РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до
31.7.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 42/2018

КАТ

П.С.Г.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КНЕЖА КЪМ ОДМВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.7.2018г.
НП-отменено

2

Гражданско дело No 266/2017

Делба

В.Д.Т.

П.Г.В.,
И.Т.Т.,
М.Т.В.,
Ц.И.В.,
В.М.В.,
Д.Ц.В.,
Д.Ц.Д.,
С.Ц.С.,
И.Х.Б.,
Е.Х.Б.,
Т.Д.С.,
Т.Д.Т.,
А.Д.П.,
П.Д.П.,
С.Д.Х.,
С.П.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.7.2018г.
Р Е Ш И R№ 119/2018 г. ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 4 /четири/, от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 10 /десет/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните.

3

Гражданско дело No 812/2017

Делба

Р.Н.В.

В.Д.В.,
В.Т.К.,
И.Т.В.,
Н.Н.С.,
А.Х.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.7.2018г.

4

Гражданско дело No 234/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРЕДИХЕЛП ООД СОФИЯ,
КРЕДИХЕЛП ООД СОФИЯ

И.С.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.7.2018г.

5

Гражданско дело No 237/2018

Делба

С.В.С.

И.Р.Д.,
Р.Ц.П.,
Т.А.Д.,
В.А.Д.,
С.С.И.,
Д.Й.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.7.2018г.

6

АНД No 25/2018

ИААА

С.И.И.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.7.2018г.
НП-отменено

7

АНД No 160/2018

КАТ

Я.М.К.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 5.7.2018г.

8

Гражданско дело No 179/2018

Делба

В.А.Г.

Е.И.О.,
Н.Л.О.,
И.Л.О.,
И.Й.Б.,
ОБЩИНА КНЕЖА,
Т.В.О.,
Д.Н.В.,
Д.Х.Г.,
М.П.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.7.2018г.

9

ЧГД No 386/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

И.В.Д.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 6.7.2018г.

10

АНД No 122/2018

КАТ

П.Н.Н.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.7.2018г.
НП-потвърдено

11

АНД No 117/2018

НАП

ЕТ Х.К.Р.К.К.

ТД НА НАП -В.ТЪРНОВО

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 9.7.2018г.
НП-изменено

12

Гражданско дело No 497/2014

Делба

Г.Ц.Г.

Т.Б.Г.П.,
Т.К.Г.,
Б.Г.К.,
С.Г.К.,
Л.П.Ц.П.,
А.П.Ц.,
П.П.Ц.,
Н.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.7.2018г.

13

Гражданско дело No 25/2018

Делба

Д.Б.Д.

Г.Б.Д.,
Ц.К.Г.,
В.Х.Г.,
Е.Х.П.,
Н.Ц.Й.,
И.Ц.И.,
И.Ц.И.,
Т.И.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ПЪРВИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно първи вариант от заключението на вещото лице.

14

Гражданско дело No 26/2018

Делба

В.Д.Ц.

И.Г.П.,
Ц.И.С.,
В.И.П.,
Д.И.П.,
В.Г.А.,
А.В.А.,
С.И.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице.

15

Гражданско дело No 235/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КРЕДИХЕЛП ООД СОФИЯ

М.И.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2018г.

16

Гражданско дело No 457/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.И.Х.,
И.И.Х.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 10.7.2018г.
В законна сила на 10.7.2018г.

17

ЧГД No 293/2018

Приемане и отказ от наследство

И.Ф.Ч.

Ф.М.Ч.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 11.7.2018г.

18

АНД No 61/2018

ДИТ

ИСАВ -1 ЕООД ПАЗАРДЖИК

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.7.2018г.
НП-потвърдено

19

ЧГД No 296/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

А.Г.Л.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.7.2018г.
В законна сила на 16.7.2018г.

20

АНД No 137/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.А.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 16.7.2018г.
Ц.А.К.

21

НЧХД No 156/2018

Обида и квалифицирана обида

В.И.П.

М.И.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 16.7.2018г.
На основание чл. 24, ал.5 т.4 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХ д. №156/2018 г. по описа на РС Кн., поради оттегляне на тъжбата от ч.тъжител. Определението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

22

Гражданско дело No 84/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

К.А.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.7.2018г.

23

Гражданско дело No 493/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД

Г.С.Ц.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 17.7.2018г.

24

Гражданско дело No 54/2016

Делба

Т.С.Ц.,
Н.В.П.,
В.П.Н.,
З.П.Ц.,
Г.П.Ф.,
А.Д.Х.,
Е.Д.Х.,
Г.П.М.,
Ю.Г.Д.,
М.Г.П.

Х.Н.К.,
Л.Н.П.,
А.Н.Н.,
И.И.А.,
И.С.Г.,
И.С.П.,
С.С.М.,
И.С.Г.,
Р.Т.Н.,
Т.С.Д.,
М.С.К.,
А.М.А.,
С.М.А.,
Д.Д.М.,
М.Б.М.,
А.С.Г.,
Д.Д.Ц.,
Л.Д.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.7.2018г.

25

Гражданско дело No 500/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.7.2018г.

26

Гражданско дело No 506/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.7.2018г.

27

Гражданско дело No 507/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.7.2018г.

28

Гражданско дело No 508/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 20.7.2018г.

29

АНД No 149/2018

БАБХ

МБАЛ КНЕЖА ЕООД

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 23.7.2018г.
НП-потвърдено

30

НОХД No 157/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Т.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 9.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.Т.Б., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, работник в „ КЕМКО” ЕООД – С
., осъждан, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 28.06.2018 г., около 23.18 часа, в гр. Кн., на кръстовището, образувано от пресичането на ул. „Д. Б.“ с ул. „Х. Д.“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, сив на цвят, с регистрационен № ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,58 на хиляда установено по надлежния ред с Техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен № ARSM 0009, констатирано с АУАН с бланков № 562851/28.06.2018 г. по описа на РУ – Кн., като деянието е извършено повторно, след като е бил осъждан за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК с Протокол от 30.09.2014 год. по НОХД 8644/2014 год. по описа на С. районен съд - престъпление по чл.343 б, ал.2 от Наказателния кодекс. На основание чл. 3436, ал. 2 във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.Т.Б. се НАЛАГА наказание 3 (три) месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“, предвидено в чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от 3 (три) месеца, считано от фактическото отнемане на СУМПС. Веществени доказателства по делото - няма. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор:________ Защитник:___________ / Ангел Танев / / адв. Й.Я. / Подсъдим:________ / И.Т.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Т.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд. №157/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия И.Т.Б..
И.Т.Б.
В законна сила на 9.7.2018г.

31

НОХД No 158/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

М.Д.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. – договорен защитник на подсъдимата М.Д.Г.. Подсъдимата М.Д.Г. родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, продавач в ЕТ „РИМ – М. П.“ – гр. И., неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: За периода от неустановен ден до 19.06.2018г. в гр. И., обл.Пл. на ул.”И. А.” № * в търговски обект - хранителен магазин ЕТ „РИМ – М. П.“, находящ се на ул. „А. Ст.**, собственост на М. П. Г. ***, и в дома си, находящ се на ул. „Хр. Б.** държала акцизни стоки без бандерол както следва: 100 бр. кутии с цигари Capital Blue 80 s на стойност 750.00 лева с невнесен акциз в полза на Републиканския бюджет в размер на 405.50 лв., като същите представляват тютюневи изделия „ цигари” по смисъла на чл.11 ,ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове подлежат на облагане с акциз, съгласно чл.2, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и са без бандерол по смисъла на чл.4, т.7 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 25,ал.2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, когато такъв се изисква съгласно чл.28 ,ал.1 вр.чл.25,ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. С деянието не са причинени имуществени вреди. За това му деяние и на основание чл.234, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. М.Д.Г. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.М.Д.Г. предвидените в чл. 234, ал.1 от НК по-леки наказания: „Глоба“ и „Лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.7 от НК. ОСЪЖДА подс. М.Д.Г. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 58,65 лева за експертиза. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимaтa. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМАТА: ....................... / М.Д.Г. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата М.Д.Г. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 158/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.М.Д.Г. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал.5 ,т.6, пр.1 от НПК във вр. с чл. 234, ал.3 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 100 броя кутии с цигари „Capital Blue“ 80s, всяка кутия съдържаща по 20 къса цигари, всички намиращи се в бял найлонов плик с логото на магазини „Метро“, всичко това опаковано в хартиен плик с бележка за ВД, намиращи се на съхранение в РС - Кнежа. Определението в тази му част подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
М.Д.Г.
В законна сила на 11.7.2018г.

32

НОХД No 165/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.М.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 11.7.2018г.
Одобрява постигнатото на 05.07.2018г. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мирослава Митева и адвокат С.Ч. от Плевенска АК – защитник на обвиняемия В.М.В., за решаване на делото по досъдебно производство №15/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №20/2018г. по описа на РУ – Кн.), по силата на което: Обвиняемият В.М.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно професионално образование, женен, не работи, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 22.01.2018г. в с. Е., обл. Пл., на изхода от с. Е., посока гр. Ч. Бр. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“ модел „Голф“ с рег.№ ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред по Наредба № 1/2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или други упойващи вещества и техните аналози с Протокол за химическо изследване за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 49/26.01.2018г. на СХЛ при ЦСМП Пл. – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК страните се споразумяха и обвиняемият В.М.В. с ЕГН: ********** прие да изтърпи следните наказания: Ha основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – 6 (шест) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяха на обвиняемия да не се налага по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК, наказание „глоба от двеста до хиляда лева”. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК – лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7 (седем) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 22.01.2018г. С деянието си В.М.В., с ЕГН ********** не е причинил имуществени вреди. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК В.М.В., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 70.38 лв. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №15/2018г. по описа на РП – Кн. (ЗМ №20/2018г. по описа на РУ – Кн.) и НОХ дело №165/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия В.М.В., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
В.М.В.
В законна сила на 11.7.2018г.

33

НОХД No 168/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.В.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Й.В.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 19.04.2018 год. в гр.Кн
., Западна индустриална зона, ул.“И. В.“ №*, /двор с прилежащи халета/, собственост на И. Т. Пр. от гр.Пл. държал акцизни стоки без бандерол, като такъв се изисква по чл.2 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл.25, ал.1 от Закона за тютюневите изделия 177.050 кг. нарязан тютюн, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка на стойност 35 410 лева с невнесен акциз в полза на Републиканския бюджет в размер на 26 911.60 лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. На основание чл. 234, ал.1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните за извършеното престъпление на подсъдимия Й.В.Б. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ в размер на 5 /пет/ месеца при първоначален „строг” режим на изтърпяване. На основание чл.55, ал.З от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвидените в чл.234, ал.1 от НК по-леки наказания: „Глоба“ и „Лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК“. На основание чл.381, ал.5, т.6, пр.2 от НПК във вр. с чл.234, ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства, намиращи се на съхранение в ОД МВР-Пл., а именно: 174.234 кгр. нарязан тютюн (след отделяне на представителните проби); една синя газова бутилка; една сива газова бутилка с маркуч и две горелки; една синя газова бутилка с маркуч и две газови горелки; една синя газова бутилка с маркуч и две газови горелки; четири броя сини сезалени чувала с листна маса тютюн; един брой ел. везна; девет броя кафяви зеблени чували с листа тютюн с общо тегло 238 килограма; един брой бял сезален чувал с листа и надробен тютюн с общо тегла 37 килограма; един брой бял сезален чувал с листа тютюн с тегло 28 кг.; един брой бял сезален чувал с листа и надробен тютюн с тегло 33 кг.; един брой зелен сезален чувал с листа и надробен тютюн с тегло 40 кг.; една синя газова бутилка; една жълта газова бутилка. ОСЪЖДА подсъдимия да заплати по сметка на ОД на МВР Пл. направените разноски от ДП общо в размер на 527,37 лв. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Мирослава Митева/ / Адв.М.Л. / Подсъдим:________ / Й.В.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.В.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд №168/2018 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК ОТМЕНЯ взетата на ДП МН “ Подписка“ на подсъдимия Й.В.Б., взета на ДП. Определението е окончателно.
Й.В.Б.
В законна сила на 16.7.2018г.

34

НОХД No 171/2018

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.С.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: К.С.А. роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, осъждан с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, осъждан с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ: За това, че в съучастие, като помагач с неизвестен съизвършител, на 09.06.2018 година в гр. Кн
., обл. Пл. с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага е възбудил и поддържал заблуждение у В. Тр. М. от гр. Кн., ул. „О.“ № ***, че спомага на органите на МВР да заловят телефонни измамници, с което й е причинил имотна вреда в размер на 340.00 лева - престъпление по чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК. На основание чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъдимия К.С.А. се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” в размер на 4 (четири) месеца при първоначален „строг режим” на изтърпяване. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА от наложеното ефективно наказание спрямо подсъд. К.С.А. задържането му за 72 ч. от РП Кн., считано от 04.07.2018 г., както и престоят му в Следствен арест гр. Пл. по взетата мярка за неотклонение „ Задържане под стража“. На основание чл.309 от НПК ОСТАВЯ взетата МН “ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ спрямо подсъдимия К.С.А. *** до привеждането му в затвора гр. Плевен за изтърпяване на наложеното му по настоящето споразумение наказание. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: един мобилен телефон „НОКИЯ”, модел 101 с IMEI 359753043568287 и IMEI 359753043568295, намиращи се на съхранение в Архива на РС Кн. Разноски по делото не са направени. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени от подсъдимия. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Сл.Защитник:________ / Мирослава Митева/ / Адв. Я. / Подсъдим:________ / К.С.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия К.С.А. със снета по-горе самоличност по НОХд №171/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
К.С.А.
В законна сила на 16.7.2018г.

35

АНД No 164/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

К.В.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 24.7.2018г.
К.В.С.

36

ЧНД No 182/2018

Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела

ГЛАВЕН КМЕТ ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНСТАНЦИЯ

В.Д.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 24.7.2018г.

37

ЧНД No 183/2018

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице – чл. 149, ал. 8 от НПК

РУ КНЕЖА,
Г.Д.Д.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 24.7.2018г.
ПРИКЛЮЧВА разпита на свидетелят като констатира, че по време на неговото провеждане не бяха задавани подвеждащи въпроси и не беше оказан натиск от разследващия полицай върху свидетеля. Горното се продиктува, беше прочетено от разследващия полицай и свидетеля, които изразиха съгласие и се подписа от тях. Разпита приключи в 16:57 часа.
В законна сила на 24.7.2018г.

38

Гражданско дело No 207/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

А.Х.М.

ЕТ С.И.К.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 25.7.2018г.

39

Гражданско дело No 99/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

А.Ю.В.

Ю.Р.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.7.2018г.

40

ЧНД No 180/2018

Производство по чл. 243 НПК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА,
П.Б.И.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 27.7.2018г.
Уважава

41

НОХД No 179/2018

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

С.М.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 24.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор М. М. и адвокат Й.Я. – служебен защитник на подсъдимият С.М.Т.. Подсъдимият С.М.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.07.2018г. около 20:30 часа в гр. Кн. обл.Пл., от гаражна клетка в блок „Средна гора“, находящ се на ул.“М. Б.“ №**, отнел чужди движими вещи - един брой мъжка, кожена чантичка на стойност 48.00лв., съдържаща 1 бр. мъжки кожен портфейл на стойност 16.00лв., лична карта, свидетелство за управление на МПС, разрешително за съхранение и носене на огнестрелно оръжие и приложение към него, дебитна карта на „Уникредит Булбанк“, връзка секретни ключове, мобилен телефон марка „Самсунг“ модел „Note 3“ с IMEI № 351776066277310/01 на стойност 310лв. и Сим карта на Теленор на стойност 7.00лв„ или вещи на обща стойност 381,00 лева, от владението на собственика Н. А. Б. от гр.Кн., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. На основание чл. 194, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните на подсъд. С.М.Т. се НАЛАГА наказание ,,Пробация”, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност на срещите ДВА ПЪТИ седмично /по чл.42а, ал.ІІ, т.1 от НК/; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА / по чл.42а, ал.ІІ, т.2 от НК/; - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 ЧАСА /по чл.42а, алІІ, т.6/. Деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.ІІ от НК. Причинени от деянието имуществени вреди са изцяло възстановени /разписка за връщане на вещи на л.29 от делото/. ОСЪЖДА подс. С.М.Т. да заплати 70.38 лв., за извършена съдебно-оценителна експертиза от ДП по сметка на ОД на МВР Пл.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:.................. СЛ.ЗАЩИТНИК: ............................... /М. М./ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ........................... / С.М.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимият С.М.Т. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 179/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.М.Т. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
С.М.Т.
В законна сила на 24.7.2018г.