М О Т И В И по Решение №166/09.09.2019г.,постановено по АНД№190/2019 год. по описа на  РС-Кнежа 

 

 Районна Прокуратура-гр.Кн. с Постановление за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК с №В-209/2019г. от 06.08.2019г. е внесла в РС-гр.Кн. прокурорска преписка,съдържаща досъдебно производство №Д-73/2019г. по описа на РП-Кн.,прокурорска преписка с вх.№В-209/2019г.,имаща №ЗМ-73/2019г. по описа на РУ МВР-Кн. срещу А.П.И.,роден на ***г***,българин,български гражданин,български произход,неосъждан,неженен,работещ в Кралство Великобритания,със средно образование,живущ *** за това,че на 16.04.2019г. в гр.Кн.,в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и без надлежно разрешително по ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество-коноп/марихуана/ с нето тегло 0,589гр. с 22% активно действащ компонент тетрахидпоканабинол на стойност 3,53лв.,като деянието е маловажен случай,с което е извършил престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК.

Производството е проведено по реда на гл.XXVIII от НПК /Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

 При подаване на Постановление за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК от РП-Кн.,съдът прецени,че  от представените материали са налице условията за разглеждане на делото.

По делото се проведе едно о.с.з. на 09.09.2019г.

 РП-Кн. е редовно призована за о.с.з. ,но не изпрати представител.

 Обвиняемият,който е редовно призован изпрати представител адв.Й.Я.,който от негово име заяви,че отразената в постановлението на РП-Кн. фактическа обстановка отговаря на истината,подзащитния му се признава за виновен и моли за най-лекото по размер наказание.

 Съдът,след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна: А.П.И.,роден на ***г***,българин,български гражданин,български произход,неосъждан,неженен,работещ в Кралство Великобритания,със средно образование,живущ *** на 16.04.2019г. в гр.Кн.,в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и без надлежно разрешително по ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество-коноп/марихуана/ с нето тегло 0,589гр. с 22% активно действащ компонент тетрахидпоканабинол на стойност 3,53лв.,като деянието е маловажен случай,с което е извършил престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК.

Поради наличието на предпоставките на чл.78а,ал.1 от НК с Постановление за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК с №В-209/2019г. от 06.08.2019г. е внесла в РС-гр.Кн. прокурорска преписка,съдържаща досъдебно производство №Д-73/2019г. по описа на РП-Кн.,прокурорска преписка с вх.№В-209/2019г.,имаща №ЗМ-73/2019г. по описа на РУ МВР-Кн. срещу него.

 Налице е предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия А.П.И.  за извършено престъпление по чл.354а,ал.5вр.ал.3,т.1 от НК и налагането му на административно наказание по чл.78а,ал.1 от НК.

 В хода на съдебното следствие въз основа на събраните в досъдебното производство доказателства се установи,че той на 16.04.2019г. в гр.Кн.,в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и без надлежно разрешително по ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество-коноп/марихуана/ с нето тегло 0,589гр. с 22% активно действащ компонент тетрахидпоканабинол на стойност 3,53лв.,като деянието е маловажен случай,с което е извършил престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВЪЗПРИЕТАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА :

 Гореизложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните в досъдебно производство №Д-73/2019г. по описа на РП-Кн.,прокурорска преписка с вх.№В-209/2019г.,имаща №ЗМ-73/2019г. по описа на РУ МВР-Кн. доказателства :

-Протокол за разпит на обвиняем-лист 8;

-Протокол за разпит на свидетел очевидец и започване на бързо производство ,при условията на чл.356,ал.1,т.4 и ал.3 от НПК-лист 10;

-Протокол за разпит на свидетел-лист 11;

-Протокол за доброволно предаване-лист 12;

-Протокол за извършена физикохимична експертиза №Н-110 от 19.04.2019г. на БНТЛ при ОД МВР-гр.Пл.-лист 14-18;

-Протокол за оценка на наркотични вещества-лист 20а;

-Сведение-лист 23;

-Протокол за доброволно предаване-лист 24 и

-Протокол за обиск на лице-лист 26.

 При постановяване на решението си съдът въз основа на доказателствата,събрани в досъдебното производство и съдебното следствие,прие за установена фактическата обстановка, изложена в постановлението на РП-Кн..

Съдът,след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:А.П.И.,роден на ***г***,българин,български гражданин,български произход,неосъждан,неженен,работещ в Кралство Великобритания,със средно образование,живущ *** на 16.04.2019г. в гр.Кн.,в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и без надлежно разрешително по ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество-коноп/марихуана/ с нето тегло 0,589гр. с 22% активно действащ компонент тетрахидпоканабинол на стойност 3,53лв.,като деянието е маловажен случай,с което е извършил престъпление по чл.345,ал.2,вр.ал.1 от НК.

Предвид това по отношение на  обвиняемия А.П.И.,следва да се постанови съдебно решение ,с което да се признае за ВИНОВЕН в това,че на  16.04.2019г. в гр.Кн.,в нарушение на чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е придобил и без надлежно разрешително по ЗКНВП държал високорисково наркотично вещество-коноп/марихуана/ с нето тегло 0,589гр. с 22% активно действащ компонент тетрахидпоканабинол на стойност 3,53лв.,като деянието е маловажен случай- престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК.

На осн.чл.78а,ал.1 от НК,следва да бъде освободен А.П.И.,роден на ***г***,българин,български гражданин,български произход,неосъждан,неженен,работещ в Кралство Великобритания,със средно образование,живущ *** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.354а,ал.5 вр.ал.3,т.1 от НК,като му се наложи административно наказание глоба към определения от закона минимум в размер на 1000лв./хиляда лева/,платима по сметка на съда.

Наказанието е определено при превес на смекчаващите вината му обстоятелства-съдействие на досъдебното производство,както и чисто съдебно минало  към датата на престъплението 16.04.2019г.

На осн.чл.53,ал.1,бук.“а“,вр.ал.2,бук.“а“ от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата веществените доказателства-ВД №1,изпратени на Централно митническо управление –гр.С. за съхранение и ВД№2,представляващо опаковка от алуминиево фолио,приложена към делото.

Освен това на осн.чл.301,ал.1,т.12 от НПК,обвиняемия А.П.И. с посочена по делото самоличност следва да бъде осъден  да заплати по сметка на БНТЛ при ОД МВР-гр.Пл. направените разноски от 91,27лв. за физико-химична експертиза.

 

         Ръководен от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                           Районен съдия :………………………

                                                                                          / Пл. Тодоров  /