Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Кнежа, 28.05.2012 год.

 

            Кнежански районен съд, в закрито разпоредително заседание на двадесет и осми май през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                                     Председател: Мая Кончарска,

при секретаря ………………………………………………………………………………….. ,

като разгледа докладваното от съдията Кончарска НАХ дело № 122 по описа за 2012 година на РС-Кнежа, констатира следното:

            Съдебното производство е образувано въз основа на внесено от РП – Кнежа предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК на А.Б.А., с ЕГН ********** ***, за престъпление по чл. 234в, ал.1, пр.2 във вр. с чл. 2, ал.2  от НК.

При прочита на делото докладчикът установи наличието на законови предпоставки за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на наблюдаващия прокурор, поради това, че не са налице основанията на чл. 78а от НК.

В хода на досъдебното производство, с постановление от 12.04.2012 год. на разследващия орган бил привлечен като обвиняем по делото А.Б.А. ***, за това, че: „за периода от неустановен ден до 14.02.2012 год. в гр.Искър на ул.”М.Кочев” № 39 осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД посредством проводник свързващ фазов изход след вътрешен предпазител на битовата ел. инсталация с разпределителната мрежа преди главния предпазител, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба до петнадесет хиляди лева”. Разпитан на същата дата в това му процесуално качество, А. обяснил, че е извършил деянието на 13.02.2012 год. След приключване на разследването, без да съобрази обясненията на обвиняемия, като доказателствено средство и предвиденото в НК наказание за това престъпление, наблюдаващият прокурор внесъл делото в съда с предложение за освобождаване на обв. А.Б.А. от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, като приел, че деянието е извършено за периода от неустановен ден до 14.02.2012 год. и следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 2, ал.2 от НК.

Видно от събраните в хода на досъдебното производство доказателства е, че деянието е извършено на 13.02.2012 год. Към същата дата, съобразно действащият закон за престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК е предвидено наказание „лишаване от свобода до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева”. За да е възможно приложението на чл. 78а от НК, следва да са налице основанията предвидени в ал.1 на същия текст, а именно: за умишлено престъпление, каквото е в конкретния случай, да е предвидено наказание лишаване от свобода до три години или по-леко. В конкретния казус хипотезата на чл. 2, ал.2 от НК е неприложима, респ. не са налице основания за приложението на чл. 78а от НК.

С оглед изложеното, съдебното производство следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на РП-Кнежа на досъдебна фаза, на стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването” – за изготвяне на обвинителен акт.

 

Водим от горното и на основание чл. 377 във вр. с чл. 248, ал.2, т.4 от НПК, съдията – докладчик

           Р А З П О Р Е Д И :

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 122/ 2012 год. по описа на РС – Кнежа, поради това че не са налице основания за приложението на чл. 78а от НК.

ВРЪЩА делото на наблюдаващия прокурор при РП-Кнежа на досъдебна фаза, на стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването”.

Разпореждането е окончателно.

 

                       СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК :

                                                         / М. Кончарска /