М О Т И В И  по   П Р И С Ъ Д А  №59/24.03.2014г.,постановена по НОХД№281/2013г. по описа на РС-гр.Кнежа  

 

    Против подсъдимия Е.М.М. ,роден на ***,***, живее в с.Гл., българин, български гражданин,с начално образование,безработен,разведен, неосъждан, с ЕГН ********** е повдигнато и се поддържа обвинение от Районна Прокуратура-гр.Кн. за престъпление по чл.235,ал.6 вр.ал.2 от НК.

Повдигнатото на подсъдимия Е.М.М. обвинение е за това ,че на 04.06.2013г. по земен път в отдел 110”У-1” в землището на с.П. е транспортирал незаконно добита от другиго 2,0 куб.метра дървесина от акация на стойност 130,00лв./сто и тридесет лева/,като предвид стойността й случая е маловажен.

По делото се проведе съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция на което подсъдимия призна изцяло фактическата обстановка описана в обвинителния акт и се призна за виновен в посоченото по-горе престъпление.

 Съдът на осн.чл.372,ал.4 от НПК установи,че самопризнанието на подсъдимия Е.М.М. се подкрепя от събраните на досъдебното производство доказателства и без да събира доказателства за фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт обяви ,че при постановяване на присъдата си ще ползва самопризнанието му без да събира доказателства по фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 Вземайки предвид самопризнанието на подсъдимия Е.М.М. и правните доводи на договорния му защитник и на обвинението,съдът счита за безспорно установена и доказана следната фактическа обстановка  :

 Подсъдимият Е.М.М. на 04.06.2013г. по земен път в отдел 110”У-1” в землището на с.П. е транспортирал незаконно добита от другиго 2,0 куб.метра дървесина от акация на стойност 130,00лв./сто и тридесет лева/,като предвид стойността й случая е маловажен.

Съобразно това се стига до правния извод,че подсъдимия Е.М.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.235,ал.6 вр.ал.2 от НК.

   Обект на престъплението е  дърводобива като стопански отрасъл.

  Предмет на престъплението са 2,0 кубически метъра дървесина от акация на стойност 130лв.

Субект на престъплението е подсъдимият Е.М.М. с описана по горе самоличност .

 От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимият Е.М.М. на 04.06.2013г. по земен път в отдел 110”У-1” в землището на с.П.  като е транспортирал незаконно добита от другиго 2,0 куб.метра дървесина от акация на стойност 130,00лв./сто и тридесет лева/,като предвид стойността й случая е маловажен.

 От субективна страна подсъдимия Е.М. е извършил престъплението виновно при условията на пряк умисъл,тъй като е съзнавал общественоопасния му характер,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

  При определяне наказанието на подсъдимия Е.М.М. като взе предвид доброто му процесуално поведение,чисто съдебно минало и оказано съдействие на съдебното следствие, съдът прецени ,че целите на наказанието могат да бъдат изпълнени с налагането на наказание „Пробация”,която е алтернативно предвидена като възможно наказание за такива деяния.

 Съобразно това подсъдимия Е.М.М.  бе осъден на осн.чл.235,ал.6 вр.ал.2 вр.чл.54 от НК на  Пробация” като му се определиха следните пробационни мерки :

-задължителна регистрация по настоящ адрес в с.Гл., ул.”В.”№.. два пъти седмично за срок от 6м./шест месеца/ и

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6м./шест месеца/.

  Освен това подсъдимия Е.М.М. бе осъден и да заплати по сметка на съда деловодни разноски в размер на 25,00лв./двадесет и пет  лева/.

  Причина за извършване на престъплението е ниската правна култура на подсъдимия  М. и желанието му да си набави имотна облага по незаконен начин.

 

            При тези мотиви ,съдът постанови присъдата си.

 

                                               Районен съдия :.............................