МОТИВИ към ПРИСЪДА № 114/ 31.05.2012 год.

по НОХД № 114/ 2012 год. по описа на РС – Кнежа.

 

Повдигнато е обвинение срещу Д.В.Б., с ЕГН ********** ***, за престъпление по чл. 343б, ал.1 от Наказателния кодекс.

Съдебното производство е проведено по общия ред.

В съдебната фаза на наказателния процес подсъдимият участва лично, като не желае да бъде защитаван от адвокат. В хода на съдебното следствие същият дава обяснения по повдигнатото му обвинение и не оспорва фактите, изложени в обвинителния акт.

Представителят на Районна прокуратура – Кнежа – прокурор Чавдар Мънев /командирован/, поддържа обвинението. Пледира, с оглед личността на подсъдимия и чистото му съдебно минало да му бъде наложено наказание към предвидения от Закона минимум, както и на осн. чл. 343г от НК да бъде да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

Подсъдимият признава вината си и изразява съжаление за стореното. В последната си дума, моли съда да му бъде наложено минимално наказание.

Съдът, като прецени събраните в хода на съдебното следствие доказателства и приобщените по реда на чл. 283 от НПК писмени такива, събрани в хода на досъдебното производство, прие за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Д.В.Б. е роден на *** год. в гр.Червен бряг, с постоянен и настоящ адрес в същия град, ул.,,Яна” № 6, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работи в ,,Палфингер България” АД – гр.Червен бряг, неосъждан, с ЕГН **********.

На инкриминираната дата – 05.05.2012 год., подс. Д.Б. бил на събор в с.Долни Луковит, обл.Плевен. На същата дата вечерта свидетелите Ц.Ц. и Я.Г. ***, изпълнявали служебните си задължения, в т.ч. по контрол на автомобилния транспорт на територията на с.Долни Луковит. Същите били изградили КПП на ул.„Христо Ботев” срещу намиращата се в селото дискотеката. Към КПП приближил лек автомобил, движещ се в посока от центъра на Д.Луковит към края на селото. Полицейските служители спрели МПС за проверка. Констатирали, че водач на автомобила бил подс. Д.В.Б.. Последният бил сам и във видимо нетрезво състояние. Същият бил изпробван за алкохол с техническо средство „Палмо Алкомер 931”. Уредът отчел концентрация от 1.72 на хиляда. Св. Ц.Ц. съставил на подс. Д.Б. АУАН № 456716 от 05.05.2011 год. по описа на РУП-Долни Дъбник, за това, че на с.дата около 23.17 часа в с.Долни Луковит, по ул.„Хр.Ботев” в посока изхода за с.Гостиля, е управлявал лек автомобил Ланчия „Дедра” с рег.№ ЕН 2862 АТ, след употреба на алкохол, установено с техническо средство – „Палмо Алкомер 931” с фабр. № 2243409, отчело положителен резултата 1.72 промила в издишания въздух. С АУАН било иззето свидетелството за управление на МПС на водача Б. и контролния му талон. Нарушителят подписал акта без възражения и получил препис от същия. На Д.Б. бил издаден талон за медицинско изследване, но подсъдимият не е дал кръв за химическо изследване.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели Я.К.Г. и Ц.Д.Ц., както и от обясненията на подсъдимия Д.В.Б.. Показанията на свидетелите са последователни, не си противоречат и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира. Всички доказателства в своята съвкупност подкрепят самопризнанията на подсъдимия, кореспондират и с писмените доказателства по делото – АУАН, справка за нарушител и справка за съдимост, поради което съдът ги кредитира.

При съвкупната преценка на показанията на свидетелите, обясненията на подсъдимия и писмените доказателства по делото се установява безспорно, че на инкриминираната дата подсъдимият е управлявал МПС в пияно състояние.

При така описаната фактическа обстановка, съдът прие за установено по несъмнен начин, че с деянието си подсъдимият Д.В.Б. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състав на престъпление по чл. 3436, ал.1 от НК, а именно – на посочената в обвинителния акт дата 05.05.2012 год. около 23.17 часа в с.Долни Луковит, обл.Плевен, по ул.„Христо Ботев” е управлявал МПС – лек автомобил Ланчия „Дедра” с ДК№ ЕН 2862 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.72 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Палмо Алкомер 931” с фабр.№ 2243409.

От субективна страна подсъдимият е съзнавал обществено-опасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Касае се за престъпление по транспорта.

Причина за извършването му е нежеланието на Д.Б. да спазва законовите разпоредби в страната.

Мотивът е от битово естество.

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът прие наличие на смекчаващи вината обстоятелства – чистото съдебно минало на подсъдимия, липса на доказателства за висока степен на обществена опасност, разкаянието му, критичност към извършеното, конкретната степен на обществена опасност на деянието. При тези доводи съдът приложи разпоредбата на 54 НК. Прилагайки тази разпоредба, съдът наложи на подсъдимия наказание 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на осн. чл. 66, ал.1 от НК отложи за срок от 3 /три/ години.

Съдът прие, с оглед на конкретните доказателства по делото, че така определеното по вид и размер наказание ще въздейства на подсъдимия възпиращо и превъзпитателно.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37, ал.1, т.1 от НК съдът лиши подсъдимия Д.В.Б., с ЕГН ********** от правото да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4 от НК приспадна времето, през което фактически е бил лишен от това право със задържане на СУМПС, считано от 05.05.2012 год.

Предвид вида на наказанието, на осн. чл. 309, ал.2 предл.2 от НПК отмени взетата на досъдебно производство по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка”.

При тези доводи и съображения съдът постанови присъдата си.

 

Председател: