Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

Днес, 12.03.2014 год. в гр. Кн., Мая Кончарска – съдия-докладчик по НАХД № 62/ 2014 год. по описа на Кн. районен съд, след като се запозна с материалите по делото,  прие за установено следното:

 

Съдебното производство е образувано въз основа на жалба от Агенция „Пътна инфраструктура” гр. С., бул. „М.” № .., представлявана от инж. Ст. Ч. – Председател на УС, действащ чрез юрк. А.Я., съгласно пълномощно № П-218/ 11.09.2013 год., против Електронен фиш серия К № 0717113 на ОДМВР гр.Плевен.

В процеса на подготовка на съдебното заседание, съдът констатира, че са налице основания за прекратяване на производството по делото пред настоящата съдебна инстанция и изпращане на делото по компетентност на Районен съд – гр.Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.1 от ЗАНН „Наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението …”.

От материалите по делото е видно, че в конкретния случай се касае за установяване на адм. нарушение, извършено в с.Бр., път ІІ-35 /Пл. –Л./, т.е. в района на Пл. районен съд.

Предвид гореизложеното и с оглед разпоредбата на чл. 59, ал.1 от ЗАНН местно компетентен да разгледа и да се произнесе по жалбата е Районен съд – гр.Пл., като съд, в района на който е извършено нарушението.

Ето защо съдебното производство пред настоящата съдебна инстанция следва да бъде прекратено и делото следва да бъде изпратено по подсъдност на Плевенски районен съд.

 

Водим от горното, съдията – докладчик

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 62/ 2014 год. по описа на Районен съд – гр. Кн.

ИЗПРАЩА  делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пл.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на жалбоподателя – за сведение.

 

                  СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК: