М О Т И В И  по  П Р И С Ъ Д А №103/07.05.2012г.,постановена по НОХД№83/2012г. по описа на РС-гр.Кнежа

 

   Против подсъдимия А.Б.Т.,роден на *** г. в гр.Плевен, живущ ***,българин, с българско гражданство,с основно образование,неженен,временно работещ, неосъждан, с ЕГН********** е повдигнато и се поддържа обвинение от Районна Прокуратура-гр.Кнежа за престъпление по чл.235,ал.6  вр.ал.1 от НК.

  Повдигнатото против подсъдимия А.Б.Т.  обвинение е за това ,че на 16.11.2011г. в землището на с.Писарово,Област Плевен,отдел 107Ш на Държавния горски фонд,без редовно писмено позволително извършил сеч с брадва на 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 51лв.,като предвид стойността на дървесината случая е маловажен.

 В съдебното следствие подсъдимият Т. даде обяснения по повдигнатото му обвинение като заяви ,че не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение,понеже не е отсякъл нито едно дърво,а ги е намерил отсечени,сухи на земята в гората,където почнал да ги дялка ,за да ги натовари в каруцата си.

Бяха разпитани свидетелите С.П. и Г.Н. като от показанията на същите се установи ,че  техният началник Яни Петков е установил ,че подсъдимия сече дърва и е разпоредил на първия да му състави акт за това.

 Тези свидетели разясниха ,че техния началник Петков им е обяснил всичко свързано с това ,което е видял да прави подсъдимия и е разпоредил да му се състави акт за това.

 Стойността на тази дървесина според заключението на експерта А.С. е 51лв.,а предвид стойността на дървесината ,случая е маловажен.

 Съдът дава вяра изцяло на показанията на свидетелите,които счита за обективни ,достоверни и непротиворечиви по между им и със събраните по делото доказателства,но не дава вяра на обясненията на подсъдимия,които счита за недостоверни,необективни и заинтересовани в негова полза.

 Дори и чисто хипотетично да бъдат приети на доверие дадените от подсъдимия обяснения,същите пак не оневиняват същия,а са в насока ,че е извършвал сеч в гората,тъй като е бил установен там с брадва до отсечени дървета ,които е дялал и пригаждал за товарене в каруцата си.

 Съвсем житейски издържано е да се приеме ,че няма логика подсъдимия да намери отсечени дървета с брадва в гората при положение ,че и той самия е носил брадва с подобна цел ,а и ако някой преди него ги е отсякъл той неминуемо да ги е бил окастрил и извозил.

 Въз основа на събраните по делото доказателства,съдът счита за безспорно установена и доказана описаната в обвинителния акт на РП-гр.Кнежа фактическа обстановка,поради което намира,че от обективна и субективна страна подсъдимия е извършил престъпление по чл.235,ал.6  вр.ал.1 от НК.

   Обект на престъплението е дърводобива като стопански отрасъл.

 Предмет на престъплението са 1,0 куб.метра дървесина от акация на стойност 51лв.

 Субект на престъплението е подсъдимия А.Т..

 От обективна страна престъплението е извършено от подсъдимия А.Б.Т. на 16.11.2011г. в землището на с.Писарово,Област Плевен,отдел 107Ш на Държавния горски фонд,където без редовно писмено позволително е извършил сеч с брадва на 1 кубически метър дървесина от акация на стойност 51лв.,като предвид стойността на дървесината случая е маловажен.

 От субективна страна престъплението е извършено от подсъдимия А.Т. виновно при условията на пряк умисъл ,тъй като е съзнавал общественоопасния му характер,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

 При определяне на вида и размера на наказанието на подсъдимия А.Т. след като взе предвид тезите на страните,доброто процесуално поведение на подсъдимия,искреното му разкаяние и съжаление за извършеното,съдът на осн.чл.235,ал.6 вр.ал.1 вр.чл.54,ал.1 от НК му наложи наказание глоба  в размер на 100лв./сто лева/,платима по сметка на съда.

 Освен това ,съдът осъди подсъдимия А.Т. да му заплати направените по делото разноски в размер на 85лв./осемдесет и пет лева/.

 Според съдът така определеното и наложено на подсъдимия наказание ще изиграе своята възпитателно-поправителна роля по отношение на него и на останалите неустойчиви към такива прояви членове на обществото съгласно нормата на чл.36,ал.1 от НК.

 Причина за извършване на престъплението е желанието на подсъдимия Т. да си набави дърва за огрев по незаконен начин.

           При тези мотиви,съдът постанови присъдата си. 

 

                                                    Районен съдия:……………………