РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 228/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.Д.М.

А.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 25.7.2018г.
В законна сила на 10.8.2018г.

2

ЧНД No 139/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.И.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 7.8.2018г.

3

Гражданско дело No 140/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.В.Д.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 8.8.2018г.

4

ЧГД No 540/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

П.С.А.,
Е.А.Й.М.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 8.8.2018г.
В законна сила на 8.8.2018г.

5

Гражданско дело No 258/2015

Делба

М.И.Г.,
Ц.Й.Ц.

Д.Р.М.,
Д.В.В.,
Г.В.С.,
К.И.К.,
Ц.С.Т.П.,
З.Б.В.,
Т.Б.Т.,
С.Ц.Т.П.,
С.Г.Д.,
Н.Б.Т.,
А.С.Н.Т.,
Ц.С.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 9.8.2018г.

6

ЧГД No 547/2018

Заявления по чл. 410 ГПК

ЕОС МАТРИКС ЕООД СОФИЯ

К.В.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Водим от изложеното,съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по ЧГр.д.№547/2018г. по описа на РС-гр.Кн. на осн.чл.118 вр.чл.411,ал.1 от ГПК. Изпраща делото по подсъдност на РС-гр.В..

7

ЧГД No 548/2018

Заявления по чл. 410 ГПК

ЕОС МАТРИКС ЕООД СОФИЯ

К.В.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Водим от изложеното,съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по ЧГр.д.№548/2018г. по описа на РС-гр.Кн. на осн.чл.118 вр.чл.411,ал.1 от ГПК. Изпраща делото по подсъдност на РС-гр.В..

8

НОХД No 197/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.Д.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 28.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. – договорен защитник на подсъдимия Н.Д.Б.. Подсъдимият Н.Д.Б. роден на ***г***, с постоянен адрес:***, и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.08.2018 година, в с. Бр., обл. Пл., по ул.„В. П.”, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „АУДИ” модел „А4” с регистрационен № ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред по Наредба № 30/2001 г., за реда за установяване употребата на алкохол или други упойващи вещества от водачите на МПС с протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 340/14.08.2018г. на Специализирана химическа лаборатория към ЦСМП гр. Пл. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК и чл.37, ал.1, т.7 от НК съдът НАЛАГА на подс.Н.Д.Б. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Н.Д.Б. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г от НК Съдът НАЛАГА на подс. Н.Д.Б. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Веществени доказателства - няма. ОСЪЖДА подс. Н.Д.Б. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР - гр.Пл. направените разноски по наказателното производство в размер на 95 лева за химическо изследване. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Н.Д.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.Д.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 197/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Н.Д.Б. мярка за неотклонение ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Н.Д.Б.
В законна сила на 28.8.2018г.

9

Гражданско дело No 121/2017

Делба

А.Т.С.

Р.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.8.2018г.

10

Гражданско дело No 121/2017

Делба

А.Т.С.

Р.Т.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 30.8.2018г.

11

ЧГД No 591/2018

Приемане и отказ от наследство

Н.Б.Б.

В.Д.Й.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 31.8.2018г.
В законна сила на 31.8.2018г.

12

ЧГД No 592/2018

Приемане и отказ от наследство

Н.Б.Б.

Б.Н.Й.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 31.8.2018г.
В законна сила на 31.8.2018г.

13

НОХД No 204/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.Б.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 31.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат П.Е. – договорен защитник на подсъдимия Г.Б.В.. Подсъдимият Г.Б.В. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен с две малолетни деца, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.03.2018г. в гр. Кн., обл. Пл., на ул. „Д. Б.“, управлява МПС - лек автомобил марка „Ауди”, модел „А6“ с peг. номер ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози -амфетамин, установено по надлежния ред с химико-токсилогично изследване (експертиза) протокол № 2246 от 18.04.2018 год. на ВМА – С. - престъпление по чл.343 б, ал.3 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 3 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. Г.Б.В. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Г.Б.В. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г от НК Съдът НАЛАГА на подс. Г.Б.В. наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 08.03.2018г. ОСЪЖДА подс. Г.Б.В. със снета по-горе самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД МВР - гр.Пл. направените разноски по досъдебното производство в размер на 150 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. П.Е./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Г.Б.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Г.Б.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 204/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Г.Б.В. мярка за неотклонение ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 брой техническо средство „Drug Check 3000” с №8325554 ARKM – 0261 и опаковка на същото, намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кнежа. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Г.Б.В.
В законна сила на 31.8.2018г.