РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 4/2018

Производство по чл. 243 НПК

М.М.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Т.Н.К.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 17.1.2018г.
Оставя без уважение

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.3.2018
Наказателно дело № 249/2018
В законна сила на 20.3.2018г.

2

АНД No 58/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Т.И.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 3.4.2018г.
Т.И.П.

3

Гражданско дело No 349/2017

Делба

П.С.А.

И.Д.К.,
С.Ц.К.,
А.Ц.И.,
С.Д.П.,
Х.Й.П.,
Ц.С.П.,
П.С.П.,
С.С.А.,
В.С.П.,
С.С.И.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 4.4.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ съобразно ВТОРИ ВАРИАНТ от експертното заключение. Решението подлежи на обжалване пред Пл. окръжен съд в двуседмичен срок от днес – за явилите се страни и в двуседмичен срок от получаване на съобщението за неявилите се ответници. След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на ОС „Земеделие” – гр.Кн. за изготвяне на проекти за делба и скици, съобразно втори вариант от заключението на вещото лице. ЗАДЪЛЖАВА в двудневен срок ответната страна С.И. да внесе 100 лева по сметка на съда за вещо лице, като вeщото лице в същия срок направи промените във втори вариант от заключението, които сега се приеха и да ги представи на съда, след което се осъществи процедурата по изпращането на препис от решението на ОС“Земеделие“ – Кн.

4

АНД No 73/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.И.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 4.4.2018г.

5

АНД No 73/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.И.Р.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 4.4.2018г.
П.И.Р.
Мотиви от 4.4.2018г.

6

АНД No 35/2018

КАТ

Ф.Х.А.

РУ КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 5.4.2018г.
НП-потвърдено

7

ЧНД No 80/2018

Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.Т.К.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 5.4.2018г.
Оставя без уважение
Б.Т.К.
В законна сила на 11.4.2018г.

8

Гражданско дело No 803/2017

Искове за развод и недействителност на брака

С.С.Н.

Б.М.Н.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - КНЕЖА

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 11.4.2018г.

9

Гражданско дело No 82/2018

Делба

Д.Г.И.

Г.Б.И.,
Р.Г.И.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Определение от 11.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата днес, 11.04.2018 г. в гр. Кн. съдебна спогодба между: Д.Г.И., с ЕГН: **********, с адрес: ***; Р.Г.И., с ЕГН: **********, с адрес: *** и Г.Б.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, с която страните уреждат всички спорни въпроси по образуваното Гр. дело №82/2018 г. по описа на РС Кн. и по силата на която: 1. Д.Г.И., с ЕГН: ********** получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот в гр. Кнежа, с административен адрес: гр. Кн., обл. Пл., ул. „Ал. Ст.” №** (****), а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XIII – 1266 (тринадесети с пл. номер хиляда двеста шестдесет и шест), в квартал 94 (деветдесет и четири) с площ от 757 кв.м. (седемстотин петдесет и седем квадратни метра), съставляващ ДВОРНО МЯСТО, заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА (КЪЩА), ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, както и всички подобрения и приращения в имота при граници и съседи на УПИ: УПИ XIV-3815; УПИ XVI-1267; УПИ II-1263; УПИ XIII-1265; улица. Данъчната оценка на недвижимия имот е 13 292,90 лв. /тринадесет хиляди двеста деветдесет и два лева и 0.90 ст./ , съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК, изх. № 6511010288/07.02.2018 г. на Община Кн.. Д.Г.И. заяви, че е съгласен баща му и настоящ съделител Г.Б.И. да си запази правото на ползване върху гореописания имот, находящ се в гр. Кн. на ул. „Ал. Ст.” №** (*****), пожизнено и безвъзмездно. Р.Г.И. заяви, че е съгласен баща му и настоящ съделител Г.Б.И. да си запази правото на ползване върху гореописания имот, находящ се в гр. Кн. на ул. „Ал. Ст.” №** (*****), пожизнено и безвъзмездно. 2. Р.Г.И. с ЕГН: ********** получава в дял и става изключителен собственик на следния недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ (ЖИЛИЩЕ) с площ от 76.07 кв.м. (седемдесет и шест цяло нула седем квадратни метра), състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, заедно с избено помещение (мазе) №14 с площ от 3,71 кв.м. (три цяло седемдесет и един квадратни метра), находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА, етажна собственост, в комплекс „Мл.”, вход „А”, заедно с полагащите се идеални части от общите части на жилищната сграда и правото на строеж върху терена, с административен адрес на апартамента: ул. „Хр. Б.” №*, вх. „*”, ет.*, ап.** в гр. Кн., при граници и съседи за жилището: отляво - стълбище; отдясно - ап.№11; отгоре - ап.№13; отдолу - ап.№7, а за избеното помещение (мазе): отляво - мазе №13 (****); отдясно - мазе №15 (ведомствено). Данъчната оценка на недвижимия имот е 10 052.50 лв. /десет хиляди петдесет и два лева и 0.50 ст./, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК, изх. № 6511010287/07.02.2018 г. на Община Кн.. 3. Г.Б.И., с ЕГН: ********** получава в дял и става изключителен собственик на лек автомобил марка „РЕНО 19”, с регистрационен № *******; с рама №VF1B53B0510848200; двигател №F3NL740I193109, цвят - СИН. Застрахователната стойност на МПС е 250 (двеста и петдесет) лева съгласно Удостоверение №2000010301/07.02.2018 г. на „Каст Финанс” ЕООД. Г.Б.И. заяви още, че е съгласен и си запазва правото на ползване пожизнено и безвъзмездно върху следния недвижим имот предмет на настоящата делба, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII-1266 в квартал 94 с площ от 757 кв.м., съставляващ ДВОРНО МЯСТО заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА (КЪЩА), ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, както и всички подобрения и приращения в имота при граници и съседи на УПИ: УПИ XIV-3815; УПИ XVI-1267; УПИ II-1263; УПИ XIII-1265; улица, който имот се намира в гр. Кн., на ул. „Ал. Ст.” №** (****). С настоящата съдебна спогодба съделителите прекратяват съсобствеността върху оставените им в наследство недвижими имоти и движими вещи, описани по-горе и никой от тях не може да има каквито и да е претенции по отношение на останалите съделители. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Д.Г.И., с ЕГН: ********** ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на получения дял в размер на 265.86 лв. (двеста шестдесет и пет лева и 0.86 ст.), както и сумата от 5.00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Р.Г.И., с ЕГН: ********** ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на получения дел в размер на 201.05 лв. (двеста и един лева и 05 ст.), както и сумата от 5.00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК Г.Б.И., с ЕГН: ********** ***, да заплати по приходната сметка на Районен съд – гр. Кн. държавна такса върху стойността на получения дял в размер на 5.00 лв. (пет лева и 0 ст.), както и сумата от 5.00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело №82/2018 г. по описа на РС – Кн., поради постигна спогодба между страните. Определението в частта, с която се прекратява производството по делото може да бъде обжалвано с частна жалба пред ПлОС в едноседмичен срок от днес, като в останалата му част не подлежи на обжалване.

10

Гражданско дело No 138/2018

Искове за развод и недействителност на брака

М.С.Г.

Н.Г.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 11.4.2018г.

11

АНД No 81/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.Д.Г.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 11.4.2018г.
Е.Д.Г.

12

АНД No 297/2017

РДГ

Х.И.Р.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.4.2018г.
НП-отменено

13

АНД No 20/2018

КАТ

В.Л.Н.

РУ НА МВР КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 2.4.2018г.
НП-отменено

14

ЧНД No 53/2018

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

 

Д.А.Л.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 2.4.2018г.

15

Гражданско дело No 370/2016

Делба

Й.Б.Б.,
Б.Б.Б.,
А.Б.Б.,
Й.Б.Б.

Л.Й.Б.,
В.П.Г.,
Г.П.Г.,
Н.Ц.Д.,
П.Ц.Г.П.,
С.С.И.,
Ц.Ц.Б.,
Ц.С.Г.,
И.П.К.,
Н.П.Г.,
Ц.П.Г.,
П.П.Ц.,
Ц.П.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.4.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ПЪРВИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните, който тече от днес за явилите се процесуални представители, а за неявилите се ответници от получаване на съобщението.

16

Гражданско дело No 683/2016

Делба

Г.Ц.Н.

И.Й.И.П.,
С.Й.Н.,
М.А.П.,
Й.С.П.,
С.С.П.,
Н.Х.Р.,
Т.Н.Ц.П.,
Р.Й.Р.,
В.Й.П.,
Н.С.Р.,
В.С.Б.,
Р.С.И.,
Ц.Т.Ц.,
М.Т.Ц.,
Ц.Г.Ц.,
Я.Х.И.,
И.Х.И.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 10.4.2018г.
ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант трети от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението до страните

17

Гражданско дело No 217/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КНЕЖА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 11.4.2018г.

18

Гражданско дело No 26/2018

Делба

В.Д.Ц.

И.Г.П.,
Ц.И.С.,
В.И.П.,
Д.И.П.,
В.Г.А.,
А.В.А.,
С.И.А.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 12.4.2018г.

20

АНД No 195/2017

ИААА

Н.П.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 13.4.2018г.
НП-потвърдено

21

Гражданско дело No 531/2017

Делба

К.А.М.

П.М.Т.,
Л.И.Ф.,
В.И.В.,
Е.И.В.,
Т.Г.С.П.,
М.Т.Б.,
Т.П.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 13.4.2018г.

22

АНД No 64/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

П.Г.Д.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 16.4.2018г.
П.Г.Д.
Мотиви от 16.4.2018г.

23

НОХД No 88/2018

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Е.Ж.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Определение от 16.4.2018г.
С.Е.Ж.

24

Гражданско дело No 735/2017

Делба

Р.В.И.

С.Д.К.В.,
Ю.Д.К.,
М.С.Ц.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 17.4.2018г.

25

ЧГД No 122/2018

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

М.Г.И.

 

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 17.4.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.

26

НОХД No 82/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Е.Т.П.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 11.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Р.М. – договорен защитник на подсъдимия Е.Т.П.. Подсъдимият Е.Т.П. роден на *** год. в гр.Б. Сл., живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен с едно малолетно дете, неосъждан, работи в „Агро Сървиз“ – Кн., с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.03.2018г. в гр.Кн. на кръстовище, образувани от ул.“Н. П.“ и ул.“М. Б.“ е управлявал лек автомобил Шкода Октавия с рег.№ ********, след употреба на алкохол с концентрация 1.59 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза, отразена в Протокол №123 от 27.03.2018г. на ЦСМП – Пл. - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. Е.Т.П. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Е.Т.П. по-лекото наказание „Глоба“. На основание чл.343г във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс. Е.Т.П. от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС. ОСЪЖДА подс. Е.Т.П. да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски за вещо лице в размер на 95.00 лв. Веществени доказателства по делото не са приобщени. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Р.М./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Е.Т.П. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Е.Т.П. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 82/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Е.Т.П. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно.
Е.Т.П.
В законна сила на 11.4.2018г.

27

НОХД No 248/2017

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Ц.В.В.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 16.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение, по смисъла на което: Подсъдимата Ц.В.В., родена на *** ***, живуща ***, българка, с българско гражданство, полувисше образование, пенсионер, неосъждана, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: От неустановена дата през месец август 2016 год. до 12.12.2016 год. в дома си в с. Бр., ул.’’Хр. См.” № ** държала без да има за това надлежно разрешение огнестрелно оръжие - пистолет „Глок 26“, калибър 9x19 мм. с фабр. № KGR868 с пълнител и четиридесет и три броя боеприпаса за огнестрелно оръжие патрони калибър 9x19 мм - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. На основание чл.339“б“, ал.1 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и по споразумение между страните на подсъдимата Ц.В.В. се НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 (три) месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказанието за срок от 3 (три) години. ОСЪЖДА подсъдимата Ц.В.В. да заплати разноските по делото за експертиза в ДП в размер на 65.99 лв., платима по сметка на ОДМВР - Плевен. На основание чл. 381, ал.5, т.6 от НПК ВРЪЩА на собственика М. П. В. веществените доказателства: пистолет „Глок 26“, калибър 9x19 мм. с фабр. № KGR868 с пълнител, 40 броя патрони калибър 9x19 мм.; три куршума от патрони калибър 9x19 мм.; три гилзи от патрони калибър 9x19 мм. и пластмасово приспособление за зареждане на патрони в пълнител, намиращи се на съхранение в РУ МВР гр. Кн. Към споразумението е приложена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК подписана от подсъдимият. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:…………… СЛ. ЗАЩИТНИК:…………………… (Ангел Танев ) (адв. С.Ш.) ПОДСЪДИМА:…………………… (Ц.В.В.) Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата Ц.В.В. със снета по-горе самоличност по НОХ дело № 248/2017 год. по описа на КРС.
Ц.В.В.
В законна сила на 16.4.2018г.

28

НОХД No 83/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

В.Н.ПЛ.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 11.4.2018г.
На 29.03.2018 год., около 06:13 часа в гр. Кн., на кръстовището образувано от пресичането на ул. „23-ти с.” с ул. „Н. Б.”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107” с регистрационен № ********, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен номер АRВА 0160, констатирано с АУАН с бланков № 502641/29.03.2018 г. по описа на РУ – Кн. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.                          

По споразумение на страните и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1 от НК  Съдът налага на подс. В. Н. ПЛ., с ЕГН: ********** и снета по-горе самоличност, наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което да търпи при първоначален Общ режим.

На основание чл. 55 ал.3 от НК не налага на подс. В. Н. Пл.  по-лекото, предвидено в  чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „ГЛОБА”.

На основание чл. 343г от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК,  Съдът налага на подс. В. Н. ПЛ., с ЕГН: ********** наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС – 29.03.2018 г.

От деянието няма настъпили имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото няма.

Разноски по делото няма.    

Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство №22/2018г. по описа на РП – Кн. /ЗМ № 62/2018г. по описа на РУ – Кн./ и НОХ дело № 83/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.

ОТМЕНЯ  взетата спрямо подс. В. Н. Пл. в хода на бързото производство МН „Подписка”.В законна сила на 11.4.2018г.

В.Н.ПЛ.

29

Гражданско дело No 547/2016

Делба

К.Д.К.

Л.В.Х.,
П.Ц.Х.,
В.Ц.Х.,
Х.И.С.П.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.4.2018г.

30

Гражданско дело No 29/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТ Х.С.С.С..Г.М.

В.Б.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 19.4.2018г.

31

АНД No 51/2018

КАТ

И.Н.И.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КНЕЖА КЪМ ОДМВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 19.4.2018г.
НП-потвърдено

32

АНД No 79/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Г.В.Г.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.4.2018г.
Г.В.Г.
Мотиви от 23.4.2018г.

33

АНД No 86/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Б.З.М.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 23.4.2018г.
Б.З.М.
Мотиви от 23.4.2018г.

34

Гражданско дело No 664/2016

Делба

Р.В.В.

Т.Г.Н.,
Д.Г.Т.,
Е.Г.С.,
Б.И.Б.,
Е.И.Б.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 24.4.2018г.
Р Е Ш И : R№74/18 г. ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол вариант ВТОРИ от експертното заключение на експерта Б.З.. Копие от настоящето решение и от експертизата след влизане на РЕШЕНИЕТО в законна сила да се изпрати на ОС”Земеделие” – гр. Кн. за изготвяне на съответните проекто-скици. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в 14 дневен срок от съобщението на страните.

35

ЧГД No 229/2018

Приемане и отказ от наследство

М.Х.В.

И.А.В.Б.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Разпореждане от 24.4.2018г.
В законна сила на 24.4.2018г.

36

АНД No 50/2018

ДАМТН

ЕТ-П.М.-М.К.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.4.2018г.
НП-отменено

37

Гражданско дело No 25/2018

Делба

Д.Б.Д.

Г.Б.Д.,
Ц.К.Г.,
В.Х.Г.,
Е.Х.П.,
Н.Ц.Й.,
И.Ц.И.,
И.Ц.И.,
Т.И.Н.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 25.4.2018г.

38

НОХД No 87/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Н.Д.Н.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 17.4.2018г.
Одобрява постигнатото на 12.04.2018г. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Мария Вълчева и мл. адвокат Т.К. от Пл. АК – договорен защитник на обвиняемия Н.Д.Н., за решаване на делото по бързо производство № 24/ 2018 год. по описа на РП Кн. (ЗМ № 103/ 2018 г. по описа на РУ МВР – Д. Д.), по силата на което: І. Обвиняемият Н.Д.Н., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, работи като тракторист в ЗКПУ „Надежда” - с. Д. Л., неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 30.03.2018г. около 20:34 часа в с. Д. Л., обл. Пл., по ул. „Ц. С.“ в посока към ул. „Христо Ботев“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мерцедес С 250“ с peг. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическо изследване № 133/03.04.2018г. на СХЛ към ЦСМП – Пл. – престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление по чл. 3436, ал. 1 от НК страните се споразумяха и обвиняемият Н.Д.Н. с ЕГН: ********** прие да изтърпи следните наказания: 1. Ha основание чл. 3436, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – 6 (шест) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. 2. На основание чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на фактическото отнемане на СУМПС - 30.03.2018г. 3. На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяха на обвиняемия да не се налага по-лекото, предвидено в чл. 3436, ал. 1 от НК наказание „глоба”. ІІІ. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. ІV. Веществени доказателства по делото - няма. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Н.Д.Н., с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. направените в досъдебното производство разноски в размер на 95.00 лв. – за химическо изследване. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 24/2018 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 103/2018г. по описа на РУ МВР – Д. Д.) и НОХ дело № 87/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Н.Д.Н. с ЕГН: ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Н.Д.Н.
В законна сила на 17.4.2018г.

39

НОХД No 55/2018

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Д.А.О.,
Т.А.О.,
В.Т.О.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 18.4.2018г.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото представеното споразумение. ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от прокурор Ангел Танев и адв.П.В. - договорен защитник на подсъдимите В.Т.О., Д.А.О. и Т.А.О., по смисъла на което: В.Т.О. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с Д.А.О. и Т.А.О., като съизвършители на 15.02.2017 година в гр.И., на ул.“В. Л.“ пред дом № **, след като нанесли побой, изразяващ се в удари с ръце и крака в областта на тялото на Д.Г.М., му причинили средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на три ребра в ляво, проникване на въздух в лявата гръдна половина /пневмоторакс/, проникване на въздух под кожата в областта на горната част на гръдния кош и шията, състояние, довело до трайно затрудняване движенията на снагата и разстройство на здравето временно опасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На основание чл.129, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.„Б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК Съдът НАЛАГА на подс. В.Т.О. наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца; Д.А.О. роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работи, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с В.Т.О. и Т.А.О., като съизвършители на 15.02.2017 година в гр.И., на ул.“В. Л.“ пред дом № **, след като нанесли побой, изразяващ се в удари с ръце и крака в областта на тялото на Д.Г.М., му причинили средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на три ребра в ляво, проникване на въздух в лявата гръдна половина /пневмоторакс/, проникване на въздух под кожата в областта на горната част на гръдния кош и шията, състояние, довело до трайно затрудняване движенията на снагата и разстройство на здравето временно опасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На основание чл.129, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.„Б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК Съдът НАЛАГА на подс. Д.А.О. наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; Т.А.О. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: В съучастие с В.Т.О. и Д.А.О., като съизвършители на 15.02.2017 година в гр.И., на ул.“В. Л.“ пред дом № **, след като нанесли побой, изразяващ се в удари с ръце и крака в областта на тялото на Д.Г.М., му причинили средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на три ребра в ляво, проникване на въздух в лявата гръдна половина /пневмоторакс/, проникване на въздух под кожата в областта на горната част на гръдния кош и шията, състояние, довело до трайно затрудняване движенията на снагата и разстройство на здравето временно опасно за живота - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2 от НК. На основание чл.129, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 55, ал. 1, т.2, б.„Б“ във вр. с чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 от НК Съдът НАЛАГА на подс. Т.А.О. наказание ,,ПРОБАЦИЯ”, изразяващо се в следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от 6 /шест/ месеца; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца; ОСЪЖДА подсъдимите В.Т.О., Д.А.О. и Т.А.О. със снети по-горе самоличности да заплатят солидарно по сметка на ОД на МВР – Пл. направените деловодни разноски от ДП в размер на 184,86 лева, от които – 95,22 лева за допълнителна съдебномедицинска експертиза; 84,64 лева – за съдебномедицинска експертиза; 5,00 лева – известие за анализ на алкохол, и 350 лева ДА ЗАПЛАТИ на пострадалия Д.Г.М., платени от същия за адвокатско възнаграждение. Към споразумението са представени декларации по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимите. ПРОКУРОР: .......................... ЗАЩИТНИК: …………………….. /Ангел Танев/ /Адв.П.В./ ПОДСЪДИМ: ………………………… / В.Т.О. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Д.А.О. / ПОДСЪДИМ: ………………………… / Т.А.О. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА производството срещу подсъдимите В.Т.О., Д.А.О. и Т.А.О. по настоящото НОХ дело № 55/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.В.Т.О. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Д.А.О. МН ,,Подписка”. ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. Т.А.О. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. Във връзка със вещественото доказателство Съдът ОПРЕДЕЛИ: ВРЪЩА на Д.Г.М., с ЕГН **********, един брой метална щанга с дължина – 1,00 метър, намираща се на съхранение в РУ МВР – Кн. На основание чл. 382, ал.10 от НПК настоящето определение, с което е одобрено споразумението, да се съобщи на пострадалият Д.Г.М., с ЕГН **********, с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд в случай, че има претенции към подсъдимите.
Д.А.О.
Т.А.О.
В.Т.О.
В законна сила на 18.4.2018г.

40

НОХД No 94/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.Е.Й.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Споразумение от 23.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по смисъла на което: А.Е.Й., роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 23.02.2018г. около 11:20 часа в гр. Кн
., обл. Пл., на кръстовището образувано от ул.“О. П.“ и ул. „23-ти С.“, управлява МПС - лек автомобил марка „Сеат”, модел „Алхамбра“ с peг. номер ********, след употреба на наркотични вещества или техни аналози - тетрахидроканабинол и амфетамин, установено по надлежния ред с химико-токсилогично изследване (експертиза) протокол № 1570 от 14.03.2018 год. - престъпление по чл. 3436, ал. 3 от Наказателния кодекс. На основание чл. 3436, ал. 3 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК и по споразумение на страните на подсъдимия А.Е.Й. се НАЛАГА наказание 3 (три) месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА по – лекото наказание „ Глоба“, предвидено в чл. 3436, ал. 3 от НК. На основание чл. 343г вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА моторно превозно средство за срок от 3 (три) месеца, считано от фактическото отнемане на СУМПС – 23.02.2018 г. ОСЪЖДА подсъдимия А.Е.Й. да заплати разноски по ДП в размер на 165.00 лв., платими по сметка на ОД МВР - Пл. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. Районен прокурор:________ Сл. защитник:________ / Ангел Танев / / адв. В.К. / Подсъдим:__________ / А.Е.Й. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия А.Е.Й. със снета по-горе самоличност по НОХд. №94/2018 г. по описа на КРС. Определението е окончателно.
А.Е.Й.
В законна сила на 23.4.2018г.

41

НОХД No 97/2018

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-КНЕЖА

Х.Л.Х.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 25.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн
., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат С.Ч. – служебен защитник на подсъдимия Х.Л.Х.. Подсъдимият Х.Л.Х. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, неосъждан, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: От неопределена дата до 22.02.2018 год. в частен дом негова собственост, находящ се в с.Ст., ул.“Хр.М.“ №*, без надлежно разрешително придобил и държал високорискови наркотични вещества - 679,200гр. коноп /марихуана/ на стойност 4075.20лв. - престъпление чл.354а, ал.З, т.1 от НК. За това му деяние и на основание чл. 354а, ал. 3, т.1 във връзка с чл.55, ал. 1 от НК съдът НАЛАГА на подс. Х.Л.Х. наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. Х.Л.Х. по-лекото наказание „Глоба“. ОСЪЖДА подс. Х.Л.Х. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Пл. направените разноски от ДП в размер на 69,41 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. С.Ч./ ПОДСЪДИМ: ....................... / Х.Л.Х. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимия Х.Л.Х. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 97/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс.Х.Л.Х. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал.5, т.6, пр.1 от НПК, във вр.чл. 354а, ал.6 от НК, Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 679,200 гр. коноп /марихуана/, намиращи се на съхранение в РУП – Д. Д. Определението в тази му част подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
Х.Л.Х.
В законна сила на 25.4.2018г.

42

АНД No 19/2018

КАТ

А.А.И.

РУ НА МВР Д. ДЪБНИК

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Решение от 27.4.2018г.
НП-потвърдено

43

АНД No 78/2018

МВР

С.М.М.

РУ ДОЛНИ ДЪБНИК

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Определение от 27.4.2018г.
НП-потвърдено

44

АНД No 76/2018

КФН

КНЕЗИМ АД КНЕЖА

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР СОФИЯ

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Решение от 30.4.2018г.
НП-отменено

45

АНД No 93/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

С.Т.Н.

Докладчик:
ПЛАМЕН Г. ТОДОРОВ

Решение от 30.4.2018г.
С.Т.Н.
Мотиви от 30.4.2018г.

46

НОХД No 98/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

Й.Ц.В.

Докладчик:
МАЯ П. КОНЧАРСКА

Споразумение от 24.4.2018г.
Одобрява постигнатото на 20.04.2018г. споразумение между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от прокурор Мария Вълчева и адвокат Й.Я. от Пл. АК – служебен защитник на обвиняемия Й.Ц.В., за решаване на делото по бързо производство № 25/ 2018 год. по описа на РП Кн. (ЗМ № 101/ 2018 г. по описа на РУ МВР – Д. Д.), по силата на което: І. Обвиняемият Й.Ц.В., роден на ***г. в гр. Л., с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работи, неосъждан, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: На 29.03.2018г. около 22,19 часа в с. Д. Л., обл. Пл., по ул. „Б.“ до дом № **, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Мазда 323“ с peг. № ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,57 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическо изследване № 132/03.04.2018г. на СХЛ към ЦСМП – Пл. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. ІІ. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК страните се споразумяха и обвиняемият Й.Ц.В., с ЕГН: ********* прие да изтърпи следното наказание: 1. Ha основание чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – 8 (осем) месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 НК се отлага за срок от 3 (три) години. 2. На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяха на обвиняемия да не се налага по-лекото, предвидено в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание „глоба”. 3. Предвиденото в чл. 343г във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство не може да бъде наложено, тъй като обвиняемият е неправоспособен и не притежава СУМПС. ІІІ. Деянието е от вида на формалните и със същото не са причинени имуществени вреди. ІV. Веществени доказателства по делото - няма. Осъжда на основание чл. 189, ал.3 от НПК Й.Ц.В., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР - гр. Пл. направените по делото разноски в размер на 95.00 лв. – за химическо изследване. Прекратява на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по бързо производство № 25/2018 год. по описа на РП – Кн. (ЗМ № 101/2018г. по описа на РУ МВР – Д. Д.) и НОХ дело № 98/2018 год. по описа на Районен съд – гр. Кн. Отменя взетата спрямо обвиняемия Й.Ц.В., с ЕГН ********** Мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”. Определението е окончателно.
Й.Ц.В.
В законна сила на 24.4.2018г.

47

НОХД No 96/2018

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -КНЕЖА

А.А.Л.

Докладчик:
АНТОН Ц. АНТОНОВ

Споразумение от 26.4.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатото окончателно споразумение сключено между Районна прокуратура – гр. Кн., представлявана от районен прокурор Ангел Танев и адвокат Л.Г. – договорен защитник на подсъдимата А.А.Л.. Подсъдимата А.А.Л. родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена с едно малолетно дете, работи в предприятие „Бори“ АД, неосъждана, с ЕГН: ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че: Затова, че на 01.02.2018 г., в гр. И., в дом на ул. „Ср. Г.“ № * е държала акцизни стоки - тютюневи изделия съгласно чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове, а именно 242 кутии по 20 къса цигари от марката „Gold maunt“ и 126 кутии по 20 къса цигари от марката „Cosmopolitan“ с пазарна стойност в общ размер на 2760 лева без бандерол, който се изисква съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия и чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, с невнесен акциз в републиканския бюджет в размер на 1492.24 лева и 2.00 килограма нарязан тютюн, който може да се пуши без допълнителна индустриална обработка без бандерол, който се изисква по закон на стойност 400.00 лева с невнесен акциз в републиканския бюджет в размер на 304.00 лева, като предвид стойността случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. За това му деяние и на основание чл.234, ал. 1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК съдът НАЛАГА на подс. А.А.Л. Наказание ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на 3 /три/ месеца. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години. На основание чл. 55, ал.З от НК Съдът НЕ НАЛАГА на подс. А.А.Л. предвидените в чл. 234, ал.1 от НК по-леки наказания: „Глоба“ и „Лишаване от права по чл. 37, ал.1, т.7 от НК. На основание чл. 381, ал.5, т.6, пр.2 от НПК ОСЪЖДА подс. А.А.Л. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Плевен направените разноски от ДП в размер на 354,06 лева. Към споразумението е представена декларация по чл. 381, ал. 6 от НПК, подписана от подсъдимият. ПРОКУРОР:....................... ЗАЩИТНИК: ........................ /Ангел Танев/ /адв. Л.Г./ ПОДСЪДИМАТА: ....................... / А.А.Л. / Съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подсъдимата А.А.Л. със снета по-горе самоличност по настоящото НОХ дело № 96/2018 год. по описа на КРС. На основание чл. 309 от НПК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ взетата на досъдебното производство спрямо подс. А.А.Л. МН ,,Подписка”. На основание чл. 382, ал. 9 от НПК определението е окончателно. На основание чл. 381, ал.5. т.6, пр.1 от НПК във вр.чл. 234, ал.3 от НК Съдът ОПРЕДЕЛИ: ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства: 242 кутии по 20 къса цигари от марката „Gold maunt“ и 126 кутии по 20 къса цигари от марката „Cosmopolitan“ без бандерол, и 2.00 килограма нарязан тютюн без бандерол, намиращи се на съхранение в РУ – Д.Д. Определението в тази му част подлежи на обжалване пред ПлОС в 15-дневен срок от днес.
А.А.Л.
В законна сила на 26.4.2018г.