РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от
1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 139/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

П.П.Б.

С.А.Г.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 3.5.2018г.

2

Гражданско дело No 246/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.5.2018г.

3

Гражданско дело No 247/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.5.2018г.

4

Гражданско дело No 248/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 3.5.2018г.

5

Гражданско дело No 236/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.П.П.,
Н.Б.П.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.5.2018г.
В законна сила на 4.5.2018г.

6

ЧНД No 102/2018

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Г.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 4.5.2018г.
Уважава
В.Г.В.

7

АНД No 67/2018

НАП

СРЕБРИНА ЛУКС -ЛЮБЕН ДРАШАНСКИ ЕТ КНЕЖА

ТД НА НАП -В.ТЪРНОВО

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 8.5.2018г.
НП-изменено

8

АНД No 22/2018

КАТ

Х.Д.Н.

ОД НА МВР СЕКТОР ПП

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.5.2018г.
НП-отменено

9

Гражданско дело No 277/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2018г.

10

Гражданско дело No 278/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 14.5.2018г.

11

ЧГД No 282/2018

Приемане и отказ от наследство

Г.Ц.Г.

Ц.Г.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 14.5.2018г.
В законна сила на 14.5.2018г.

12

Гражданско дело No 812/2017

Делба

Р.Н.В.

В.Д.В.,
В.Т.К.,
И.Т.В.,
Н.Н.С.,
А.Х.С.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.5.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ, разработен в справка № 5 /пет/, от заключението на вещото лице, неразделна част от настоящото решение, с приложени към него 5 /пет/ бр. скици с новообразуваните имоти. Решението подлежи на обжалване пред Пл
. окръжен съд в двуседмичен срок от днес. След влизане в сила на настоящото решение, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно ВТОРИ вариант от заключението на вещото лице, разработен в справка № 5, с приложени към него 5 бр. скици с новообразуваните имоти, като бъдем уведомени за направените разноски, които ще бъдат възложени на съделителите при разпределението на имотите.

13

Гражданско дело No 89/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.Г.И.

Е.О.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 15.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 15.05.2018г. съдебна спогодба между ищеца Д.Г.И., с ЕГН ********** и адрес:.***, чрез пълномощника адв.С.Г. от ПлАК, и ответника Е.О.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, чрез пълномощника – адв.С.Я. от ПлАК, по силата на която: Предоставя УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство на страните деца – Д. Д
. Г. с ЕГН ********** и Г. Д. Г. с ЕГН **********, на бащата Д.Г.И. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата Д. Д. Г. и Г. Д. Г. на постоянния адрес на бащата Д.Г.И.,***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката Е.О.И., с ЕГН ********** с децата Д. Д. Г., с ЕГН ********** и Г. Д. Г., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца – от 08:00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване, по местоживеенето на майката; всяка четна година – на коледните и великденските празници, всяка нечетна година – на новогодишните празници и пролетната ваканция на децата, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Майката Е.О.И. с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка в размер на по 130 /сто и тридесет/ лева на всяко едно от малолетните си деца – Д. Д. Г. и Г. Д. Г., чрез техния баща и законен представител Д.Г.И., считано от 19.02.2018г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане, до настъпване на причини и условия за нейното изменение или прекратяване. Ответницата Е.О.И., с ЕГН ********** се задължава да заплати издръжка за минал период от 01.04.2017г. до датата на подаване на исковата молба – 19.02.2018г. в размер на 900 /деветстотин/ лева – за всяко едно от двете деца Д. Д. Г., с ЕГН **********, и Г. Д. Г., с ЕГН **********, в срок до 31.12.2018г. Съдебно-деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА на основание чл. 7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Е.О.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати държавна такса по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. в размер на 2% върху тригодишните платежи на издръжката за двете деца или сумата от 187.20 лв. /сто осемдесет и седем лева и 20 ст./, както и сумата от 36.00 лв. – по иска за издръжка за минало време. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 89/2018 г. по описа на РС – Кн., поради постигната спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

14

ЧГД No 160/2018

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК СОФИЯ

Т.Ц.М.,
Ц.П.Ц.,
С.П.Д.,
А.П.Ц.,
В.П.Ц.,
К.В.Г.,
И.В.Ц.,
С.В.Ц.,
С.Ц.Х.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 15.5.2018г.
В законна сила на 15.5.2018г.

15

ЧГД No 285/2018

Приемане и отказ от наследство

М.В.М.

В.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Разпореждане от 16.5.2018г.
В законна сила на 16.5.2018г.

16

Гражданско дело No 226/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Г.В.Г.

М.С.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.5.2018г.

17

ЧГД No 290/2018

Заявления по чл. 410 ГПК

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

А.Д.Х.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.5.2018г.

18

ЧГД No 291/2018

Приемане и отказ от наследство

А.А.К.,
О.А.К.,
М.А.К.

А.А.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Разпореждане от 17.5.2018г.
В законна сила на 17.5.2018г.

19

Гражданско дело No 197/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

И.Ц.Т.

ОБЩИНА КНЕЖА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.5.2018г.

20

Гражданско дело No 287/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Х.И.К.,
Р.Г.К.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 18.5.2018г.
В законна сила на 18.5.2018г.

21

ЧНД No 108/2018

Производство по чл. 244 НПК

М.Ц.Б.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

 

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 18.5.2018г.
Уважава
В законна сила на 21.5.2018г.

22

Гражданско дело No 91/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Б.С.Б.

С.М.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 22.5.2018г.

23

Гражданско дело No 100/2018

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

М.И.Г.

Е.Т.П.,
В.Ц.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.5.2018г.

24

Гражданско дело No 849/2017

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

АГРОКНЕЗ -ИВАН ПЕЕВСКИ,
ЕТ С.И.К.

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.5.2018г.

25

АНД No 44/2018

Комисия за защита на потребителите

СЕНЗОР-57 ЕООД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ РУСЕ

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 28.5.2018г.
НП-отменено

26

НОХД No 104/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Т.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: Б.Т.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен с едно дете, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.01.2018г. в гр. Кнежа държал акцизни стоки без бандерол както следва: - в дом, находящ се в гр. Кн., ул. „ П.Д. П.“ № ** в стопанска постройка за складиране на дърва - 40 кутии с цигари марка „Комплимент блу“ и 50 кутии марка „Мерилин“; - в лек автомобил „Чероки“ с peг. № ********, собственост на А. Б. Б., паркиран в дворно място в гр. Кн., ул. „П. Д. П.“ № ** - 1 500 кутии с цигари марка „Космополитън“, 2 бр. кашона, съдържащи 1000 бр. кутии с цигари марка „Корсет“, 1 500 кутии с цигари марка „Мерилин“ и 500 кутии с цигари марка „Комплимент“; - в дом, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Върбица“ №86, в помещение на къщата, собственост на И. В. Г., ползвана от Б.Т.К. *** - 15бр. кашони съдържащи 7 500 кутии цигари марка „Космополитън“, 13бр. кашони, съдържащи 6 500 кутии цигари марка „Корсет“, 20 бр. кашони, съдържащи 10 000 бр. кутии марка „Мерилин“, 140 бр. кашони съдържащи 70 000 бр. кутии марка „Комплимент“, 40 кашона съдържащи 20 000 кутии марка „Фортена“ и 9 бр. кашона съдържащи 4 500 бр. кутии марка „Голд маунт“, всички представляващи тютюневи изделия съгласно чл. 11 от ЗАДС, всичко общо 124 090 бр. кутии с цигари на обща стойност 844 050,00 (осемстотин четиридесет и четири хиляди и петдесет) лева, като такъв бандерол се изисква по закон - съгласно чл. 28 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 64 от Закона за акцизите и данъчните складове, като деянието е извършено при условията на повторност и е в големи размери и случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК. На основание чл. 234, ал. 2, т.1 и т.3 вр. ал.1 вр. чл. 28, ал.1 от НК вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по СПОРАЗУМЕНИЕ между страните за извършеното престъпление на подсъдимия Б.Т.К. се НАЛАГА наказание 1 (една) година „лишаване от свобода“, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС да бъде търпяно при първоначален „строг“ режим. НЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 234, ал. 2 от НК по - леко наказание - „лишаване от права” по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК“, т. к. обвиняемият не притежава съответни права, от чието упражняване да бъде лишен. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. На основание чл. 234, ал. 3 вр. чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК иззетите по делото веществени доказателства по ДП №Д-3/2018 г., които са и предмет на престъплението общо 124 090 бр. кутии с по 20 къса цигари във всяка от тях, различни марки, описани подробно по-горе , намиращи се на съхранение в ОДМВР – Пл. СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат предадени на основание чл. 112, ал. 2 от НПК на Агенция „Митници“. Осъжда подсъдимия Б.Т.К. да заплати разноски по ДП в размер на 93,84 (деветдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) лв. - за назначената съдебно - икономическа експертиза, по сметка на ОД на МВР Пл. На основание чл. 25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от наложеното ефективно наказание задържането на подсъдимия К. за 24 часа по ЗМВР, задържането му за 72 ч. от РП Кн., както и престоят му в Следствения арест гр. Пл. по взета мярка за неотклонение „ Задържане под стража“. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор:________ Защитник:________ / Мария Вълчева/ / Адв.Й.Я. / Подсъдим:________ / Б.Т.К. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Б.Т.К. със снета по-горе самоличност по НОХд №104/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК ОТСТАВЯ взетата на ДП МН“ Задържане под стража“ на подсъдимия Б.Т.К., в Следствения арест гр. Плевен до привеждането му в затвора гр. Пл. за изтърпяване на наложеното му по настоящето споразумение наказание.
Б.Т.К.
В законна сила на 11.5.2018г.

27

НОХД No 105/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

И.О.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 11.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: И.О.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан , с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 06.05.2018г. в гр. Кн., обл.Пл., по ул. „Опълченска “е управлявал лек автомобил Форд „ Фиеста“ с peг. № ******** след употреба на алкохол с концентрация 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство АлкотестДрегер 7410+“ с фабр. № ARSM0009 - престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. На основание чл. 3436, ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия И.О.Б. се НАЛАГА наказание 3 (три) месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от 3 (три) месеца, считано от фактическото отнемане на СУМПС. Разноски по делото не са направени. Веществени доказателства по делото - няма. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Районен прокурор:_________ Защитник:________ / Ангел Танев/ / адв.С.Ч. / Подсъдим:________ / И.О.Б. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия И.О.Б. със снета по-горе самоличност по НОХд. №105/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в ДП МН „Подписка” спрямо подсъдимия И.О.Б..
И.О.Б.
В законна сила на 11.5.2018г.

28

НОХД No 107/2018

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

В.Н.С.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 18.5.2018г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв.Р.М. от ПлАК – договорен защитник от ДП на подсъдимия В.Н.С., по смисъла на което: Подсъдимият В.Н.С., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: На 20.05.2017 година в гр. Кн., в сградата на МБАЛ причинил лека телесна повреда на медицински специалист, а именно И. Р. от гр.Пл. – лекар във ФСМП гр.Кн. по повод изпълнение на службата му, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал.2, т.3 във вр. с чл. 130, ал.1 от НК. На основание чл.131, ал.2, т.3 във вр. с чл. 130, ал.1 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия В.Н.С. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. Веществени доказателства не са иззети. ОСЪЖДА В.Н.С., с ЕГН ********** да заплати направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 500.15 /петстотин лева и 15 ст./, вносими по сметка на ОД на МВР – Пл.. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / Ангел Танев/ / Адв.Р.М./ Подсъдим: …………….. /В.Н.С. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия В.Н.С. по НОХ дело № 107/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия В.Н.С.. Определението е окончателно.
В.Н.С.
В законна сила на 18.5.2018г.

29

НОХД No 52/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Й.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 21.5.2018г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото представеното споразумение между Районна прокуратура гр.Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Д.М. от ВАК – договорен защитник на подсъдимия Й.И.Б.. ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, по смисъла на което: Й.И.Б., роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 08.01.2018г. около 06.50 часа в гр. Кн., обл. Пл., по ул.„Д. Б.“ до кафе-аперитив „Крайпътна среща“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Ауди А4“ с per. № МАК380 с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно - с концентрация 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+“ с фабр. № ARS 0009, след като е осъден с влязла в сила на 25.04.2016г. присъда, постановена по НОХД № 60/2016г. по описа на PC – Кн. за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК – престъпление по чл.343б, ал.2 от НК. На основание чл. 343б, ал.2, във вр. с чл. 55, ал.1 , т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Й.И.Б. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 10 /десет/ месеца при първоначален общ режим на основание чл. 57, ал.1 ,т.3 от ЗИНЗС. НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото в чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ на подсъдимия Й.И.Б., тъй като е неправоспособен. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал.2 от НК наказание „Глоба“. На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наложеното на подсъдимия Й.И.Б., със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 60/2016г. по описа на РС – Кн. „Лишаване от свобода“ в размер на 1 /една / година при първоначален общ режим на основание чл. 57, ал.1 ,т.3 от ЗИНЗС. С деянието не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства и разноски по делото – няма. Към споразумението е представена декларация по чл.381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. ПРОКУРОР: ……………….. ЗАЩИТНИК: …………………… /Мария Вълчева/ /адв. Д.М./ ПОДСЪДИМ: ………………….. /Й.И.Б./ Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Й.И.Б. със снета по-горе самоличност по НОХ дело №52/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
Й.И.Б.
В законна сила на 21.5.2018г.

30

НОХД No 110/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

З.Ц.Б.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 21.5.2018г.
Одобрява постигнатото на 18.05.2018г. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат С.Я. от Пл. АК – защитник на обвиняемия З.Ц.Б., за решаване на делото по бързо производство № 28/ 2018 год. по описа на РП Кн. (ЗМ № 77/2018 г. по описа на РУ МВР – Кн.), по силата на което: І. Обвиняемият З.Ц.Б., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с висше образование, неженен, земеделски производител, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 08.05.2018г. в гр. Кн., по ул. „Д. Б.“ пред сградата на РУМВР – Кн., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Дайхатсу Фероза“ с peг.№ ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,39 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+“ с фабричен № ARSM 0009 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК страните се споразумяха и обвиняемият З.Ц.Б. с ЕГН: ********** прие да изтърпи следните наказания: 1. Ha основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – 6 (шест) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. 2. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК –лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 (три) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 09.05.2018г. 3. На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяха на обвиняемия да не се налага по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „глоба”. ІІІ. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. ІV. Веществени доказателства по делото - няма. V. Разноски по делото – няма направени. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 28/2018 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 77/2018г. по описа на РУ МВР – Кнежа) и НОХ дело №110/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия З.Ц.Б., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
З.Ц.Б.
В законна сила на 21.5.2018г.

31

НОХД No 111/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Л.П.А.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 28.5.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Ангел Танев и адв.Св. Я. от ПлАК – договорен защитник на подсъдимия Л.П.А., по смисъла на което: Подсъдимият Л.П.А., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН за това, че: В едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 17-0248-000749/10.07.2017 г. на Началника на Началник РУМВР – Б. Сл. за управление на МПС без свидетелство за управление връчено му лично на 01.10.2017 г. и влязло в сила на 09.10.2017 година, на 20.02.2018 година, в гр. Кн. на кръстовище от ул.“Г.М.“ и ул. „Хр. Б.“ е управлявал лек автомобил „Опел Корса “ с рег.№ ******** без да притежава съответно свидетелство за управление, констатирано с АУАН бланков №605118/20.02.2018 г. на РУ на МВР гр.Кн. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. На основание чл. 343в, ал.2 във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия Л.П.А. се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подс. Л.П.А. по-лекото наказание „ГЛОБА“. Веществени доказателства не са иззети. Разноски по делото не са направени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал.6 от НПК, подписана от подсъдимия. Прокурор: …………. Защитник: ……………… / Ангел Танев / / Адв.Св. Я./ Подсъдим: …………….. / Л.П.А. / Съдът ОПРЕДЕЛИ : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Л.П.А. по НОХ дело № 111/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата в досъдебното производство МН,,Подписка” спрямо подсъдимия Л.П.А.. Определението е окончателно.
Л.П.А.
В законна сила на 28.5.2018г.

32

НОХД No 118/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

М.М.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 28.5.2018г.
Одобрява постигнатото на 25.05.2018 год. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кнежа, представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат В.К. от ПлАК – защитник на обвиняемия М.М.А., за решаване на делото по досъдебно производство №Д-45/2018 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 37/2018г. по описа на РУМВР – Кн.), по силата на което: І. Обвиняемият М.М.А., роден на ***г***, обл. Пл., ул. „О.” №*, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 27.02.2018г. в гр. Кн., обл. Пл., в дома си на ул.„О.“ № * сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, експлоатирана от АД „ЧЕЗ Разпределение България“ - гр. С., посредством допълнително монтиран ел. проводник тип ПВА със сечение 6 кв. мм. от фазова линия на въздушна мрежа ниско напрежение към вътрешната инсталация на къщата, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление по чл. 234в, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК страните се споразумяха и обв. М.М.А. с ЕГН ********** прие да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следните пробационни мерки: 1. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес ***, която съгласно чл. 42а, ал. 3, т. 1 от НК да бъде с продължителност 6 (шест) месеца, при периодичност два пъти седмично; 2. На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител, които съгласно чл. 42а, ал. 3, т. 1 от НК да бъдат с продължителност 6 (шест) месеца. III. Страните се споразумяха на основание чл. 55, ал. 3 от НК на обвиняемия М.М.А. да не се налага кумулативно предвиденото по-леко наказание „Глоба“. IV. С деянието не са причинени имуществени вреди. V. Веществени доказателства по делото не са приобщени. VI. Разноски по делото няма. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство №Д-45/2018 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 37/2018г. по описа на РУМВР – Кн.) и НОХ дело № 118/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата в хода на ДП спрямо обвиняемия М.М.А., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
М.М.А.
В законна сила на 28.5.2018г.

33

Гражданско дело No 337/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.Г.П.,
Т.Ц.П.

 

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2018г.
В законна сила на 31.5.2018г.

34

АНД No 109/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.С.Л.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 31.5.2018г.

35

АНД No 109/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Х.С.Л.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 31.5.2018г.
Х.С.Л.
Мотиви от 31.5.2018г.

36

НОХД No 119/2018

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Г.А.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 31.5.2018г.
Одобрява постигнатото на 28.05.2018г. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Р.Н. от Вр. АК – защитник на обвиняемия А.Г.А., за решаване на делото по досъдебно производство № Д-191/ 2017 год. по описа на РП Кн. (ЗМ № 585/2017 г. по описа на РУ МВР – Д. Д.), по силата на което: І. Обвиняемият А.Г.А., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, разведен, работи, неосъждан, с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че: На 18.09.2017г. около 10.20 часа на главен път II - 13, км. 089+60 на изхода на гр. И. в посока към гр. Пл., при проверка от инспектор Л. Ц. Б. и инспектор Кр. М. Др. - служители на ОО „АА“ - гр. Пл., извършена по повод управление на товарен автомобил „Волво“ с peг. № ********, съзнателно се ползвал от неистински официален документ, удостоверяващ лични данни, а именно: удостоверение за психологическа годност, издадено на негово име с №149409/ 17.09.2015г. от Психологическа лаборатория № 53 – Вр., с вписан срок на валидност - до 17.09.2018г., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 54 от НК страните се споразумяха и обвиняемият А.Г.А., с ЕГН: ********** прие да изтърпи наказание 5 (пет) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. ІІІ. С деянието не са причинени имуществени вреди. На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК Съдът ОТНЕМА в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – 1 бр. удостоверение за психологическа годност с №149409/17.09.2015г., изд. от Психологическа лаборатория №53 – Вр., с вписан срок на валидност – до 17.09.2018г. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК А.Г.А., с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски в размер на 160.92 лв. – за 2 бр. съдебно-технически експертизи. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по досъдебно производство № Д-191/2017 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 585/2017г. по описа на РУ МВР – Д. Д.) и НОХ дело № 119/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия А.Г.А., с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
А.Г.А.
В законна сила на 31.5.2018г.