 година по описа на Кнежанския районен съд.
В законна сила на 11.10.2018г.

20

Гражданско дело No 237/2017

Делба

В.М.В.

Д.Й.К.,
Б.Й.К.,
Л.Т.С.,
А.Т.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.10.2018г.

21

НОХД No 46/2018

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.М.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 28.5.2018г.
Н.М.И.
Мотиви от 30.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 5.10.2018
Наказателно дело № 646/2018
В законна сила на 5.10.2018г.

22

НОХД No 231/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Ц.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 4.10.2018г.
Одобрява постигнатото на 02.10.2018г. споразумение на основание чл. 381 от НПК между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мирослава Митева, от една страна и, от друга, адвокат С.Ч. от ПлАК – защитник на обвиняемия С.Ц.Д. и обвиняемия, за решаване на делото по досъдебно производство №137/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №177/2018г. и ЗМ № 184/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият С.Ц.Д., роден на ***г. в гр.С., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: 1. Ha 15.07.2018г. около 02.00ч. в с.Е., общ.Кн., обл.Пл., по ул.В. К. пред № * е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „YAMAHA“, без регистрационни табели, с рама № MH34ST001XK023884, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,27 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическо изследване № 294/17.07.2018г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП Пл. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. 2. На 15.07.2018г. около 02.00ч. в с.Е., общ.Кн., обл.Пл., по ул.“В. К.“ пред № * е управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „YAMAHA“, без регистрационни табели, с рама № MH34ST001XK023884, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Закон за движение по пътищата и Наредба № І-45/24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркета, теглени от тях – престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Деянията са извършени при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343б, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия С.Ц.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Страните се съгласяват, на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налага по-лекото наказание Глоба, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода. По споразумение на страните, на основание чл. 345, ал. 2, във вр. с ал.1 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК Съдът налага на обвиняемия С.Ц.Д., с ЕГН ********** наказание „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; - по чл.42а, ал.2, т.2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 23, ал. 1 от НК Съдът определя на обвиняемия С.Ц.Д., с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание измежду така наложените му по-горе, а именно: наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание за срок от 3 /ТРИ/ГОДИНИ. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.Ц.Д., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по досъдебното производство разноски за съдебно-химическа експертиза в размер на 95.00 лв. /деветдесет и пет лева и 0 ст./. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №137/2018 г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №177/2018г. и ЗМ № 184/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 231/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата спрямо обвиняемия С.Ц.Д., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
С.Ц.Д.
В законна сила на 4.10.2018г.

23

ЧНД No 229/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

И.В.Б.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 16.10.2018г.

24

Гражданско дело No 880/2017

Делба

Д.М.А.

М.К.А.,
Р.А.А.,
М.П.А.,
С.П.М.,
Н.И.А.,
Е.Б.А.,
И.Б.А.,
Б.К.К.,
Д.В.П.,
Д.Б.Д.,
М.М.А.,
Е.М.А.,
Е.И.А.,
Н.Я.Н.,
С.И.Д.,
Р.М.П.,
М.Д.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 17.10.2018г.

25

Гражданско дело No 33/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МИМ-АГРО ЕООД ЛЕВСКИ

И.Н.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.10.2018г.

26

Гражданско дело No 492/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ФОРМУЛА 2 ЕООД КАРНОБАТ

ДЕО ВОЛЕНТЕ КАР ЕООД КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.10.2018г.

27

ЧГД No 565/2018

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

А.Р.И.,
Р.А.Г.,
А.А.Л.,
Д.А.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 23.10.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №565/2018 г. по описа на РС Кнежа поради липса на правен интерес за воденето му по отношение на посочените ответници: Р.А.Г., А.А. Л. и Д
. А. Л.. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дн. срок от съобщението до страните.

28

ЧНД No 201/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 24.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159, ал.4 от Закона за здравето производството по ЧНД №201/2018 г. по описа на РС – Кн
.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред ПлОС в 3-дневен срок от днес, което се съобщи на страните.

29

Гражданско дело No 653/2017

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

А.М.М.П.,
А.К.М.П.,
М.А.И.,
А.А.Л.

И.М.З.,
А.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.10.2018г.

30

Гражданско дело No 159/2018

Делба

В.В.П.

В.П.А.,
А.П.Д.,
Т.П.С.,
Х.П.Х.,
С.П.И.,
Г.Д.А.,
Т.Л.Л.,
И.Т.Л.,
Ц.П.П.,
С.П.Ц.,
Д.Ц.Т.,
С.П.А.,
И.Б.С.,
Г.Б.И.,
П.Х.Й.,
Б.Й.Д.,
Г.В.Й.,
Д.Л.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 29.10.2018г.

31

ЧГД No 709/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

И.И.Б.,
С.И.П.

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 29.10.2018г.
В законна сила на 29.10.2018г.

32

Гражданско дело No 659/2016

Делба

А.Ю.К.

Д.В.Д.,
Б.Т.Д.,
Н.П.Д.,
Р.Н.Д.,
Б.В.Б.,
П.В.Д.,
В.Ц.П.П.,
Ц.П.Б.,
Р.Т.П.,
З.Т.Д.,
Л.Й.С.,
Т.И.Д.,
С.М.Г.,
Н.М.С.,
М.Т.Д.,
Р.Т.К.,
А.Т.П.,
С.Т.В.,
Т.И.Д.,
Й.И.Д.,
М.Н.Д.,
И.Н.Ж.,
Н.Н.А.,
А.В.Д.,
Г.В.Д.,
Ц.А.Д.,
М.Н.П.,
П.Н.Д.,
Н.Ц.Д.,
П.Ц.Д.,
И.Ц.Д.,
П.П.Д.,
Д.Д.К.,
П.Д.С.,
В.П.Д.,
Н.М.Д.П.,
К.М.К.,
Т.М.Д.,
П.М.Д.,
Е.Г.А.,
Ц.Г.Н.,
Г.П.Х.П.,
Д.Г.А.,
Ю.Н.М.,
Б.Ю.М.,
М.Й.Д.,
В.Й.Д.,
А.С.П.,
Т.Ц.П.,
И.В.П.,
Ц.В.П.,
М.М.П.,
М.А.П.,
Д.Б.Д.,
К.Н.Д.,
В.Н.Д.,
П.М.Н.,
Н.М.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 30.10.2018г.

33

ЧГД No 711/2018

Приемане и отказ от наследство

А.К.Г.

К.А.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 30.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.

34

ЧГД No 712/2018

Приемане и отказ от наследство

С.А.Д.

К.А.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 30.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.

35

АНД No 172/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Б.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.10.2018г.
И.Б.Т.
Мотиви от 30.10.2018г.

36

ЧНД No 223/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ц.Л.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 31.10.2018г.
Ц.Л.Д.

37

НОХД No 235/2018

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.И.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адв.Р.М. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия З.И.И., по смисъла на което: Подсъдимият З.И.И., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 04.10.2018 г., в домът си в гр. Кн., ул. „О.” № ***, съхранява незаконно добит от другиго дървен материал - 8/осем/ кубически метра пространствени дърва за огрев от акация, на стойност - 560,00 лева - престъпление по чл. 235, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 235, ал.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.2 във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия З.И.И. се НАЛАГА наказание “Пробация” в размер на 6 (шест) месеца, изразяващи се в следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.55, ал.З от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия З.И.И. по-лекото наказание „глоба“. ОСЪЖДА З.И.И. да заплати направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 46.92 лв. , вносими по сметка на ОД на МВР – Плевен. НА основание чл.235, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата 8 /осем/ кубически метра пространствени дърва за огрев от акация, намиращи се в дома на подсъд. З. И. И. ***. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / Ангел Танев/ / Адв.Р.М. / Подсъдим: …………….. / З.И.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия З.И.И. по НОХ дело № 235/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия З.И.И.. Определението е окончателно.
З.И.И.
В законна сила на 23.10.2018г.

38

НОХД No 241/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.М.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 30.10.2018г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение: Подсъдимия Р.М.Г., роден на *** г. в гр. Тр
., живущ ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това,че : На 12.10.2018 г. в с. Д. Л.,, обл. Пл., на ул. „Хр. Б.” пред кметството в посока гр. Искър, управлява МПС-мотопед Хонда с № на рама 6023900, без peг. номер, като МПС не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс. На основание чл. 345, ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК за извършеното престъпление и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Р.М.Г. се НАЛАГА наказание “Пробация” в размер на 10 (десет) месеца със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 10 (десет) месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 (десет) месеца; На 12.10.2018 г. в с. Д. Л., обл. Пл., на ул. „Хр. Б.” пред кметството в посока гр. Искър, управлява МПС-модопед Хонда с № на рама 6023900, без peг. номер, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 18-0257- 000370/11.05.2018 г. на Началника на РУ Д. Д., връчено лично на 09.07.2018 г., влязло в сила на 17.07.2018 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс. На основание чл.343в, ал.З във вр. с ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК за извършеното престъпление и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия Р.М.Г. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 8 (осем) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.З от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба“. На основание чл.381, ал.8 от НПК във вр. с чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Р.М.Г. едно общо и най - тежко наказание “Лишаване от свобода” в размер на 8 (осем) месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Веществени доказателства не са иззети. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:______________ Сл.Защитник:______________ (Ангел Танев ) ( адв. В.К.) Подсъдим:_____________ Съдът ( Р.М.Г.) ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.М.Г. със снета по-горе самоличност по НОХ д. № 241/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата от БП спрямо подсъдимия Р.М.Г. МН „ Подписка”.
Р.М.Г.
В законна сила на 30.10.2018г.

39

НОХД No 236/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ангел Танев и адв.Р.М. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия Т.В.Д., по смисъла на което: Т.В.Д., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, разведен, осъждан с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 07.10.2018 г., около 06.40 часа, в гр. Кн., по ул. „П. Х.“, пред № ** е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Венто”, сив на цвят, с регистрационен № ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно - 2,53 на хиляда установено по надлежния ред с Техническо средство „Алкотест Дрегер 7510, с фабричен № ARBA 0160, констатирано с АУАН с бланков № 164141/07.10.2018 г. по описа на РУ – Кн., след като е бил осъждан с влезли в сила присъди - НОХД №533/2015 год. на PC – Я., влязло в сила от 24.06.2015 г. и НОХД № 232/2017 год. на PC – Кн., влязло в сила от 13.09.2017 г. за управление на МПС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - престъпление по чл. 3436, ал. 2 от НК. На основание чл. 343б, ал.2 , във връзка с чл. 54, ал.1 , т. 1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ на страните на подсъдимия Т.В.Д. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 1 /една/ година при първоначален общ режим на изтърпяване и „глоба” в размер на 500 / петстотин/ лева. На основание чл.343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Т.В.Д. от право да управлява МПС за срок от 2 /две/ години, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Ангел Танев / / адв. Р.М. / Подсъдим:________ / Т.В.Д. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Т.В.Д. със снета по-горе самоличност по НОХд. №236/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Т.В.Д.
В законна сила на 23.10.2018г.