РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 734/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.М.П.

М.Р.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 4.6.2018г.

2

Гражданско дело No 209/2017

Делба

М.Н.Г.

М.Г.П.,
М.Ц.М.,
Ц.А.П.,
Л.Е.К.,
К.Е.Б.,
И.Н.М.,
А.Н.М.,
Р.Н.И.,
Л.С.Л.,
М.С.Л.,
З.А.М.,
П.И.М.,
Й.И.М.,
С.Б.К.,
С.Б.Р.,
Е.В.И.,
А.К.П.,
С.А.П.,
К.А.П.,
П.Х.Р.,
В.Х.Ц.,
В.Н.К.,
М.Н.В.,
Г.В.Д.,
Р.В.Й.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.6.2018г.
Р Е Ш И R№ 98 /2018 г.: ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице.

3

Гражданско дело No 371/2017

Делба

Е.Б.Н.

Л.Ц.Г.,
Ц.Х.Р.,
Р.Х.В.,
Г.Н.Н.,
Р.Н.И.,
Т.Б.Н.,
И.Д.И.,
Д.Д.И.,
П.Д.Н.,
Д.Е.В.,
В.Е.В.,
Д.Е.В.,
Ж.Ц.В.,
Г.Н.Б.,
К.К.В.,
К.П.В.,
М.П.В.,
Д.М.М.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 5.6.2018г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представената писмена спогодба. ОДОБРЯВА постигнатата между страните по настоящото дело спогодба по смисъла, на която: I. Е.Б.Н., с ЕГН **********,с адрес: ***, заявява, че е съгласен да получи в дял и става изключителен собственик на всичките недвижими имоти (земеделски земи), които се намират в землището на гр.Кн. и са предмет на гр.дело №371/2017г. по описа на РС-Кн., а именно: 1) НИВА с площ от 6.901 дка, трета категория в местността „ДИНКОВИ КОЛИБИ”, имот № 013010 при граници и съседи: имот №013028; №013002;№013022;№000680;№013011; 2) НИВА с площ 33.475 дка, трета категория в местността „ДИНКОВИ КОЛИБИ”, имот № 013014 при граници и съседи: №013033; №000016; №013015; №013005; №013032; №013031; №013026; №13023; 3) ИЗОСТАВ. ТР. НАСАЖДЕНИЯ с площ от 2.378 дка ,трета категория в местността „ВЪРБИШКИ ДОЛ”, имот № 099001 при граници и съседи: №099101; №500050; №500562; №500037; 4) НИВА с площ от 18.068 дка, трета категория в местността „СОВАТА”, имот № 134004 при граници и съседи: №134028; №134027; №500048; №134006; №134005; №134015. II. Останалите съделители заявиха, че са съгласни имотите да бъдат възложени на Е.Б.Н., а същият да уравни дяловете им в пари както следва: 1) Л.Ц.Г., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите, предмет на настоящата спогодба, като същата е получила парично уравнение в размер на 500лв.(петстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. 2) Ц.Х.Р., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същата е получила парично уравнение в размер на 500лв. (петстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. с 3) Р.Х.В., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същата е получила парично уравнение в размер на 500лв.(петстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. 4) Г.Н.Н., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същият е получил парично уравнение в размер на 500лв.(петстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. 5) Р.Н.И., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същата е получила парично уравнение в размер на 600лв.(шестстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. 6) Т.Б.Н., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същият е получил парично уравнение в размер на 600лв.(шестстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. 7) И.Д.И., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същият е получил парично уравнение в размер на 300лв.(триста лева) от съделителя Е.Б.Н.. 8) Д.Д.И., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същият е получил парично уравнение в размер на 300лв.(триста лева) от съделителя Е.Б.Н.. 9) П.Д.Н., с ЕГН ********** не получава реален дял от земите предмет на настоящата спогодба, като същият е получил парично уравнение в размер на 600лв.(шестстотин лева) от съделителя Е.Б.Н.. Данъчната оценка на имотите е 8882,30 лв., съгласно приложените удостоверения за данъчни оценки издадени от Община Кнежа. С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват съсобствеността на описаните по-горе имоти и за в бъдеще никой от съделителите няма да има претенции спрямо другите по отношение на това наследство. Разноските остават така, както са направени от страните. СПОГОДИЛИ СЕ: 1. …………………………………… / Е.Б.Н. / 2. …………………………………… / Л.Ц.Г. / 3. …………………………………… / Ц.Х.Р./ 4. …………………………………… / Р.Х.В./ 5. …………………………………… / Г.Н.Н. / 6. …………………………………… / Р.Н.И./ 7. …………………………………… / Т.Б.Н./ 8. …………………………………. /И.Д.И./ 9. …………………………………… / Д.Д.И./ 10. ………………………………….. /П.Д.Н./ Съдът на основание чл. 234, ал. 3 от ГПК придава значение на влязло в сила решение на настоящата спогодба и същата не подлежи на обжалване пред по-горен съд. ОСЪЖДА ищеца Е.Б.Н., с ЕГН: ********** да заплати по сметка на КРС окончателна държавна такса върху цялата сума на получените имоти в размер на 177,65 лв. След изплащане на горните суми да се издадат преписи от настоящата спогодба на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 371/2017 год. по описа на КРС като спогодено. Определението е окончателно.

4

Гражданско дело No 15/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

П.И.П.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 5.6.2018г.

5

Гражданско дело No 698/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

П.М.Д.

И.Л.Б.,
Р.В.П.,
М.И.Б.,
В.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 6.6.2018г.

6

Гражданско дело No 893/2017

Делба

С.А.Х.

В.А.Д.,
Х.Т.К.,
Т.Т.Д.,
Е.Т.Д.,
В.И.Х.,
Т.И.М.,
А.С.А.,
В.А.Г.,
Л.В.К.,
П.В.Е.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 6.6.2018г.

7

ЧГД No 218/2018

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК СОФИЯ

В.Е.П.,
М.Л.П.,
Е.Л.П.,
Г.Л.Б.,
М.П.П.,
К.П.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 6.6.2018г.

8

АНД No 115/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Е.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.6.2018г.

9

АНД No 115/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Е.Т.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.6.2018г.
В.Е.Т.
Мотиви от 7.6.2018г.

10

АНД No 121/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ж.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 7.6.2018г.
Ж.Г.И.
Мотиви от 7.6.2018г.

11

АНД No 121/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ж.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 7.6.2018г.

12

АНД No 129/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.6.2018г.

13

АНД No 129/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.С.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.6.2018г.
Б.С.С.
Мотиви от 8.6.2018г.

14

ЧНД No 135/2018

Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела

СЪД ОРШОВА РУМЪНИЯ

П.В.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 8.6.2018г.
Уважава
В законна сила на 8.6.2018г.

15

ЧНД No 126/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

 

Д.А.Л.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.6.2018г.
Д.А.Л.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА
Мотиви от 11.6.2018г.

16

Гражданско дело No 173/2016

Делба

Г.В.Н.

Н.Н.В.,
Ц.Н.Г.,
И.К.Г.,
Ц.С.Г.,
И.С.Г.П.,
А.Й.Н.,
Е.Н.Т.,
Й.Н.В.,
В.С.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 12.6.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант първи от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилите се съделители, а за неявилите се от получаване на съобщението.

17

Гражданско дело No 375/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.6.2018г.
Р Е Ш И № 106/2018 год.: НАСТАНЯВА детето М. П. ЗЛ., с ЕГН ********** в семейството на нейната леля /по бащина линия/ - В. Зл. П., с ЕГН **********, на адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие от детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до промяна на обстоятелствата, с оглед най-добрият интерес на детето. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

18

ЧНД No 72/2018

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.Д.Д.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 12.6.2018г.

19

Гражданско дело No 246/2016

Делба

И.М.Ц.

Т.Т.П.,
Й.Т.Б.,
Е.Н.Д.,
М.П.Ц.М.,
Б.П.Д.,
Р.М.С.,
Т.М.К.,
Т.В.К.,
Д.В.Г.,
Н.В.В.,
О.В.В.,
О.В.П.,
Д.И.Г.,
В.Д.Г.,
М.Д.Г.,
Б.Д.И.,
Ж.Д.П.,
К.П.Н.,
Н.Д.П.Т.,
Т.Д.П.,
В.Ц.Т.,
Ц.С.Т.,
М.С.Т.,
Т.М.Д.,
Р.С.Д.,
М.С.П.,
Е.Х.К.,
Ц.Х.К.,
В.Х.К.,
А.М.Т.,
М.П.И.,
Й.Б.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.6.2018г.

20

Гражданско дело No 376/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

М.В.Ф.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2018г.
НАСТАНЯВА детето Г.М.В., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – В.К.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, за срок от три години или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Г.М.В., с ЕГН с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Г.М.В., с ЕГН **********, с майката М.В.Ф., с ЕГН **********, при изявено желание от нейна страна, както следва: всеки първи и трети четвъртък от месеца в Д“СП“ – Кн., в присъствието на социален работник от отдел “Закрила на детето“, който ще определя часовете за срещи между майката и детето. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

21

Гражданско дело No 377/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- КНЕЖА

Т.Т.Ж.,
Т.С.Ж.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 13.6.2018г.
Р Е Ш И № 108/2018 год.: НАСТАНЯВА детето Г.Т.Ж., с ЕГН ********** в професионално приемно семейство – Л.М.А., с ЕГН ********** и И.Й.И., с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за срок от една година или до промяна на обстоятелствата. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях условията, при които детето Г.Т.Ж., с ЕГН ********** да ползва социалната услуга „заместваща приемна грижа”, а именно: -при възникване на извънредни обстоятелства, непозволяващи на професионалното приемно семейство да полага грижи за детето; -когато приемното семейство има нужда от почивка или преживяват временно някаква трудност; -при необходимост по преценка на отдела „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Кн. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Плевенски Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес – за ДСП гр. Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението до РП Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

22

Гражданско дело No 92/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Н.Т.Й.

С.П.А.,
И.Б.С.,
Г.Б.И.,
В.В.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 14.6.2018г.

23

НОХД No 127/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.И.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 6.6.2018г.
Одобрява постигнатото днес, 06.06.2018 г. в гр. Кн. споразумение между РП – Кн., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат В.К. *** – защитник на подсъдимия Е.И.Г. ***, на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 381 от НПК за решаване на НОХД №127/2018г. по описа на РС - гр. Кн., по силата на което: Подсъдимият Е.И.Г., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, от ромски произход, с българско гражданство, без образование, неженен, не работи, неосъждан /реабилитиран по право по см. на чл.78а във вр. с чл.82 от НК/, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че: На 23.05.2018г. в гр. Кн., обл. Пл., по ул. „Д. Б.“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация 2,58 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с № ARSM0009 – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Съдът налага на подс. Е.И.Г., с ЕГН:********** и снета по-горе самоличност, наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55 ал.3 от НК не налага на подс. Е.И.Г. по-лекото предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание ГЛОБА. Предвиденото в чл. 343г вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство не може да бъде наложено, тъй като подсъдимият е неправоспособен и не притежава СУМПС. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Разноски по делото не са направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №37/2018г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 97/2018г. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 127/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.. ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. Е.И.Г. в хода на бързото производство МН „Подписка”. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Е.И.Г.
В законна сила на 6.6.2018г.

24

НОХД No 132/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Г.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. – служебен защитник на подсъдимия И.Г.Т.. Подсъдимият И.Г.Т. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 18.05.2018 год. в гр. Кн. по ул. „В.“ пред дом № ***, е управлявал лек автомобил марка и модел „Рено Експрес“ с peг. № ******** след употреба на алкохол с концентрация 3.63 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №195/22.05.2018 год. на специализираната химическа лаборатория към ЦСМП - Плевен - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. И.Г.Т. Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 6 /шест/ месеца при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. И.Г.Т. по-лекото наказание „ГЛОБА“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. И.Г.Т., със снета по-горе самоличност, от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Веществени доказателства не са иззети. ОСЪЖДА подс. И.Г.Т. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените по досъдебното производство разноски за химическа експертиза в размер на 95 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / И.Г.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Г.Т. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 132/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Г.Т. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл.306, ал.1, т.3 от НПК ОПРЕДЕЛИ: На основание чл. 68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 8 /осем/ месеца, наложено му с Присъда №65/28.03.2017г. по НОХ дело №176/2016г. по описа на РС – Кн., в сила от 13.04.2017г., което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
И.Г.Т.
В законна сила на 8.6.2018г.

25

НОХД No 133/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.Г.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 8.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. – договорен защитник на И.Г.Б.. Подсъдимият И.Г.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 28.05.2018 год. в гр. Кнежа, в дом, находящ се на ул. „П. Д.П.” №**, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД гр.С., посредством допълнително монтирани два броя ел.проводници тип ПВВМБ1, със сечение 2x4 квадратни милиметра, към фазов и нулев проводник на мрежа ниско напрежение в единият край и вътрешната инсталация на къщата в другият им край, с което е създал условия за неотчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“б“, във връзка с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК съдът НАЛАГА на подс. И.Г.Б. наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по постоянен адрес:*** за срок от 6 /шест/ месеца - 2 /два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба“. Имуществени щети от престъплението – не са причинени. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / Ангел Танев/ /Адв.Й.Я./ Подсъдим: ......................... /И.Г.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.Г.Б. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 133/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. И.Г.Б. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,а” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: два броя ел.проводници тип ПВВМБ1, със сечение 2x4 кв.мм., с гумирана изолация и дължина на всеки от тях по 18 метра, намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кнежа. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
И.Г.Б.
В законна сила на 8.6.2018г.

26

АНД No 91/2018

КАТ

Ц.Г.И.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 15.6.2018г.
НП-отменено

27

Гражданско дело No 236/2017

Делба

И.Т.И.

С.Д.Н.,
Г.Д.Т.,
С.С.И.,
Т.И.Т.,
И.И.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 15.6.2018г.

28

Гражданско дело No 93/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МАКРОАДВАНС АД СОФИЯ

А.К.М.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.6.2018г.

29

Гражданско дело No 145/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Ц.И.Й.

Т.С.Т.,
З.С.Л.,
Г.С.Л.,
Ю.П.Т.,
М.К.А.,
И.К.А.,
В.К.А.,
А.К.А.,
Ц.П.П.,
Т.Т.Т.,
И.П.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 18.6.2018г.

30

Гражданско дело No 385/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

К.П.П.

А.П.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 18.6.2018г.
В законна сила на 18.6.2018г.

31

ЧГД No 387/2018

Приемане и отказ от наследство

И.Г.Ц.

Г.М.И.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 18.6.2018г.
В законна сила на 18.6.2018г.

32

АНД No 112/2018

КАТ

Д.Г.М.

РУ ДОЛНИ ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.6.2018г.
НП-отменено

33

Гражданско дело No 619/2017

Делба

П.Б.В.

З.А.М.,
П.И.М.,
Й.И.М.,
С.Б.К.,
Е.В.И.,
С.Б.Р.,
И.С.П.,
Ю.Д.П.,
В.Ю.П.,
Е.Ю.П.,
С.С.П.,
З.С.П.,
Н.С.П.,
И.С.П.,
Й.Г.М.П.,
М.П.М.,
П.В.М.,
В.П.М.,
Й.П.М.,
В.И.Н.,
Н.И.М.,
Ч.И.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.6.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ТРЕТИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн
. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за ищеца, а за неявилите се от получаване на съобщението.

34

Гражданско дело No 76/2016

Делба

И.Г.К.

Ц.Г.Т.,
В.К.Я.,
В.В.Я.,
Р.П.К.,
П.С.Й.,
Г.С.К.,
П.С.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 20.6.2018г.

35

ЧГД No 391/2018

Приемане и отказ от наследство

Б.М.П.

Т.Н.П.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 20.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.

36

Гражданско дело No 710/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

ЕТ А.-И.П.К.

А.Х.М.,
ЕТ С.И.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 21.6.2018г.

37

ЧГД No 394/2018

Приемане и отказ от наследство

В.С.Д.

Т.Н.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 21.6.2018г.
В законна сила на 21.6.2018г.

38

Гражданско дело No 264/2017

Делба

Н.М.П.

Т.И.П.,
Д.И.М.,
А.И.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.6.2018г.

39

Гражданско дело No 57/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Б.Й.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2018г.

40

ЧГД No 445/2018

Приемане и отказ от наследство

С.М.Д.

Т.Н.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 26.6.2018г.
В законна сила на 26.6.2018г.

41

Гражданско дело No 446/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 26.6.2018г.
НАСТАНЯВА детето В. В. А., с ЕГН ********** в семейството на П. Ст. М., с ЕГН ********** и А. А. М., с ЕГН **********, двамата с адрес: *** на основание чл. 26 във вр. с чл.25, т.2 и т.3 от Закона за закрила на детето, с оглед най-добрия интерес на детето, за срок до навършване на пълнолетие или до промяна в обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за Дирекция “Социално подпомагане“-Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП-Кн. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

42

ЧГД No 448/2018

Приемане и отказ от наследство

Т.П.Б.

П.С.Б.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 26.6.2018г.
В законна сила на 26.6.2018г.

43

АНД No 63/2018

КАТ

Н.М.А.

ОД МВР С-Р ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 27.6.2018г.
НП-отменено

44

НОХД No 138/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.В.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 13.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Й.Я. – служебен защитник на подсъдимия С.В.И.. Подсъдимият С.В.И. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, пенсионер по болест, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 31.05.2018 год. в с. Лазарово по ул. „И. В.“ пред дом №*, е управлявал лек автомобил марка и модел „Опел Корса“ с peг. № ******** след употреба на алкохол с концентрация 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с фабр. № ARSM 0009, констатирано с АУАН бланков № 562651/31.05.2018 год. по описа на РУМВР гр. Кн. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. С.В.И. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 6 /шест/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.С.В.И. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. С.В.И. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Й.Я./ ПОДСЪДИМ: ....................... / С.В.И. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.В.И. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 138/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.С.В.И. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
С.В.И.
В законна сила на 13.6.2018г.

45

НОХД No 142/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат В.К. – договорен защитник на подсъдимия Н.И.П.. Подсъдимият Н.И.П., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно образование, неженен, земеделски производител, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила НП № 17-0285- 000372/2017 г. на Началник РУ – Кн., за това, че управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, връчено му лично на 23.10.2017 година, влязло в сила на 31.10.2017 година, на 03.06.2018 година в гр. Кн. е извършил друго такова деяние, като по ул. „Георги Михайлов“ пред дом № 135 е управлявал МПС - лек автомобил „Опел Вектра“, син на цвят, с регистрационен № ********, без да притежава съответно свидетелство за управление на МПС, констатирано с АУАН с бланков № 562688/03.06.2018 г. по описа на РУ - Кнежа - престъпление по чл.343в, ал.2 от Наказателния кодекс. За това му деяние и на основание чл. 343в, ал. 2 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът му НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 4 (четири) месеца при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.Н.И.П. по-лекото наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства не са иззети. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ / адв. В.К. / ПОДСЪДИМ: ....................... / Н.И.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Н.И.П. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 142/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ в сила взетата на досъдебното производство спрямо подс.Н.И.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл.68, ал.1 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ така определеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване, наложено по НОХ дело №51/2016г. по описа на РС – Кнежа, в сила от 12.04.2016г., което да се изтърпи отделно. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Н.И.П.
В законна сила на 19.6.2018г.

46

НОХД No 146/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Д.В.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Т.К. – договорен защитник на В.Д.В.. Подсъдимият В.Д.В., роден на *** ***, живущ ***, с адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На неустановена дата до 29.05.2018г. в с. Д. Л., обл.Пл. сам или чрез другиго осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа на ВиК ЕООД - Плевен посредством 1 бр. нипел ? цола, 1 бр. част от спирателен кран, 1 бр. нипел ? цола, 1 бр. спирателен кран ? цола с червена врътка, 1 бр. кран-канелка ? цола без врътка, монтирани последователно по гореописания ред, в дом, находящ се на ул.’’Ст. пл.”№ **, с което създал условия за неотчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. За това му деяние и по споразумение между страните на основание чл. 234в, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.2 б.“Б“ във вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК съдът му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ“ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; На основание чл.55, ал.3 от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.В.Д.В. по-лекото кумулативно предвидено наказание „Глоба“. Разноски по делото не са направени. Не са установени имуществени вреди, причинени с деянието. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимият. Прокурор:.................. Защитник: ............... / Ангел Танев/ /Адв.Т.К./ Подсъдим: ......................... / В.Д.В. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Д.В. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 146/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.В.Д.В. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно. На основание чл.381, ал.6 от НПК във вр. чл. 53, ал. 1, б.,,А” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществени доказателства: 1 бр. нипел ? цола, 1 бр. част от спирателен кран, 1 бр. нипел ? цола, 1бр. спирателен кран ? цола с червена врътка, 1 бр. кран-канелка ? цола без врътка, намиращи се на съхранение в Архива на РС - гр.Кн. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
В.Д.В.
В законна сила на 19.6.2018г.

47

НОХД No 144/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Н.С.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 19.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Б.Й. – договорен защитник на подсъдимия С.Н.С.. Подсъдимият С.Н.С. роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 04.05.2018г. в дом, находящ се в гр. Кн., ул. „С.“ № *, в стайно помещение към гараж е държал акцизни стоки без акцизен бандерол, а именно - 10 стека, съдържащи 100 кутии с цигари от марката „Джи Ти Силвър“; 33 броя стека, съдържащи 330 броя кутии с цигари от марката „Карелия“, 49 броя стека, съдържащи 490 броя кутии с цигари от марката „Реджина блу“ и два броя кутии с цигари от марката „Реджина блу“, всички представляващи тютюневи изделия съгласно чл. 11 от ЗАДС, всичко общо 922 бр. кутии с цигари на обща стойност 6 915,00 (шест хиляди и и деветстотин и петнадесет) лева, като такъв бандерол се изисква по закон - съгласно чл. 28 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 64 от Закона за акцизите и данъчните складове с невнесен акциз в републиканския бюджет в размер на 3738.71 лева, като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 234, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. С.Н.С. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 10 /десет/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. С.Н.С. по-лекото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. С.Н.С. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР направените в досъдебното производство разноски в размер на 82.11 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Б.Й./ ПОДСЪДИМ: ....................... / С.Н.С./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия С.Н.С. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 144/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. С.Н. СтатковМН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 53, ал. 1, б.,,б” от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 10 стека, съдържащи 100 кутии с цигари от марката „Джи Ти Силвър“; 33 броя стека, съдържащи 330 броя кутии с цигари от марката „Карелия“, 49 броя стека, съдържащи 490 броя кутии с цигари от марката „Реджина блу“ и два броя кутии с цигари от марката „Реджина блу“, намиращи се на съхранение в РУМВР – Кн. Определението подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
С.Н.С.
В законна сила на 19.6.2018г.

48

НОХД No 143/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Д.Т.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 20.6.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат В.К. – договорен защитник на подсъдимата Б.Д.Т.. Подсъдимата Б.Д.Т., родена на *** г. в гр. Г. О., живуща ***, българка, с българско гражданство, основно образование, безработна, неомъжена с едно непълнолетно дете, неосъждана, с ЕГН********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: На 05.05.2018 год. в гр. Кнежа по ул. „Райко Даскалов“ е управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с регистрационен № *******, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.27 на хиляда установено по надлежния ред с химическо изследване № 178/09.05.2018 год. на ЦСМП - Плевен - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За това й деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал. 1, т.1 от НК съдът й НАЛАГА Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 (три) месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс.Б.Д.Т. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава Б.Д.Т. от право да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. ОСЪЖДА подс. Б.Д.Т. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 95 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ / адв. В.К. / ПОДСЪДИМА: ....................... / Б.Д.Т. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Б.Д.Т. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 143/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Б.Д.Т. МН ,,Подписка”. Определението е окончателно.
Б.Д.Т.
В законна сила на 20.6.2018г.

49

НОХД No 128/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Р.М.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 25.6.2018г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кн., представлявана от прокурор Ангел Танев и адвокат Ш. от ПлАК – служебен защитник на подсъдимия Р.М.А.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Р.М.А., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 14.03.2018г. в гр. Кн., на ул. „О.“ № * сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на Чез Разпределение България АД - гр. С., посредством допълнително монтирани 2 бр. електрически проводници тип ПВА със сечение от по 10 кв. мм и 16 кв. мм. от фазова и нулева линия на въздушна мрежа ниско напрежение към вътрешната инсталация на къщата си, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. На основание чл. 234в, ал.1 , във връзка с чл. 54, ал.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Р.М.А. се НАЛАГА наказание „ Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лева. Разноски по наказателното производство - няма направени Веществени доказателства по делото – няма. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Ангел Танев/ / адв. С.Ш./ Подсъдим:________ / Р.М.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Р.М.А. със снета по-горе самоличност по НОХд. №128/2018 г. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия Р.М.А.. Определението е окончателно.
Р.М.А.
В законна сила на 25.6.2018г.

50

Гражданско дело No 878/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

АГРОКНЕЗ -ИВАН ПЕЕВСКИ,
ЕТ С.И.К.

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 29.6.2018г.

51

Гражданско дело No 447/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 29.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №447/2018г. по описа на РС – Кн., поради невъзможност да бъде изслушано детето Н. В. А., съгласно разпоредбите на чл. 15 от ЗЗД. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Пл. Окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за Дирекция “Социално подпомагане“-Кн. и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за РП-Кн.

52

НОХД No 272/2017

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.В.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Присъда от 19.3.2018г.
Т.В.Т.
Мотиви от 22.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 21.6.2018
Наказателно дело № 417/2018
В законна сила на 21.6.2018г.