РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 843/2017

Делба

С.П.Ц.

И.П.Ф.,
Ц.П.Ш.,
Б.П.Ш.,
И.Ц.Ц.,
П.Ц.Ц.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.9.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВАРИАНТ ПЪРВИ от заключението на вещото лице, разработен в справка № 3 /три/, с приложени към него 3 /три/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес за явилите се съделители и в двуседмичен срок от получаване на съобщението до неявилите се страни.

2

Гражданско дело No 525/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.С.И.,
К.М.С.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2018г.
В законна сила на 3.9.2018г.

3

ЧГД No 605/2018

Приемане и отказ от наследство

К.В.Г.

В.В.Г.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 3.9.2018г.
В законна сила на 3.9.2018г.

4

АНД No 181/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.М.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2018г.
И.М.К.
Мотиви от 3.9.2018г.

5

АНД No 184/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

П.В.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.9.2018г.
П.В.Н.
Мотиви от 3.9.2018г.

6

Гражданско дело No 610/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2018г.
НАСТАНЯВА детето Р.Д.Т., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Л.М.А., с ЕГН ********** и И.Й.И., с ЕГН **********, с адрес: ***, с оглед най-добрия интерес на детето за срок от 1 /една/ години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Р.Д.Т., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга ,,заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. К. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Р.Д.Т., с ЕГН ********** с майката Д. Е. Т., с ЕГН **********, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети петък от месеца в ДСП – гр. Кн., в присъствието на социален работник от Отдел ,,Закрила на детето”, който да определя часовете за срещи между тях. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за ДСП гр.Кнежа и в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за РП Кн.

7

АНД No 173/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Л.Ю.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.9.2018г.
Л.Ю.М.

8

Гражданско дело No 676/2016

Делба

П.Б.В.

Л.Т.И.,
В.Т.И.,
Л.С.Й.,
С.Г.А.,
А.Г.А.,
Р.М.И.,
Ц.И.И.,
М.И.И.,
Ц.П.К.,
И.Й.К.,
Г.Д.А.,
М.Д.А.,
Е.Ц.М.,
С.Ц.Т.,
Р.Г.Й.,
И.Г.И.,
Ц.К.Ц.,
Х.К.Ц.,
И.Й.П.,
И.Г.Д.,
Г.И.М.,
Г.И.Д.,
С.С.И.,
П.Г.И.,
С.Г.И.,
А.Г.Ч.,
А.И.Ч.,
Т.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.9.2018г.

9

Гражданско дело No 349/2017

Делба

П.С.А.

И.Д.К.,
С.Ц.К.,
А.Ц.И.,
С.Д.П.,
Х.Й.П.,
Ц.С.П.,
П.С.П.,
С.С.А.,
В.С.П.,
С.С.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.9.2018г.

10

ЧНД No 209/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА

М.А.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 6.9.2018г.
ПРИКЛЮЧВА разпита като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разсл.полицай върху обвиняемия.
В законна сила на 6.9.2018г.

11

АНД No 174/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.В.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.9.2018г.
Д.В.Г.
Мотиви от 11.9.2018г.

12

АНД No 212/2018

ИААА

Д.Ф.М.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 10.9.2018г.

13

Гражданско дело No 290/2015

Делба

И.Н.И.

Д.Д.Н.,
И.Ц.Д.П.,
Ц.И.Д.,
Д.И.С.,
П.И.Ц.,
Д.Д.Ц.,
В.С.К.,
Т.Г.К.,
А.Б.К.,
И.Б.К.,
Х.Н.М.,
Т.Н.П.,
СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ-ЕАД

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.9.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за процесуалния представител на ищцата адв. М. и за ответника ” Сортови семена” ЕАД адв. Г., а за неявилите се от получаване на съобщението.

14

Гражданско дело No 769/2017

Делба

Л.И.Н.

Л.А.П.,
П.А.А.,
Д.Д.М.,
М.Д.М.,
Д.Ц.Н.,
М.И.И.,
Р.Й.М.,
Б.Й.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице.

15

Гражданско дело No 893/2017

Делба

С.А.Х.

В.А.Д.,
Х.Т.К.,
Т.Т.Д.,
Е.Т.Д.,
В.И.Х.,
Т.И.М.,
А.С.А.,
В.А.Г.,
Л.В.К.,
П.В.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице.

16

Гражданско дело No 488/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.С.Т.

Б.М.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 11.9.2018г.
В законна сила на 11.9.2018г.

17

АНД No 198/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2018г.
Р.А.К.
Мотиви от 11.9.2018г.

18

АНД No 199/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.9.2018г.
Р.А.К.
Мотиви от 11.9.2018г.

19

Гражданско дело No 531/2017

Делба

К.А.М.

П.М.Т.,
Л.И.Ф.,
В.И.В.,
Е.И.В.,
Т.Г.С.П.,
М.Т.Б.,
Т.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.9.2018г.

20

НОХД No 124/2018

Умишлен палеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.А.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 14.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 248, ал.5, т.1 във вр. с чл. 248, ал.1, т.3 от НПК съдебното производство по НОХД № 124/2018 год. по описа на РП – Кн. и ВРЪЩА делото на РП – Кн., за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба пред ПлОС, по реда на Гл. ХХІІ от НПК, в 7-дневен срок от днес.

21

Гражданско дело No 164/2013

Делба

В.Г.Д.

Е.Й.Б.,
Р.Д.Г.,
В.Д.Г.,
И.Г.Д.,
А.Г.Ч.,
М.А.К.,
А.Т.Б.,
Т.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.9.2018г.

22

Гражданско дело No 775/2017

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение (второ) от 18.9.2018г.

23

Гражданско дело No 695/2017

Делба

Н.П.Г.

Н.М.Г.,
Д.Т.Г.,
М.И.Г.,
И.И.З.,
Х.И.Г.,
П.И.К.,
Л.В.Х.,
К.Н.Х.,
Л.П.И.,
В.П.И.,
К.П.Н.,
П.В.П.,
Ц.Й.Р.,
А.Й.В.,
Д.К.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 19.9.2018г.

24

Гражданско дело No 179/2018

Делба

В.А.Г.

Е.И.О.,
Н.Л.О.,
И.Л.О.,
И.Й.Б.,
ОБЩИНА КНЕЖА,
Т.В.О.,
Д.Н.В.,
Д.Х.Г.,
М.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 19.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: 1.В.А.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***; 2. И. ЛУКОВАНОВ О., с ЕГН **********, с адрес: ***; 3. Е.И.О., с ЕГН **********, с адрес: ***; 4. Н.Л.О., с ЕГН **********, с адрес: ***; 5. И.Й.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** и М.П.Б., с ЕГН**********, с адрес: ***, с БУЛСТАТ: 000193243, със седалище и адрес на управление гр. Кн., ул. „М. Б.” **, представлявана от И.Л. – Кмет на Общината. Всички съсобственици на НИВА, с площ от 40,278 дка /четиридесет дка и двеста седемдесет и осем кв.м/, ТРЕТА категория, местност „УЧИЛИЩНИ ПАРЦЕЛИ”, съставляваща имот №298028 /две, девет, осем, нула, две, осем/, находяща се в землището на гр. Кнежа, с ЕКАТТЕ:37376, при граници и съседи: имот №298027; имот №500137; имот №298029; имот №298014; имот №298015 и имот №298016. Данъчната оценка на имота е 5328,70 лв. СЕ ПОСТИГНА НАСТОЯЩАТА СПОГОДБА, ПО СМИСЪЛА НА КОЯТО: ДЯЛ ПЪРВИ: Възлага се в собственост на Н.Л.О., с ЕГН **********, земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кнежа, с ЕКАТТЕ37376 - Нива, с площ от 13,426 дка, трета категория, в местността „Училищни парцели”, съставляваща имот №298036, с граници и съседи:имоти №298054; №500137; №298035; №298076; №298068 и №298067. Имотът произлиза от имот 298028. Данъчната оценка на имота е 1776,30 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и шест лева и тридесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6511010559/26.03.2018 г. издадено от Община Кн. ДЯЛ ВТОРИ: Възлага се в един общ дял в собственост на И.Й.Б., с ЕГН ********** и М.П.Б., с ЕГН **********, земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376 - Нива, с площ от 13,426 дка, трета категория, в местността „Училищни парцели”, съставляваща имот №298035, с граници и съседи: имоти №298059; №500137; №298036; №298076 и №298077. Имотът произлиза от имот 298028. Данъчната оценка на имота е 1776,30 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и шест лева и тридесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6511010560/26.03.2018 г. издадено от Община Кн. ДЯЛ ТРЕТИ: Възлага се в собственост на В.А.Г., с ЕГН **********, земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376 - Нива, с площ от 7,951 дка, трета категория, в местността „Училищни парцели”, съставляваща имот №298059, с граници и съседи:имоти №298035; №500137; №298058 и №298077. Имотът произлиза от имот 298034, а последния е получен от разделянето на имот 298028. Данъчната оценка на имота е 1051,90 лв. /хиляда петдесет и един лева и деветдесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6511010558/26.03.2018 г. издадено от Община Кн. ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ: Възлага се в собственост на ОБЩИНА КН., с БУЛСТАТ: 000193243, земеделска земя, находяща се в землището на гр. Кн., с ЕКАТТЕ37376 - Нива, с площ от 5,474 дка, трета категория, в местността „Училищни парцели”, съставляваща имот №298058, с граници и съседи:имоти №298055; №500137; №298059; №298077 и №298045. Имотът произлиза от имот 298034, а последния е получен от разделянето на имот 298028. Данъчната оценка на имота е 724,20 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и двадесет стотинки/, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6511010561/26.03.2018 г. издадено от Община Кн. С настоящата спогодба страните заявяват, че не са извършвали и не си дължат парично уравнение на дяловете, които приемаме за равностойни и отговарящи на квотите ни в съсобствения ни недвижим имот, предмет на делбата по настоящето дело. Страните, декларират, че с така постигнатата спогодба ликвидират напълно и окончателно съсобствеността върху процесния недвижим имот, предмет на горното гражданско дело и за напред никой от тях няма да има каквито и да било претенции по отношение на другите страни по повод имота. Страните заявяват, че са подписали описаната по-горе спогодба в пълно съзнание и без чужда намеса. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. ………………….. / В.А.Г., чрез пълномощник адв. С.Ч./ 2. ………………………………… /Е.И.О./ 3. …………………………… / Н.Л.О., чрез пълномощник адв. С.Ч. / 4.…………………………… /И.Л.О./ 5. …………………………… /И.Й.Б., чрез пълномощник адв. С.Ч. / 6. …………………………… /М.П.Б., чрез пълномощник адв. С.Ч. / 7. …………………………… /Община Кн., чрез пълномощник - юрисконсулт И. Л. – Р. / Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА Н.Л.О., с ЕГН **********, с адрес:г***, да заплати по сметка на РС – Кн. окончателна държавна такса върху сумата на получения имот в размер на 35,53 лв./тридесет и пет лева и петдесет и три стотинки/. ОСЪЖДА И.Й.Б., с ЕГН ********** и М.П.Б., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплатят солидарно по сметка на РС – Кн. окончателна държавна такса върху сумата на получения имот в общ размер на 35,53 лв./тридесет и пет лева и петдесет и три стотинки/. ОСЪЖДА В.А.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на РС – Кн. окончателна държавна такса върху сумата на получения имот в размер на 21,04 лв./двадесет и един лева и четири стотинки/. ОСЪЖДА ОБЩИНА КН., с БУЛСТАТ: 000193243, със седалище и адрес на управление: гр.Кн., ул.“М. Б.“ №**, да заплати по сметка на РС – Кн. окончателна държавна такса върху сумата на получения имот в размер на 14,49 лв./четиринадесет лева и четиридесет и девет стотинки/. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №179/2018 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.
В законна сила на 19.9.2018г.

25

Гражданско дело No 196/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Н.И.К.

ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.9.2018г.

26

Гражданско дело No 482/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Г.М.

Й.С.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.9.2018г.

27

ЧГД No 630/2018

Приемане и отказ от наследство

М.И.М.

И.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 19.9.2018г.
В законна сила на 19.9.2018г.

28

АНД No 125/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Е.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.9.2018г.
М.Е.Н.
Мотиви от 20.9.2018г.

29

Гражданско дело No 173/2016

Делба

Г.В.Н.

Н.Н.В.,
Ц.Н.Г.,
И.К.Г.,
Ц.С.Г.,
И.С.Г.П.,
А.Й.Н.,
Е.Н.Т.,
Й.Н.В.,
В.С.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.9.2018г.

30

Гражданско дело No 81/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД СОФИЯ

В.И.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 21.9.2018г.

32

АНД No 206/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.О.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.9.2018г.
В.О.Д.

33

АНД No 207/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.В.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.9.2018г.
А.В.Г.

34

АНД No 208/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Р.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 21.9.2018г.
И.Р.И.

35

НОХД No 113/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ц.Л.Д.,
К.М.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 14.09.2018 год. в гр.Кнежа споразумение между Районна прокуратура – Кнежа, представлявана от прокурор Мирослава Митева, от една страна и, от друга – адв. М.М. от ВрАК, в качеството й на упълномощен защитник на подсъдимия Ц.Л.Д. и адв. В.К. от ПлАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия К.М.К., за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 113/2018г. по описа на РС-Кн. /досъдебно производство № Д-188/2017г. по описа на Районна прокуратура – Кн./, по силата на което: Подсъдимият Ц.Л.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, от турски произход, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В периода 16.09.2017г. – 28.09.2017г. в с. Л., обл. Пл., от дом на ул. „К. и М.“ № *, при условията на продължавано престъпление и на повторност, като случаите не са маловажни, отнел чужди движими вещи на обща стойност 199.00 (сто деветдесет и девет) лева от владението на собственичката М.С.Н., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1.Ha 16.09.2017г. като извършител, в съучастие с К.М.К., ЕГН: ********** - също извършител, отнел следните вещи: 2 бр. тръбни легла тип „Русенски“ на стойност от по 36.00 лева - общо 72.00 лева и 1 бр. готварска печка на дърва и въглища (тип „Циганска любов“) на стойност 24.00 лева; 2.На 28.09.2017г. чрез използване на техническо средство - гаечен ключ, отнел следните вещи: 4 бр. метални тръби с размери 48,3/3,5мм - 3 метра – на стойност от по 10.50 лв. всяка – общо 42.00 лева и 7 бр. метални тръби с размери 48,3/3,5мм - 2.5 метра на стойност от по 8.75 лева всяка - общо 61.00 лева – престъпление по чл. 195, ал. 1, т.т. 4 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 195, ал. 1, т.т. 4 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подсъдимия Ц.Л.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Строг режим. Подсъдимият К.М.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 16.09.2017г. в с. Л., обл. Пл., от дом на ул. „К. и М.“ № *, като извършител, в съучастие с Ц.Л.Д., ЕГН: ********** - също извършител, при условията на опасен рецидив, отнел следните вещи: 2 бр. тръбни легла тип „Русенски“ на стойност от по 36.00 лева - общо 72.00 лева и 1 бр. готварска печка на дърва и въглища (тип „Циганска любов“) на стойност 24.00 лева, всички вещи на обща стойност 96.00 (деветдесет и шест) лева, от владението на собственика М.С.Н., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ вр. чл. 20, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ вр. чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК Съдът налага на подсъдимия К.М.К., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Строг режим. Деянията са извършени от подсъдимите при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Причинените от деянията имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. Ц.Л.Д., ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. направените по делото разноски за съдебно-стокова експертиза в размер на 35,20 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. К.М.К., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Плевен направените по делото разноски за съдебно-стокова експертиза в размер на 35,20 лв. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Досъдебно производство № Д-188/2017 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 181/2017 год. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 113/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подс. Ц.Л.Д., ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подс. К.М.К., ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц.Л.Д.
К.М.К.
В законна сила на 14.9.2018г.

36

НОХД No 177/2018

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Б.П.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 17.9.2018г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение по смисъла на което: Б.П.Б., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, земеделски производител. Адрес за призоваване в страната: гр.Кн., област Пл., ул.”Г. Б.” № **, неосъждан, ЕГН ********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 13.04.2018 година, в стайно помещение и под навес в животновъден обект, находящ се в землището на гр. Кн., местността „Маринов Геран" е държал огнестрелни оръжия - един брой стара система едноцевна, еднозарядна пушка, неустановена марка и модел, пригодена за стрелба с боеприпаси за огнестрелно оръжие - ловни патрони калибър 16, един брой двуцевна пушка „успоредка", калибър 16, марка „Тула" с фабричен № 24934- 59, годна да произвежда изстрели с боеприпаси за огнестрелно оръжие - ловни патрони 16 калибър и 27 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие - ловни патрони калибър 16, стандартно фабрично производство, годни за стрелба с огнестрелно оръжие от същия калибър без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За извършеното престъпление и по споразумение между страните на подсъдимия Б.П.Б. на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55, ал.1 т.1 от НК СЕ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" в размер на 6 / шест / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години. ОСЪЖДА подсъдимия Б.П.Б. ДА ЗАПЛАТИ разноски по ДП в размер на 125.83 лева, по банкова сметка *** - Пл. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в РУ”Полиция” гр. Кн.: един брой стара система едноцевна, еднозарядна пушка, неустановена марка и модел, пригодена за стрелба с боеприпаси за огнестрелно оръжие - ловни патрони калибър 16, един брой двуцевна пушка „успоредка", калибър 16, марка „Тула" с фабричен № 24934-59, годна да произвежда изстрели с боеприпаси за огнестрелно оръжие - ловни патрони 16 калибър и 27 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие - ловни патрони калибър 16, стандартно фабрично производство. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ................. ЗАЩИТНИК: .................. /Мирослава Митева/ /адв. Цв. А./ ПОДСЪДИМ: ................... / Б.П.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.П.Б. по НОХ дело № 177/2018 год. по описа на КРС.
Б.П.Б.
В законна сила на 17.9.2018г.

37

НОХД No 222/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.В.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 20.9.2018г.
Одобрява постигнатото на 20.09.2018г. споразумение на основание чл. 381 от НПК между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат Ц.А. от Пл. АК – защитник на обвиняемия С.В.К., за решаване на делото по досъдебно производство №110/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №145/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият С.В.К., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 28.07.2018 година в гр.Кн., обл.Пл., на изхода за гр.Пл., на около 50 метра преди отбивката за с.Бр., обл.Плевен, държал акцизни стоки, както следва: 200 броя кутии цигари марка „KARELIA" slims 100s на стойност 1040.00 лева и 300 броя кутии цигари марка „REGINA" blue 80s на стойност 2250.00 лева всичките без бандерол, когато такъв се изисква по закон - Закона за акцизите и данъчните складове, като случаят не е маловажен и общата пазарна стойност на държаните акцизни стоки без бандерол възлиза на 3290.00 лева, а размерът на невнесеният акциз в Републиканския бюджет възлиза на 1912.50 лева /хиляда деветстотин и дванадесет лева и 50 ст./ – престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 234, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на обвиняемия С.В.К., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. Страните се съгласяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия да не се налагат по-леките наказания глоба и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, които законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Деянието е извършено при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди. На основание чл. 234, ал.2 от НК Съдът ОТНЕМА в полза на държавата приобщените по делото веществени доказателства – 200 броя кутии цигари марка „KARELIA” slims 100s и 300 броя кутии цигари марка “REGINA” blue 80s, всичките без бандерол, понастоящем на съхранение в РУ – Кн.. ВРЪЩА на обвиняемия С.В.К., с ЕГН **********, иззетото при оглед на местопроизшествие от 28.07.2018г. Наказателно постановление № 348/29.06.2018г. - на съхранение в РУ – Кн.. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК С.В.К., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Плевен направените в досъдебното производство разноски за съдебно-оценителна експертиза в размер на 70.38 лв. /седемдесет лева и 38 ст./. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №110/2018г. по описа на РП – Кнежа (ЗМ №145/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №222/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кнежа. Определението е окончателно.
С.В.К.
В законна сила на 20.9.2018г.

38

НОХД No 216/2018

Извършване на търговска дейност без разрешение

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Д.А.О.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 21.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат П.В. – договорен защитник на Д.А.О.. Подсъдимият Д.А.О., роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, управител на ЕТ, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата през месец ноември 2017 г. до 13.12.2017 г. в гр. И., обл. Пл. на ул. „Й. Н.“ № ** е изкупувал метални отпадъци без лиценз, какъвто се изисква по нормативен акт - престъпление по чл.234б, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234б, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“ във вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК съдът НАЛАГА на подс. Д.А.О. наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца; На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.Д.А.О. по-лекото наказание „Глоба“. Имуществени вреди с деянието не са причинени. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / Ангел Танев/ /Адв.П.В./ Подсъдим: ......................... / Д.А.О. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Д.А.О. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 216/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Д.А.О. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл.234б, ал.2 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства – метални отпадъци: 3 бр. ламаринени корпуси от печки; 1 бр. овъглен корпус от пералня; 1 бр. барабан от пералня; 1 бр. кантар и всички метални вещи, находящи се до и под метален навес, находящ се на кръстовище от ул. „Й. Н.“ и ул. „М. К.“ в гр.И., оставени с разписка за отговорно пазене на обвиняемия Д.А.О.. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Д.А.О.
В законна сила на 21.9.2018г.

39

НОХД No 218/2018

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ц.В.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.9.2018г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото постигнатото споразумение между Районна прокуратура - гр. Кн., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адв. Х.К. *** – договорен защитник на подсъдимия Ц.В.С.. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Ц.В.С., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: Ц.В.С., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода от неустановена дата до 12.06.2018 г. в гр. И., обл. Пл., в дома си, находящ се на ул. „Л. Д.“ №* държал един пистолет марка Woltra Combat, модел 88, кал. 9 мм РА, представляващ огнестрелно оръжие по смисъла на ЗОБВВПИ, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 339, ал. 1 във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК и ПО СПОРАЗУМЕНИЕ между страните му се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 3 / три / месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / три/ години. ОСЪЖДА подсъдимия Ц.В.С. да заплати по сметка на ОД МВР Плевен направените на ДП разноски в размер на 88.37 лева. На основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК, вещественото доказателство, намиращо се на съхранение в РУ Д. Д.:, СЕ ОТНЕМА в полза на държавата. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:……………. ЗАЩИТНИК:……………………… (Ангел Танев ) (адв. Х.К.) ПОДСЪДИМ:…………………… (Ц.В.С.) Съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Ц.В.С. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 218/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 53, ал. 2, б. „А" от НК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТНЕМА в полза на Държавата веществено доказателство: пистолет марка Woltra Combat, модел 88, кал. 9 мм РА, намиращи се на съхранение в РУ МВР – Д. Д.. На основание чл. 309, ал. 1 от НПК Съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата МН „Подписка” от досъдебното производство, спрямо подсъд. Ц.В.С.. Определението е окончателно.
Ц.В.С.
В законна сила на 21.9.2018г.

40

Гражданско дело No 156/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Р.Д.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 25.9.2018г.

41

Гражданско дело No 625/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Б.З.,
К.М.З.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 26.9.2018г.
В законна сила на 26.9.2018г.

42

АНД No 200/2018

ИААА

Б.И.В.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.9.2018г.
НП-потвърдено

43

Гражданско дело No 688/2016

Делба

В.С.К.

К.Н.Б.,
Ц.И.Р.,
П.И.Р.,
И.Б.Б.,
Я.Б.М.,
Г.Т.М.,
Л.Т.М.,
Г.Д.П.,
В.С.П.П.,
С.В.П.,
О.В.Я.,
М.С.П.,
В.Т.Й.,
Л.Т.Я.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.9.2018г.

44

Гражданско дело No 26/2018

Делба

В.Д.Ц.

И.Г.П.,
Ц.И.С.,
В.И.П.,
Д.И.П.,
В.Г.А.,
А.В.А.,
С.И.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 27.9.2018г.

45

Гражданско дело No 479/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Б.Ю.Ю.

И.Н.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 28.9.2018г.

46

НОХД No 95/2018

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.С.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Присъда от 12.9.2018г.
Н.С.Н.
Мотиви от 13.9.2018г.
В законна сила на 28.9.2018г.

47

НОХД No 113/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Ц.Л.Д.,
К.М.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 14.9.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото на 14.09.2018 год. в гр.Кн
. споразумение между Районна прокуратура – Кн., представлявана от прокурор Мирослава М., от една страна и, от друга – адв. М.М. от ВрАК, в качеството й на упълномощен защитник на подсъдимия Ц.Л.Д. и адв. В.К. от ПлАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия К.М.К., за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 113/2018г. по описа на РС-Кн. /досъдебно производство № Д-188/2017г. по описа на Районна прокуратура – Кн./, по силата на което: Подсъдимият Ц.Л.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, от турски произход, с българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: В периода 16.09.2017г. – 28.09.2017г. в с. Л., обл. Пл., от дом на ул. „К. и М.“ № *, при условията на продължавано престъпление и на повторност, като случаите не са маловажни, отнел чужди движими вещи на обща стойност 199.00 (сто деветдесет и девет) лева от владението на собственичката М.С.Н., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: 1.Ha 16.09.2017г. като извършител, в съучастие с К.М.К., ЕГН: ********** - също извършител, отнел следните вещи: 2 бр. тръбни легла тип „Русенски“ на стойност от по 36.00 лева - общо 72.00 лева и 1 бр. готварска печка на дърва и въглища (тип „Циганска любов“) на стойност 24.00 лева; 2.На 28.09.2017г. чрез използване на техническо средство - гаечен ключ, отнел следните вещи: 4 бр. метални тръби с размери 48,3/3,5мм - 3 метра – на стойност от по 10.50 лв. всяка – общо 42.00 лева и 7 бр. метални тръби с размери 48,3/3,5мм - 2.5 метра на стойност от по 8.75 лева всяка - общо 61.00 лева – престъпление по чл. 195, ал. 1, т.т. 4 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 195, ал. 1, т.т. 4 и 7 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подсъдимия Ц.Л.Д., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Строг режим. Подсъдимият К.М.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********, се признава за виновен в това, че: На 16.09.2017г. в с. Л., обл. Пл., от дом на ул. „К. и М.“ № *, като извършител, в съучастие с Ц.Л.Д., ЕГН: ********** - също извършител, при условията на опасен рецидив, отнел следните вещи: 2 бр. тръбни легла тип „Русенски“ на стойност от по 36.00 лева - общо 72.00 лева и 1 бр. готварска печка на дърва и въглища (тип „Циганска любов“) на стойност 24.00 лева, всички вещи на обща стойност 96.00 (деветдесет и шест) лева, от владението на собственика М.С.Н., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ вр. чл. 20, ал. 2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ вр. чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.1 от НК Съдът налага на подсъдимия К.М.К., с ЕГН ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Строг режим. Деянията са извършени от подсъдимите при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. Причинените от деянията имуществени вреди са изцяло възстановени. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. Ц.Л.Д., ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. направените по делото разноски за съдебно-стокова експертиза в размер на 35,20 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подс. К.М.К., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр.Пл. направените по делото разноски за съдебно-стокова експертиза в размер на 35,20 лв. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по Досъдебно производство № Д-188/2017 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 181/2017 год. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело № 113/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подс. Ц.Л.Д., ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. Отменя взетата в хода на досъдебното производство спрямо подс. К.М.К., ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц.Л.Д.
К.М.К.
В законна сила на 14.9.2018г.

48

НОХД No 225/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Н.А.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 28.9.2018г.
Одобрява постигнатото днес, 28.09.2018г. в гр. Кн
. между РП – Кн., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат И.В. *** – защитник на подсъдимия Н.А. ***, споразумение на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХД №225/2018г. по описа на РС – гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Н.А.А., роден на ***г. в гр. К., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер по болест, осъждан, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че: На 11.09.2018г. в с. Е., обл. Пл., по ул.“Г. Б.“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Шаран”, с рег.№ ********, без свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН с бланков № 894336/11.09.2018г., в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 17-0285-000496/2017г. на Началника на РУ Кн., влязло в сила на 28.12.2017г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. По споразумение на страните, на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подс. Н.А.А., с ЕГН:********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Строг режим. На основание чл. 55 ал.3 от НК не налага на подс. Н.А.А. по-лекото предвидено в чл. 343в, ал. 2 от НК наказание ГЛОБА. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №65/2018 г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 175/2018г. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 225/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство спрямо подс. Н.А.А. МН „Подписка”. Определението е окончателно.
Н.А.А.
В законна сила на 28.9.2018г.